Kopie van `Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Categorie: Mens en samenleving > Racisme
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 4


Discriminatie
Onder discriminatie wordt in het algemeen verstaan: een nadeel berokkenen door het maken van onderscheid ten aanzien van individuen of groepen op grond van kenmerken die in die situatie geen aanvaardbaar motief vormen.
Er zijn tal van gronden waarop mensen gediscrimineerd kunnen worden. In de praktijk zijn vooral leden van minderheidsgroepen hier het slachtoffer van: buitenlanders, holebi`s, personen met een handicap, ouderen, etc. In het dagelijks taalgebruik noemt men discriminatie op basis van huidskleur, nationaliteit of (etnische) afkomst veelal racisme.

Racisme
Racisme kan omschreven worden als een ideologie waarbij uitgegaan wordt van de superioriteit van de ene etnische groep ten opzicht van de andere groep.
Vroeger werd in het kader van deze ideologie vooral gewezen op de biologische verschillen. Tegenwoordig worden culturen tegenover elkaar geplaatst. Het uitgangspunt is dat men culturen niet met elkaar moet mengen en dat er alles aan gedaan moet worden om de eigen cultuur te beschermen. Daarbij luidt de opvatting dat mensen van een andere cultuur niet ‘minder’, maar ‘anders’ zijn.
Het gebruik van dit begrip en de redeneringen achter dit begrip leiden echter wel tot hetzelfde mechanisme als de ‘ouderwetse rassen theorie’, namelijk dat er grenzen tussen ‘hen en ons’ worden getrokken en dat daar ook verschillen in rechten en kansen mee worden gerechtvaardigd.

Stereotype
Kenmerken van een persoon worden overgedragen op de hele groep. Eenmaal ingedeeld in een groep, dan is het voor velen duidelijk dat de persoon zich op een bepaalde manier zal gedragen, namelijk zoals die groep. Eens men zich zo’n beeld heeft gevormd, is dit beeld bepalend voor onze kijk op nieuwe, vergelijkbare contacten: stereotypen bevestigen zichzelf en kunnen slechts door intensieve contacten afgebroken worden. Een stereotype kan neutraal, negatief of positief zijn. Stereotypen zijn met andere woorden onvolledige, starre beelden die men in zijn hoofd heeft.

Vooroordeel
Een vooroordeel is een oordeel dat voorafgaat aan de feitelijke waarneming. Vooroordelen berusten meestal op een gebrek aan kennis. Daarnaast spelen emoties een belangrijke rol. Hierdoor is het niet eenvoudig om vooroordelen te veranderen. De combinatie van angst voor nieuwkomers en de ontevredenheid met de eigen leefsituatie zorgt ervoor dat mensen zich afsluiten voor informatie die vooroordelen ontkracht.