Kopie van `AlternatieveGids.com - Lexicon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


AlternatieveGids.com - Lexicon
Categorie: Religie en filosofie > Alternatief
Datum & Land: 10/03/2007, BE
Woorden: 28


Antroposofie
Onder antroposofie verstaan we het werldbeeld en de onderzoeksmethodes die gebaseerd zijn op het geesteswetenschappelijk werk van Rudolf Steiner(1861-1925). Belangrijke kernpunten hiervan zijn de erkenning van het bestaan van een geestelijke dimensie van de wereldlijkheid, de scholing tot vrijheid en de spirituele betekenis van het Christendom.
Er worden regelmatig cusussen en voordrachten gegeven over de antroposofie.Daarnaast wordt de antroposofie ook dagelijks concreet gemaakt in een aantal werkgebieden zoals de antroposofische geneeskunde, de biologisch-dynamische tuinbouw, de R. Steinerpedagogie en de heilpedagogie, de organische architectuur, de kunsten en de sociale driegelding.
In de pedagogische visie van Rudolf Stiener zijn het respect voor de eigen individualiteit van het kind en de opvoeding tot vrijheid erg belangrijk. Bovendien moet men streven naar een meer algemene vorming dan in het reguliere onderwijs: behalve aan de cognitieve vakken wordt ook veel aandacht besteed aan kunstzinnige activiteiten en handvaardigheid. Verder wilde R. Steiner de onderwijsmethode en de leerinhouden geheel aanpassen aan de ontwikkelingsfasen van eht kind (kleuter, lagere school, middelbare school).
De inzichten van R. Steiner over opvoeding en medisch-therapeutische begeleiding worden ook toegepast in scholen en instellingen voor gehandicapten. In deze instituten voor heilpedagogie en/of sociaaltherapie, wonen en leven gehandicapten en begeleiders(gezinnen) vaak samen in `dorpsgemeenschappen`.

Astro-archeologie
Waren de goden buitenaardsen? Moeten we de oorsprong van de mensheid in de sterren gaan zoeken? Is de mensheid een `wetenschappelijk experiment` van hoogontwikkelde buitenaardsen of is de mens rechtstreeks afkomstig uit het Licht? Zoeken buitenaardse beschavingen een nieuwe thuis op onze planeet of gaan ze ons op het laatste nippertje (voor de grote ramp) helpen evacueren? Lieten ze mysterieuze bouwwerken voor ons na, en wat hebben die voor ons te betekenen?
Waarin ligt de eigenlijke redding van de mensheid? Is Jezus, de Christus, ons komen verlossen van het juk van de goden (buitenaardsen)? Laten wij ons naief-enthousiast verleiden tot een intergalactisch avontuur dat, hoewel hoogintelligent, toch nog geankerd is in de dualiteit? Hebben de buitenaardsen ook een hoogontwikkelde intelligentie van het Hart of is Liefde voor hen louter een mentale opvatting waarvan zij handig gebruik maken om een mensheid te manipuleren die snakt naar liefde?
Een toekomstige ontmoeting met buitenaardsen lijkt hoe langer hoe reëler te worden en vormt een uiterste uitdaging voor ons onderscheidingsvermogen inzake waardesystemen. Het spoort ons ook aan het beeld te onderzoeken dat wij hebben van onszelf als minderwaardig, als evenwaardig of als meerwaardig ten opzichte van hen. En waar ligt onze echte waarde?
Een ware stretching voor hart en geest!

Astrologie
De mens leeft op aarde ingebed in een web van zichtbare en onzichtbare krachten, zoals de invloed van de seizoenen, de zwaartekracht, kosmische straling enzovoort. De aarde is een onderdeel van het zonnestelsel en beweegt volgens een wetmatige cyclische beweging samen met de andere planeten rond de zon. Het zonnestelsel beschrijft op zichzelf een baan rond een grotere ster van de melkweg, enzoverder. Mens en Universum zijn - energetisch - één; de planeetposities aan de hemel op een bepaald ogenblik zijn m.a.w. een afspiegeling van wat er op dat moment op aarde gebeurt. Door de cyclische, wetmatige beweging van de planeten kunnen uit zo`n momentopname ook verdere ontwikkelingen afgeleid en voorzien worden. Op de mens betrokken voert dit tot de geboortehoroscoop: een hemelkaart voor het ogenblik van geboorte. Astrologie is het oeroude stelsel dat via de symboliek van planeten, dierenriemtekens, huizen en aspecten, toelaat om de kosmische gegevens te vertalen naar het leven op aarde: de geboortehoroscoop toont het karakterpotentieel waarmee iemand geboren wordt. Gaven en talenten, maar ook stoorvelden en conflictgebieden in het leven, worden herkenbaar samen met ontwikkelingsmogelijkheden en groeiperioden (waaruit men dan soms voorspellingen pleegt af te leiden). In omgekeerde beweging toont de horoscoop niet alleen hoe iemand in elkaar zit, maar ook vanwaar conflictsituaties in het leven afkomstig zijn; bovendien kan het psychische potentieel (de ziel) dat door de horoscoop weerspiegeld wordt, eveneens vertaald worden naar het niveau van het fysieke bestaan (het lichaam), en het spirituele niveau (de geest).

