Kopie van `Onderzoeksgroep Zaadplanten`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Onderzoeksgroep Zaadplanten
Categorie: Planten en dieren > Zaadplanten
Datum & Land: 11/05/2007, BE
Woorden: 74


akinete
dikwandige overlevingssporen of akineten (Cyanobacteria)

akont
zonder flagellen

amfigasters
derde rij blaadjes aan de onderzijde van de stengeltjes (bij sommige Levermossen)

amfimixis
geslachtelijke vorm van embryo-ontwikkeling

amfitrich
met meerdere flagellen aan beide celuiteinden (= bipolair polytrich) (Bacteria)

apex
top

apicale cel
topcel (die in diverse groepen instaat voor de groei door deling)

apicale placentatie
placentatie aan de top van het ovarium

aplanospore
niet-beweeglijke spore

apogamie
het embryo ontwikkelt zich uit een andere cel dan de eicel, meestal uit een van de synergiden, opnieuw is hier dan een onderscheid te maken tussen haploïde en diploïde apogamie (cf. parthenogenese)

apomixis
niet-geslachtelijke vormen van embryo-ontwikkeling

apothecium
beker-, nap- of schijfvormige ascocarpen (bv. Peziza, Helotium) waar het hymenium volledig vrij ligt; het omringende weefsel wordt excipulum genoemd (Ascomycetes)

ascocarp
zie : ascoom

ascogonium
ééncellige structuur met vrouwelijke kernen, die zullen koppelen met de mannelijke kernen uit de spermatocyste, en dan in de ascogene hyfen overgaan (Ascomycetes)

ascoom
'vruchtlichaam' van een Ascomyceet

ascus
sporocysten met (1-4)-8-(veel) endosporen

asymmetrisch
zonder symmetrievlak (bloem)

atactostele
stele met over de gehele doorsnede van de stengel verspreide collaterale vaatbundels (meeste Monocotylen, sommige Dicotylen)

axillaire placentatie
placentatie op de centrale as van een 2- of meerhokkig ovarium

cleistothecium
bolvormig, gesloten vruchtlichaam zonder bepaalde openingswijze (Ascomycetes)

cuticula
waterdicht laagje (cutine) op de buitenzijde van de epidermis

eenhuizigheid
zie : monoecie

embryo
zeer jonge plant-in-aanleg, gewoonlijk omgeven door reserveweefsel en een zaadhuid (Zaadplanten)

embryozak
zeer sterk gereduceerde vrouwelijke gametofyt (Bloemplanten), herleid tot de eicel en enige begeleidende cellen of kernen

epidermis
het oppervlakkige laagje cellen bij Vaatplanten (met één of meerdere cellagen), op jonge stengels en bladerenepifyl
groeiend op bladeren

epifyt
plant, groeiend op een andere plant, zonder voedselrelatie

epilithisch
groeiend op rotsen, stenen, ...

epipleura
gebogen deel van deksel (Diatomeeën)

episoom
klein, ringvormig extrachromosomaal DNA-element (= plasmide) (Bacteria)

epitheca
dekseltje (Diatomeeën)

epivalva
vlak deel van deksel (Diatomeeën)

fucoxanthine
een soort xanthofyl (kenmerkend voor Phaeophyta en Diatomeeën)

fyco-erythrine
rode kleurstof (proteïne + fycoerythrobiline) (Cyanobacteria, Rhodophyta, Cryptophyta)

fycobiline
kleurstofcomponent (tetrapyrrolen in een open keten, met 2 types, resp. rood en blauw gekleurd) (Cyanobacteria, Rhodophyta, Cryptophyta)

fycobiont
wiercomponent in een korstmos (Lichenes)

fycocyanine
blauwe kleurstof (proteïne + fycocyanobiline) (Cyanobacteria, Rhodophyta, Cryptophyta)

fyllotaxis
wijze waarop bladeren zijn gerangschikt langs een stengel

fylogenese
afstammingsgeschiedenis

fytobenthon
kleine wieren op de bodem van kustgebieden, meren en rivieren

fytopathogeen
veroorzaakt ziekten bij planten

fytoplankton
kleine (vaak ééncellige), drijvende wiertjes in zee- en zoetwater

hyfe
draad- of buisvormige cellen, met 1, 2 of meer kernen per cel (Fungi)

hygrofyt
plant, die bij voorkeur groeit op (zeer) vochtige plaatsen

hygroscopisch
voeren bewegingen uit, die geïnduceerd worden door de opname van water(damp)

hymenium
1) de asci liggen in een aaneensluitende laag, met tussen de asci eventueel nog steriele hyfentoppen of parafysen (Ascomycetes)
2) de basidia liggen in een aaneensluitende laag, met tussen de basidia eventueel nog steriele hyfentoppen, cystiden, edm (Basidiomycetes)

hymenofoor
hymenium-drager (Basidiomycetes)

hypnozygote
onbeweeglijke zygote, die een rustperiode doormaakt

hypocotyl
stengelgedeelte tussen de cotylen en de wortelhals, vormt naar ligging en structuur een overgang tussen wortel en stengel

hypopleura
gebogen deel van doos (Diatomeeën)

hypotheca
doosje (Diatomeeën)

hypovalva
vlak deel van doos (Diatomeeën)

imbricaat
een type knopdekking, waarbij de randen van de blaadjes elkaar bedekken

isofyllie
met gelijke bladeren

isogamie
gameten alle gelijk van vorm, grootte en fysiologie

isokont
met (2 of meer) gelijke flagellen

isosporie
met gelijke sporen

isotomie
dichotome vertakking met gelijk uitgroeiende takken

isthmus
versmalling (Desmidiaceae)

nucellus
diploïd weefsel rond de gametofyt of de embryozak, omgeven door de integumenten; is homoloog met een macrosporangiumwand (Zaadplanten)

nucleoïde
het kernequivalent in het centrale nucleoplasma bij Prokaryoten (Bacteria)

ovarium (ovaria)
zie : vruchtbeginsel

ovulum (ovula)
zie : zaadknop

pyrenoïde
onderdeel van de chloroplast, een verdichting van het stroma, fungeert als een starter voor het stapelen van zetmeel of olie

rhodamylon
zie : florideeënzetmeel

ultrastructuur
structuur van de onderdelen die met ultramicroscopen moet worden waargenomen

xanthofyl
carotine-derivaten (voorzien van een aantal zuurstofatomen)

xerofyt
plant die kan overleven onder (zeer) droge omstandigheden

xyleem
geheel van houtvaten en geassocieerde elementen in het geleidings-weefsel, dat instaat voor het watertransport
1) primair xyleem : xyleem gevormd door het procambium, tot aan de vorming van interfasciculair cambium (Spermatophyta)
2) secundair xyleem : xyleem gevormd door het fasciculair en interfasciculair cambium, vanaf het ontstaan van dit interfasciculair cambium (Spermatophyta)

zustercel(len)
begeleidende cel(len) van elk zeefvatelement, en met dat zeefvatelement uit dezelfde moedercel ontstaan door ongelijke deling

zygogamie
cystogamie van een speciaal type, met juk- en laddervorming, leidt tot de vorming van zygosporen (Zygomycetes)

zygomorf
met slechts 1 symmetrievlak (bloem)

zygospore
versmeltingsproduct van de gametocysten, met een dikke, versierde wand (Zygomycetes)

zygote
versmeltingsprodukt van twee gameten (bij Bloemplanten bv. eicel + spermacel)