Kopie van `Leuven Lung Cancer Group`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Leuven Lung Cancer Group
Categorie: Medisch > Longkanker
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 27


akkerman
oude benaming voor landbouwer.

apostille
kort begeleidend briefje; kanttekening.

appellant
degene die in beroep gaat tegen een uitspraak.

appellatie
hoger beroep.

appelleren
in hoger beroep gaan.

appointement 1
bezoldiging 2 rechtsbescheid, beschikking.

approbatie
goedkeuring door de (kerkelijke) overheid.

attest
verklaring.

attesteren
een verklaring afleggen.

cum annexis
met toe- en bijbehoren; vaak afgekort tot c.a.; in oude akten ook vaak: `ab- en dependentieën`.

cum suis
met de zijnen; vaak afgekort tot c.s. In de 15e en 16e eeuw wordt vaak gesproken over `metgedelingen`, in latere akten over `consorten`.

curatele
toestand waarin aen een meerderjarige persoon het beheer en de beschikking over zijn goederen is ontnomen.

curator
beheerder; hij die belast is met de zorg voor een onder curatele gestelde of het toezicht heeft op de vereffening van een failliete boedel.

DTB-registers
verzamelnaam voor de registers van dopen, trouwen en begraven, die door de kerk werden bijgehouden vanaf het begin van de 17e eeuw. Op het einde van de 18e eeuw ontving de pastoor voor deze registratie een vergoeding van de gemeente. Zie 8-4-1789.

dwangmolen
molen waarop de laten of lijfeigenenen verplicht hun granen moesten laten malen; zie ook maaldwang.

eenkindmaking
rechtshandeling, ook wel `eenkindschap` genoemd, waarbij ouders verklaren dat kinderen uit diverse huwelijken gelijke rechten krijgen, als waren zij kinderen uit één huwelijk; veelal als onderdeel van huwelijkse voorwaarden. Voor een voorbeeld zie 16-3-1789.

epitaaf
grafschrift, opschrift van kruis of grafsteen.

erfleen
leengoed dat via vereving in leen werd gehouden van generatie op generatie, dit in tegenstelling tot een manleen.

erfpacht
pacht waarvan de duur niet is verbonden aan het leven van de pachter; de jaarlijkse pachtsom kon in geld zijn, maar ook in natura, bijvoorbeeld granen of vee.

fundatie
stichting.

immissie
gerechtelijke toewijzing of inbezitstelling. De gewoonlijke formulering bij een normale overdracht is dat de nieuwe eigenaar werd "geërfd en gegoed".

impetrant
verzoeker, eiser voor het gerecht.

kindersterfte
de sterfte onder kinderen was vrij groot, waardoor de gezinsgrootte meestal veel minder was dan het aantal dopen doet vermoeden; pas met de verbeterde gezondheidszorg in de loop van de 19e eeuw nam de gemiddelde gezinsgrootte toe. In deze kroniek zijn de jongoverleden kinderen aangegeven in een grijze letter, waardoor deze sterfte bij een gezin snel zichtbaar wordt.

obligatie
schuldbekentenis, schuldbrief veelal afgegeven door particulieren, waarbij een vaste jaarlijkse rente werd gegeven in ruil voor een lening; obligaties werden vaak verkocht of geërfd en bleven soms zeer lang in omloop voordat de bijbehorende lening werd afgelost.

officiaal
priester die in naam van een bisschop de rechtmacht uitoefent inzake kerkelijk recht; in het officialaat van het bisdom Roermond, waartoe onze omgeving lange tijd behoorde, bevinden zich vele processen die sappige verhalen bevatten.

olieslager
beroep; iemand die van olie maakt, bijvoorbeeld uit lijnzaad; de olieslager was werkzaam op de oliemolens aan de Swalm en bij Ronckenstein.

Ursulinen
naam van een vrouwelijke religieuze congregatiedie zich bezighoudt met onderwijs aan jonge meisjes en ziekenverpleging. In het klooster te Roermond vonden ook sporadisch huwelijken plaats.