Buitenlichamelijke ervaring
Hoewel `bewust` uittreden eerder een uitzondering is, weten de meeste mensen niet dat ze `s nachts eigenlijk allemaal uittreden tijdens de diepe slaap.
Toch betekent bewust uittreden voor iemand die het meemaakt, vaak een grote omwenteling in zijn leven. Plots uit z`n lichaam gaan en zichzelf zien liggen terwijl men zichzelf ervaart in z`n echte ik buiten z`n lichaam, is voor een mens een ingrijpend gebeuren. Voor vele verdwijnt of vermindert sterk de angst om te sterven, er komt een innerlijk weten: `ik ben veel meer dan alleen mijn fysieke lichaam`.
Hoewel bewust wakker uittreden veelal gebeurt bij een ongeval of een andere traumatische gebeurtenis, zijn er in deze tijd ook heel wat mensen die er via oefening in lukken om veilig en gecontroleerd uit te treden. Het Monroe instituut in de VS heeft zich hier al jaren op toegelegd.
Bewust uittreden is eigenlijk niet veel meer dan bewust meemaken wat de meeste mensen `s nachts in hun diepe slaap meemaken. De totale bewuste uittreding is zeldzamer dan een zogenaamde astrale projectie. Hier blijft een deel van het bewustzijn in het fysieke lichaam, een ander deel reist in de astrale wereld. Men bekomt informatie van z`n hoger zelf, ontmoet gidsen of overledenen en bezoekt gebieden buiten de aarde, buiten tijd en ruimte.
Gevolgen voor wie een uittreding meemaakt zijn o.a. verhoogd intuïtief bewustzijn, betere zelfkennis en ontdekking van je eindbestemming. Bewust uittreden kan men oefenen, maar is niet zonder gevaar zonder veilige en bekwame begeleiding.

Edelstenen
Mooie natuurstenen en hun fonkeling hebben de mens altijd aangetrokken. Eenmaal ontgonnen vinden ze als ruw mineraal ofwel bewerkt hun weg naar de mens. Amethist met zijn spitse punten werd vroeger in drinkbekers verwerkt als bescherming tegen dronkenschap. Van bergkristallen met zijn zeshoekige toppen dacht men ten onrechte dat het gestold ijs was. Kwarts is goed gekend van de kwartsuurwerken. Om de ogen te verbeteren waren de vroegere brilglazen uit aquamarijn of smaragd geslepen.
Vandaag worden mineralen nog steeds beschouwd als heelstenen. Dit zijn dan voornamelijk trommelsteentjes, die als knuffelstenen gekoesterd of aan een hangertje als gezondheidssteentje gedragen worden.
Edelstenen van een hoge kwaliteit worden als cabochons (met één halfrond vlak) ofwel in facetten geslepen. Deze worden voor sieraden gebruikt, zoals voor ringen, hangers, kralen, oorknoppen, clips, armbanden ...
Een greep uit de doelstellingen van het mineralenrijk:
-voor de verzamelaar: de studie van kristallen
-voor de hulpzoekende, zowel geestelijk als lichamelijk, bieden ruwe kristallen of getrommelde stenen soelaas door plaatsen in huis of op het lichaam te onstoren en zo helingen te verrichten
-als sieraad, gedragen of uitgestald, schenken mineralen hun schoonheid. En reken maar, dit kan naar ieders beurs.

