Kopie van `Scholieren.com`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Scholieren.com
Categorie: Economie en financiën > Economie
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 58


arbeidsparticipatie
het percentage van de bevolking dat tot de beroepsbevolking behoort

Begrotingstekort
het verschil tussen de totale uitgaven en de totale inkomsten

belastingen
verplichte bijdragen aan de overheid waar geen directe tegenprestatie tegenover staat

Budgetsector
de collectieve en semi-collectieve behoren tot de budgetsector omdat deze sectoren grotendeels via het overheidsbudget gefinancierd worden

CBS
Centraal Bureau voor Statistiek, publiceert feiten over de economie

CEP
Centraal Economisch Plan, verschijnt een half jaar na MEV. CPB vermeldt daarin de gegevens over de economie van dat jaar

collectieve lasten
premies en belastingen die worden opgebracht door werknemers en werkgevers ten behoeve van de hele gemeenschap

collectieve sector
voorzieningen waarvoor collectief voor wordt betaald en waar iedereen gebruik van mag maken à overheid en instellingen die sociale zekerheid uitvoeren.

collectieve uitgaven
overheidsuitgaven en uitgaven voor sociale zekerheid

CPB
Centraal Plan Bureau, rekent de effecten van bepaalde maatregelen uit

decentralisatie
minder regelingen op centraal niveau, overheidsinstellingen op lager niveau meer ruimte geven

deregulering
de vermindering van wetten en regels

directe belastingen
worden geïnd bij degene die de belasting ook moet betalen

Financieringstekort
het geld wat nog extra geleend moet worden buiten de aflossingen enz.

flexibele pensionering
zorgt voor meer recht aan de individualiseringstendens in onze samenleving dan gelijkvormige regelingen

immateriële overheidsconsumptie
salarissen voor de productie van diensten

indirecte belastingen
ook wel kostprijsverhogende belastingen genoemd. Dat is het geld dat door de producenten wordt betaald maar eigenlijk ook door de consument doordat de prijs hoger is.

inkomstenbelasting
andere inkomsten zoals rente, dividend op aandelen, huur, of winst uit eigen zaak, daar betaal je ook belasting over.

kapitaaldekkingsstelsel
de mensen die niet meer werken krijgen een pensioenuitkering die wordt betaald uit het vermogen van een pensioenfonds

Kartels
afspraken tussen ondernemingen om de concurrentie op de markt te beperken

loonbelasting
als je werkt en loon verdiend moet je daarover ook belasting betalen

Marktsector
producenten en consumenten zijn vrij in hun beslissingen om te produceren en consumeren

materiële overheidsconsumptie
aankoop van bijvoorbeeld papier voor de ministeries en benzine voor alle dienstauto’s

MEV
Macro Economische Verkenning, daarin staan zowel economische vooruitzichten als de gevolgen van de ingediende begroting voor de economie

miljoenennota
bevat een algemene toelichting op de rijksbegroting, een overzicht van de nationale en internationale economische situatie en een toelichting op het regeringsbeleid

misbruik
als iemand ten onrechte een uitkering ontvangt

nachtwakersstaat
in een nachtwakersstaat heeft de overheid een kleine rol, het zorgt dan alleen voor de veiligheid van de burgers door middel van politie en leger

Obligatie
het bewijs dat je geld hebt uitgeleend

omslagstelsel
het geld dat wordt betaald door de werkende mensen wordt uitgekeerd aan de mensen in AOW en 65+

oneigenlijk gebruik
als iemand een uitkering gebruikt voor iets waar het niet voor bedoeld is.

overdrachtsuitgaven
het overdragen van geld aan personen of instellingen die daarvoor geen tegenprestatie hoeven te leveren

Overheid
alle instellingen die het recht hebben om burgers verplichtingen op te leggen en juist rechten toe te kennen, de overheid is onder te verdelen in de rijksoverheid, dat wil zeggen de centrale overheid zoals regering en ministers, en in de lagere overheden zoals provincies en gemeenten

overheidsbestedingen
investeringen waardoor productie en inkomen ontstaan

overheidsproductie
de personeelskosten hebben dezelfde waarde als het product dat het personeel voortbrengt

preventiebeleid
moet voorkomen dat werknemers arbeidsongeschikt raken, bijvoorbeeld door het creëren van een goede werkomgeving

privatisering
een overheidsbedrijf die overgaat in particulier bezit

profijtbeginsel
het principe dat iemand die voordeel heeft van het gebruik van bepaalde goederen of diensten er ook voor moet betalen.

Rechtsprekende macht
openbare ministerie

Regering
ministers en koningin

reïntegratiebeleid
om de terugkeer van mensen te bevorderen, aangepast meubilair, omscholing

Semi-collectieve sector
instellingen die niet tot de overheid behoren maar wel voor een groot deel uit de belastingopbrengsten worden gefinancierd

SER
Sociaal Economische Raad, geeft advies aan de regering op sociaal economisch Gebied

social security trap
hoe hoger de werkloosheid, hoe hoger de uitgaven voor sociale zekerheid

solidariteitsgedachte
betekent dat mensen met een hoog inkomen relatief meer betalen dan de mensen met een laag inkomen.

Staatsschuldquote
de staatsschuld uitgedrukt als percentage van het nationaal inkomen

Staten-Generaal
de Eerste en Tweede Kamer

substitutie
arbeid vervangen door kapitaal

Toegevoegde waarde
de grondslag bij BTW

troonrede
gaat in op de visie van de regering op de economische situatie en op de regeringsplannen

Uitvoerende macht
regering à belast met besturen van het land.

Vennootschapsbelasting
belasting op de winst gemaakt in een vennootschap (BV, NV)

verzekeringselement
om in aanmerking te komen voor een uikering moeten de werknemers een bepaald percentage van hun loon betalen als verzekeringspremie. de hoogte van een uitkering is gekoppeld aan de hoogte van de premie.

verzelfstandiging
de overheid blijft de baas maar financieel moet het bedrijf zichzelf redden

verzorgingsstaat
staat voor een samenleving waarin de overheid alle inwoners een aanvaardbaar bestaansminimum garandeert.

volumebeleid
het verminderen van het aantal mensen dat een beroep doet op sociale zekerheid

Waardevaste uitkering
de uitkering wordt hoger naarmate de prijzen stijgen, koopkracht blijft hetzelfde

Welvaartsvaste uitkering
de uitkeringen stijgen met het percentage van de economische groei

Wetgevende macht
regering met het parlement