Kopie van `FysiWikia - termen uit de foutentheorie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


FysiWikia - termen uit de foutentheorie
Categorie: Wiskunde > Meettechniek
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 24


absolute meetfout
de helft van het interval rond de centrale meetwaarde waarbinnen de werkelijke waarde van de grootheid met een bepaalde waarschijnlijkheid ligt; dit interval geeft de meetonzekerheid aan

afleesfout
absolute meetfout gelijk aan de helft van de kleinste schaalverdeling of afleesnauwkeurigheid (de algemene regel) of een veelvoud van de afleesnauwkeurigheid (zie tabel, gegevens van fabrikant), ook vaak accuracy genoemd in de gebruiksaanwijzing van een meetinstrument

afleesnauwkeurigheid of resolutie
de kleinste schaalverdeling op het meetinstrument, bij een digitale aflezing de kleinste afleeswaarde

afronden
getal afbreken op een aantal beduidende cijfers, waarbij het laatste decimale cijfer volgens de afrondingsregel eventueel met 1 verhoogd wordt

juistheid van een meting
een zeer juiste, accurate (zie accuracy and precision) meting is een meting met een kleine procentuele afwijking tot opzichte van een referentiewaarde, een meting met een kleine vertekening, statische afwijking of bias

literatuurwaarde
waarde uit boek, tijdschrift of internet

meetfout op het gemiddelde
hiervoor nemen we de waarde 3·S

meetinstrument
apparatuur waarmee een fysische grootheid opgemeten wordt

meetresultaat
meetwaarde met de meetonzekerheid, notatie met symbool van de grootheid, meetwaarde, absolute meetfout en procentuele meetfout

meetwaarde
maatgetal van de grootheid met SI-eenheid

meten
meetinstrument gebruiken en aflezen om het meetresultaat van een fysische grootheid te noteren

nauwkeurigheid van een meting
aanduiding van betrouwbaarheid, waarbij zowel de precisie (kleine PF) als de juistheid (kleine PA) een rol spelen

oorzaak van meetfout
te zoeken bij meetinstrument, meetmethode, waarnemer of externe factoren

precisie van een meting
grote precisie betekent een kleine procentuele meetfout en is dus een aanduiding van een kleine toevallige meetfout of variabiliteit

procentuele afwijking
de verhouding van het verschil tussen de meetwaarde en de referentiewaarde tot de referentiewaarde in % uitgedrukt

procentuele meetfout
de relatieve meetfout in % uitgedrukt

referentiewaarde
waarde voor fysische grootheid opgegeven door fabrikant of door docent

relatieve meetfout
de verhouding van de absolute meetfout tot de meetwaarde

reproduceerbaarheid
een nieuwe meting, eventueel in andere omstandigheden, levert dezelfde meetwaarde op

standaardfout S
de standaardafwijking van de verdeling der steekproefgemiddelden

systematische meetfout
afwijking, meestal in dezelfde zin en dikwijls van dezelfde grootte (met daarboven op nog een toevallige meetfout)

tabelwaarde
waarde gevonden in een tabellenboek zoals BINAS of HCP

theoretische waarde
waarde berekend met een theoretische formule

toevallige meetfout
meetfout die bij herhaalde metingen zowel toevallig positief als negatief kan zijn en in grootte varieert. De meetwaarden zijn variabel of schommelen rond de werkelijke waarde. Met andere woorden, er zit een zekere spreiding op. Met de wetten van de statistiek bepaalt men de meetfout op het gemiddelde.