Kopie van `VCA-Forum.nl`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


VCA-Forum.nl
Categorie: Arbeid gerelateerd
Datum & Land: 15/05/2013, NL
Woorden: 79


Aanvrager werkvergunning
Diegene die werkzaamheden wil gaan doen in een hoog risicogebied vraagt een werkvergunning aan. Het kan ook zijn dat de werkzaamheden risicoverhogend zijn. Ook hier dient dan een werkvergunning gemaakt te worden. Dit wordt ingesteld door de opdrachtgever als deze een werkvergunning wenselijk acht.

Afhankelijke adembescherming
De zuurstof uit de omringende lucht wordt gebruikt om te ademen waarbij eerst gevaarlijke dampen uit de lucht worden gefilterd.

Arbeidshygienische strategie
Strategie die erop gericht is een bepaalde volgorde van risicobeheersing te doen. Deze volgorde is als volgt : • Bronbestrijding; daar waar het risico ontstaat dit wegnemen of verminderen • Collectieve bescherming; het risico afschermen waardoor personen niet meer door het risico aangepakt kunnen worden • Scheiden van mens en risicob...

Arbowet
Afkorting voor Arbeidsomstandigheden wet. De Arbowet bevat bepalingen die betrekking hebben op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid.

Arbobeleid
Het beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden. Het arbobeleid bestaat uit de volgende onderdelen: • RI & E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) • Ziekteverzuimbeleid • Preventiemedewerker • Arbodeskundige • PAGO (Periodiek Arbeid Gezondheidskundig Onderzoek) of PMO • Voorlichting • Bedrijfshulpverlening

Arbobeleidsregels
Richtlijnen van de beleidsregels die in de praktijk worden gehanteerd door de arbeidsinspectie om te zien of de werkgever een goed of beter arbobeleid voert.

Arbobesluit
Gedetaileerde uitwerking van de regels uit de arbowet.

Arbocatalogus
De afspraken die werkgevers en werknemers maken over veilig en gezond werken. Een arbocatalogus kan voor één bedrijf gelden, maar ook voor een hele sector.

Arbodeskundige
Werknemers moeten toegang hebben tot een arbodeskundige. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijfsarts, arbeidshygiënist of een preventiemedewerker zijn.

Arboregeling
Uitgewerkte voorschriften van bepaalde onderdelen van de Arbowet en het Arbobesluit

Arbo informatiebladen
Bladen bedoeld voor achtergrondinformatie en voorlichting met bepaalde onderwerpen.

Besloten ruimte
Kenmerken: • Nauwe ruimte • Kabels en leidingen kunnen in de weg liggen • Nauwelijks natuurlijke ventilatie • Moeilijk toegankelijk • Slechte verlichting, vaak geen daglicht

Bijna ongeval
Hetzelfde als een ongeval echter zonder letsel of schade als gevolg.

Brand
Een chemische reactie van een brandbare stof met zuurstof.

Brandklassen
Hier onderscheiden we de klassen A, B, C, D:

Carcinogene stoffen
Carcinogene stoffen zijn kankerverwekkend.

CE markering
Europees kenmerk waarbij van minimale veiligheid uitgegaan mag worden. Artikelen met deze markering kunnen binnen de lidstaten van de Europeese gemeenschap vrij verhandeld worden.

Dakrandbeveiliging
Hekwerk aan de rand van een dak wat bescherming biedt tegen vallen. Dit is een collectieve bescherming omdat iedereen die op het dak werkt hiervan gebruik maakt.

Electrocutie
Het letsel als gevolg van stroomdoorgang door het lichaam.

ExOxTox meting
Een meting waarbij eerst op explosiegevaar gemeten wordt, dan op de aanwezigheid van voldoende zuurstof en als laatste op de aanwezigheid van giftige stoffen.

Frequentie
Aantal trillingen per seconde wat gegeven wordt in Hertz.

Gelijkspanning
Spanning tussen 2 geleiders waarbij het verschil constant is.

Gevaarlijke stoffen
Stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Giftige stoffen
Stoffen die reeds in geringe mate de werking van het lichaam beïnvloeden.

Hijsgereedschappen
Gereedschappen die gebruikt worden om lasten met de haak van de hijskraan te verbinden.

