Kopie van `Wakker Assuranties`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Economie en financiën > Verzekeringen
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 1542


Aanzegging - juridisch begrip
Bekendmaking door middel van het uitreiken van een gerechtelijk schrijven, bijvoorbeeld een dagvaarding of een kennisgeving.

Aanzegging
Mededeling van de Pensioen- & Verzekeringskamer aan het bestuur van een pensioenfonds dat het vanaf een bepaald tijdstip zijn bevoegdheden slechts mag uitoefenen na toestemming van een of meer door de Pensioen- & Verzekeringskamer aan te wijzen personen.
Op grond van de Pensioen- en spaarfondsenwet kan een aanzegging pas worden gedaan, indien door het fondsbestuur niet of niet voldoende binnen de daartoe gestelde termijn gevolg is gegeven aan een eerder gegeven aanwijzing van de Pensioen- & Verzekeringskamer, tenzij de Pensioen- & Verzekeringskamer meent dat direct ingrijpen noodzakelijk is.

Aanwijzing - pensioenbegrip
Opdracht van de Pensioen- & Verzekeringskamer aan het bestuur van een pensioenfonds om het beleid of de uitvoering van het beleid van het pensioenfonds zodanig aan te passen, dat het in overeenstemming wordt gebracht met wettelijke regels.
Het is een instrument van de Pensioen- & Verzekeringskamer om naleving van de Pensioen- en spaarfondsenwet bij pensioenfondsen af te kunnen dwingen.

Aanwijzing - beursbegrip
Het aanwijzen van een optiebelegger met een short positie om de verplichtingen op grond van diens contract na te komen.
De schrijver wordt dus verplicht de onderliggende waarde te leveren (bij een calloptie) respectievelijk af te nemen (bij een putoptie) tegen de uitoefenprijs.

Aanvraagformulier
Een formulier, dat door de verzekeraar of makelaar ter beschikking wordt gesteld en waarmee een verzekering kan worden aangevraagd.
Het aanvraagformulier bevat vragen van administratieve aard (zoals naam-, adres- en woonplaatsgegevens) en vragen die betrekking hebben op de te verzekeren risico`s en risico-objecten.

Aanvangsdatum van de verzekering
Aanvangsdatum van de verzekering, formeel:
De datum waarop de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen.

Aanpassingsclausule
Een clausule die in veel verzekeringspolissen voorkomt:
Op grond hiervan heeft de verzekeraar het recht om de premie en-of voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen `en bloc`, dus geldend voor alle in die groepen lopende polissen, te wijzigen.

Aanmerkelijk belang
Term uit de belastingwetgeving: aandelenbezit dat een bepaald percentage van het btotale aandelenkapitaal van een bedrijf vertegenwoordigt (in de meeste gevallen 5%).

Aanlappen
Synoniem voor verkopen.

Aankoopsom
Het bedrag dat wordt betaald voor een huis, zoals vastgelegd in het koopcontract. Dit kan een ander bedrag zijn dan de taxatiewaarde.

Aankoopkeuring
Een bouwtechnisch onderzoek waarbij de staat van onderhoud van de woning wordt bekeken.
Hierbij wordt ook een indicatie gegeven van eventuele reparatiekosten.

Aanhorigheid
Bij een huis kunnen andere zaken horen, zoals een garage of een schuur.
Deze bouwwerken worden aanhorige zaken genoemd.

Aanhangig maken
Ofwel: het starten van een procedure bij de rechter.
Aanhouden

Aandelensplitsing
Splitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen.
Door splitsing van een aandeel kan de verhandelbaarheid worden vergroot.

Aandelenspaarplan
Vorm van een levensverzekering waarbij tegen een vaste premie het spaargedeelte wordt belegd in zogenaamde `units`.
Deze `units` zijn geheel of gedeeltelijk uit aandelen bestaande beleggingsdepots.

Aandelenoptie
Een verhandelbaar recht om een standaardhoeveelheid aandelen te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen een vooraf vastgestelde uitoefenprijs en gedurende een vooraf vastgestelde looptijd.

Aandelenlease
Het beleggen in aandelen met geleend geld. Door de hefboomwerking kunnen hogere rendementen worden behaald. De koerswinst op aandelen is altijd belastingvrij.

Aandelenkapitaal
Het totale nominale bedrag van de aandelen van een onderneming, te berekenen door het aantal aandelen te vermenigvuldigen met de nominale waarde per aandeel.

Aandelenfuture
Een futurescontract met als onderliggende waarde een pakket van 100 aandelen.