Esoterische Kunst
Allerlei kunstvormen waarbij uit de spirituele, esotherische of magische wereld geput wordt voor de inspiratie. Dit komt dan in de vorm van schilderijen, postkaarten, posters, zijde- of andere doeken, beelden, aardewerk of andere uitingsvormen.
Deze kunstwerken zijn meestal van een zodanige mystieke schoonheid, dat ze de mens automatisch verheffen tot hogere gebieden van bewustzijn of inspireren tot het meest hoge wat hij in zich heeft.
Een kenmerkend verschijnsel is de schitterende, lichte uitstraling van het geheel, dat ons verwijst naar onze oorspronkelijk staat van zijn als lichtwezens. Het aanschouwen van zulke creaties verwarmt het hart en is voeding voor de ziel, die haar thuis herkent.

Eutonie
Eutonie betekent: evenwichtige spanning (Grieks `eu`= goed, juist, harmonisch en `tonos`= spanning). Gerda Alexander, Denemarken 1908-1994.
De eutonie, die een grote alertheid en een scherpzinnige waakzaamheid ontwikkelt, brengt de persoon tot onbevooroordeelde zelfobservatie en bestendigere zelfwaarneming. Dit wekt het sluimerend potentieel in de mens zodat hij op een geheel nieuwe manier zichzelf ter hand kan nemen, een hogere zelfbeschikkingscapaciteit verwerft en zijn lichaam in een totaal nieuw beheer neemt. Het regelmatig oefenen zal het toenemend lichaamsgevoel ontvouwen tot lichaamsbewustzijn.
Fijnzinnig voelen en behoedzaam `contact-ervaren` bewerken dat de tonus zich meer en meer vanzelf regelt, en openen een nieuwe weg om met spanning en pijn om te gaan. Het grondcontact - primordiaal in dit werk - wordt na een zekere tijd een verworvenheid in alle levensomstandigheden, wat leidt tot standvastigheid. Het skeletbewustzijn brengt orde in de eigen structuur en het vermogen innerlijk bij te sturen. Zo wordt minder en minder onnodige spanning opgebouwd, hetgeen een economische en natuurlijke beweging tot gevolg heeft.
De eutonie leert geduldig wachten ... schept ruimte tot bereidheid en nawerking, waardoor elkeen zijn eigen ervarings- en verwerkingsritme kan ontdekken.
Het doorwerken van de fundamentele menselijke houdingen liggen, zitten en staan geven in hun dagelijkse toepassing een hogere kwaliteit van aanwezigheid, draag- en daadkracht. Deze klaardere omgang met zichzelf brengt evenzeer klaarheid in het denken.

Hypnose
Praktisch altijd trekken de mensen verwonderd hun wenkbrauwen op als ze horen dat je je met hypnose bezighoudt. Hypnose blijft nog altijd een begrip waar helaas heel wat onbegrip rond hangt.
Hypnose kan echter goed aangewend worden om mensen te helpen. Eigenlijk kunnen alle situaties aan bod komen waarin we verandering willen brengen, maar waar we niet in slagen als we enkel en alleen op onze wil steunen. Via hypnose worden we stukken beter in staat gesteld gebruik te maken van de haast onbegrensde mogelijkheden van het onbewuste. Daarbij kan het gaan over stoppen met roken, afslanken, vaster slapen, meer geconcentreerd studeren en examens afleggen, betere sportprestaties,....
Wat hypnose is en wat er nu precies gebeurt bij het in hypnose zijn, is nog altijd niet definitief uitgemaakt. Hypnose blijkt een toestand te zijn van geconcentreerde aandacht, waarbij het onbewuste open staat en waarbij suggesties vlot opgenomen en zonder veel commentaar uitgevoerd worden. Een goede hypnotiseur kan ze aanwenden om zichzelf en anderen te helpen.
Wat gebruikt kan worden, kan ook misbruikt worden. Laat je daarom niet hypnotiseren door iemand die daartoe geen degelijke opleiding gevolgd heeft. Vraag vooraf informatie over de hypnotiseur tot wie je je wil wenden en over de opleiding die hij/zij gevolgd heeft. Onder alle koren is er kaf. Wees kritisch.

