Kopie van `Aalberq`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Aalberq
Categorie: Juridisch > Advocatuur
Datum & Land: 03/06/2013, NL
Woorden: 201


Aanhangig maken
Het starten van een procedure bij de rechter; in een strafproces

Advocaat
Raadsman

Advocaat-Generaal
(A-G.) - 1. Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie

Alternatieve sanctie
Een taakstraf

Ambtshalve toevoeging
Toewijzing door de rechter van een advocaat

Appèl
Hoger beroep; de mogelijkheid om, als men het niet eens is met een rechterlijke uitspraak, een nieuwe uitspraak van een hogere rechter te vragen. Als een zaak bij de rechtbank heeft gediend en hoger beroep wordt ingesteld, dan wordt de zaak behandeld door het gerechtshof. In beroep gaan bij de Hoge Raad heet geen 'appèl' maar 'cassatie'.

Arbitrage
Vorm van geschilbeslechting waarbij niet de rechter, maar een of meer door de partijen zelf aangewezen scheidsrechters (arbiters) een uitspraak doen.

Arrondissement
Rechtsgebied. Nederland is verdeeld in negentien arrondissementen, met elk een rechtbank

Arrondissementsparket
Het kantoor van het Openbaar Ministerie

Beklag
De mogelijkheid voor rechtstreeks belanghebbenden om te klagen als door het Openbaar Ministerie

Benadeelde partij
Iemand die door een strafbaar feit schade heeft ondervonden. Een benadeelde partij kan zich voegen

Beschikking
- 1. Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet geval, bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning. 2. In het civiele recht: een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met een verzoekschrift. Een uitspraak in een procedure die

Beslag
Inbeslagneming van voorwerpen waarmee strafbare feiten zijn gepleegd, bijvoorbeeld omdat ze nodig zijn voor het bewijs, omdat ze gevaarlijk zijn (drugs, wapens), of om de criminele winsten af te romen (geld, auto?s, huizen, jachten). Dit beslag geschiedt in opdracht van de officier van justitie

Bestuursrechtspraak
Rechtspraak die zich bezighoudt met geschillen over besluiten van een overheidsorgaan. De geschillen kunnen zich zowel tussen burgers en bestuursorganen als tussen bestuursorganen onderling afspelen. Bestuursrecht is de moderne benaming voor wat vroeger administratief recht heette.

Bloedproef
Het afnemen van bloed om te zien of een automobilist onder invloed is van alcohol of drogerende middelen.

Bodemprocedure
Term die gebruikt wordt om de normale procedure bij de rechtbank

Cautie
Mededeling aan de verdachte dat hij het recht heeft om te zwijgen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven
- Een bestuursrechtelijk college dat oordeelt over geschillen op het terrein van het sociaal-economisch bestuursrecht. Daarnaast is het College de hoger beroepsinstantie voor uitspraken betreffende een bepaald aantal wetten, zoals bijvoorbeeld de Mededing

College van Procureurs-Generaal
Uit vijf personen bestaand college dat aan het hoofd staat van het Openbaar Ministerie

Comparitie van partijen
Het op rechterlijk bevel persoonlijk verschijnen van partijen voor de rechter, meestal om tot een schikking te komen of nadere uitleg te geven.

Competentie
Geeft aan welke rechter bevoegd is voor welke soort zaak. Zie ook: Absolute competentie

Contradictoir
Zaak op tegenspraak.Zaak op tegenspraak. Dit betekent dat de gedaagde (in het civiel recht) of de verdachte-raadsman van verdachte (in het strafrecht) in de procedure is verschenen en zijn kijk op de zaak heeft kunnen geven.

Contra-expertise
Tegenonderzoek door een deskundige.

Cumulatie
In burgerlijk procesrecht: samenvoeging van meerdere rechtsvorderingen.

Cumulatieve telastelegging
Dagvaarding waarin aan de verdachte meerdere feiten worden verweten.

Curator
1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld). 2. In faillissementen is de curator degene die het vermogen van degene die failliet is gegaan te gelde maakt en verdeelt over de schuldeisers.

Dagvaarding
Oproep om voor het gerecht te verschijnen.

Dading
Een overeenkomst of schikking tussen partijen waardoor de rechter geen uitspraak meer hoeft te doen. Het is een contact tussen slachtoffer en dader waarin de schade wordt vergoed.

Delict
Strafbaar feit.

Descente
Een bezichtiging door de rechter op de plaats van het delict

Discretionaire bevoegdheid
De vrije beslissingsruimte van de rechter.

Doodslag
- Het iemand van het leven beroven zonder dat sprake is van een van tevoren beraamd plan. Wel moet er opzet in het spel zijn, anders is het hoogstens dood door schuld. De maximumstraf voor doodslag is vijftien jaar gevangenisstraf. Zie ook: Moord

Dwangmiddelen
- 1. Middelen die bij een strafrechtelijk onderzoek kunnen worden gebruikt tegen de wil van de verdachte

Economische politierechter
Strafrechter die beslist over economische vergrijpen, zoals overtreding van de winkelsluitingswet of de warenwet.