Aandelenindex
Samenstelling van een gewogen gemiddelde van een aantal aandelen die verhandelbaar zijn.
Bijvoorbeeld in Amsterdam de AEX-index.

Aandelenfonds
Beleggingsfonds dat uitsluitend belegt in aandelen.
Aandelenemissie

Aandelenanalyse
Onderzoeksmethode die analisten en beleggers gebruiken om de kwaliteit van een aandeel vast te stellen en te beoordelen of de prijs die voor dat aandeel wordt gevraagd wel in verhouding staat tot de kwaliteit.

Aandeel op naam
Dat is een aandeel waarop de naam van de eigenaar staat vermeld.
De gegevens worden bijgehouden in een centraal register.

Aandeel aan toonder
Een aandeel waarop de naam van de eigenaar niet staat vermeld. Vrijwel alle aandelen zijn tegenwoordig aan toonder.
Aandeelhouder

Aandeel
Het bewijs van deelneming in het maatschappelijk kapitaal van een onderneming.
Een aandeelhouder is daardoor mede-eigenaar van de onderneming voor het percentage aandelen dat hij bezit.

Aanbesteding
Het gunnen door een opdrachtgever aan een uitvoerend bouwbedrijf van een bepaald werk tegen een bepaalde prijs.

Aan toonder
Aanduiding voor waardepapieren die niet op naam staan.
De houder wordt geacht de eigenaar te zijn.

Aan jou
Wanneer iemand een biedprijs geeft waarop men wil verkopen, wordt in de effectenhandel veelal `aan jou` gezegd om aan te geven dat men hierop wil verkopen.

Absolute competentie of bevoegdheid
De absolute competentie geeft aan welk soort rechterlijke instantie bevoegd is (sector kanton of sector civiel van de rechtbank, etc.).
De relatieve competentie geeft aan welke van die soort bevoegd is (in welke plaats).

ABC-akte
Akte of verkoopcontract waarbij een zaak wordt verkocht van A aan B en vervolgens wordt doorverkocht aan C. De zaak wordt echter maar één maal geleverd, de eigendom gaat rechtstreeks van A naar C. Voorbeeld: de gemeente verkoopt grond aan een bouwer en deze verkoopt een kavel aan een particulier. De gemeente draagt de eigendom rechtstreeks over aan de particulier.

ABW
De Algemene Bijstands Wet is bedoeld voor mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dat wil zeggen voor mensen die niet genoeg inkomen of vermogen hebben om van te leven.
Als u geen werk hebt en ook geen WW-, WAO- of andere uitkering ontvangt, of als u wel verdient, maar niet genoeg, dan kunt u bijstand aanvragen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

Actuariële principes leven
Levensverzekeraars moeten voldoende voorzichtigheid in acht nemen bij de vaststelling van de voorzieningen, door in de actuariële grondslagen rekening te houden met veiligheidsmarges.
In diverse wetgeving worden voorschriften ten aanzien van deze veiligheidsmarges gegeven.

Actuariële oprenting
Actuariële oprenting wil zeggen: het actuarieel (neutraal) verhogen van een aanspraak op (tijdelijk) ouderdomspensioen bij uitstel van de ingangsdatum.
Door uitstel van de ingangsdatum wordt de verwachte uitkeringsperiode korter waardoor, rekening houdend met de sterftekans en een interesttoevoeging in de uitstelperiode, de contante waarde van de aanspraak op (tijdelijk) ouderdomspensioen aangroeit.

Actuariële methoden
Methoden om met behulp van actuariële grondslagen de contante waarde van een reeks toekomstige uitkeringen of bijdragen te berekenen.
Methoden om pensioenbijdragen vast te stellen zijn onder andere:

Actuariële grondslagen
Wanneer een contante waarde van een reeks toekomstige uitkeringen moet worden bepaald, maakt de actuaris gebruik van actuariële grondslagen, zoals:
rekenrente

Actuarieel neutraal
Bij de omzetting van een kapitaal in periodieke pensioenuitkeringen of bij uitruil van diverse pensioenvormen (bijvoorbeeld nabestaandenpensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen) worden tarieven gehanteerd.
Men spreekt van actuarieel neutraal als de actuariële waarde van de pensioenaanspraken voor omzetting gelijk is aan de actuariële waarde van de pensioenaanspraken na omzetting.

Activa
Alle bezittingen van een vennootschap op een bepaald moment.
vaste activa (bezittingen met een levensduur langer dan een jaar zoals machines en gebouwen)

Actieve fondsen
De benaming voor de meest verhandelde fondsen waarin tijdens beursdagen handel wordt gedreven.
Voorbeelden van actieve fondsen op de effectenbeurs van Euronext zijn France Telecom, Koninklijke Olie en Phillips.