Iriscopie
Iriscopie is een alternatieve medische diagnose methode die gebruik maakt van het gegeven dat de bezenuwing van onze organen aan de oppervlakte komt in de iris of het regenboogvlies (= gekleurd deel van de ogen), waarbij elk orgaan en ieder systeem in principe een specifieke plaats heeft in die iris.
De iriscopist is gespecialiseerd in het interpreteren van tekens, pigmenten en structuren in de iris. Buiten de iris wordt eveneens veel informatie bekomen uit de pupil, haar grootte, haar vorm en eventueel afwijkingen in de pupilrand. Het wit van het oog (sclera) verschaft ook veel waardevolle gegevens.
Erg belangrijk bij de irisdiagnose is haar mogelijkheid om aan preventieve genezing te doen, want vooraleer de ziel de ziekte meedeelt aan het lichaam, laat ze dat eerst weten in de iris.
Voor het stellen van een irisdiagnose wordt gebruik gemaakt van een loupe, een speciaal fototoestel of een irismicroscoop. Van recente datum is de video-opname waarbij de patiënt dadelijk mee op het scherm kan kijken en nauw betrokken wordt bij de bespreking van zijn irisbeelden.
Tot slot toch even aanstippen dat iriscopie geen absolute diagnose methode is, maar een erg doeltreffende ondersteuning van andere reguliere of alternatieve diagnose technieken. Het anamnese gesprek staat centraal.

Kindgerichte therapieen
Als kind ben je in deze maatschappij het zwakst. Doordat er te weinig begrip is van de zin van het leven in het algemeen, worden kinderen van in de zwangerschap en bij de geboorte reeds verkeerd behandeld.
Kind-gerichte therapieën zijn daarom in de eerste plaats gericht op informatie geven, bewust maken van de ouders over een gezonde levens- en voedingswijze, een natuurlijke geboorte, het belang van kinderziektes, zuiveringsziektes, enzoverder. Daardoor wordt reeds veel leed voorkomen. Maar gelukkig is er altijd hoop, vooral voor het kind dat vanuit zijn open kind-zijn zeer goed reageert op natuurgeneeswijzen en spirituele genezing.
Kind-gerichte therapieën richten zich zowel tot baby`s met hun typische klachten (darmkrampen, luieruitslag, eczeem, ...) als tot kleuters, schoolgaande kinderen en ook pubers.
Niet alleen fysieke klachten (acute of chronische) kunnen opgelost worden door bewustwording en therapie, maar ook psychische problemen zoals angsten, bedplassen, leermoeilijkheden, enzovoort.
En tenslotte kan er gepraat worden over de opvoeding.

Kinesiologie - T.F.H.
Kinesiologie en Touch for Health zijn typische manieren van testen van spieren en spiergroepen, door controle van hun weerstand, waardoor heel wat informatie over het lichaam en disfunkties kan verkregen worden. Nadien volgt een specifieke behandeling die heel wat verlichting kan brengen, waarbij de `bewegingsleer` als basis dient.

Klankschalen, Didjeridoo
Via de overlevering weet men dat een goede klankschaal samengesteld is uit zeven metalen. Elk metaal correspondeert met een planeet: goud voor de zon, zilver=maan, kwik=mercurius, koper=venus, ijzer=mars, tin=jupiter, lood=saturnus. Door deze schalen in trilling te brengen is het mogelijk een kosmisch klankbeeld te creeëren. De totaliteit van dit trillingsveld zorgt voor een brede waaier van uitwerkingsmogelijkheden. De diepe graad van ontspanning die men door het klankschalenspel bereikt, is ongetwijfeld een belangrijke faktor bij het helingsproces. Van hieruit ervaart men weer de eigen levenskracht waarmee we veel geremdheden kunnen omzetten in vreugdevolle creativiteit en daadkracht.
De Didjeridoo is een typisch Aboriginal instrument uit Austrtalië, gemaakt van een door termieten uitgeholde tak. Hierop wordt door een bepaalde manier van kontinue blazen, een geluid gemaakt dat een zeer harmoniserende invloed heeft.
Van oudsher gebruikt men de trom om belangrijke gebeurtenissen te stimuleren en te ondersteunen. Niet alleen het ritme, maar ook de klankkleur bepaalt in grote mate de richting van de stimulatie en de aard van de ondersteuning. Eén van de grootste waarden van het trommen is het aardend karakter. Men is weer bij machte om vorm te geven aan de eigen impulsen. Dit sluit niet uit dat men de trom ook kan gebruiken als meditatief instrument, om op deze wijze het welzijn te beleven naar lichaam, ziel en geest.
De praktijk heeft aangetoond dat een goede kombinatie van klanken, harmoniserend werkt op alle chakra`s.

