Kopie van `Centre new dimensions - Esoterische En Spirituele Begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Centre new dimensions - Esoterische En Spirituele Begrippen
Categorie: Religie en filosofie > Spiritualisme
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 19


Astrale wereld
Dit is de niet fysieke zichtbare wereld verbonden die verbonden is met de lagere dimensies. Zie artikel Wat zijn astrale sferen en wat is zuiver Licht 22/2005 en Energetische bescherming voor Lichtwerkers 27/2006

Esoterisch
(Gr. esoteros) betekent verder naar binnen, voor ingewijden. Het esoterische houdt zich bezig met het wezen van de mens; het Licht. De ziel geeft impulsen aan het voelen, denken en handelen in verbinding met het Licht. Dit is de verbinding met het onzichtbare en de hogere dimensies en manifesteert zich in elke activiteit die verandering in zich draagt waardoor de mens innerlijk kan ontwaken. Het is de grondslag van de werkelijke wetenschap wat de basis is van de universele waarheid dat ons denken overstijgt. Het vormt de occulte verbinding tussen alles wat geschapen is aangezien het zich bezighoudt met het essentiële levende principe; het Licht.

Illusie
Zinsbegoocheling, droomwereld Het feit dat jij het waarneemt toont aan dat jij niet bent wat je waarneemt. Zie artikel Werkelijkheid of Illusie Nr. 02/2007

Immensiteit
Onmetelijkheid, overweldigende grootheid,overvloed, eeuwigheid.

Occult
(Lat. occultus) betekent verborgen, geheim, daar het zich bezighoudt met het essentiële levende principe. Het is de wereld van energieën die de klank en de kleur van ons bestaan inhoud geven. De fysieke wereld ziet als een afspiegeling van het Licht waaruit alles zich manifesteert.

Spiritualisme
fr. wijsgerig stelsel, volgens het welk alles terug gebracht kan worden tot de geest, zodat de stof slechts een verschijningsvorm van de geest zou zijn.

Spiritualiteit
is het geestelijk fijnstoffelijke werkgebied dat zich bezighoudt met het pure bewustzijn. Het is de relatie tussen wat gedacht, gevoeld, geweten en ervaren wordt ofwel het bewustwordingsproces van een wereld die wij zelf geschapen hebben en herscheppen. Het mag pure wetenschap genoemd worden, aangezien het de volledige integratie van al het leven en zijn bewustzijnsvormen accepteert. Spiritueel leven niets anders is als luisteren naar de energie die op je afkomt en die van jezelf uitgaat. Leren leven met de kosmische wetten en zien dat alles energie is.
Lat. spiritus, komt van spirare (blazen, ademen).

Spiritueel
fr. spirituel: geestelijk, onlichamelijk, tot de ziel behorende.

Synchroniteit
wil zeggen dat gebeurtenissen gelijktijdig plaatsvinden.

Vrede
Vrede begint bij ons zelf door vrede te creëren in ons eigen hart. Door onze gedachten te zuiveren worden wij éénpuntig en kan het werk het werk doen. Een nieuw begin kunnen wij alleen mogelijk maken als wij alles, maar dan ook alles wat met het verleden te maken heeft loslaten. Zie artikel Vrede de derde weg 11-05-2003 dat u op aanvraag wordt verzonden.

Wet van Aantrekking
Deze wet impliceert dat alles energie is waardoor het gelijke het gelijke aantrekt. Onze gedachten, handelingen en intenties hebben een eigen trilling en trekken overeenkomstige frequenties aan. Onze scheppingskracht impliceert dat wat wij uitzenden wij ook aantrekken. We krijgen daarom ook niets van het universum cadeau; alles is een eigen creatie! Daarom hebben wij alle beproevingen op onze evolutionaire weg zelf aangetrokken en dat geldt ook voor onze tekorten als onze overvloed. Wie zich lang genoeg in een bepaalde trilling bevindt, zal deze trilling absorberen. Vandaar het gezegde dat waar je mee omgaat je ook door wordt besmet! Elke ziel die op je levenspad verschijnt, heb je dan ook zelf aangetrokken. Angst is een astrale trilling die door de vibratie van de eigen gedachten wordt aangetrokken waardoor deze angst niet alleen gevoed wordt maar ook groter wordt. De wetten van het universum zijn genadig aangezien je net zolang datgene naar je toetrekt waar je ZELF om gevraagd hebt en dit is de beproeving! Wie op een onjuiste wijze met energie omgaat, zal hiermee ook geconfronteerd worden. Energieën komen daarom net zolang met elkaar in aanraking tot ze vereffend zijn ofwel tot het moment dat de harmonie weer is hersteld.

