Kopie van `Hogeschool Arnhem en Nijmegen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Categorie: Onderwijs
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 36


assessment
een instrument dat wordt ingezet voor toetsing en beoordeling. Het voldoet aan de volgende voorwaarden: 1. kennisconstructie is het uitgangspunt, niet kennisreproductie; 2. zowel basiskennis als het toepassen van kennis en vaardigheden zijn het doel van de meting (kennen en kunnen); 3. er worden authentieke of levensechte situaties gebruikt, bijvoorbeeld in de vorm van casussen of problemen. De HAN hanteert dit begrip alleen voor summatieve beoordeling.

curriculum of curriculum-casco
totaal opleidingsplan, bestaande uit de matrix beroepstaken x opleidingscompetenties, de onderwijseenheden, het praktijk/stagebeleid, en het toetsbeleid.

DNS (Digital Nervous System)
Het is een wijze van denken en een methode/proces om organisaties zo te organiseren (gebruik makend van internet technologie) dat ze signalen in de organisatorische omgeving kunnen opvangen en daarop reageren. Volgens Bill Gates is een DNS noodzakelijk om succesvol te blijven.

e-learning
Onder e-learning verstaan we leersituaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van internettechnologie. De content wordt geleverd via een webbrowser over het Internet, een intranet of een extranet. Hierdoor is e-learning zeer geschikt voor afstandsleren. Het biedt daarnaast links naar leerbronnen buiten de cursus, zoals e-mail, bulletin boards en discussiegroepen. E-Learning wordt gebruikt om leerstof te ontwikkelen, aan te bieden, te selecteren, te registreren, te ondersteunen en uit te breiden.

EFQM
European Foundation for Quality Management, eind jaren ’80 opgericht dor 14 grote ondernemeingen.Het kwaliteitsmodel van de EFQM is de basis geweest voor de methode voor kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs van de Expertgroep HBO.

EFQM model
Het EFQM-model richt zich op zowel profit als non-profit instellingen.Verbetering van de bedrijfsvoering van de onderneming staat centraal. De organisatie wordt als een levend en lerend systeem opgevat. Het model is een referentiekader voor zelfonderzoek naar de stand van kwaliteitszorg in de eigen organisatie. Op grond van een positiebepaling aan de hand van het model kunnen verbeterplannen worden geformuleerd.

electronisch whiteboard
whiteboard, waarop je zowel internet kunt projecteren als kunt schrijven. Ook bestaan whiteboards met een ingebouwde PC. Hiermee kun je bijvoorbeeld aantekeningen op het bord maken en de resultaten direct opslaan, bijvoorbeeld op een website.

electronische leeromgeving (ELO)
Omgeving waarin men langs elektronische weg kan leren. Een ELO bestaat uit software, technische infrastructuur en technologie die het mogelijk maken het leerproces en de administratieve/ ondersteunende processen langs elektronische weg uit te voeren en te beheersen. Onder ELO vallen zowel een Learning Management System (LMS) als een Learning Content Management System (LCMS).

employability
de bekwaamheid van een individu om haar of zijn eigen weg te zoeken op de arbeidsmarkt (zie ook bij minor).

EVC
eerder/(elders) verworven competenties, opgedaan tijdens eerdere werkervaring of gevolgde opleidingen. EVC’s worden via assessments bepaald en kunnen leiden tot verkorte (versnelde) opleidingstrajecten.

formatieve toetsing
toetsing die betrekking heeft op de voortgang van het leerproces van een student (toetsing met een diagnostische functie c.q. feedback-functie).

ICT
Informatie en Communicatie Technologie

IDT
IDT staat voor individuele deeltijd studie. Bij de faculteit Techniek worden diverse opleidingen via IDT aangeboden. Hierbij wordt door een individuele student op afstand gestudeerd. Het aantal fysieke contactmomenten is beperkt. Communicatie vindt voornamelijk via Blackboard en via de telefoon plaats.