Eenvoudig - enkelvoudig delict
Lichtste vorm van een delict

Eerste instantie
(eerste aanleg) - Gerecht waar iemand begint met een procedure. Meestal is dat de rechtbank

Eis
Straf die de verdachte volgens de officier van justitie zou moeten krijgen

Eiser
- Degene die een (civiele) procedure begint, in tegenstelling tot de gedaagde

Enkelvoudige kamer
Zitting met ??n rechter die rechtspreekt (politierechter

Ex nunc
Vanaf nu. Beoordeling ex nunc is een beoordeling vanuit de huidige situatie niet naar de situatie ten tijde van de gebeurtenis.

Ex tunc
Vanaf toen. Beoordeling ex tunc is een beoordeling naar de situatie van toen de gebeurtenis plaats vond.

Executie van een vonnis
Tenuitvoerlegging van een arrest

Executoriaal beslag
Handeling van de deurwaarder om bepaalde voorwerpen of gelden aan de macht van de verliezende partij te onttrekken, zodat daarmee degene die door de rechter in het gelijk is gesteld zijn voorwerpen terug krijgt of zijn schuld betaald krijgt.

Executoriale titel
Vorm waarin een afschrift van een rechterlijk vonnis is opgemaakt, zodat de gerechtsdeurwaarder het vonnis ten uitvoer kan leggen. Een vonnis

Exploot
(of exploit) - Verzamelnaam voor offici?le stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgebracht, bijvoorbeeld een dagvaarding

Forum
Gerecht, rechterlijk college.

Fourneren
Het overleggen van de procesdossiers aan de rechter met het doel om een vonnis

Gedaagde
In civiel recht: Degene tegen wie een eis of vordering wordt gericht. Tegenpartij van De eiser. Ge?ntimeerde

Gedetineerde
Gevangene.

Gelaedeerde
Iemand die nadeel heeft ondervonden door een onrechtmatige daad.

Gemachtigde
Iemand die als vertegenwoordiger namens een partij optreedt in de procedure.

Geopposeerde
Tegenpartij in een civiele procedure

Gerechtsauditeur
1. Opleidingsfunctie voor juristen die rechter willen worden.2. Ondersteunende functie bij Hoge Raad

Gerechtssecretaris
De gerechtssecretaris (of: juridisch medewerker) bereidt ten behoeve van de rechter de zitting voor en maakt aantekeningen van wat er tijdens de zitting wordt besproken. Bovendien assisteert de gerechtssecretaris de rechter bij het maken van de uitspraak.Gerekestreerde

Getuige à charge
Getuige in een strafproces die wordt opgeroepen door de officier van justitie

Getuige à decharge
Getuige in een strafproces die is opgeroepen door de verdachte

Gevangenhouding
Vorm van voorlopige hechtenis. Daaraan vooraf gaat de door de rechter-commissaris bevolen bewaring. De beslissing over gevangenhouding en de verlenging daarvan wordt door de raadkamer van de rechtbank gegeven. De gevangenhouding van maximaal dertig dagen kan twee maal worden verlengd.

Grondwet
In de grondwet staan de grondrechten en plichten van burgers, en de bevoegdheden van het parlement, de ministers en de Koningin. Er staat in hoe gemeenten en provincies moeten functioneren, hoe wetten worden gemaakt en hoe de rechtspraak in zijn werk gaat.

Griffierecht
Bedrag dat aan een gerecht

Griffier
Persoon die een verslag maakt van de zitting en de rechter ondersteunt bij het schrijven van een vonnis

Grief
Bezwaar dat in (hoger) beroep wordt aangevoerd.

HALT
Afkorting voor Het Alternatief. Het Halt-bureau

Heenzenden
Het vrijlaten van verdachten die in voorlopige hechtenis zitten of van veroordeelden die hun straf bijna hebben uitgezeten. Heenzendingen vinden plaats als er te weinig cellen zijn.

Herziening
Buitengewoon rechtsmiddel tegen onherroepelijke veroordelingen in strafzaken. Kan bij de Hoge Raad

Hoge Raad
Hoogste rechtscollege in Nederland. De Hoge Raad stelt niet meer zelf de feiten vast, maar bekijkt of het gerechtshof

Huis van bewaring
Gebouw waar verdachten zitten die nog niet zijn voorgekomen en die in voorlopige hechtenis zitten. Ook bestemd voor personen die een licht vergrijp hebben begaan en daarvoor een hechtenisstraf kregen en voor passanten die wachten op een plek in een TBS-kliniek.

