Kopie van `Assink Lyceum Haaksbergen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Assink Lyceum Haaksbergen
Categorie: Taal en literatuur
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 19


amfibrachys
bepaalde versvoet, bestaande uit resp. een onbeklemtoonde,een beklemtoonde en weer een onbeklemtoonde lettergreep.

apokoinou
bepaalde stijlfiguur: een woord(groep) aan het einde van de versregel kan op twee manieren worden gelezen: of als een zelfstandig zinsdeel of als een deel van een zinsdeel waarvan de rest in de volgende versregel staat.

assonantie
bepaald soort rijm; klinkerrijm: alleen de klinkers van de beklemtoonde lettergrepen rijmen op elkaar, niet de daaropvolgende medeklinker(s).Assonantie is een soort halfrijm, net als acconsonatie. Assonantie komt zowel voor aan het eind van de versregel (eindrijm met assonantie) als binnen de versregel (binnenrijm met assonantie).

asymmetrie
opsomming van ongelijkwaardige elementen;deze opsomming heeft een humoristisch effect. Als de asymmetrie onbedoeld is,voortvloeit uit slordigheid of onvermogen,dan is er uiteraard sprake van een stijlfout.

asyndetische vergelijking
beeldspraak die berust op overeenkomst; net als bij de als-vergelijking wordt niet alleen het beeld genoemd, maar ook het bedoelde,het object. Alleen worden beeld en object niet verbonden door (`zo`)`als` of een werkwoord als schijnen of lijken.

asyndeton
term die aangeeft dat er tussen de delen van een opsomming (enumeratie) geen verbindingswoord als `of` of `en` staat.

climax
bepaalde stijlfiguur: een opsomming waarvan de delen in kracht toenemen. Climax is dus stijging naar het hoogtepunt; na het hoogtepunt kan een anticlimax volgen, zoals in het onderstaande gedicht.

dynamisch vers
(of het vrije vers) gedicht zonder vaste strofenlengte en zonder eindrijm en metrum.Ook de lengte van de versregels varieert sterk. Dynamische verzen werden veel geschreven door expressionisten als Marsman en experimentelen als Lucebert en Elburg.

epenthesis
toevoeging van een onbeklemtoonde lettergreep ter wille van het metrum, bijv. onherberregzame verrukkingen (A.Roland Holst),wellekom (Geerten Gossaert)

epiek
literatuur waarin het verhaal centraal staat. Tot de bekendste epische genres behoren de roman, de novelle en het epos (=heldendicht)

epigram
puntdicht; een kort,puntig,kernachtig gedichtje. Het genre werd tijdens de Renaissance veel beoefend (Hooft,Huygens); later o.a. door de 19e-eeuwer Staring. Ook in de moderne poëzie kan men het aantreffen.

epiloog
nawoord,uitleiding; zowel een roman als een toneelstuk kan na afloop van de eigenlijke handeling een nawoord hebben; vgl. het slot van de abele spelen, het slot van De familie Kegge en het einde van de roman Vanwege een tere huid.

hyperbool
bepaalde stijlfiguur:een opzettelijke overdrijving. Vaak staat de hyperbool in dienst van de ironie.

ik-perspectief
term uit de verhaalanalyse; het verhaal of de roman wordt verteld door een ik-verteller die tevens de hoofdpersoon van het verhaal is.De ik-vertelsituatie verschilt duidelijk van de auctoriale vertelsituatie :bij de auctoriale vertelsituatie komt soms ook een `ik` voor, maar deze is slechts de verteller van het verhaal waar hij a.h.w. `boven` of `buiten` staat; de `ik` bij de ik-vertelsituatie staat midden in het verhaal, is de hoofdpersoon .Deze `ik` heeft niet als de auctoriale `ik` overzicht en inzicht in de handeling en de personages.

ironie
bepaalde stijlfiguur met de bedoeling op milde wijze te spotten. Vaak bedoelt de spreker of schrijver het tegenovergestelde van wat hij zegt of schrijft.

Italiaans sonnet
zie onder sonnet.

octaaf
de beide kwatrijnen van een sonnet

ode
bepaald genre in de lyriek: een loflied, waarbij de gene wie de lof gold,rechtstreeks wordt toegesproken.Het genre werd in de renaissance veelvuldig beoefend,o.a. door Jan van der Noot en Joost van den Vondel. In deze tijd wordt het genre nauwelijks nog beoefend,of het moest zijn om juist met iemand de draak te steken. Dan wordt de ode in feite een parodie. De stijlfiguur die zowel in de serieuze ode als in de parodistische ode opvalt is die van de hyperbool. In de onderstaande ode is uiteraard ook sprake van de stijlfiguur ironie.

omarmend rijm
Bepaald rijmschema: a b b a