Actiën
Ouderwets woord voor aandelen.

Actief beleggen
Op grond van een bepaalde marktvisie wordt afgeweken van de benchmark, om zo te trachten een betere performance te behalen.
Actuarieel jaarwerk

Acquisitie
Ander woord voor overname van een bedrijf door een ander bedrijf.

Achtergestelde obligatie
Dit is een obligatie waarvan de betaling achtergesteld is bij andere concurrente crediteuren, ingeval van liquidatie van de vennootschap die de obligatie heeft uitgegeven.
Achtergestelde obligaties hebben daardoor een iets hoger risico dan `gewone` obligaties.

Achtergestelde lening
Lening die aan de aandeelhouders pas wordt afgelost indien alle overige schuldeisers zijn terugbetaald.

Achterbalkon
Deze term wordt gebruikt wordt voor het extra pensioen dat wordt toegekend over dienstjaren gelegen voor de datum van indiensttreding.
Dit is alleen van toepassing bij een pensioenregeling op basis van een eindloonsysteem met levensjarenbeginsel.

Accessoir recht
Ook wel afhankelijk recht genoemd. Het accessoir recht kan niet los van het hoofdrecht op een andere rechthebbende overgaan. Voorbeelden: erfdienstbaarheid, recht van opstal.

Accessie
Ook wel: natrekking. Eigendomsverkrijging van een zaak die met een andere één geheel vormt of gaat vormen. Voorbeelden: beplanting op een erf wordt eigendom van de grondeigenaar, ook al is deze door derden aangebracht. Als u een huis bouwt op grond die al in uw eigendom is, wordt dat door natrekking uw eigendom zonder dat er een akte behoeft te worden opgemaakt bij de notaris.

Acceptant
Een functionaris, in dienst van een verzekeraar, belast met de taak om aan de verzekeraar ter verzekering aangeboden risico`s te beoordelen, premie en voorwaarden vast te stellen en de polisopmaak voor te bereiden.

Actuariële verklaring
Een verklaring waarin de actuaris aangeeft dat de voorziening pensioenverplichtingen op prudente (voorzichtige) wijze is vastgesteld en dat het vermogen van het pensioenfonds toereikend is om de verplichtingen van het fonds te kunnen afwikkelen.

ADR
Juridisch begrip:
Afkorting voor Alternative Dispute Resolution.

Administratieve zaak
Geschil van publiekrechtelijke aard (bestuursgeschil) tussen burger en overheidsorgaan of tussen overheidsorganen onderling.

Administratieve afhandeling
Procedure om buiten het strafrecht lichte (verkeers)overtredingen af te doen.
Administratieve rechtspraak

Administratiekantoor
Een instelling die (een deel van) de aandelen van een vennootschap beheert.
Het kantoor geeft certificaten van deze aandelen uit, en incasseert het dividend van de aandelen en geeft dit door aan de aandeelhouders.

Administratief bezwaar
Rechtsgang in het bestuursrecht (administratief recht) waarbij de belanghebbende een beslissing van het bestuur aanvecht bij het orgaan dat de bestreden beslissing heeft genomen.
Zie ook: Administratief beroep Administratief beroep.

Administratief beroep
Rechtsgang in het bestuursrecht (administratief recht) waarbij de belanghebbende een beslissing van het bestuur aanvecht bij een hiërarchisch hoger bestuursorgaan dan het orgaan dat de bestreden beslissing heeft genomen.

Adjustment of terms
Het wijzigen van een uitoefenprijs en-of handelseenheid als gevolg van een split-up van een aandeel, uitkering van stockdividenden en dergelijke.

Advocaat-generaal
Vertegenwoordiger van het openbaar ministerie bij een gerechtshof.
Zijn-haar taak komt overeen met die van de officier van justitie bij de rechtbank. Staat de advocaat-generaal in de rechtszaal, dan wordt hij procureur-generaal genoemd. Ook de Hoge Raad kent advocaten-generaal. Die hebben een wat andere functie.

Advocaat
Raadsman of raadvrouw in juridische aangelegenheden.

Advieswijzer
Ga naar GIDI.

Advieskoers
Koers die wordt afgegeven als indicatie van de verwachte openingskoers.
Advieskoersen worden uitsluitend afgegeven voordat de handel begint of tijdens een handelsonderbreking.

AEX-Optiebeurs
De AEX-Optiebeurs is een dochteronderneming van Amsterdam Exchanges die verantwoordelijk is voor de optiehandel.
Voorheen was dit de EOE-Optiebeurs, die in 1978 werd opgericht.

