Kopie van `Gianotten Printed Media - Grafisch woordenboek `

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Statistieken, documentatie en informatie > drukwerk
Datum & Land: 27/12/2016, NL
Woorden: 2494


aanslag
Het neerdrukken van een toets op het toetsenbord of op een typemachine.

aanlopen
Men spreekt van dichtlopen als de niet-drukkende delen tussen de rasterpunten inkt aan gaan nemen. Ook wel vollopen genoemd. Soms kunnen slippen of doubleren ook de oorzaak van dichtlopen zijn. Wanneer de niet-drukkende delen bij lijnwerk inkt gaan aannemen spreken we van aanlopen of verbreden.

aanslaander
Andere benaming voor de likrol in het inktwerk.

aanmaak
Een meestal grotere partij partij papier (minimaal aantal kilo's) van eenzelfde samenstelling wat betreft gebruikte grondstoffen.

aanmaakpartij
Papier dat rechtstreeks uit de papierfabriek wordt geleverd volgens de wensen van de koper (formaat en gramgewicht). Meestal geldt hiervoor een minimum hoeveelheid kilo's. Over het algemeen heeft dit papier een langere levertijd. De aanschafprijs van dit papier is goedkoper dan papier gekocht bij een groothandel.

aanlegkant
De rand van het vel papier dat tijdens het drukken of vouwen de zijdelingse positie bepaalt.

aanleghoek
De aanleghoek is een absoluut haakse hoek (90 graden) van een stapel papier. Deze hoek, ook wel de aanleg, wordt reeds vanuit de papierfabriek aangegeven op de plano vellen. De hoek geeft feitelijk het nulpunt aan, van waaruit steeds opnieuw wordt gemeten bij het snijden, drukken en afwerken; • Een snijder meet tijdens het snijden van een pak papier, elke snijmaat opnieuw vanuit de aanleg. Zo kan een afwijking in een ingestelde maat, niet dóórwerken in de maat van de volgende sneden. • Een drukker voert het drukvel zodanig in, dat het papier als éérste met de aanleghoek de pers in gaat. Zo zal het drukwerk altijd op dezelfde wijze op het drukvel gepositioneerd worden. • Een afwerker laat tijdens het vouwen, het vel papier als éérste met de aanleghoek tegen de “aanleg” van de machine lopen, zodat van daaruit altijd een constante maatvoering kan worden gerealiseerd.

aanleg
De inrichting op een drukpers of afwerkingmachine, die er voor zorgt dar de drukvellen (of blanco papier) zijdelings steeds exact dezelfde positie hebben (worden aangelegd), zodat er sluitend gedrukt kan worden. De vellen worden in de registerpositie gebracht. Daarnaast kan ook het te drukken vel papier een aanleg krijgen. Hierdoor wordt de stand van het gedrukte op dit vel papier bepaald, dit is noodzakelijk bij latere sluitende bewerkingen.

aangedrukte schutbladen
Aangedrukte schutbladen maken deel uit van het eerste en laatste katern van een boekblok. Met andere woorden de eerste en laatste pagina van het boekblok worden tegen de band geplakt. Er worden geen aparte schutbladen voor- en achterop het boekblok geplakt. Zie ook schutbladen.

aanhangsel
Een aanhangsel wordt ook wel appendix genoemd.

aapje
Andere benaming voor @, spreek uit als 'ed'. Wordt als scheidingsteken gebruikt bij communicatie over een digitaal netwerk, denk hierbij bijvoorbeeld aan e-mailadressen (info@test.nl) Andere benamingen zijn: - At - à - At each

aanspatiëren
De ruimte tussen de letters wordt vermeerderd met een aantal eenheden of wit.Spatiëren wordt om uiteenlopende redenen gedaan: - om een woord binnen een tekst te laten opvallen. - om optisch een beter resultaat te krijgen. - om bepaalde tekst te laten lijnen met andere tekst of een afbelding. aanspatieren spatieren

abbreviatuur
Dit is een verkorting van een woord zoals: bijv., enz., e.d.

