Kopie van `Jongerenbijbel`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Jongerenbijbel
Categorie: Religie en filosofie > Bijbel
Datum & Land: 28/05/2013, NL
Woorden: 24


Amen
Een Hebreeuwse formule aan het eind van een gebed die betekent: 'ja, zo is het ...' of 'moge het zo zijn'.

Ammon
Een koninkrijk aan de oostkant van de Jordaan.

Amorieten
Een aanduiding van de oorspronkelijke bewoners van Kanaän, vooral van de bewoners van het bergland.

Apostel
Een aan het Grieks ontleend woord, dat 'gezondene' betekent.

Asjera
Anaänitische vruchtbaarheidsgodin.

Asjerapaal
Bewerkte houten paal of beeld ter verering van de godin Asjera.

Assur, Assyrië
De naam van een stad en een koninkrijk in het noorden van Mesopotamië met als hoofdstad Nineve.

Astarte
Een godin van de vruchtbaarheid in het oude Syrië.

Byssus
Zeer fijn linnen.

Claudius
Keizer van het Romeinse Rijk van 41 tot 54 na Christus.

Edom
Een koninkrijk ten zuiden en zuidoosten van Juda.

Eed
Een formule ter bekrachtiging van een gedane belofte.

Eerstgeborene
Zie Erfenis*.

Eeuwig leven
Aanduiding van het nieuwe bestaan in Gods nabijheid. Het wordt ook wel kortweg aangeduid met 'het leven'.

Efraïm
Naam van een zoon van Jozef en vaak aanduiding van een deel van Israël of van het noordelijke koninkrijk als geheel.

Egypte
Een grootmacht in het oude Nabije Oosten en vaak de politieke tegenspeler van de Assyriërs en de Babyloniërs.

Epicureeërs
Volgelingen van de filosoof Epicurus (341-270 v.Chr.), voor wie het hoogste ideaal het welbevinden van het individu was.

Erfenis
Het totaal aan bezittingen en geld dat een overledene naliet, waarin in principe alleen de zonen deelden. De eerstgeboren zoon had bijzondere rechten en plichten en kreeg een dubbel deel.

Nubië
Het gebied ten zuiden van Egypte.

Offer
Een geschenk aan God dat in verschillende vormen en om verschillende redenen aangeboden kan worden zoals het brandoffer (Lev. 1), het graanoffer (Lev. 2) en het vredeoffer (Lev. 3). Verder kende men het reinigingsoffer, het wijdingsoffer, het hersteloffer, wijnoffers en reukoffers. Zie ook voor een overzicht De offers.

Offerhoogte
Een aanduiding van een heiligdom op een (soms hooggelegen) plaats, waar een altaar* stond.

Offermaal(tijd)
Maaltijd bij het vredeoffer (offer*): de aanwezigen mochten het vlees grotendeels zelf opeten.

Ofir
Een streek in Zuidwest Arabië, bekend om de goudvondsten.

Uur
Een twaalfde deel van de dag. Men begon uren te tellen bij het aanbreken van de dag, om ongeveer zes uur in de morgen (het eerste uur), en telde door tot zons- ondergang, tot omstreeks zes uur 's avonds (het twaalfde uur).