AEX-index
Een door Euronext berekende en onderhouden graadmeter die de stemming op de Amsterdamse aandelenbeurs weergeeft.
Voor de meting van deze index zijn 25 Nederlandse fondsen geselecteerd, die 80% van de totale marktkapitalisatie van Nederlandse beursgenoteerde fondsen vertegenwoordigen.

Aftrekpost
Een bedrag dat u in mindering mag brengen op uw bruto jaarinkomen. Hierdoor zal uw belastbare inkomen lager worden, waardoor u in veel gevallen geld van de Belastingdienst terug kunt vorderen.
Zo is de rente op de hypotheek (bij eigen woning) een aftrekpost.

Aftrek nieuw voor oud
Een bedrag dat, in geval van herstelbare schade, ingevolge het in de wet vastgelegde schadevergoedingsbeginsel of de polisvoorwaarden in mindering wordt gebracht op de reparatiekosten van de verzekerde zaak.
Dit wordt gedaan op grond van het feit dat het verzekerde object na de reparatie in betere staat wordt geacht dan voor de schade, waardoor de verzekerde er in wezen op vooruitgegaan is.

Aftermarkt
Koersvorming van, en handel in een aandeel in de periode na een beursintroductie.

Afstempelen
Dit is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel, om bijvoorbeeld de balansverhoudingen te verbeteren na een periode van verliezen.
Afstempelen vindt ook plaats als een bedrijf bepaalde activiteiten beëindigt en daarom het door aandeelhouders gestorte kapitaal terugbetaalt.

Afsluitprovisie
Hypotheekbegrip:
De door de bank in rekening gebrachte provisie bij het afsluiten van een hypotheek.

Afsluitkosten
Dit zijn alle kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van een hypotheek.
Bijvoorbeeld: administratiekosten, afsluitprovisie, taxatiekosten en notariële kosten.

Afschrijving
Boekhoudkundige verwerking van waardevermindering.

Afrekenkoers
De afrekenkoers is de koers van de onderliggende waarde waarop opties en futures op expiratiedag worden afgerekend.
Bij opties en futures op de AEX-index bijvoorbeeld is deze koers het gemiddelde van de 31 noteringen die op de laatste handelsdag elke hele minuut van 15.30 tot en met 16.00 uur tot stand komen.

Aflossing
Hypotheekbegrip:
Geleend geld moet worden terugbetaald.

Aflosbaarstelling
Bij het bereiken van de aflossingsdatum wordt een obligatie aflosbaar of betaalbaar gesteld.
De belegger ontvangt dan de nominale waarde van de obligatie terug.

Aflopende risicoverzekering
Vorm van levensverzekering waarbij de verzekerde som uitsluitend wordt uitgekeerd indien de verzekerde binnen de afgesproken verzekeringstermijn overlijdt en de uitkering lager is naarmate het overlijden op een later tijdstip binnen de verzekeringstermijn plaatsvindt.
De daling van de verzekerde som kan lineair, op basis van annuïteiten of op basis van een afgesproken staffel plaats vinden.

Afloopmaand
De maand waarin een optie of een future ophoudt te bestaan of wel expireert.
De verschillende afloop- of expiratiemaanden vormen tezamen een cyclus.

Afloopdatum
Vaste datum waarop een optiecontract afloopt.
De afloopdatum wordt ook wel expiratiedatum genoemd.

Afkoopwaarde
De waarde gelijk aan de opgebouwde rechten op een toekomstige uitkering(en) van een levens- of pensioenverzekering op het moment dat deze wordt afgekocht.
In het algemeen wordt de afkoopwaarde berekend door van de tot dusver betaalde premies voor het spaargedeelte van de verzekering, vermeerderd met de rekenrente, de nog niet terugverdiende kosten af te trekken.

Afkoop
Afkoop is het ineens uitbetalen van een bedrag ter vervanging van een verplichting om in de toekomst een serie betalingen te doen (afkoop).
In geval van afkoop wordt de verzekering op verzoek van de verzekeringnemer voortijdig beëindigd, waarbij de verzekeraar de afkoopwaarde uitbetaalt.

Afgifte
Uitgifte van nieuwe aandelen, obligaties of andere waardepapieren.

Afgeleide producten
Beleggingsproducten, zoals opties en futures, waarvan de prijsvorming afhankelijk is van andere (`onderliggende`) waarden, zoals aandelen en obligaties.

Affinanciering
Affinanciering wil zeggen dat alle pensioenaanspraken op het moment van toezeggen worden ingekocht.
Om dit te bereiken wordt bij een verhoging van de pensioengrondslag ook meteen de backserviceverplichting volledig gefinancierd.

