Kopie van `Ondernemend Vlaanderen - Ondernemen glossarium`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Ondernemend Vlaanderen - Ondernemen glossarium
Categorie: Handel en distributie > Ondernemen
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 14


ambulante handel
Een verkoop is ambulant als die gebeurt buiten de hoofdzetel of vestiging van een bedrijf of buiten de woonplaats van een fysieke persoon. Ambulante handel kan bv. plaatsvinden in het huis van de koper, op de openbare weg, op openbare markten. Hiervoor moet een leurkaart aangevraagd worden bij het gemeentebestuur.

Business Angels
‘Business Angels’ zijn individuele investeerders, meestal (ex-)bedrijfsleiders, die een gedeelte van hun financiële middelen en hun contactennetwerk ter beschikking willen stellen van goede investeringsprojecten. Het `Business Angels Network Vlaanderen` (BAN Vlaanderen VZW)helpt startende en groeiende bedrijven bij hun zoektocht naar kapitaal door een Business Angel.

Dna-cheque
Dnacheque staat voor durf-na-advies. Deze cheque maakt professioneel advies goedkoop voor personen die de stap naar het ondernemerschap willen wagen. Prestarters moeten op een doordachte manier aan een onderneming beginnen. Een goed uitgedacht ondernemingsplan en een haalbaarheidsstudie door een gespecialiseerde en erkende adviesinstantie verhogen de slaagkansen van de ondernemer.

Een bedrijvencentrum biedt
kantoren in een aantrekkelijk bedrijfsgebouw, een `all-in` dienstenpakket en coaching en advies.

feitelijke vereniging (FV)
De feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid, kan geen verbintenissen aangaan en kan geen eigendom bezitten. De FV wordt best aangegaan als het ledenaantal heel beperkt is, als men een maximum aan kosten en formaliteiten wil vermijden en als er geen grote risico`s genomen worden. De leden verbinden zich persoonlijk en behouden hun individuele rechten en plichten.

joint venture
De joint venture is een samenwerkingsvorm die meer gericht is op de verwezenlijking van één groot project. De deelnemende ondernemingen richten een aparte onderneming op.

kleinhandelsactiviteiten
Het wederverkopen op gewone wijze in eigen naam en voor eigen rekening, van goederen aan verbruikers en kleine gebruikers, zonder deze goederen andere behandelingen te doen ondergaan dan die welke in de handel gebruikelijk zijn.

KMO-programma
Vlaamse KMO`s die willen innoveren in hun producten, processen of diensten, en die voor de realisatie van deze innovatie geconfronteerd worden met nader uit te werken technologische vernieuwingen, kunnen hiervoor financiële steun aanvragen bij IWT-Vlaanderen.

octrooi
Een octrooi is een wettelijk document dat een industrieel eigendomsrecht beschermt met als doel de economische exploitatie ervan veilig te stellen en de onderzoeks- en ontwikkelingsinvesteringen terug te winnen. Het octrooi verbiedt immers aan derden gedurende een bepaalde periode en binnen een bepaalde regio de uitvinding zonder toestemming te vervaardigen, te gebruiken of te verkopen. Een octrooi wordt aangevraagd bij de Dienst voor Intellectuele Eigendom van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

specialisatiegraad
De specialisatiegraad gaat uit van het relatieve belang van de werkgelegenheid in een bepaalde sector ten opzichte van de totale werkgelegenheid. De verhouding in de regio wordt vergeleken met dezelfde verhouding in het Vlaamse Gewest. Een waarde hoger dan één wijst op een sterke specialisatie.

U neemt best volgende gegevens mee
Rijksregisternummer, bankrekeningnummer, vestigingsadres, commerciële benaming, omschrijving van de activiteit, diploma/bewijs van praktijkervaring dat basiskennisbedrijfsbeheer bewijst, diploma/bewijs van praktijkervaring dat eventuele nodige beroepskennis bewijst.

Vriendenlening
Via de Vriendenlening wenst de Vlaamse regering particulieren die rechtstreeks leningen toekennen aan beginnende ondernemers, te laten genieten van een fiscaal gunstregime. Op die wijze kan de beginnende ondernemer vlotter aan investeringskredieten geraken, terwijl de particuliere belegger bovenop de interest die hij op de lening ontvangt, een fiscaal voordeel ontvangt.

vrijwillig filiaalbedrijf
Het vrijwillig filiaalbedrijf komt overeen met een filiaalbedrijf, maar blijft zelfstandig. Bij deze formule is het meestal de handelaar die voor bepaalde producten een verkoopcontract afsluit met een groothandelaar.

zonevreemde gebouwen
Om de ruimte te ordenen werden plannen van aanleg, zoals de gewestplannen opgemaakt. Op deze gewestplannen wordt onder andere vastgelegd waar de woonzones liggen en waar dus in principe gebouwd kan worden om er te gaan wonen. Ook liggen de gebieden vast waar terreinen voor de industrie nodig zijn, welke geschikt zijn voor landbouw of recreatie en welke men wenst te behouden als groengebied. Als een gebouw ligt in een zone waar het niet thuishoort, wordt het `zonevreemd` genoemd. Een aantal voorbeelden zijn een oud fort in natuurgebied, een kasteel in natuurgebied, een woning in landbouwgebied, ...