Kopie van `Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest `

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Bestuur en organisatie > Brussel
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 47


ACVI
Afkorting van Artistieke Commissie voor de Vervoerinfrastructuren, die sedert 1990 belast is met de keuze en het onderhoud van kunstwerken in het metronet en voor bepaalde bovengrondse wegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Agglomeratie
Autonome publiekrechtelijke eenheid die van 1971 tot 1989 bepaalde bevoegdheden heeft beheerd voor de negentien Brusselse gemeenten. De bevoegdheden van de Brusselse agglomeratie zijn overgenomen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (Bron: CRISP - Overheden in Brussel)

Alternatief vervoer
Vervoermiddel dat een alternatief vormt voor individuele verplaatsing met de auto.

Begrotingsartikel
Genummerd onderdeel van de algemene uitgavenbegroting, vergezeld van een omschrijving die de uitgave nader bepaalt.

Bijzondere wet
Een bijzondere wet, in tegenstelling tot een gewone wet, is een wet (federaal beleidsniveau) waarvan het onderwerp een bijzondere meerderheid vereist (bijvoorbeeld in elke taalfractie) om te worden aangenomen of gewijzigd.

Brufonds
Letterwoord voor het Brussels Waarborgfonds, een tijdelijke vereniging die is opgericht door de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) en het Participatiefonds, dat sedert 1 juli belast is met het operationeel beheer van het Waarborgfonds. Dit fonds vereenvoudigt de toegang van KMO’s tot krediet voor beroepsmatig gebruik. Het fonds springt bij om onder bepaalde voorwaarden extra waarborgen te verstrekken aan KMO’s en zelfstandigen die krediet vragen.

Bruficom
Risicokapitaalfonds voor de telecommunicatie- en multimediasector. Bruficom wordt beheerd door zijn hoofdaandeelhouder, de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB), met daarnaast financiële instellingen uit de overheids- en privé-sector. Bruficom heeft als taak op te treden als partner voor KMO’s van de `nieuwe economie`. Dit fonds verleent bijstand aan jonge Brusselse KMO’s (doorgaans BVBA’s of NV’s) die kapitaal zoeken om hun projecten te financieren.

Bruxellimage
Aanduiding voor het financieringsfonds voor de film in het Brusselse Gewest.

Brustart
Dochteronderneming van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) die belast is met bijstand aan jonge KMO’s in het Brusselse Gewest, doorgaans NV’s of BVBA’s, bij de oprichting of na ten minste vijf jaar bestaan. Brustart neemt zich voor op te treden als financiële partner en coach van jonge KMO’s. Brustart helpt deze ondernemingen kapitaal te zoeken om hun projecten te financieren, door een minderheidsbelang te nemen of door geld te lenen. De ondernemingen wiens project medegefinancierd wordt door Brustart kunnen een beroep doen op strategische begeleiding tijdens de projectuitvoering en op gerichte managementondersteuning.

Brusoc
Dochteronderneming van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) BRUSOC heeft als opdracht ondersteuning te bieden aan de sociale economie en beroepsinschakeling door economische projecten te financieren en te begeleiden. Via diverse financiële middelen (microkrediet, startfonds, achtergestelde lening) richt BRUSOC zich zowel tot natuurlijke personen en rechtspersonen als tot projecten voor de sociale economie, in commerciële vorm of als vereniging. Alle projecten die medegefinancierd worden door BRUSOC kunnen rekenen op strategische begeleiding tijdens de uitvoering en op gerichte managementondersteuning.

Bruocsella
Naam van het Karolingische dorpje in de Zennevallei, waarvan de huidige naam van Brussel is afgeleid. Etymologisch gezien betekent het Vlaamse woord `broek` een `moeras`. In het Keltisch verwees `bruoc` naar de plantengroei in de moerassen, de heide, en `sella` betekende `kapel`.

COCOM
Franse afkorting van Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (die deze term in dit lexicon), in het Nederlands aangeduid met de afkorting GGC.

COCOF
Afkorting van “Commission Communautaire française” of de Franse Gemeenschapscommissie (zie deze term in het lexicon).

Egmontpact
Het Egmontpact (1977), aangevuld door de Stuyvenbergakkoorden (1978), is een van de teksten die ten grondslag ligt aan de hervorming van de Belgische instellingen en met name aan het ontstaan van de gewesten.

Elektronisch loket
Interface voor communicatie en transacties, die het bijvoorbeeld mogelijk maakt formulieren te bestellen of administratieve formaliteiten te vervullen langs elektronische weg tussen een burger en zijn gemeente. In het Brusselse Gewest wordt het elektronisch loket van de gemeenten IRISBox genoemd.

Europese wetgevingsprocedure
Net als de andere Belgische gefedereerde entiteiten, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een wetgevende macht. In dat verband, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op vier manieren inspraak in de Europese wetgevingsprocedure, met name via de permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie: de goedkeuring van Europese verdragen door het parlement, inspraak in de Europese besluitvorming, deelname aan de fasen vóór en na de wetgeving, en tot slot omzetting, toepassing en tenuitvoerlegging van de Europese beslissingen.

Europa
Term die doorgaans verwijst naar de instellingen van de Europese Unie.

Franse Gemeenschapscommissie
De Franse Gemeenschapscommissie (in het Frans “Commission communautaire française” of, afgekort, COCOF) is bevoegd voor de instellingen van het Brussels Gewest die tot de Franse Gemeenschap behoren.

GAN
Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid is beter bekend onder de naam Agentschap Net Brussel. Dit agentschap is een overheidsonderneming met industriële bestemming die instaat voor de ophaling en verwerking van huisvuil in het Brusselse Gewest. Het Agentschap ressorteert rechtstreeks onder de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en meer in het bijzonder onder de minister die bevoegd is voor zijn activiteiten. Wettelijke basis: Ordonnantie van 19 juli 1990 tot oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (B.S. van 25.09.90).

GewOP
Afkorting van Gewestelijk Ontwikkelingsplan. Als sluitstuk van een analyse over de stad is het GewOP de stuwende kracht achter de stedelijke ontwikkeling in de toekomst. Een ontwikkeling waarin het zwaartepunt ligt op het genieten van het leven in Brussel, op duurzame ontwikkeling, solidariteit en op de wil om deze veelzijdige identiteit, die een van onze grote rijkdommen is, verder tot ontplooiing te brengen.

GGC
Afkorting van Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (zie dit woord in het lexicon), soms aangeduid met de Franse afkorting COCOM.

GOMB
Afkorting van Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brusselse Gewest. De Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een paragewestelijke overheidsinstelling die zich bezighoudt met economische expansie en stadsvernieuwing. De taken, bevoegdheden en werking van de GOMB worden geregeld door de ordonnantie van 20 mei 1999, met betrekking tot de Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 29 juli 1999) en door de statuten van de instelling (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 5 februari 2000).

Huisvesting
Het huisvestigingsbeleid is een bevoegdheid van het Gewest. De gemeenten treden hier ook op, met name door verzoeken om onbewoonbaarverklaring van woningen, via het beheer van hun vastgoedpatrimonium… (Bron: CRISP - Overheden in Brussel)

Info-Habitat
De Stadswinkel Info-habitat (vzw) is een raadgevende instelling met meerdere informerende en adviesverlenende diensten, zowel op het gebied van renovatie, energie en erfgoed als voor stedelijke ontwikkeling. Hiervoor wordt een wachtdienst georganiseerd in de Sint-Gorikshallen en kunnen publicaties worden gedownload of per post aangevraagd (www.stadswinkel.be).

ION
Afkorting van Instellingen van Openbaar Nut.

Ipz
Afkorting van Interpolitiezone, meestal `politiezone` genoemd. De interpolitiezones zijn ontstaan na de politiehervorming en de bundeling sedert 1 januari 2001 van de verschillende gemeentepolitiediensten in grotere territoriale gehelen. In het Brusselse Gewest werd het aantal gemeentepolitiediensten teruggebracht van 19 tot 6 politiezones.

IRISBox
Officiële benaming van het elektronisch loket dat ontwikkeld is voor de gemeenten van het Brusselse Gewest.

Kantoren
Gebouwen waarin kantoorruimten zijn ondergebracht (of panden waar onroerende goederen worden geproduceerd).

Leefmilieu Brussel - BIM
Leefmilieu Brussel - BIM is het bestuur voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het BIM is opgevat als een instituut voor onderzoek, planning en adviesverlening, informatie maar ook als instelling die toezicht houdt en controles uitvoert inzake leefmilieu. Leefmilieu Brussel - BIM speelt ook de rol van reguleerder voor de energiemarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

MBHG
Afkorting van Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belangrijkste actor van de Brusselse regering in de tenuitvoerlegging van haar beleid.

Metropolis
Metropolis is een internationale vereniging van 81 steden. Deze vereniging heeft als opdracht oplossingen uit te werken voor de problemen waarmee de grootsteden te kampen hebben: planning en beheer van stedelijke ontwikkeling, economie, milieu, vervoer, verkeer en infrastructuur. Brussel is sedert 1993 lid van Metropolis.

Observatorium voor kantoren
Het observatorium voor kantoren berust op een volledige statistische opmeting van de toegekende vergunningen om kantoorpanden (of gebouwen waar onroerende goederen worden geproduceerd) te bouwen of te renoveren in het Brusselse Gewest.

Ordonnancering
Fase in de uitvoering van de uitgaven waarbij een bevel of machtiging tot betaling wordt gegeven, gevolgd door een definitieve betalingsopdracht.

Parlement van het Brussels Gewest
Het Brussels Parlement (officieel Gewestraad genoemd) is het orgaan van de wetgevende macht van het Brusselse Gewest. De leden van dit parlement worden iedere vijf jaar verkozen door de Brusselaars. De Gewestraad stelt wetgevende daden in de vorm van ordonnanties; in de andere gewesten worden deze wetgevende instrumenten decreten genoemd. De Gewestraad verkiest de Gewestregering.

Paden van Europa
Project tot inrichting van de openbare ruimte in de wijk van de Europese instellingen.

Permanente vertegenwoordiging
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over een eigen vertegenwoordiging in de Permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie. Deze vertegenwoordiging heeft als taak de belangen van het Gewest en van zijn burgers veilig te stellen, en op te treden als aanspreekpunt tussen de Europese instellingen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

plaatselijke besturen
De plaatselijke of lokale besturen in het federale staatsbestel van België zijn de bestuurslichamen onder de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten. Dit zijn de Provincies en de Gemeenten, die ressorteren onder de hogere overheden, waaronder het Gewest.

Pollumeter
De pollumeter is een instrument voor het informeren van het publiek over de luchtkwaliteit in het Brussels Gewest dat door Leefmilieu Brussel - BIM werd ontwikkeld. Hij geeft algemene informatie (via een algemene index van de luchtkwaliteit) en gerichte informatie (voor elke verontreinigende stof, gemeten aan elk van de 13 meetstations die verspreid liggen over het grondgebied van het Gewest). Die meetstations worden beheerd door het Laboratorium voor Milieuonderzoek (LMO) van Leefmilieu Brussel - BIM. De pollumeter kan 24 uur per dag worden geraadpleegd via een antwoordapparaat (02-775.75.98 voor de boodschap in het Nederlands of 02-775.75.99 voor de boodschap in het Frans) of op het Internet (website van Leefmilieu Brussel - BIM : www.leefmilieubrussel.be).

Reinheidsplan
Op 11 maart 1999 heeft het Brusselse Gewest zijn `Gewestelijke Reinheidsplan` goedgekeurd door aan het Agentschap Net Brussel een leidinggevende functie op te dragen als coördinator van de tenuitvoerlegging. Het Reinheidsplan ligt ten grondslag aan de `reinheidscontracten` die zijn ondertekend tussen het Brusselse Gewest en de 19 gemeenten. Deze contracten bepalen en optimaliseren de taken van alle besturen in verband met netheid.

REG
Afkorting van `Rationeel Energiegebruik`, een concept voor alle praktische maatregelen die gericht zijn op energiebesparing in de sector van vastgoed, vervoer, industrie, diensten…

Statistieken
Techniek voor wiskundige analyse van werkelijke gegevens. Synoniemen: telling, opmeting, lijst, opsomming, inventarisatie, peiling…

Stadswandelingen
Project tot inrichting van de openbare ruimte, bestaande uit vijf wandelingen (met in totaal 6 km wegen), die zich grotendeels in de Vijfhoek bevinden. Deze wandelingen omvatten de wegen alsook enkele belangrijke plaatsen en locaties in het Brussels stedelijk weefsel. Belangrijkste doelstelling van dit project is het bieden van een gestructureerd en samenhangend overzicht van de uitgestippelde wandelingen, en het bevorderen van het imago van Brussel, met name door de band tussen de boven- en benedenstad te verbeteren. De `stadswandelingen` zijn met name een van de elf gewestelijke kernprojecten waarmee een verbetering van het voetgangersverkeer wordt beoogd.

Stuyvenbergakkoorden
De Stuyvenbergakkoorden (1978) vervolledigen en preciseren de draagwijdte van het Egmontpact (1977), een van de teksten die ten grondslag ligt aan de hervorming van de Belgische instellingen, en met name aan het ontstaan van de gewesten.

T.I.R.
Afkorting van Transport International Routier. De TIR-overeenkomst is van toepassing op het vervoer van goederen afkomstig uit of bestemd voor een niet-EU-lidstaat die deze overeenkomst heeft bekrachtigd.

Verbintenis
Eerste fase in de uitgavencyclus. Verbintenis die door de minister wordt aangegaan waardoor rechten ten laste van de begroting ontstaan. Boekhoudkundig gezien is het de inschrijving van een bedrag waardoor de nodige begrotingskredieten worden vastgezet voor een operatie.

VGC
Afkorting van Vlaamse Gemeenschapcommissie. De VGC is bevoegd voor de instellingen van het Brussels Gewest die tot de Nederlandstalige gemeenschap behoren.

Vlaamse Gemeenschapscommissie
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is bevoegd voor de Nederlandstalige instellingen van het Brusselse Gewest die tot de Vlaamse Gemeenschap behoren.