Affectiewaarde
Schade die gebaseerd is op de waarde, die iemand uit overwegingen van persoonlijke gehechtheid aan een zaak toekent (bijvoorbeeld omdat het voorwerp een familiestuk is).
Het risico van affectieschade is echter op basis van een schadeverzekering niet verzekerbaar omdat het verzekerde belang niet objectief op geld waardeerbaar is.

Affaire
Een ander woord voor een effectentransactie: kan zowel koop als verkoop inhouden.

Afdoening door openbaar ministerie
Eindbeslissing over een bij het parket ingeschreven proces-verbaal door
sepot

Afdekken
Een belegger kan het risico van een bepaalde effectenpositie verminderen door een tegengestelde positie aan te gaan: de bestaande positie wordt daardoor afgedekt.
Een mogelijke koersdaling van een aandelenportefeuille kan men bijvoorbeeld opvangen door een putoptie te kopen.

Afbrokkelend
Beursterm voor licht dalende koersen.

Afbetaling
Een koop-verkoop waarbij de klant meteen krijgt wat hij koopt maar waarbij de verkoper de betalingen in delen (in termijnbetalingen) krijgt.

Agrarische Termijnmarkt
De termijnmarkt is een onderdeel van de optiebeurs van Euronext Amsterdam.
Op de agrarische termijnmarkt worden termijncontracten verhandeld op aardappelen, varkens, biggen, eieren en opties op termijncontracten aardappelen en varkens.

Agiostock
Vorm van stockdividend dat gratis wordt uitgekeerd aan aandeelhouders ten laste van de agioreserve.

Agioreserve
De agioreserve ontstaat door uitgifte van aandelen tegen een koers die hoger is dan de nominale waarde.

Agiobonus
Een agiobonus is een gratis uitkering aan aandeelhouders van bonusaandelen ten laste van de agioreserve, die op deze wijze wordt omgezet in aandelenkapitaal.
Over deze uitkering behoeft geen inkomstenbelasting te worden betaald.

Agio
Positief koersverschil ten opzichte van de nominale waarde bij de uitgifte van een aandeel of obligatie.
Als de nominale waarde € 60,00 is en de actuele koers bedraagt € 65,00 dan is het agio dus € 5,00.

Agentschap
Wanneer een verzekeringsmaatschappij en een tussenpersoon zijn overeengekomen dat de tussenpersoon kan bemiddelen tussen deze verzekeringsmaatschappij en de (aspirant-)verzekerden, spreekt men van een agentschap.

AG-tafels
Jaarlijks publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sterftetafels die zijn gebaseerd op waarnemingen van sterfte in de bevolking.
Deze sterftetafels zijn nog niet geschikt voor gebruik door actuarissen: het verloop van de sterftekansen is nog te grillig en bepaalde belangrijke wetmatigheden zijn nog niet opgenomen.

AIM
Afkorting van Amsterdam Interprofessioneel Marktsysteem.
Het AIM is het systeem van de AEX-Effectenbeurs, waarmee institutionele beleggers zelf effectentransacties van een bepaalde minimumomvang met banken of commissionairs in effecten kunnen afsluiten, zonder dat provisie moet worden betaald.

AIDA
Afkorting van Automatic Interprofessional Dealingsystem Amsterdam
De AIDA is een geautomatiseerde interdealer broker voor transacties - op of boven de wholesalegrens - van leden van de AEX-Effectenbeurs en Clearing Members van de AEX-Optiebeurs.

AIW
Afkorting van As, If and When (zoals, indien en wanneer).
De handel in nog niet uitgegeven effecten (de handel is niet officieel).

Akte van levering
Dit is de akte die de overdracht van de onroerende zaken regelt, deze akte wordt bij de notaris opgemaakt en ondertekend.

Akte van taxatie
In deze akte wordt door experts de omvang van een brandschade en kosten vastgesteld. Het volgende moet hierin staan vermeld:
de waarde van zaken voor en na de gebeurtenis

Alpha
Alpha is een risicomaatstaf voor een aandeel.
De alpha geeft de beweeglijkheid van de koers van het aandeel weer.

ALM
Afkorting van Asset Liability Management.
Ofwel: de financiële verplichtingen, de economische toekomst voor de beleggingscategorieën en de inflatie worden in een model samengebracht en op deze wijze wordt de beleggingsmix afgestemd op de aangegane verplichtingen.

Allowance
Een overeenkomst tussen een bank en een cliënt, waarbij de bank de cliënt in staat stelt om opties te schrijven zonder de onderliggende waarde te bezitten.