Kleurentherapie
Er zijn verschillende mogelijkheden om kleuren te gebruiken als therapie. Denken we maar aan licht, gekleurde doeken tot zelfs de kledij die we dragen. Allemaal mogelijkheden om in te werken op ons systeem en daardoor het funktioneren ervan te verbeteren.
Eén van de meest bekende vormen van kleurentherapie is Aura-Soma: De Aura is het elektro-magnetisch veld rondom het lichaam. Soma betekent het `zijn` (de ziel), dat woont (zetelt) in het lichaam. Aura Soma heeft de mogelijkheid uw zieleopdracht (karmische opdracht) te begeleiden en inzicht te geven. Aura Soma is de kleurentherapie die de ziel geneest en het lichaam ondersteunt. Er wordt gewerkt met flesjes die olieachtige emulsies van een bepaalde kleur hebben. Soms bevat een flesje één kleur, soms een combinatie van twee kleuren. Het gaat om de basiskleuren van de chakra`s, die dan ook op de chakra`s inwerken en de daarop afwijkende kleuren, die de juiste ondersteuning en begeleiding geven.
Het flesje kiezen doe je zelf, of onder begeleiding van een therapeut. Hoe wonderlijk het ook schijnt, de intuïtie van de persoon laat toe dat hij of zij altijd de juiste combinatie kiest die voor hem of haar passend is op dat ogenblik. Of het nu gaat om verdriet, angst of eender welk groeiproces, pijn en lijden hebben te maken met bewustwording. Door deze bewustwording is er een genezingsproces en hierbij kan Aura Soma je helpen.
Als wij ons niet goed voelen gaan we naar de dokter, die ons een medicatie voorschrijft op basis van gewone of homeopatische geneesmiddelen.

N.E.I.
Neuro Emotionele Integratie.
Het onbewuste is het innerlijk systeem dat bijna alles voor je regelt. Het zorgt er o.a. voor dat je emoties/gevoelens verwerkt. Je gedrag is gebaseerd op eerder opgedane ervaringen. Sommige ervaringen zijn wel verstandelijk maar niet emotioneel verwerkt waardoor je uit balans raakt, de zogenaamde emotionele blokkade. Deze blokkades weerhouden je ervan het leven te leiden zoals jij dat eigenlijk wilt.
NEI, Neuro-Emotionele-Integratie, is rond 1994 ontwikkeld door de Nederlander Roy Martina. Hij combineerde klassieke psychotherapie met o.a. NLP en diverse Oosterse Geneeswijzen. Uitgaande van je vooropgezet doel communiceert je NEI-coach via een spiertest met het onbewuste en spoort onverwerkte en/of onbewuste emoties op. Je kan deze en andere blokkades dan veilig en onder begeleiding van je NEI-coach accepteren en loslaten. Op deze manier kan je de kwaliteit van je leven substantieel verbeteren en meer van je leven genieten.

N.L.P.
Neuro Linguistische Programmering is de studie der structuur der menselijke ervaring en meer specifiek daarin de communicatie. Ontstaan uit de onderzoeken van Richard Bandler (Gestalt therapeut) en John Grinder (Prof in de Linguistiek), baseert NLP zich op de studie en de analyse van het werk van grote therapeuten en van mensen die -op hun terrein- in hun communicatie en leven succesvol zijn.
Deze studie leidde tot de formulering van een reeks principes en strategieën die de basis vormen voor een succesvolle communicatie, wat het terrein ook moge zijn. NLP leert ons dat het succes in onze communicatie zowel met onszelf, met anderen, als met de omgeving in het algemeen, volledig afhankelijk is van `hoe` we communiceren (vorm), en niet van `wat` we communiceren (inhoud). Meer algemeen betekent dit dat succes afhankelijk is van hoe we met de dingen omgaan (vorm), eerder dan van datgene waarmee we omgaan (inhoud).
NLP benadrukt zeer sterk de functie van de taal (linguistiek). Door taal programmeren we onze ervaringen, die dan neurologisch (geheugen, automatische reakties, enz.) worden verankerd.
Vandaar: Neuro Linguistische Programmering.