Wet van Energie
De wet impliceert dat alles energie is ofwel Licht. Energie gaat ook nooit verloren omdat alles een scheppende kracht bezit om tot het Licht te komen; alles is Licht en komt uit Licht voort. Het is dan ook zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden. Niets ontstaat zomaar! Deze wet stelt dat alles volgens bepaalde ritmes vibreert en in voortduring wordt omgezet in andere vormen die weer in verbinding staat met alles wat is. De schepping is onderhevig aan een natuurlijk ritme zoals de cycli van geboren worden en weer sterven wat zich ook weerspiegelt in de cycli van jaargetijden, opkomende en weer neergaande tijdperken, diverse ontwikkelingsfasen et cetera. Aangezien alles met alles verbonden is, heeft elke handeling, gedachte of intentie niet alleen gevolgen voor jezelf, maar ook de ander en het totaal. Dit maakt dat we in een zeer complexe wereld leven die vibreert door diverse in elkaar grijpende cycli. Alle energie beweegt zich via cyclische patronen die elk hun eigen trilling hebben. Daarom zal alles wat je aan energie uitzendt weer bij je terugkeren ofwel dat wat je zaait, zul je eens oogsten. Ieder moment van onze werkelijkheid ofwel in het Nu zijn wij scheppend bezig. Door onze ‘zelfwerkzaamheid’ kunnen wij ons trillingsgetal verhogen waardoor wij bijgevolg ook hogere frequentiegebieden van Licht aantrekken. Deze hogere frequenties van Licht zijn in staat om de lagere trillingen te absorberen waardoor deze niet langer disharmoniserend werken. De lagere energieën kunnen gebruik maken van de hogere energie als zij zich hier voor openen net zoals een bloem zich opent voor het zonlicht.

Wet van Geslacht
deze wet is een uitvloeisel van de Wet van Harmonie waarbij het mannelijke (yang) en vrouwelijke (yin) elkaar in voortduring aantrekken. Het mannelijke en vrouwelijke principe vormen samen een symbiose als zij in harmonie met elkaar vibreren.

Wet van Harmonie
deze wet impliceert dat de schepping volmaakt is volgens Universele Wetten en orde. Dit wil zeggen dat achter elke vorm of creatie een volmaaktheid schuil gaat voortvloeiende uit onvoorwaardelijke Liefde. De Wet van Harmonie gebiedt dat elke tegenpool elkaars tegengestelde gelijke is of anders gezegd de energie van de ene pool zal eenzelfde vibratie moeten hebben als de andere pool. Als beide polen een extremiteit laten zien zal bijgevolg een enorm spanningsveld opgebouwd worden. Hierdoor zal uiteindelijk een doorbraak ontstaan waarbij beide polen weer in balans gebracht kunnen worden. De Wet van Harmonie verlangt nu eenmaal balans!

Wet van Oorzaak en Gevolg
deze wet impliceert dat wat wij zaaien wij eens zullen oogsten. Deze wet heeft alles te maken met onze scheppende natuur en onze eigen creaties. Elke handeling, elke gedachte, elke intentie is energie en deze zal gelijkluidende energie aantrekken. Als onze energieën niet in harmonie zijn, dan zullen zij eenzelfde energie aantrekken waardoor er een disbalans ontstaat. Deze wet is ons behulpzaam bij het leren verstaan van ons karma wat recentelijk of langer geleden is gecreëerd. We blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor alles wat wij denken, voelen en weer in handelen omzetten. Niets overkomt je daarom zomaar, alles heeft een dieper gelegen oorzaak. De zegeningen en overvloed op ons pad zijn daarom ook de directe gevolgen van onze eigen gedachten, handelingen en intenties.

Wet van Overeenstemming
deze wet impliceert dat elke verandering in energie van invloed is op andere energieën ofwel van invloed is op alle lagen van bewustzijn. Door in harmonie te zijn met de hogere frequenties van Licht zal niet alleen een positieve uitwerking hebben op onze innerlijke wereld maar ook op de wereld om ons heen. Het is zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden! Omdat alles met elkaar in verbinding staat, zal de kleinste verandering in onszelf gevolgen hebben voor het gehele Universum. In elke molecuul is alle informatie aanwezig, zoals ons DNA de eigenschappen van het gehele lichaam in zich draagt, zoals het Universum een afspiegeling is van onszelf en omgekeerd!

Wet van Overvloed
Alles zal naar je toe zal komen wat je nodig hebt als jij je durft over te geven aan het Hogere. Wie echter in angst en tekorten leeft zal volgens de Wet van Overvloed deze tekorten ook uitgekeerd krijgen. Immers, alles is energie en als deze energie de gedachten beheerst dan zal het ook werkelijkheid worden. Zie artikel Wet van overvloed 21/2005

Wet van Polariteit
deze wet impliceert dat elke kracht een tegenkracht kent. Ofwel de ene pool kent een tegenpool die elkaar ontmoeten om de verschillende energieën die van deze polen uitgaan weer in harmonie te brengen. Deze wet maakt het mogelijk om onze tegenpolen te herkenen en op het aardse niveau de ‘vrije wil’ te benutten om het Licht in ons bewust te worden. Onze zuiverheid, onze intentie en kracht van handelen bepaalt wat wij op onze weg als tegenpolen tegenkomen. In de dualistische wereld ofwel de derde dimensie kunnen we, via de diverse polariteiten zoals mannelijk en vrouwelijk -goed en kwaad - hoog en laag - binnen en buiten- warm en koud - dag en nacht - liefde en haat en meer, de uitersten die wij in de buitenwereld ontmoeten in onszelf leren verstaan. De Wet van Polariteit leert ons de eeuwige balans terug te vinden waardoor wij de verbinding met de hogere dimensies kunnen maken.

Ziel
De ziel is het energetische omhulsel van alle ervaringen die door de evolutie heen zijn opgedaan. In verbinding met de ziel ontvangen wij signalen waarbij wij in afstemming voelen wat onze werkelijke zieleweg is en wat niet. Het is alleen mogelijk om via het hart de verbinding met de ziel te maken die de poort naar de Geest is.