Zoek op

discriminatie

staatsrecht: situatie waarbij personen wegens hun geslacht, ras, huidskleur, afkomst of etnische afstamming, gezondheidstoestand, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=discriminatie

discriminatie

staatsrecht: situatie waarbij personen wegens hun geslacht, ras, godsdienst of levensovertuiging verschillend worden behandeld; ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/discriminatie

discriminatie

de discriminatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [dɪskrimi'na(t)si] Verbuigingen:   discriminatie|s (meerv.) keer dat je (iemand) slechter behandelt dan een ander Voorbeelden:   `discriminatie op de werkvloer`, `discriminatie van homoseksuelen`positieve dis...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/discriminatie

discriminatie

Het verschillend behandelen, door een staat, organisatie of werkgever, van mensen van bepaalde sekse, etnische groep (ras), leeftijd, religie, seksuele geaardheid, lichamelijke handicaps, etc. Kortom van al die eigenschappen die iemand in principe niet minder geschikt maken door een functie, opleiding, lidmaatschap, uitkering, etc. dan een ander. M...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/discriminatie

discriminatie

Het maken van onderscheid tussen personen en groepen, op basis van kenmerken zoals afkomst, ras, geloof, seksuele geaardheid, leeftijd, etc. Discriminatie kan onrechtmatig zijn, omdat het ingaat tegen het grondbeginsel dat alle mensen gelijk zijn. Of in een bepaald geval discriminatie ook echt onrechtmatig is, is afhankelijk van de vraag of er in d...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/discriminatie

DISCRIMINATIE

1) Achterstelling 2) Onderscheid 3) Verwerpende onderscheiding
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DISCRIMINATIE/1

discriminatie

een onderscheid maken in de behandeling van personen omwille van een bepaald kenmerk (of kenmerken), wanneer dat onderscheid niet gerechtvaardigd is (directe discriminatie), of geen onderscheid maken in de behandeling van personen wanneer dat omwille van bepaalde kenmerken juist aangewezen en nodig is om meer gelijke uitkomsten te verkrijgen (indir...
Gevonden op

discriminatie

herkennen van een spraakklank
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/d.html

Discriminatie

Het maken van onderscheid en het apartstellen en beoordelen van een bepaalde groep mensen. In Duitsland hebben vooral de buitenlandse werknemers hiermee te maken.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

Discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen of achterstellen van een bepaalde groep mensen. Bij deze bepaalde groep mensen wordt onderscheid gemaakt op basis van bepaalde zeer uiteenlopende kenmerken zoals ras, afkomst, geaardheid, sekse of religie. Het maken van onderscheid is echter niet altijd discriminatie. Als een persoon bij de functie tot vrach...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Discriminatie

discriminatie

op een oneerlijke manier achterstellen bij anderen vb: discriminatie van vrouwen bestaat nog altijd
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=discriminatie

Discriminatie

Discriminatie is “onderscheid maken”. Iedereen heeft gelijke rechten en plichten voor de wet. De overheid mag niet discrimineren. Geen onderscheid tussen wie en wat dan ook. Individuen zijn echter vrij zelf keuzes te maken. Dat zou in de huidige maatschappij opgevat kunnen worden als discriminatie die ongeoorloofd is. Maar ieder mens ma...
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

Discriminatie

(1) In pensioenregelingen mag in principe geen onderscheid worden gemaakt op grond van geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, ras of nationaliteit, aard of duur van het dienstverband, leeftijd, handicap of chronische ziekte. Wel zijn er enkele wettelijke uitzonderingen op het verbod om onderscheid te maken. Ook kan bij sommige discrimina...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Discriminatie

(2) Van discriminatie is sprake als de consument als gevolg van een leerproces van mening is dat er verschil is tussen producten en/of merken voor wat betreft het bevredigen van behoeften.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Discriminatie

(3) Onder discriminatie verstaat men het anders behandelen van mensen of groepen (meestal minderheden) op basis van uiteenlopende kenmerken zoals afkomst, ras, geboorteland, geloof, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap, leeftijd, enzovoort. Discriminatie staat het grondbeginsel dat zeg...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Discriminatie

Onder discriminatie wordt in het algemeen verstaan: een nadeel berokkenen door het maken van onderscheid ten aanzien van individuen of groepen op grond van kenmerken die in die situatie geen aanvaardbaar motief vormen.
Er zijn tal van gronden waarop mensen gediscrimineerd kunnen worden. In de praktijk zijn vooral leden van minderheidsgroepen hi...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10006

discriminatie

Bevooroordeelde of kenmerkende houdingen ten opzichte van, of behandeling van mensen op basis van de groep, klasse of categorie waartoe zij behoren.
Categorie: Abstracte Begrippen > sociale kwesties.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10491

discriminatie

(Van Latijn: onderscheid) Van oorsprong is het een begrip met een neutrale betekenis (zoals nog steeds in de psychologische functieleer): het vermogen om een onderscheid te maken, zoals in de snelheid waarmee mensen het ene verkeersbord van het andere kunnen onderscheiden. In het maatschappelijk leven heeft de term de overheersende betekenis gekreg...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Discriminatie

ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde, niet ter zake doende kenmerken
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10635

discriminatie

mensen minderwaardig behandelen op grond van groepskenmerken
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10675

discriminatie

Het op onterechte gronden ongelijk behandelen van personen en groepen bij het verlenen van vrijheden en rechten.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Discriminatie

In pensioenregelingen mag in principe geen onderscheid gemaakt worden op grond van geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, ras of nationaliteit, aard of duur van het dienstverband, leeftijd, handicap of chronische ziekte. Wel zijn er enkele wettelijke uitzonderingen op het verbod om onderscheid te maken. Ook kan bij sommige discriminatieg...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Discriminatie

Elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein, of op andere terreinen van het openbare leven, wordt teni...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Discriminatie

Discriminatie betekent dat mensen verschillend worden behandeld. Er wordt dan een onderscheid gemaakt vanwege bepaalde kenmerken. Voorbeelden van deze kenmerken zijn: geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, ras of nationaliteit, aard of duur van het dienstverband, leeftijd, handicap of chronische ziekte. Het is meestal verboden om een ond...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11447
Geen exacte overeenkomst gevonden.