abstract
Korte samenvatting van een boek, periodiek of rapport.

absorptie
Absorptie 1: Het door de poriën van het papier of karton opnemen van de inkt (of een vloeistof). Absorptie 2: Het verdwijnen van licht van bepaalde golflengten (kleuren), wanneer deze lichtstralen door een transparante stof worden geleid.

absorptievermogen
De eigenschap van papier en karton om vocht op te nemen en vast te houden. Droging door absorptie of penetratie van inkt of inktcomponenten in de poriën van het papier. Dit is vaak de eerste fase van droging in elk drukproces op poreus materiaal. In de krantendruk droogt de inkt geheel door absorptie.

ABRI
(abribus) Posterformaat voor ABRI's (bushokjes) 1.185 x 1.750 mm.

aberratie
Fouten in een lens van een film- of fotocamera die een negatieve invloed op het beeld hebben. Er bestaat een chromatische en een sferische aberratie.

absorberende inkt
Inkt die droogt door absorbtie (in het bedrukte materiaal binnen dringt).

abbreviatie
Dit is een verkorting van een woord zoals: bijv., enz., e.d.

accolade
Teken/figuur dat wordt gebruikt om bij elkaar behorende regels tekst aan te duiden, eventueel om aan te duiden dat bij 1 regel meerdere andere regels tekst horen. Zetters noemden de accolade ook wel 'strik'. Bijvoorbeeld op het toetsenbord de '{' en de '}' akkolade

acutus
Streepje naar rechts boven een letter (klemtoon), bijvoorbeeld é. Zetters noemden de acutus ook 'kuut'.akutus

accenten
Tekens die onder of boven een letter geplaats worden om de klank of betekenis van deze letter te wijzigen. Voorbeelden zijn: ü é â ä à å ç ê ë è ï î ì. Meest gebruikt zijn de standaardaccenten, trema, gravis, acutus en circumflex. akcenten aksenten

acclimatiseertijd voor pallets papier in uren
Papier dat langere tijd heeft blootgestaan aan een temperatuur die erg afwijkt van de temperatuur in de verwerkingsruimte, moet zich kunnen aanpassen aan die nieuwe temperatuur. Dit dient te geschieden voordat het papier wordt uitgepakt. Laat derhalve de verpakking intact ! Naarmate het temperatuursverschil groter is, zal de aanpassingstijd langer zijn. In onderstaande tabel zijn de verschillende grootheden met elkaar in verband gebracht. De ºC geven het temperatuurverschil weer met de bijbehorende acclimatiseertijd inhoud pallet inhoud pallet ; 5ºC ; 7,5ºC ; 10ºC ; 15ºC ; 20ºC ; 25ºC ; 30ºC ; 35ºC ; 0,2 m³ ; 4 uur ; 7 uur ; 9 uur ; 15 uur ; 21 uur ; 28 uur ; 41 uur ; 62 uur ; 0,4 m³ ; 7 uur ; 12 uur ; 17 uur ; 26 uur ; 36 uur ; 41 uur ; 64 uur ; 92 uur ; 0,6 m³ ; 9 uur 15 uur ; 20 uur ; 31 uur ; 42 uur ; 55 uur ; 76 uur ; 106 uur ; 1 m³ ; 12 uur ; 18 uur ; 23 uur ; 33 uur ; 46 uur ; 63 uur ; 84 uur ; 115 uur ; 2 m³ ; 13 uur ; 19 uur ; 24 uur ; 35 uur ; 49 uur ; 66 uur ; 90 uur ; 123 uur ; akclimatiseren acclimatiseren

accent grave
Typografische benaming voor het 'achterover vallende streepje' dat boven een letter wordt geplaatst om deze letter te accentueren, bijvoorbeeld: è. De accent grave wordt gebruikt om de klank van een klinker te wijzigen of de betekenis van een woord te versterken of verzwakken.

