Zoek op

archief

rechtswetenschap: archiefbewaarplaats; verzameling documenten (archiefbescheiden) die bewaard moeten blijven. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/archief

archief

het archief zelfst.naamw.Uitspraak:   [ɑrˈxif] Verbuigingen:   ar|chieven (meerv.) 1) verzameling oude teksten, documenten enz. Voorbeelden:   `het archief raadplegen`, `het archief beheren van iemand`, `fotoarchief`, `gemeentearchief` 2) ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/archief

archief

•plaats waar (meestal oude) documenten opgeslagen en verzameld worden. •verzameling documenten die zijn gemaakt en-of ontvangen door een persoon of organisatie.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/archief

Archief

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (...ven), handvesten, oude boeken, registers, papieren en geschriften; (ook) de plaats waar zij bewaard worden.
~KAMER, v. (-s).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

archief

verzameling van geschreven stukken
Jaar van herkomst: 1462 (WNT Suppl )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Archief

Let op: Spelling van 1858 plaats, alwaar belangrijke geschriften bewaard worden. Archivarius, bewaarder der oorkonden, opziener en kenner van eene oorkondenverzameling
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Archief

Het geheel van archiefbescheiden, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10046

Archief

(Grieks: archeion, bestuursgebouw, in dit gebouw bewaarde documenten) 1. Bewaarplaats van documenten; 2. Een geheel van nagelaten documenten met betrekking tot de bedrijvigheid van een instelling of een persoon.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

Archief

Een doorgaans samenhangend geheel van archiefstukken (documenten) die zijn ontvangen of opgesteld door een persoon, groep personen of een organisatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11093

archief

opslagplaats van documentatie (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/archief

archief

bewaarplaats voor papieren en documenten vb: we hebben het contract in ons archief gestopt
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=archief

Archief

 1. Instelling waar archiefstukken bewaard worden. Er zijn overheidsarchieven en particuliere archieven. Alle overheidsarchieven zijn vrij toegankelijk ivm met de wettelijke openbaarheid van bestuur. Behalve het Nationaal Archief in Den Haag zijn er provinciale, gemeentelijke en regionale overheidsarchieven.
 2. Een bepaalde verzameling archiefs...
  Gevonden op http://www.voorouders.net/help/genealogische-begrippen/

  Archief

  Archief in de zin van beheerseenheid is een in de praktijk als zodanig (h)erkend geheel van een of meerdere archieven of archiefgedeelten, waarop om weloverwogen praktische redenen verdere toepassing van het bestemmingsbeginsel geen zin heeft.
  Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

  Archief

  Archief is het geheel van documentaire neerslag, ontstaan en verwerkt binnen de context van de bedrijfsprocessen.
  Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

  Archief

  Een archief is het geheel der bescheiden, ambtshalve ontvangen of opgemaakt door een bestuur of zelfstandig handelend functionaris en naar hun aard bestemd om onder dat bestuur of die functionaris te berusten.
  Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

  Archief

  Een archief is het geheel der geschrevene, geteekende en gedrukte bescheiden, ex officio ontvangen of opgemaakt door eenig bestuur of een zijner ambtenaren, voorzoover deze bescheiden bestemd waren om onder dat bestuur of dien ambtenaar te berusten.
  Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

  Archief

  Een archief is het geheel van archiefbescheiden, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen en die naar hun aard bestemd zijn om onder een persoon, bestuur of orgaan te blijven berusten.
  Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

  Archief

  Geheel van archiefbescheiden of andere informatiedragers, opgemaakt of verzameld dooréén archiefvormer.
  Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

  Archief

  Geheel van archiefbescheiden, ontvangen of opgemaakt door een persoon, groep personen of organisatie.
  Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

  Archief

  Het archief is de neerslag van alle relaties die organisaties en mensen hebben. Archieven ontstaan en worden bewaard als verantwoording en bewijs. Juridisch bewijs, maar ook historisch bewijs, als blijk van wat was, als brug naar het verleden van gisteren of jaren geleden.
  Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

  Archief

  Het geheel van archiefstukken, ongeacht vorm of medium, organisch gevormd en/of bijeengebracht en gebruikt door een afzonderlijke persoon, familie, of organisatie bij het uitvoeren van activiteiten en het uitoefenen van functies van die archiefvormer.
  Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

  Archief

  Het geheel van registraties opgemaakt of ontvangen als gevolg van activiteiten die verricht zijn door een organisatie, functionaris of persoon in het kader van een maatschappelijke functie. NB. Het gaat hier alleen om registraties die 'naar hun aard bestemd' zijn door de organisatie, functionaris of persoon bewaard te worden.
  Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

  archief

  [Geschiedenis] bewaarplaats van documenten uit het verleden
  Gevonden op https://quizlet.com/61374831/geschiedenis-flash-cards/

  Archief

  1. Documenten, die door een persoon, groep personen of instelling worden opgemaakt en ontvangen bij het vervullen van hun taken of beschermen van hun rechten. Kenmerk is dat het document (archiefstuk) geen doel is op zich maar een administratief bijproduct. De oudste documenten betreffende Drenthe zijn slechts in afschriften bewaard gebleven; ze da...
  Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Archief
  Geen exacte overeenkomst gevonden.