Numerologie
De getallenleer is reeds zo oud als de mens kan tellen en rekenen. Stelselmatig ontdekte en herkende hij de eigenschappen van getallen en ging die dan bewust gebruiken en toepassen in het dagelijkse leven. Op een bepaald moment ging men ook het alfabet omzetten in cijfers, zodat namen konden omgerekend worden. Er werden verschillende methoden gevonden om uit geboortedatum en -naam gegevens te distileren over je karakter, aanleg en mogelijkheden, welke je kunnen helpen bij keuzes of beslissingen in je leven. Je kan op deze manier een betere kijk krijgen op jezelf, je kinderen of een partner.
Je kan deze zaken allemaal zelf berekenen en de verklaringen opzoeken in een boek over numerologie! Maar niet iedereen heeft de tijd of de interesse om dit zelf te doen. Daarom kan je ook bij een numeroloog gaan voor een persoonlijk consult dat, gezien het rekenwerk en de uren consult, niet direkt erg goedkoop uitvalt, maar het voordeel heeft dat alles haarfijn voor jou uit de doeken gedaan wordt.
Een andere mogelijkheid is een analyse met de computer: mooi leesbaar uitgeprint, uitgebreid en toch goedkoop, je hoeft je niet te verplaatsen of er tijd voor uit te trekken. De teksten neem je zelf door op het voor jou gepaste
moment, zo dikwijls als je daar behoefte of nood aan hebt. De interpretatie en het gebruik ligt volledig in je eigen handen, wat best leerrijk en boeiend is!

Orakel
Helderziende, paragnost, kaartleggen/tarot, I Tjing, runen, ....
Raadpleging van een Orakel is een eeuwenoude welbekende manier om duidelijkheid te krijgen over een toestand of antwoord op een vraag. Hiervoor kan men te rade gaan bij een helderziende of paragnost, de kaarten laten leggen, de I Tjing of Runen raadplegen, of welke vorm dan ook gebruiken die voldoet of op dat moment beschikbaar is.
Een goede raadgever(-ster) zal zich niet vlug laten verleiden tot `voorspellingen`, maar eerder de bestaande mogelijkheden en kansen naast elkaar leggen om U op deze manier een eind op weg te helpen. Het `systeem` wordt gebruikt als middel om de antwoorden te helpen fomuleren, om inzicht te krijgen in een toestand. De ervaring van de beoefenaar helpt om alles zo duidelijk mogelijk te verwoorden en u raad te geven die u echt verder kan helpen.
De bedoeling is om een hulpmiddel te zijn, om een weg te zoeken in het bos van de mogelijkheden. Spijtig voor hem of haar die in de aanwijzingen `het absolute` meent te hebben gevonden en zich daar op vastpint. Dan is het geen hulp meer maar een dwang, dan wordt men geleefd.
Aan u de keuze om het goed te gebruiken of `slaaf-makend`.

Oude tradities
Zie Sjamanisme

Shiatsu
Shiatsu is een vorm van fysiotherapie afkomstig uit het oosten, via Japan naar het westen gebracht. Hoewel Shiatsu letterlijk `Druk met de duim op Ki` betekent, worden ook andere delen van de hand, ellebogen en zelfs knieën gebruikt. Het is een algemene term voor een groot aantal verschillende technieken die de levenskracht of Ki via bepaalde kanalen (meridianen) en/of punten beter in en om het lichaam doen vloeien. Het heeft tot gevolg dat we meer balans krijgen tussen lichaam en geest, organen en energiesterkte. Er wordt niet enkel op symptomen gewerkt doch voornamelijk op de daaraan ten grondslag liggende blokkade van energie.

Sjamanisme
Het Sjamanisme is een duizenden jaren oude en beproefde methode om genezing tot stand te brengen. Genezing tussen lichaam en geest, tussen mens en natuur, tussen mensen onderling en genezing tussen de mens en zijn spirituele bron.
Een wezenlijk kenmerk van het sjamanisme is dat het erkent dat alles wat bestaat leeft, dat alles en iedereen een ziel of bewustzijn heeft en dat alles met elkaar verbonden is. De Sjamaan werkt vaak met de niet-fysieke realiteit. Door middel van trance `reist` hij als het ware naar die niet-alledaagse werkelijkheid om uit te zoeken wat er gedaan kan worden om genezing of harmonie te bewerkstelligen. Dat kan hij door simpele en doeltreffende rituelen te doen, zoals `negatieve` (misplaatste) energie weg te halen (power extraction), soul retrieval (een deel van de ziel terughalen dat zich heeft teruggetrokken bij een zware schok of trauma), of te werken met kruiden of de klanken van de stem, om er een paar te noemen.
Sjamanisme, al eeuwenoud en nog steeds actueel, omdat het werkt!

