Kopie van `Direct Hypotheken`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Direct Hypotheken
Categorie: Economie en financiën > Huis en hypotheek
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 127


Renteverlies tijdens de bouw
Het bedrag dat u meefinanciert om tijdens het bouwen van de woning de hypotheekrente te kunnen betalen. Dit ter voorkoming van een dubbele woonlast tijdens de bouwperiode.

Restantschuld
Zie Pro Resto hoofdsom.

Risicopremie
1.De premie die verschuldigd is voor een overlijdensrisicoverzekering. 2. Het deel van de premie voor een spaarpolis dat bedoeld is voor de dekking van het risico van overlijden.

Roerende zaken
Bij roerende zaken kan gedacht worden aan zaken die niet nagelvast aan de woning vastzitten, zoals bijvoorbeeld vloerbedekking, gordijnen, zonwering etc. Over roerende zaken opgenomen in de koopsom is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Royement
Het doorhalen van de hypothecaire inschrijving. Wanneer de hypotheekschuld executieverkoop volledig is terugbetaald geeft de geldverstrekker een royementsvolmacht af. Deze verklaring wordt naar de betrokken notaris verzonden die met deze verklaring de inschrijving van de hypotheek in het openbare register laat doorhalen.

Spaarpremie
Dat gedeelte van de premie voor een spaarverzekering waarmee het verzekerd kapitaal wordt opgebouwd.

Stichtingskosten
De optelsom van alle kosten (inclusief de grond en eventueel meerwerk) die gemaakt worden bij de bouw van een nieuwe woning.

Taxateur onroerende zaak
Beëdigd makelaar die de waarde (vrije verkoopwaarde en executiewaarde) van een onroerende zaak bepaalt.

Taxatie
De officiële waardebepaling van een woning.

Taxatiekosten
De kosten voor het laten taxeren van de woning. Voor het verkrijgen van een hypotheek op een bestaande woning is meestal een taxatierapport verplicht. Het taxatierapport dient te worden opgesteld door een onafhankelijk makelaar. Het Hypotheekcenturm voor Academici werkt samen met gerenommeerde taxateurs die tegen een gereduceerd tarief taxaties verrichten.

Taxatierapport
Rapport waarin een beedigd taxateur de waardebepaling van een onroerende zaak heeft vastgelegd.Geldverstrekkers eisen meestal een taxatierapport om te weten of de waarde van de onroerende zaak voldoende is om de lening te kunnen verstrekken.

Tophypotheek
Indien het hypotheekbedrag hoger is dan 75% a 90% van de executiewaarde spreekt men van een zgn. tophypotheek. De rente ligt dan veelal iets hoger (afhankelijk van de hoogte van de top).

Transportakte
zie: leveringsakte

Transportdatum
De datum waarop de akte van levering en de hypotheekakte ten overstaan van een notaris worden ondertekend (ook wel passeerdatum genoemd).

Verbouwingskosten
Het bedrag dat nodig is voor het opknappen van de woning, bijvoorbeeld een nieuwe keuken, nieuwe badkamer, nieuwe raamkozijnen e.d. De geldverstrekker kan eisen dat u hiervoor een verbouwingsdepot aanhoudt.

Verhuisregeling
Faciliteit die het onder bepaalde voorwaarden mogelijk maakt om bij een verhuizing bepaalde gunstige hypotheekcondities mee te nemen in de nieuwe financiering. De meeste hypotheekvormen van het Hypotheekcentrum voor Academici kennen gunstige verhuisvoorwaarden.

Verpanding
Verpanding is het overdragen van een recht aan een ander. Bijvoorbeeld de rechten die voortvloeien uit een polis van levensverzekering of subsidie. Een en ander geschiedt door middel van een akte van verpanding.

Vervreemdingssaldo
De verkoopopbrengst van de eigen woning onder aftrek van de verkoopkosten, bijvoorbeeld makelaarscourtage, en de resterende hypotheekschuld. Indien u dit vervreemdingssaldo in mindering brengt op de totale nieuwe financieringsbehoefte, krijgt u het hypotheekbedrag dat in de nieuwe situatie wat betreft de verschuldigde rente aftrekbaar blijft.

Vervroegde aflossing
Zie extra aflossing.

Verwachte rendement
Het netto rendementspercentage dat u verwacht te behalen op uw belegging. Netto betekent na aftrek van kosten.

Verzekeringnemer
De persoon die als contractpartij de overeenkomst sluit met de verzekeraar.

Voorlopige dekking
Gratis verzekering die bijvoorbeeld wordt verstrekt bij spaarhypotheken gedurende de periode vanaf medische acceptatie tot aan het passeren van de hypotheekakte.

Vrij op naam (V.O.N.)
Aanduiding achter de koopsom van een onroerende zaak, hetgeen betekent dat de kosten die met de aankoop van de onroerende zaak zijn gemoeid (o.m. transportakte, overdrachtsbelasting, etc.) voor rekening van de verkoper zijn. Van vrij op naam is doorgaans sprake bij nieuwbouwwoningen, terwijl de koopsom van bestaande bouw vaak Kosten Koper (K.K.) is.

Vrije verkoopwaarde
Zie onderhandse verkoopwaarde.

Waarborgsom
Zie bankgarantie.

Woonvergunning
Vergunning die wordt verstrekt door de gemeente waar uw woning staat. Of een woonvergunning is vereist, is afhankelijk van het gebied waar de woning staat en de koopsom van de woning. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een woonvergunning zullen er, afhankelijk van de situatie en de gemeente, verschillende zaken worden getoetst. Hieronder vallen zaken zoals bijvoorbeeld of u al staat ingeschreven bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie, of de mate waarin u een economische of maatschappelijke binding heeft met de gemeente, enzovoorts.

WOZ-waarde
De waardetaxatie gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde kan ook wel de waarde in het economisch verkeer of de gecorrigeerde vervangingswaarde worden genoemd. Deze waarde is de waarde die koper en verkoper na grondige voorbereiding overeen zouden komen, oftewel de marktwaarde van het onroerend goed in kwestie. Bij deze waardering mag geen rekening gehouden worden met eventuele `belemmeringen`, zoals bijvoorbeeld huurders of erfpacht.