addendum
Latijn voor 'toe te voegen zaken'. Addendum = enkelvoud Addenda = meervoud

adshel
Posterformaat (België ) - 1.200 x 1.600 mm.

adres
Adres 1: Aanduiding waar iets zich bevindt, waar iemand woont. In de regel bestaande uit naam, straat, huisnummer, postcode en woonplaats. Voornamelijk geplaatst op poststukken. Adres 2: De vermelding op een prent van de naam van de uitgever en/of drukker, eventueel aangevuld met de adresgegevens. Adres 3: Computercode die een plaats op een schijf, in een netwerk aangeeft; e-mailadres, internetadres Adres 4: Naam en plaats van een gelegenheid om te verblijven, iets te kopen e.d.

adhesie
Twee verschillende stoffen hechten zich aan elkaar, bijvoorbeeld inkt op papier.

Adobes Postscript Type 1
Een postscript outline font voor het afdrukken van letters. Het bestand genereert automatisch de benodigde bitmapfonts voor de weergave op het beeldscherm. Het is de tegenhanger/concurent van Windows TrueType.

additieve kleurmenging
Kleuren reproduceren door het vermengen van licht (groen, rood en blauw). additief

adelaar
Oud papierformaat (750 x 1000 mm) dat voornamelijk in Nederland werd gebruikt. Klik hier voor meer oude papierformaten.

ad viv.
Latijn dat letterlijk betekent; 'naar het leven'. Wordt soms door kunstenaars gebruikt om op hun werk aan te geven dat de voorstelling naar het levende model is getekend of geschilderd.

addenda
Latijn voor 'toe te voegen zaken'. Addendum = enkelvoud Addenda = meervoud

ad vivum
Latijn dat letterlijk betekent; 'naar het leven'. Wordt soms door kunstenaars gebruikt om op hun werk aan te geven dat de voorstelling naar het levende model is getekend of geschilderd.

aerometer
Een instrument om het soortelijk gewicht van vloeistoffen te meten.

afhanger
Kleine cijfers en letters die onder de letterlijn of laag in de regel tekst staan, zoals in chemische formules. Klik hier om naar letterlijn te gaan. inferieur

afbrekingsstreepje
Kort liggend streepje ( - ) dat wordt gebruikt voor woordafbrekingen op het eind van een regel of als koppelteken dat woorden aan elkaar verbind. Wordt ook divisie of koppelteken genoemd. afbreekstreepje afbreekteken

afroeporders
Het bestellen van een reeds vooruit geproduceerde voorraad drukwerk. De kostprijs is verhoogd met opslagkosten en eventuele transportkosten, op basis van vooraf gemaakte afspraken over het aantal leveringen en de tijdspanne waarbinnen de voorraad uitgeleverd dient te zijn. De voorraad kan reeds gefactureerd zijn bij het gereedkomen van het product, danwel per afroep worden gefactureerd. In het laatste geval is de kostprijs verhoogd met rentekosten.

afbreking
De zetprogrammatuur breekt automatisch woorden aan het einde van een regel af, via vooraf vastgestelde regels. Een afbreking geschiedt door het plaatsen van een - (divisie) op de plaats van de afbreking. Stelregel binnen de grafische wereld is dat er nooit meer dan 3 afbrekingen onder elkaar in een stuk tekst mogen voorkomen.

afsnee
Het gedeelte van het drukvel dat na het drukken/afwerken wordt afgesneden.

afzakkertje
Dit zijn 'afgezakte' letters of leesteekens aan het einde van de regels. Dit probleem komt meestal voor bij geïnterlinieerd zetsel, waarvan de zetbreedte iets te ruim genomen is, waarbij de interlinies oud en dus min of meer versleten zijn.

afwikkelen
Andere benaming voor het afrollen van het te bedrukken materiaal. Zie ook drukafwikkeling.

afwrijfbaarheid
De mate waarin de inkt na een redelijke droogtijd nog van het papier gewreven kan worden. Een onbetrouwbare meetmethode is wrijven met de duim, er bestaan in de vakhandel speciale slijttoestellen.

afwerkingregister
De stand van de drukvorm ten opzichte van de latere bewerkingen, zoals snijden, rillen en vouwen.

afwerken
Alle handelingen die na het drukken nodig zijn om tot het eindproduct te komen.

aftaster
Nederlandse vertaling/benaming voor een 'scanner'.

afvloeien
Met een vloei- of krantenpapier vocht opnemen van een ingevocht vel papier alvorens dit te bedrukken.

afstoten
Benaming voor het verschijnsel waarbij het papier de inkt niet aanneemt. Dit probleem doet zich voornamelijk voor bij meerkleurendrukwerk, waarbij een volgende laag inkt/kleur niet hecht op een eerdere inktlaag.

afspatiëren
De ruimte tussen de letters wordt verminderd met een aantal eenheden. Dit gebeurt meestal om esthetische redenen. Wordt ook kerning genoemd.

afrollen
Het teveel aan inkt in een inktwerk van een drukpers verwijderen door er handmatig een paar vel papier door heen te halen.

afslaan
De overtollige inkt van de etsplaat verwijderen, bijvoorbeeld door daar met de muis van de hand overheen te slaan.

afdekpapier
Papier dat met siliconen is gecoat voor het tijdelijk afdekken van een zelfklevende laag. In feite de drager van stickerpapier (zelfklevendpapier).

afdraaien
Door drukkers gehanteerde term voor het maken van afdrukken op een drukpers.

afdruk
Beeld (tekst en/of afbeeldingen) met een ingeïnkte drukvorm overbrengen op het papier of ander materiaal. Dit overbrengen kan op diverse manieren geschieden; oa. boek-, zeef-, offset- en/of diepdruk. Ook het resultaat van een inktjet- of laserprinter wordt een afdruk genoemd.

affiche
Poster of aanplakbiljet. Wordt ook als kunstvorm beschouwd, denk hierbij aan het werk van Toulouse-Lautrec (1864-1901) of Jan Toorop (1858-1928).

afgelijmde rug
Hierbij wordt de rug van genaaide boekblokken afgelijmd met een licht gepigmenteerde, transparante of gekleurde hotmelt, die vervolgens zichtbaar blijven als eindproduct.

aflopend bedrukken
Vlakken, foto's of lijnen raken de buitenrand van het drukwerk (ze ''lopen'' er als het ware vanaf), deze moeten dan bij het afwerken in het beeld worden aangesneden. De foto op deze voorbeeld pagina 33 is aan 3 zijden aflopend.

afdeklak
Bij etsen (met zuren) gebruikte lak, oa. bestaande uit in benzeen opgeloste bijenwas en asfalt.

afdekken
Delen van de etsplaat bedekken met speciale lak om het te beschermen tegen het etszuur. De afgedekte delen zullen niet door het etszuur worden aangetast.

Afbeelden en copyright van eurobankbiljetten
Het auteursrecht op de eurobankbiljetten berust bij de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB bepaalt dan ook onder welke voorwaarden reproductie van eurobankbiljetten is toegestaan. Als uitgangspunt geldt dat reproducties die verward kunnen worden met echte eurobankbiljetten, verboden zijn. • Aan één zijde bedrukte reproducties van een echt eurobankbiljet waarbij de afmeting daarvan minstens 125% bedraagt van zowel de lengte als de breedte, of hoogstens 75% van zowel de lengte als de breedte van het echte eurobankbiljet. • Aan twee zijden bedrukte reproducties van een echt eurobankbiljet waarbij de afmeting daarvan minstens 200% bedraagt van zowel de lengte als de breedte, of hoogstens 50% van zowel de lengte als de breedte van het echte eurobankbiljet. De precieze reproductievoorwaarden vindt u in het besluit van de ECB betreffende eurobankbiljetten. De ECB kan dit Besluit op ieder moment wijzigen. Bij twijfel kunt u de Nederlandsche Bank of de ECB vragen om vooraf te bevestigen dat een bepaalde reproductie toegestaan is. Schriftelijke verzoeken kunt u richten aan de Nederlandsche Bank in Amsterdam, ter attentie van de Informatiedesk. Besluit van de ECB betreffende eurobankbiljetten -20 maart 2003 (PDF: 140,9 Kb) bron: www.dnb.nl

afbeelding
Beeld oftewel een (grafische) voorstelling van iets dat in werkelijkheid of in de gedachte bestaat. Afbeelding wordt soms ook gebruikt als synoniem van prent of plaatje.

afbreekprogramma
Software die er voor zorgt dat de woorden aan het einde van een regel in de gezette tekst volgens de geldende regels worden afgebroken.

afsnede
Het gedeelte van het drukvel dat na het drukken/afwerken wordt afgesneden.

afbreken
De zetprogrammatuur breekt automatisch woorden aan het einde van een regel af, via vooraf vastgestelde regels. Een afbreking geschiedt door het plaatsen van een - (divisie) op de plaats van de afbreking. Stelregel binnen de grafische wereld is dat er nooit meer dan 3 afbrekingen onder elkaar in een stuk tekst mogen voorkomen.

afroepen
Het bestellen van een reeds vooruit geproduceerde voorraad drukwerk. De kostprijs is verhoogd met opslagkosten en eventuele transportkosten, op basis van vooraf gemaakte afspraken over het aantal leveringen en de tijdspanne waarbinnen de voorraad uitgeleverd dient te zijn. De voorraad kan reeds gefactureerd zijn bij het gereedkomen van het product, danwel per afroep worden gefactureerd. In het laatste geval is de kostprijs verhoogd met rentekosten.

afwikkeling
Tijdens het drukken is het belangrijk dat de oppervlakte snelheid van de drukcilinder gelijk is aan die van de plaatcilinder. Bij een goede afwikkeling tussen drukvorm en het papier treedt tijdens het drukken geen wrijving op. Het papier en de drukvorm leggen in hetzelfde tijdsbestek dezelfde afstand af. Een slechte afwikkeling veroorzaakt in de meeste gevallen slijtage aan de drukvorm.

afwrijfletters
Letters, tekens, rasters en symbolen die door middel van lichte druk (meestal met een speciale pen) van een transparante drager worden overgebracht op een andere ondergrond.

afbrekingsteken
Kort liggend streepje ( - ) dat wordt gebruikt voor woordafbrekingen op het eind van een regel of als koppelteken dat woorden aan elkaar verbind. Wordt ook divisie of koppelteken genoemd. afbreekstreepje afbreekteken

AGI
Internationaal verbond van grafische ontwerpers en illustratoren, Alliance Graphique Internationale.

airknifes
Inrichting op een drukpers waarbij een speciaal luchtmes de lak (vernis) sneller laat drogen. Dit kan zowel met warme of koude lucht. Ze worden ook luchtrakels genoemd.

AI-bestand
AI-bestand staat voor een in Adobe Illustrator gemaakte afbeelding.Omdat je deze afbeeldingen als zogenaamde vectoren opslaat (dit zijn een soort formules), zijn ze zonder kwaliteitsverlies te vergroten of te verkleinen (schaalbaar).

airbrush
De naam airbrush komt oorspronkelijk van het hogeluchtdrukpistool waarmee verf of inkt verneveld op een oppervlak gespoten wordt. Met deze techniek zijn zeer fraaie resultaten te behalen. Tegenwoordig kennen we in de grafische industrie de naam airbrush voornamelijk uit de diverse opmaakprogramma's, zoals photshop. Men kan in deze programma's met een softwarematig aangestuurde tool afbeeldingen bewerken.

akte-enveloppen
Enveloppen met de sluiting (klep) aan de korte zijde, doorgaans gemaakt van een zwaardere papiersoort (daardoor sterker). akteenvelop akteenveloppen

alkalisch
Het tegenovergestelde van zuur. Alkali of base heeft een pH van 7 of hoger. Zuur heeft een pH van 7 of lager.

aluin
Stof die opgelost in water in de lithografie wordt gebruikt om een zinken of aluminium plaat schoon te maken (vuil en oxyde). Bij de papierbereiding wordt aluin gebruikt voor het regelen (= verlagen) van de zuurgraad (pH). Aluin kent tegenwoordig vele andere toepassingen, zo wordt het gebruikt in deodorants, als ontsmettingsmiddel of als bloedstelpend middel.

alineateken
Typografisch symbool (¶ ) gebruikt om het begin van een nieuwe alinea aan te geven.

alkalibestendigheid
Weerstand tegen de inwerking van stoffen met een pH die hoger is dan 7. Er bestaan papiersoorten met een pH van 10, deze papiersoorten kunnen daardoor bepaalde pigmenten doen verkleuren. Fanalgroen en miloriblauw zijn slecht alkalibestendig.

alinea
Een paragraaf.

alfabetlengte
Het meten in punten van het hele alfabet (abcdefghijklmnopqrstuvwxyz), waarbij dit alfabet in onderkast gezet wordt.

alfanumeriek
Samentrekking van Alfabetisch-Numeriek, waarmee bedoeld wordt: de letters van het alfabet, cijfers, leestekens en de mathematische symbolen. Op de computer kan een alfanumerieke instructie gebruikt worden voor gegevens die zowel in cijfers als in letters worden vastgelegd.

alfabetiseren
Het op rangschikken van tekst/termen op basis van ons alfabet A t/m Z. Dit lijkt eenvoudig, maar in de praktijk loopt men vaak tegen problemen aan.

alfa kanaal
Een 8 bit-kanaal dat in sommige programma's voor beeldverwerking gebruikt wordt voor maskering, transparantie of additionele kleurinformatie.

algoritme
(grafisch) Een wiskundige formule waarmee wordt bepaald, hoe de punten zijn gerangschikt in een halftoonbeeld.

ALT codes letters en tekens
Niet alle tekens kunnen direct met een toets op het toetsenbord getypt worden. Om toch alle letters en tekens te kunnen reproduceren zijn er internationaal afspraken gemaakt. Met de ALT-toets en een cijfer of cijfercombinatie kunnen alle overige letters en tekens getypt worden. Voor sommige talen is er en online tool beschikbaar, Type-it. Onderstaand een overzicht van de meest gebruikte ALT-cijfercombinaties. Alt 1 ; ? ; Alt 53 ; 5 ; Alt 105 ; i ; Alt 157 ; Ø ; Alt 209 ; Ð ; Alt 2 ; ? ; Alt 54 ; 6 ; Alt 106 ; j ; Alt 158 ; × ; Alt 210 ; Ê ; Alt 3 ; ? ; Alt 55 ; 7 ; Alt 107 ; k ; Alt 159 ; ƒ ; Alt 211 ; Ë ; Alt 4 ; ? ; Alt 56 ; 8 ; Alt 108 ; l ; Alt 160 ; á ; Alt 212 ; È ; Alt 5 ; ? ; Alt 57 ; 9 ; Alt 109 ; m ; Alt 161 ; í ; Alt 213 ; i ; Alt 6 ; ? ; Alt 58 ; : ; Alt 110 ; n ; Alt 162 ; ó ; Alt 214 ; Í ; Alt 7 ; • ; Alt 59 ; Alt 111 ; o ; Alt 163 ; ú ; Alt 215 ; Î ; Alt 8 ; ? ; Alt 60 ; < ; Alt 112 ; p ; Alt 164 ; ñ ; Alt 216 ; Ï ; Alt 9 ; ? ; Alt 61 ; = ; A...

alcohol vochtwerk
Op een offsetpers het vochtwerk dat speciaal is ontwikkeld voor het gebruik van alcohol. Hierbij worden onbeklede rubberrollen en een filmrol gebruikt om het vocht (een mengsel van water, alcohol en toevoegingsmiddelen) op de offsetplaat aan te brengen.

aliasing
Zaagtandeffect bij letters of beelden (ontstaat oa. bij vergroting van letters of beeld). Wordt ook staircasing genoemd.

amorf
Zonder een vaste structuur.

ampersand
Engelse benaming voor het &-teken (en-teken).Kaligrafische samenvoeging van het woordje 'et'.

Amerikaans
Een stofomslag waarbij het vel eerst over de lange zijde, zowel aan de onder- als aan de bovenzijde, enkele centimeters naar binnen wordt gevouwen en daarna om het boek wordt gewikkeld.

Amerikaanse verzendbrief
Vouwwijze waarbij het vel (de brief) 2 slagen kruis wordt gevouwen. Voordeel hiervan is dat de buitenkant en de binnenkant van de folder in één keer zijn te bedrukken. Wordt veel gebruikt door computerprogramma's (WORD) om eenvoudige kaarten en uitnodigingen te produceren. Wordt ook French fold genoemd.

AM-raster
In een Amplitude Modulatie of analoog raster wordt een halftoonvlak in rijen van grotere of kleinere punten opgedeeld. Als men deze punten onder vergroting bekijkt is duidelijk te zien dat de grootte van de punten bepalend is voor de mate van zwarting terwijl de afstand van de punten ten opzichte van elkaar gelijk blijft. Vandaar dat men spreekt over Amplitude Modulatie. Helaas is bij dit rastertype het opbouwen van full-color beelden het onstaan van moiré ingebouwd. Er zijn echter verschillende manieren om het effect ervan te minimaliseren.

amarilpapier
Schuurpapier dat met een fijnkorrelig amaril als schurend of polijstend bestanddeel bedekt is. Amaril wordt in Griekenland gewonnen en is een blauwgrijs of bruin zeer hard gesteente (aluminiumoxide).

antiqua
Een in Duitsland gebruikte benaming voor het gewone Latijnse schrift, in tegenstelling tot het karakterschrift (frakturschrift). Antiqua stamt af van het Latijnse antiquus, dat oud betekent.

antieken
Dit zijn steenschriften, steenletters (steenkapitalen) of lapidairschriften. ze worden ook wel grotesken genoemd.

anti-velmiddel
Deze stof wordt vaak op de rollen of in de inktbus gespoten om aandroging te voorkomen. Niet verdampende anti-velmiddelen kunnen blijvende droogstoringen veroorzaken. antivelmiddel

anti-oxydant
Deze stof wordt vaak op de rollen of in de inktbus gespoten om aandroging te voorkomen. Niet verdampende anti-oxydanten kunnen blijvende droogstoringen veroorzaken. antioxydant

anti-droogmiddel
Deze stof wordt vaak op de rollen of in de inktbus gespoten om aandroging te voorkomen. Niet verdampende anti-droogmiddelen kunnen blijvende droogstoringen veroorzaken. antidroogmiddel anti droogpasta

ansichtkaart, briefkaart, prentbriefkaart
Een door velen gebruikte term voor het (druk of papier) formaat 150 x 100 mm. Over het algemeen is het een stevige kartonnen kaart die via de post verstuurd wordt naar een geadresseerde, deze kaart is daarnaast vaak aan de voorzijde voorzien van een glanzende laklaag, de achterzijde is vaak mat en goed beschrijfbaar.

anti-aliasing
Een functie van computerprogramma's om hoekige lijnen van cirkels en curves vloeiender te laten verlopen. De randen van een letter of beeld worden 'aangepast' aan de omliggende kleuren en pixels. antialiasing