Spirituele beweging
`Uw geloof in het Hogere wordt bepaald door uw inzicht in wat het Hogere is`. Dit hangt nauw samen met het wereldbeeld dat men heeft. Niemand is volmaakt, maar ergens is er een Beginsel dat alles in de hand houdt. Dit Beginsel is de Schepper. Er zijn vele namen voor, maar alle verwijzen naar de Bron van Licht waaruit alles voortkomt. Dit Licht wordt ervaren als Energie, als Prana of levenscheppende kracht, als Liefde, als Kracht en Wijsheid, en dat alles is God te noemen voor wie deze Eenheid in zichzelf en in de wereld kan ervaren. Men zoekt God in alles en in zichzelf en tracht daar uiting aan te geven.
De geest is het instrument bij uitstek om kontakt te zoeken met het Hogere. Dan poogt men te versmelten in de geest met dit Beginsel, dat aan de basis ligt van alle bestaan. Deze afstemming noemt men spiritualiteit. De ganse eenheid van lichaam en ziel wordt bedongen; je bent mens en daarom streef je naar eenheid, dus naar het samengaan in harmonie van de geest en de vorm waarin hij is gegoten. Zoals Hemel en Aarde moeten eenworden, zo ook moeten lichaam en ziel één zijn: bezielde stof.
Je begrijpt dat ook hier vele wegen open liggen om deze eenheid na te streven. Niet enkel geestesoefeningen, maar ook lichaamshoudingen, meditatie met Lichtinbreng, visualisatietechnieken die tot doel hebben te versmelten met de Kern in lichaam en ziel, gebedsdiensten, zang, dans en andere.Nieuw is de aandacht voor de belichting van de stof: alle materie dient te worden beschouwd als uit het Licht afkomstig.

Therapeutische kunstvormen
Het is zo dat de kunst op zichzelf voor iedere kunstenaar een aparte ervaring is.Voor therapeutische spirituele kunst is het nodig dat de kunstenaar zichzelf kan leeg maken en zich open stelt voor de problemen of situaties van andere mensen. Dan ontstaat er een bepaalde trilling die je dichter bij de ander brengt, zodat je die gaat aanvoelen. Op deze manier ontstaat tussen beide een band van vertrouwen en positieve energie. Zo kan men het best het kunstwerk aanvoelen voor mensen met problemen of die hulp vragen.
Ieder kunstwerk dat gemaakt wordt, is dus voor ieder persoonlijk en helpt om inzicht te krijgen in de eigen situatie. Dit kan te maken hebben met gezondheid, drank, het niet kunnen aanvaarden van de overgang van familieleden of vrienden, spanningen, depressies, enzoverder.
Het is de bedoeling door de spirituele kunst en alles wat er rond gebeurt, de mensen een andere kijk op het leven te geven. Op deze manier ontstaat er voor heel veel mensen een nieuw tijdperk van bestaan, waardoor deze mensen op hun beurt, bewust of onbewust, anderen helpen.

Uitgeverij
Uitgave van boeken of andere drukwerken van tekst, foto`s, illustraties of welke vorm dan ook welke typisch naar het alternatieve, esoterische, paranormale of spirituele gericht zijn of op het terrein van gezonde voeding en levenshouding liggen.
De tijdschriften kunnen over één onderwerp of discipline gaan of meer algemeen getint zijn. In de meeste is ook een agenda opgenomen met informatie over komende aktiviteiten of manifestaties.
Tijdschriften uitgeven en verzenden is een dure aangelegenheid, zodat hier meestal met een abonnement gewerkt wordt! Je kan ze echter ook wel los in de dagbladhandel vinden.

Voeding
Afhankelijk van de leef- en voedingsgewoonten enerzijds en de lichamelijke gesteldheid anderzijds, kan het nodig en gunstig zijn een aangepaste voeding te gebruiken. Algemeen kan men stellen dat bij een dieet rekening gehouden wordt met wat het lichaam beter niet krijgt voorgeschoteld en wat men wat meer zou kunnen eten.
Ofwel gaat men op zijn gezond verstand af en let men op wat beter `bevalt` aan eten, wat ons bijzonder aantrekt en waar we ons nadien ook duidelijk goed of zelfs beter bij voelen. Voedsel waar men zich niet goed bij voelt, waar men `last` van heeft, dient dan ook gemeden te worden. Een andere mogelijkheid is om bij een specialist raad te vragen en zo samen naar een gezonde combinatie te zoeken, waardoor men zich beter in zijn vel gaat voelen. Deze mensen kunnen terugvallen op een goede opleiding en heel wat ervaring, zodat deze weg duidelijk korter kan zijn dan de vorige.

