Kopie van `Woordenlijst religie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Woordenlijst religie
Categorie: Religie en filosofie
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 46


Ahimsa
Weerloosheid of geweldloosheid, die volgt uit het besef, dat alles met alles verbonden is. Als jij beseft dat alles één is heb je ook een diep respect voor de andere `zijnden`, die niets zijn dan een andere vorm van hetzelfde. Je kunt jezelf dan ook totaal opofferen ten bate van een ander.

Akoestiek
eigenschappen van een ruimte op de klank en de nagalm van geluid. In het christendom belangrijk geworden vanaf de gotiek, die hoge kerkgebouwen met zich bracht. Gregoriaans gezang heeft veel meer effect bij een goede akoestiek.

Amieda Boeddha
Eén van de `absolute incarnaties van Boeddha` ofwel een Boddhisattva. Deze leert je dat er vooral veel te doen is aan mede-leven met mesen. In Japan heeft het veel aanhang in geloofsrichtingen die op Zen monniken teruggaan, zoals Shin of Nichiren

Amish
een geloofsgemeenschap in Noord-Amerika. Het zijn volgelingen van de Zwitser Jakob Ammann (1644-1730) die in 1693 brak met het anabaptisme (de mennonieten). In de 18e eeuw heeft de Brit William Penn ze uitgenodigd om zijn kolonie Pennsylvania (latijn voor ``de bossen van Penn``) in Noord-Amerika te komen om daar te werken als landarbeider. Momenteel (2004) zijn er zo`n 182.000 Amish in 22 staten, waarvan het merendeel in Pennsylvania, Ohio en Indiana woont. Ook in de Canadese provincie Ontario wonen Amish.`

Amulet
Voorwerp waaraan magische kracht wordt toegekend, bijvoorbeeld een gelukshangertje.

Apocalyps
Laatste boek in de bijbel, bestaande uit een visioen, dat het einde van de bekende tijd voorstelt en de definitieve vestiging van het Rijk van God aankondigt. Auteur is de apostel Johannes, die het vermoedelijk rond het jaar 90 schreef.

Apostel
Volgeling van Jezus, uitgekozen als één van de 12 die bij de kern van de eerste Jezusbeweging hoorden.

Apostolische brieven
Van oorsprong een brief door één van de apostelen. Je vindt er een aantal van terug in het Nieuwe Testament. Later worden met deze term de brieven aangeduid, die door de `opvolger van Petrus`, de paus van Rome worden geschreven.

ascese
Versterving; (van het />Griekse `askèsis` = oefening) is het streven naar of het beoefenen van een reine levenswandel door de eigen hartstochten en begeerten te beteugelen en zelftucht toe te passen. Ascese kan gepaard gaan met />zelfkastijding. Ascese was van oorsprong de training van atleten. Daarna werd het begrip uitgebreid tot de beoefening van wijsheid, deugd en vroomheid (zie o.m. de />Stoa). In religieuze zin is het het streven naar beheersing of onderdrukking van natuurlijke behoeften om tot een vorm van reinheid te komen.Vasten en seksuele onthouding zijn in die zin vormen van ascese. De doelen van een ascetische levenshouding kunnen verschillen. Het kan een vorm van boetedoening zijn, zichzelf offeren aan een godheid, een middel tot discipline voor het geestelijk leven, het verkrijgen van bovennatuurlijke krachten of het verwerven van verdienste voor het hiernamaals. Ook kan het zijn dat men het (eigen) lichaam of dit bestaan zelf slecht of waardeloos acht en de versterving zoekt. In de bijbel is ascese geen doel op zich, aangezien de schepping als goed wordt voorgesteld en de mens daarin geen minderwaardig wezen is. Wel wordt in het Nieuwe Testament matigheid gepredikt. Het (vroege) christendom kende echter wel (soms extreme) vormen van ascese zoals het kluizenaars- en -kloosterbestaan, gebaseerd op geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Ook nu nog komt in verschillende culturen zelfkastijding voor als vorm van ascese.`

Astrologie
Sterren-leer, volgend uit het besef dat alles met alles verbonden is. Omdat jij en de sterren in die verbinding staan, kan ook in de stand van die sterren een betekenis terug worden gezocht, is de gedachte.

Athanasius
Sint Athanasius is afkomstig uit Alexandrie, waar hij waarschijnlijk in 296 is geboren. Hij studeert onder leiding van koning Alexander de Grote en deze neemt hem als secretaris in dienst. De wens zichzelf te oefenen in de deugdzaamheid, drijft Athanasius rond 315 de woestijn in naar de grote Sint Antonius Abt. Hij verdiept zich in de Bijbel en klassieke geschriften. Nadat hij zich heeft voorbereid op het verkondigen van het evangelie, keert hij terug naar de stad. Omstreeks 319 wordt hij tot diaken gewijd. Zes jaar later woont hij het Concilie van Nicea bij. Op het sterfbed van Alexander, spreekt Alexander de Grote zijn voorkeur uit voor zijn opvolger: Athanasius

atheïsme
Atheïsme is: niet geloven dat er goden bestaan. filosofische stroming die ervan uitgaat dat de fundamentele uitgangspunten niet gerelateerd zijn aan of berusten op de aanname van het bestaan van goden Het begrip werd oorspronkelijk als negatieve benaming gebruikt voor mensen die een niet-officiële godsdienst beleden. Zo werden de christenen in de eerste eeuw door de Romeinen genoemd.`

Avalokitesvara
Verreweg de meest populaire en geliefde van alle `boddhisattva`s` Betekent `Heer die de wereld beneden aanschouwt` of ook wel `hij die het roepen van de wereld hoort`. Er is voor het eerst sprake van deze boddhisattva in de Lotus Soetra (ongeveer 1ste eeuw) De beschrijvingen komen erop neer, dat deze Boeddha incarnatie je uit allerlei soorten ellende en gevaar redt als je zijn mantra uitspreekt. (Om Mani Padme Hum) A. helpt mensen vanuit zijn alomvattend mededogen voor de mensheid, in feite staat hij voor de belichaming van Boeddha`s medeleven.

Avondwake
Tijd die mensen bij een geliefde dode doorbrengen, in de dagen tussen het sterven en de begrafenis. Vaak is het ook een speciale kerkelijke dienst, de avond, voorafgaand aan de begrafenis.

Bhikkhoe
Monnik in het Boeddhisme. Letterlijk afgeleid van het werkwoord `deel hebben aan`: d.w.z. iemand die dus deel uitmaakt van een gemeenschap, beter nog iemand die deel uitmaakt van een groter iets dan hemzelf: de sangha.

Bhiksjoe
bedelmonnik, een monnik die in bijvoorbeeld Thailand zich oefent in nederigheid en zefopoffering, doordat hij volledig afhankelijk is van de gaven van anderen.

claustrum
Latijnse vorm van Klooster

Clemens VII
Rooms Katholieke paus

Clovis
oude versie van de moderne naam Louis. In de 5e eeuw een frankische koning

Cluny
Kloosterorde die vanaf de 10e eeuw leidend was in de herbezinning op de waarde van de Benedictijnse leefregels. In 100 jaar tijd breidde deze orde zich sterk uit en had honderden kloosters over heel Europa.

Dharma
Leer, de `weg` die in het Boeddhisme geldt voor het levenspad dat iedereen moet gaan om een goed mens te zijn. Ieder volgt zijn eigen dharma richting de verlossing.

Emmaüs
Een verhaal in het evangelie van Lucas (Hoofdstuk 24, vers 13 e.v.) vertelt hoe de leerlingen van Jezus Natuurkunde zijn dood en begrafenis en op de dag van zijn verrijzenis op weg waren naar het stadje Emmaüs, waar zij Jezus uiteindelijk herkenden in een medereiziger.

eremiet
Kluizenaar, woestijnvader. Een monnik zoals die aan het begin (midden 3e eeuw) de eenzaamheid en de leegte van de woestijn zocht om zich daar ten volle te wijden aan de spirituele verbetering van zichzelf en zijn levensdoel: een leven in dienst van God.

Essenen
Afgescheiden groep binnen het jodendom uit Jezus` tijd, die in mannelijke kloostergemeenschappen leefden, o.a. aan de Dode Zee. Deze sekte in midden 2e eeuw uit Israël verdwenen, met achterlating van een schat aan heilige teksten, die pas in 1948 werden teruggevonden, de zg DodeZeeRollen. In de teksten wordt de globale visie van deze Essenen duidleijk: zij bereidden zich voor om zuiver de strijd in te gaan die de Machten van het DUister tegen de Machten van het Licht zouden gaan houden en waaruit uiteindelijk de heerschappij van God zou worden gevestigd. Ook uit deze teksten wordt duidelijk, dat Jezus geleefd heeft in een tijd die blijkbaar rijp was voor een Redder, een Messias.

Ethiek
tak van filosofie die zich bezig houdt met de vraag welke gedragingen en activiteiten toelaatbaar zijn en welke niet. Binnen het christendom bestaat een uitgebreide eigen discipline van de christelijke ethiek.fundamentalisme
Letterlijk: teruggaan naar het fundament, een stroming binnen vele geloven, die het beter vindt om de waarheid te zoeken in de manier waarop bij de bron, de oorsprong daarmee werd omgegaan en die alle latere verandering daarvan afwijst. In heel veel gevallen is het niet eens zo moeilijk aan te tonen dat ook de fundamentalistische interpretatie een eigen uitleg is van de geschriften van een godsdienst. Fundamentalisten echter zijn zó verknocht aan hun interpretatie, dat redeneren en discussiëren meestal vrij vruchteloos blijft. Alle energie wordt er - soms op fanatische wijze - op gericht om te herstellen wat vroeger was.

Hinayana Boeddhisme
Boeddhisme van het kleine voertuig: eerste vorm van bestaan. Monniken deden het voor,

Historische Jezus
Bedoeld als tegenstelling tot `verkondigde Jezus` ofwel de Jezus van het geloof. Hoewel er natuurlijk geen scheiding aan te brengen is, is wel duidelijk dat over Jezus als historisch persoon weinig meer bekend is dan dat hij geleefd heeft en gestorven is. In de evangelies wordt vooral een Jezus verkondigd.

Historische kritiek
Wetenschappelijke methodiek om te komen tot een historisch verantwoorde weergave van de begintijd van het christendom. Bijbelteksten worden dan ontleed om te achterhalen hoe een tekst gegroeid is en in welke regio. Het geloof staat niet voorop, maar de rationele uitleg ervan.

Hypothese
Veronderstelling. In de wetenschappelijke methode vorm je een idee doordat je bepaalde waarnemingen doet. Feitelijk bestaat het uit een grote dosis fantasie, op basis van (soms) eerdere waarnemingen. Het is dan zaak proefopstellingen of experimenten te ontwerpen, zodat je deze hypothese kunt toetsen. Je stelling is dan verkeerd als het resultaat van de proef er niet mee klopt.

Ihraam
Gewijde staat tijdens het gebed (na het wassen!!) en tijdens de Hadj.

JHWH
De godsnaam, zoals deze geschreven wordt in het Hebreeuws. Deze joodse aanduding van het Opperwezen is niet uit te spreken, hetgeen precies de bedoeling is. De heiligheid van God, het overstijgende karakter daarvan wordt dus onderstreept door de onuitspreekbaarheid van de naam.

Jihad
Heilige oorlog tegen het kwaad in jezelf en je eigen leven. (foutief geïnterpreteerd als een oproep tot geweld tegen niet-moslims)

King
Martin Luther King, Baptische dominee in de Verenigde Staten in de jaren 50 en 60, die opkwam voor de Burgerrechtenbeweging en streed voor de gelijke Rechten van zwarten in zijn land.

oecumenisch concilie
‘Oecumenisch’ duidt hier op de oikoumenè, dat letterlijk ‘de bewoonde wereld’ betekent en meer in het bijzonder de Katholieke Kerk verspreid over heel de aarde aanduidt.

Oemma
Gemeenschap van alle moslims

Offerdier
dier dat geslacht zal worden ter ere van Allah.

Offerfeest
feest waarbij herdacht wordt dat Abraham zijn gehoorzaamheid aan Allah toonde en bereid was zijn zoon te offeren.

Ohm
zie AUM

Om Mani Padme Hum
Centrale mantra, die in het boeddhisme wordt gereciteerd. Om (ook wel AUM gespeld) staat voor de kosmische energie, het heilige begin. Mani = juweel; Padme = Lotus; Hum is weer Aum, de heilige klank aan het eind. De mantra staat dus ook voor het draaiende rad van geboorte - wedergeboorte. Reciteren van deze mantra is een grotere verdienste dan het voeden van alle Boedha`s gedurende 100 jaar, want het `voert naar jezelf`

Omnivoor
alleseter

Oscar Romero
Aartsbisschop van El Salvador in de jaren 70 van de twintigste eeuw, toen in zijn land een dictatuur was gevestigd die bijzonder gewelddadig was. Hij werd tijdens een eredienst door een commando van de doodseskaders vermoord.

PKN
De Protestantse Kerk in Nederland (afgekort PKN) is het grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland. Het is, na een toenaderingsproces van tientallen jaren, in 2004 ontstaan uit een fusie van de Samen op Weg-kerken (Gereformeerde Kerken in Nederland en Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland). De kerk telt circa 2,5 miljoen leden, waarvan 1,9 miljoen uit de circa 1300 lokale gemeenten binnen de Hervormde Kerk.

Sjah
Leider van Perzië (nu Iran) die afgezet is door de Ayatollah Khomeiny omdat hij een te westerse houding had en te weinig belang hechtte aan de islam.

Sji-ieten
10% van de moslims. Leven vooral in Iran en Irak, daarbuiten sterk in de minderheid.

Übermensch
Begrip van de filosoof F. Nietzsche. Het begrip slaat op het in de toekomst levende resultaat van de voortdurende bevestiging van de wil tot macht, die zich tot de huidige mens verhoudt zoals de huidige mens zich verhoudt tot een aap. Deze gedachte vond zijn bekendste uitdrukking in het poëtisch-profetische boek Also sprach Zarathustra.