Hijskraan
Werktuig wat is gemaakt om vrijhangende lasten te verplaatsen.

Houder werkvergunning
Zorgt dat hij-zij of zijn uitvoerenden zich houden aan de voorwaarden en afspraken in de werkvergunning.

Hydraulisch gereedschap
Gereedschap wat aangedreven wordt door vloeistof (meestal olie).

Katalysator
Een stof die invloed heeft op de snelheid waarmee een reactie verloopt tussen verschillende stoffen.

Leng
Een hijsgereedschap waarbij de lussen aan de beide einden NIET door elkaar gehaald kunnen worden.

LEL
Lowest Explosion Level; onderste explosiegrens; mengverhouding tussen de brandbare damp en zuurstof waarbij onder deze grens geen explosie mogelijk is omdat er teveel zuurstof en te weinig brandbare damp aanwezig is.

Letsel
Schade aan de gezondhied door een ongeval.

MAC waarde
Maximaal Aanvaarde Concentratie van een giftige stof in de omgevingslucht.

MAC-C
C achter MAC is Ceiling. Dit geeft de plafondwaarde aan van de MAC waarde, deze mag men nooit overschrijden.

MAC-H
Doordringbaarheid van de stof door de huid heen.

MAC-TGG
Tijd Gewogen Gemiddelde van een maximaal aanvaardbare stof.

Mutagene stoffen
Stoffen die het DNA kunnen veranderen.

Ongeval
Een ongewilde gebeurtenis die plotseling gebeurt met schade of letsel als gevolg.

Onafhankelijke adembescherming
De zuurstof uit de lucht die een persoon gebruikt komt ergens anders vandaan. Dit kan door perslucht (fles) of een compressor met een lange slang die de leeflucht naar de persoon toebrengen.

PAGO
PAGO staat voor Periodiek Arbeid Gezondheidskundig Onderzoek, een onderzoek om werkgerelateerde risico's en beroeps- of functiegebonden klachten op te sporen; dit wordt uitgevoerd onder een bepaalde groep werknemers op grond van risico inventarisatie en -evaluatie door de arbodienst; bijvoorbeeld werkstressonderzoek of gehooronderzoek.

PBM
PBM staat voor Persoonlijk Bescherming Middel : iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden teneinde hem te beschermen tegen één of meer risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen, alsmede alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen.

PMO
Preventief Medisch Onderzoek, zie PAGO

Pneumatisch gereedschap
Gereedschap wat aangedreven wordt door perslucht

Preventiemedewerker
Binnen elk bedrijf moet verplicht minstens één preventiemedewerker aanwezig zijn.

PvA
Plan van Aanpak wat opgesteld wordt aan de hand van de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie), en waarin prioriteiten gesteld worden om oplossingen te bedenken die risico’s tegen kunnen gaan of verminderen

Reproproduktieve stoffen
Stoffen die de voortplanting belemmeren of uitschakelen.

Registreren
Opnemen van gegevens uit bijvoorbeeld ongevallen, ziekteverschijnselen en algemene afwijkingen van materiaal en materieel. Registratie wordt gebruikt om te kunnen leren van de gegevens uit de registratie om in de toekomst dezelfde afwijkingen te kunnen voorkomen.

Risico
De kans dat een ongewenst effect optreedt (ongeval).

RI & E
RI & E betekent Risico Inventarisatie en Evaluatie. Een Risico Inventarisatie en Evaluatie is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken. Vanuit de RI&E kunnen de risico’s binnen een bedrijf bekend worden en d.m.v. een plan van aanpak worden aangepakt.

Samenstel
Het geheel van hijsgereedschappen wat zich bevindt tussen de haak van de kraan en de last.

Schade
Materiaalverlies door een ongeval.

SSVV
SSVV staat voor Stichting Samenwerken voor Veiligheid, een stichting welke ten doel heeft het bevorderen van de veiligheid en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, het milieu en de kwaliteit van de leden van de bij de SSVV aangesloten (branche-)organisaties.

Statische electriciteit
Elektriciteit die ontstaat als 2 verschillende stoffen onderling wrijving ondervinden.

Strop
Een hijsgereedschap waarbij de lussen aan de beide einden door elkaar gehaald kunnen worden.

Teratogene stoffen
Stoffen die bij de embrio afwijkingen kunnen veroorzaken.

Toolbox Meeting
Een toolbox-meeting is een bijeenkomst waarbij een onderwerp wordt behandeld dat betrekking heeft op veiligheid, gezondheid of milieu.

Toxicologie
De leer van de werking van giftige stoffen.

UEL
Upper Explosion Level; bovenste explosiegrens: mengverhouding tussen de brandbare damp en zuurstof waarbij boven deze grens geen explosie mogelijk is omdat er te weinig zuurstof en te veel brandbare damp aanwezig is.

VCA
De afkorting VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, en is een richtlijn waarmee dienstverlenende bedrijven beoordeeld en gecertificeerd worden op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

VCO
De afkorting VCO staat voor Veiligheids, Gezondheid en Milieu Checklist Opdrachtgevers. VCO is bedoeld voor opdrachtgevers die (risicovolle) werkzaamheden door derden laten uitvoeren.

VCU
VCU staat voor Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties, een systeem voortgekomen uit en gebaseerd op VCA. VCU is een procedure voor de certificering van het veiligheidsbeheersysteem van uitzendorganisaties en is bedoeld voor het uitzenden van personeel naar opdrachtgevers die VCA opleggen en naar bedrijven met een VCA-certificaat.

Veiligheidsaarding
Verbinding van uitwendige metalen delen met aarde om er voor te zorgen dat de apparatuur uitwendig niet onder spanning komt te staan maar de spanning kan afvloeien naar aarde.

Verstikking
Tekort aan zuurstof.

Verstrekker werkvergunning
Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger die de werkvergunning invult en verstrekt. Hij dient zich er van te overtuigen dat de van werkzaamheden alle risico’s bekend zijn en aangepakt worden voordat de werkzaamheden aanvangen.

Veiligheid
Het bewust nemen van een aanvaardbaar risico.

VGM
VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

VGW
VGW staat voor Veiligheid, Gezondheid en Welzijn

Vlampunt
De temperatuur waarbij een stof voldoende damp afgeeft zodat bij een ontsteking een brand kan ontstaan.

Voorlichting
Werknemers moeten voorlichting en instructie krijgen over veilig en gezond werken. Ook moeten ze worden geïnformeerd over de maatregelen die zijn genomen.

VOP-er
Iemand die voldoende is onderricht door een elektrotechnisch vakbekwaam persoon en zodoende zorgvuldig omschreven werkzaamheden uit mag voeren en risico’s kan herkennen in de uitvoering van deze wekzaamheden.

VOL-VCA
VOL VCA is VCA voor Operationeel Leidinggevenden. Het doel van de training is om veiligheids¬besef en bewustwording bij te brengen door het leren herkennen van gevaren en risico's in de organisatie. Er wordt ingegaan op taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn al dan niet opgelegd vanuit de Arbowet.

Werkvergunning
Een vergunning waarbij het doel is dat er communicatie is geweest tussen partijen om gevaren voortkomend uit de (hoge) risico’s te bestrijden. Het gaat hierbij dus om overleg waarbij de voorwaarden en afspraken om werkzaamheden uit te voeren schriftelijk zijn vastgelegd. Iedereen die hierbij betrokken is dient hiervan notie te nemen en zijn handt...

Wisselspanning
Spanning tussen minimaal 2 geleiders waarbij het verschil met een bepaalde frequentie wisselt.

Zelfontbrandingstemperatuur
Laagste temperatuur waarbij stoffen uit zichzelf gaan branden zonder hulpmiddelen zoals een ontsteking.

Ziekteverzuimbeleid
U bent verplicht ziekteverzuimbegeleiding te laten uitvoeren door een bedrijfsarts al of niet aangesloten bij een Arbodienst.

B-VCA
B-VCA staat voor Basisveiligheid VCA.

R-zinnen
Risk-zinnen (in Nederlands risicozinnen). Deze geven de risico’s van een gevaarlijke stof weer.

S-zinnen
Safety-zinnen (in het Nederlands veiligheidszinnen. Deze geven aan wat je dient te doen om niet door de risico’s van een gevaarlijke stof getroffen te worden.

V & G
Een V&G plan staat voor Veiligheid en Gezondheid plan, en wordt veel gebruikt op projecten van grotere aard.