Huisarrest
Experiment waarbij een veroordeelde zijn straf thuis mag uitzitten. Door een elektronische chip in een niet te verwijderen enkelband kan op afstand worden gecontroleerd of een veroordeelde zich aan zijn huisarrest houdt. Wordt ook 'elektronisch toezicht' genoemd.

Huiszoeking
Het doorzoeken van een woning om goederen in beslag te nemen.

Hulpofficier van justitie
Hogere politieman met speciale opleiding en speciale bevoegdheden die bij opsporing en vervolging het Openbaar Ministerie

Huwelijksgoederenregister
Openbaar register bij de rechtbank

Inbewaringstelling
1. In het strafrecht: voorlopige hechtenis

Incidenteel appèl
Hoger beroep

Inlichtingencomparitie
Het op bevel van de rechter verschijnen van partijen om inlichtingen te geven.

Insolventie
Staat waarin een persoon of onderneming niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Gaat soms vooraf aan faillissement.

Interlocutoir vonnis
Tussenvonnis

Inverzekeringstelling
Het vasthouden van de verdachte

Jeugdstrafrecht
(of kinderstrafrecht) Strafrecht voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Bij het jeugdstrafrecht vinden zittingen achter gesloten deuren plaats. De leeftijdsgrenzen kunnen vari?ren. 16- en 17-jarigen kunnen volgens de regels van het volwassenenstrafrecht worden berecht als he...

Juridisch medewerker
De juridisch medewerker(of: gerechtssecretaris)

Kamer
Onderdeel van een rechterlijk college, zoals een strafkamer, belastingkamer, vreemdelingenkamer of militaire kamer

Kort geding
Procedure om in een spoedeisende zaak snel een beslissing van de rechtbank

Landsadvocaat
Zelfstandig advocaat

Leerstraf
Het verplicht volgen van een cursus of training als alternatieve straf

Legalisatie
Wettiging; verklaring van echtheid

Lijdelijk
In het civiele recht is 'de rechter lijdelijk'. Dat betekent dat hij alleen beslist op de geschilpunten die de partijen zelf naar voren brengen en een afwachtende houding aanneemt. In het strafproces en het bestuursproces is de rechter daarentegen leidend. Hij onderzoekt de zaak die aan hem wordt voorgelegd.

Lik-op-stuk
Snel afhandelen van zaken door politie en justitie. De wetsovertreder krijgt meteen een acceptgiro voor de boete of een dagvaarding om op de zitting te komen.

Litispendentie
De situatie dat een geschil al bij een andere rechter in behandeling is.

Magistratuur
Alle leden van de rechterlijke macht, dus rechters (zittende magistratuur) en de leden van het Openbaar Ministerie

Maatregel
Een maatregel kan worden opgelegd na het begaan van een strafbaar feit. Er kunnen maatregelen worden opgelegd in plaats van een straf of naast een straf. Voorbeelden zijn: terbeschikkingstelling

Mediation
Alternatieve methode om geschillen buiten de rechter om op te lossen. Ook: alternatieve geschilbeslechting of ADR. Zie ook voor meer infornatie: Mediation

Meervoudige kamer
- Een kamer van een gerecht, bestaande uit ten minste drie rechters. De meervoudige kamer beslist over zware of ingewikkelde zaken. Zie ook: Enkelvoudige kamer

Memorie van Antwoord
Datgene wat de gedaagde aanvoert tegen hetgeen de eiser stelt in een appèlprocedure in civiele zaken.

Militaire kamer
De rechtsprekende instantie die belast is met de behandeling van strafzaken die zijn begaan door militairen. Deze kamer is ondergebracht bij de rechtbank Arnhem

Minuut
Origineel exemplaar van een gerechtelijk stuk (bijvoorbeeld een vonnis), dat blijft bij degene die het heeft opgesteld (griffier

Mondeling vonnis
Vonnis dat meteen na de behandeling wordt uitgesproken.

Mulder-afdoening
Procedure om buiten het strafrecht om lichte verkeersovertredingen administratief af te doen.

Ne bis in idem
(letterlijk: niet tweemaal voor hetzelfde) - Latijnse term in het strafrecht voor het beginsel dat iemand niet twee keer voor hetzelfde feit kan terechtstaan en mag worden gestraft. Behandeling in hoger beroep

Nietigverklaring
Oordeel van de rechter dat een vorige uitspraak van een lagere rechter niet geldig is. In het strafrecht kan een dagvaarding ook nietig worden verklaard

Non-refoulement
Het niet mogen terugsturen van asielzoekers vanwege de gevaren die hen bedriegen in het land van herkomst.

Noodweer
Het plegen van een strafbaar feit om jezelf of een ander te beschermen tegen een onmiddellijke bedreiging. De verdediging mag niet verder gaan dan noodzakelijk is. Wanneer noodweer is vastgesteld, is er geen sprake van een strafbaar feit. Noodweer-exces

Officier van justitie
Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie