Kopie van `COLO Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


COLO Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
Categorie: Onderwijs
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 5


Assistentopleiding
Er zijn vier niveaus waarop MBO-opleidingen worden aangeboden. Niveau 1 is de assistentopleiding. Er gelden in beginsel geen toelatingseisen en de opleiding duurt minimaal een half jaar en maximaal één jaar. De assistent moet onder toezicht een reeks routinematige, eenvoudige werkzaamheden kunnen verrichten die een operationeel, uitvoerend karakter hebben en een beperkt deel van de totale productiecyclus vormen.

Burgerschapscompetentie
Alle mbo-opleidingen staan in de kwalificatiestructuur beroepsonderwijs. De kwalificatiestructuur is een geordend en samenhangend geheel van kwalificaties. Die kwalificaties zijn gebaseerd op kerntaken, kernopgaven en competenties. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten compenties. Burgerschapscompetenties zijn de ontwikkelde vermogens van mensen om in voorkomende maatschappelijke situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te handelen. Burgerschapscompetenties hebben betrekking op het vermogen met individueel verantwoordelijkheidsbesef te kunnen functioneren in het publieke domein, dat wil zeggen om in de maatschappij te participeren als actief burger en daarbij zelfstandig en verantwoord te handelen.

Certificeerbare eenheid
Voor de arbeidsmarkt herkenbare en relevante set van competenties, vormgegeven rond één of meer kerntaken. Aan een certificeerbare eenheid is een certificaat verbondenals bewijsstuk met civiele waarde.

Governance
Waarborgen van samenhang en transparantie in het bestuur en toezicht van een organisatie, met het oog op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen. De kenniscentra hebben een code voor good governance ontwikkeld. Die code is een instrument om: -de kwaliteit en deugdelijkheid van de taakuitoefening van kenniscentra te bevorderen door goed bestuur en toezicht -de transparantie over de inrichting, het functioneren en de prestaties van kenniscentra te vergroten -het vertrouwen van overheid en stakeholders in kenniscentra te behouden en waar nodig te versterken

Vrije ruimte
De ruimte binnen de totale opleidingstijd die bedrijven en scholen naar eigen behoefte kunnen invullen met activiteiten die niet gericht zijn op het realiseren van de landelijk vastgelegde eindtermen. Onderdelen in de vrije ruimte worden niet landelijk erkend. De vrije ruimte biedt mogelijkheden voor onderdelen zoals regionale toespitsingen, technische ontwikkelingen, experimentele onderdelen voor de opleiding en bedrijfsspecifieke onderdelen. De vrije ruimte bestaat uit minimaal 10 procent van de bruto studiebelasting ofwel op jaarbasis minimaal 160 uur. Maximaal mag dit 20 procent zijn.