Voedingssupplementen
Door een onevenwichtige voeding en verkeerde eet- en leefgewoonten, is het steeds meer noodzakelijk om voedingssupplementen in te nemen. Met deze supplementen bedoelen we o.a. vitamines en mineralen. De inname ervan voorziet ons organisme van een verantwoorde en volledige aanvulling die noodzakelijk is om ons lichaam in topconditie te houden en een optimale gezondheid te behouden.
Vitaminen en mineralen zorgen ondermeer voor de instandhouding van de gezonde cellen, voor verhoging van energie en vitaliteit, om vermoeidheid en vroegtijdige veroudering tegen te gaan. Ze hebben ook een gunstige invloed op huid en zenuwstelsel, verhogen de weerstand en geven bescherming tegen infecties, toxische stoffen, negatieve invloeden uit onze omgeving en hebben een zeer gunstige invloed op fysische en geestelijke prestaties. Het is vanzelfsprekend dat vitaminen en mineralen elk hun eigen en verschillende werking hebben.
Onder voedingssupplementen moet men ook nog versterkende producten rekenen zoals ginseng, koninginnebrij, diverse tonicums alsook cholestrolverlagende produkten, plantendruppels, natuurlijke laxeermiddelen, planten slankheidsprodukten, alle soorten tabletten, capsules en ampules op natuurlijke basis, produkten voor sporten, enz.

Voetreflexologie
Reflexologie is wellicht één van de oudste gezondheidstherapieën die er bestaan. Aanwijzingen doen vermoeden dat deze methode reeds 5000 jaar oud is.
Ene dokter Fitzgerald (USA) ontdekte deze primitieve maar afdoende therapie bij de Indianen en blies ze nieuw leven in (1916). Uiteraard wordt in 1994 op een meer moderne en wetenschappelijke manier reflexologie toegepast.
Bij een behandeling kan je je verwachten aan een krachtige drukpuntmassage op beide voeten. De ervaren therapeut(e) kent de relatie tussen het lichaam en de overeenstemmende zones op de voeten, zo krijgt hij/zij een beeld van je lichaamsconditie. Een verstoring in het energetisch systeem (=ziekte) is voelbaar aan de huidtonus. De therapeut(e) zal via drukpuntmassage de energiestroom stimuleren of reguleren waardoor het lichaam zich geleidelijk
gaat herstellen. Een gezond persoon kan ook gebruik maken van reflexologie. Je kan in optimale conditie gebracht worden voor uitzonderlijke prestaties in examentijd en sport. Zelfs een lymfedrainage via het voetenpaar is mogelijk.
Pluspunt bij deze massagevorm is dat je niet uit de kleren moet, je kan zonder schroom naar een therapeut toe.
Anderzijds is het ontspanningselement niet te verwaarlozen: een goed masseur zoekt naar het evenwicht tussen een intense en een deugddoende massage. Niet alleen gezondheid maar ook genieten is hier aan de orde.

Yoga
Yoga is een proces van Bewustwording, waarbij de technieken niet als doel maar als middel worden. Niet het resultaat, maar de beleving en de ervaring is het belangrijkste.
De voornaamste vormen van yoga zijn:
1. Hatha yoga
A. Lichaamshoudingen: zij ontspannen het spierstelsel en maken het lichaam veerkrachtig, schoon en lenig.
B. Ademhalingsoefeningen: kalmeren het zenuwstelsel en maken het sterker
C. Relaxatie: maken het denken rustig door beheersing en concentratie; het geeft terug zelfvertrouwen
2. Jnana yoga - yoga van kennis: filosofie en schriften worden bestudeerd om inzicht te krijgen in de zin van het leven
3. Bhakti yoga - yoga van het gevoel: waarbij je spiritueel gevoel ontwikkeld wordt door b.v. het zingen van mantra`s en spirituele gezangen
4. Karma yoga - yoga van handeling: de yoga van liefde tot anderen; handelen zonder verlangen naar resultaat
5. Raya yoga - de koninklijke yoga: yoga van zelfkennis door het beoefenen van meditatie
Alle vormen samen noemt men Integrale yoga.

Zen
Zen is door westerlingen meestal alleen gekend als een vorm van meditatie. Zen is echter een levenskunst, een manier van leven die zich uitstrekt over alle activiteiten van de mens. Deze Japans georiënteerde levensbeschouwing kent vele takken en specialiteiten, maar het basisdoel blijft nog steeds de volledige verlichting van de mens door de ontdekking van zijn eigen `ik`.