Zoek op

ecosysteem

het ecosysteem zelfst.naamw.Uitspraak:   ['ekosistem] Verbuigingen:   ecosys|temen (meerv.) geheel van planten en dieren in een gebied en hoe ze in verhouding staan tot elkaar en hun omgeving Voorbeelden:   `Ecosystemen worden bestudeerd in de ecologie.`, `V...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ecosysteem

ecosysteem

• [biologie] het geheel van alle organismen in een bepaald gebied, hun onderlinge wisselwerkingen en hun leefomgeving.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/ecosysteem

ecosysteem

Een systeem waarin de wisselwerking tussen de levende en niet-levende elementen centraal staat.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

ecosysteem

Een deel van ons natuurlijk milieu. Tussen de levende (dieren en planten) en niet-levende onderdelen (lucht, water en bodem) worden stromen en kringlopen op gang gehouden in een zeker evenwicht.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

ecosysteem

Een ruimte waarbinnen een uitwisseling plaatsvindt van materie en energie tussen de levende en de dode natuur. Planten nemen bv. voedingsstoffen op uit de bodem en geven humus terug. Er is van nature een evenwichtssituatie, die echter door eutrofiëring verstoord wordt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

ecosysteem

Een tot evenwicht gekomen leefgemeenschap, bestaande uit biotische en abiotische elementen met een zekere tolerantie en een grote mate van zelfregulatie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

ecosysteem

Men kan de aarde en alles wat zich hierop bevindt, incl. de dampkring beschouwen als een systeem wat bestaat uit levende (mensen, dieren,planten) en niet-levende (bodem, water, lucht) onderdelen. Tussen al deze onderdelen bestaan kringlopen en stromingen. Zolang de mens deze niet verstoort zijn ze in evenwicht. Vaak wordt de aarde verdeeld in vele ...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

ecosysteem

Min of meer begrensd deel van de biosfeer, bestaande uit het biotisch gedeelte (de levensgemeenschap) en het abiotisch gedeelte (de biotoop).
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

ecosysteem

het geheel van de planten- en dierengemeenschappen in een gebied, beschouwd in hun wisselwerking met hun omgeving
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Ecosysteem

een ruimtelijk systeem waarin tussen de levende( dieren en planten) en niet-levende (lucht, water en bodem) onderdelen bepaald wordt welke planten en dieren er leven en kringlopen op gang brengen die met elkaar in evenwicht zijn. Voorbeelden : tropisch regenwoud en de Waddenzee.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10213

ecosysteem

Het milieu en de daarvoor karakteristieke levensgemeenschappen - Een ecosysteem wordt gevormd door een ruimte waarin levende organismen en dode materie samen functioneren om een uitwisseling van materie te organiseren tussen de levende en niet levende delen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10423

ecosysteem

biodiversiteit; broeikaseffect; duurzame ontwikkeling; milieu
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Ecosysteem

Het milieu en de daarvoor karakteristieke levensgemeenschappen - Een ecosysteem wordt gevormd door een ruimte waarin levende organismen en dode materie samen functioneren om een uitwisseling van materie te organiseren tussen de levende en niet levende delen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

ecosysteem

het natuurlijk evenwicht in een bepaald gebied: de planten en dieren die er leven verdringen elkaar niet
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Ecosysteem

Onderling samenhangend leefgebied van dieren en planten, b.v. de Waddenzee of tropisch regenwoud..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

ecosysteem

Def.: verzameling van op een en dezelfde plaats voorkomende populaties (micro-organismen, planten, dieren) die daardoor met elkaar en met het omringende fysische en chemische milieu interacties kunnen aangaan en aldus een functionele eenheid vormen. Toelichting: Bv vijver, beek
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Ecosysteem

Het geheel van organismen (planten en dieren) en hun omgeving, alsmede de onderlinge relaties tussen de organismen en de wisselwerking met hun omgeving
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924

Ecosysteem

een geheel van biotische (planten en dieren en hun interacties) en a-biotische (niet-levende) factoren dat als eenheid kan worden opgevat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11076

Ecosysteem

(Ekosysteem) Het ecosysteem wordt gevormd door de levensgemeenschap van planten- en diersoorten en het biotoop. guy.dekindernospam@bigfoot.com
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

ecosysteem

ecosysteem:geheel van de planten- en dierengemeenschappen op een locatie, beschouwd in hun wisselwerking met de milieufactoren waarbij energiestromen, stofkringlopen en regulatiemechanismen de onderwerpen van onderzoek zijn.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

ecosysteem

[Aardrijkskunde] Natuurgebied waarbinnen alles wat leeft en groeit elkaar in evenwicht houdt.
Gevonden op https://quizlet.com/79744110/aardrijkskunde-flash-cards/

Ecosysteem

[Techniek] Alle levende wezens die samen in een gebied leven en van elkaar afhankelijk zijn.
Gevonden op https://quizlet.com/89588790/naut-groep-8-thema-5-aarde-in-het-heelal-flash

Ecosysteem

Een ecologisch systeem binnen een bepaald natuurlijk milieu, zoals een tuinvijver, maar ook oceanen.
Gevonden op https://www.geokring.nl/informatie/geo-lexicon

ecosysteem

min of meer begrensd deel van de natuur als een samenhangend geheel van biotische (levende) en abiotische (niet-levende) factoren
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.