IIE-netten
IIE-netten staat voor Internet, intranetten en extranetten

impliciete kennis
of tacit (stilzwijgende) kennis: kennis die niet is verwoord en daarom moeilijk is vast te leggen en over te dragen. Aan deze kennis zijn persoonlijke ervaringen en vaardigheden verbonden. Het is vaak juist op basis van deze subjectieve kennis, dat organisaties belangrijke beslissingen nemen en keuzes maken.

IMS
IMS houdt zich bezig met standaards voor onderwijs computer, onderwijs leerinhoud en met de organisatorische integratie van dit allemaal.

IP-telefonie
telefoneren via internet

ISO
International Organization for Standardization. Deze heeft normen uitgevaardigd, bekend als de (NEN) ISO 9000- normen, die worden gebruikt om een kwaliteitssysteem te documenteren en in te richten. Bij ISO staat de kwaliteitsborging en beheersing centraal, d.w.z. het zeker stellen dat bij ontwerp, ontwikkeling, productie, distributie en nazorg de juiste processen, voorschriften, plannen en keuringsprocedures aanwezig zijn. Een ISO-gecertificeerde organisatie geeft de afnemer de garantie dat er in het bedrijf wordt gehandeld overeenkomstig de normenreeks ISO 9000. ISO-normen waarborgen wél de aanwezigheid van een adequaat functionerend kwaliteitssysteem, maar zij garanderen niet dat de betrokkenen daadwerkelijk kwaliteitsproducten en –diensten leveren.

nieuwsgroep
zie discussiegroep

niveau
voor de ontwikkeling van competenties worden drie niveaus onderscheiden: beginnend, gevorderd, startbekwaam.

NLO (Net-Liberated organisation)
de mogelijkheden van internet en mobiele communicatie zullen als DNA worden verweven in de HAN, zowel voor het geven van onderwijs als voor het ondersteunen van het onderwijsproces. Wij zullen ons richten op de activiteiten, waar we goed in zijn. De overige activiteiten zullen we aan partners overlaten, waarmee we een realtime interactie opbouwen.

NQA
De Netherlands Quality Agency. Dit is de per 1-1-2004 verzelfstandigde afdeling kwaliteitszorg van de HBO-raad. De NQA adviseert en ondersteunt onderwijsinstellingen bij het verkrijgen van een accreditatie bij de NVAO. Tevens is de NQA één van de VBI’s.

NVAO
De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. De NVAO waarborgt en draagt bij aan de bevordering van de kwaliteit van het Hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen, o.a. door bestaande opleidingen te accrediteren en nieuwe opleidingen te toetsen.

OER
onderwijsexamenreglement.

organizer
zie PDA

RSS
RSS is een afkorting die meestal staat voor Really Simple Syndication. Het is een formaat dat het mogelijk maakt om de meest recente berichten van een site op een gestandaardiseerde manier (in XML) formaat aan te bieden. Andere websites of programma`s kunnen dit formaat eenvoudig inlezen en daar de benodigde informatie uit halen om die opnieuw weer te geven. RSS is uitermate geschikt voor sites die vaak updaten.

SIB (Stuurgroep Informatie Beleid)
De SIB houdt zich bezig met ICT en Onderwijsbeleid en onderwijsuitvoering binnen de HAN. Zij wordt geadviseerd door de beleidsadviesgroep (BAG).

smartcard
een smartcard heeft, in tegenstelling tot een pinpas of creditcard, een processor met geheugen. Daarom kan een smartcard meerdere doelen tegelijk dienen. Men kan er niet alleen geld mee opnemen, maar men kan de kaart ook laden, waardoor het een elektronische portemonnee wordt. Omdat de kaart goed beveiligd is, kan hij dienen als identificatiemiddel.

SMS (Short Message Service)
berichtendienst van de mobiele telefoon: is een uiterst simpel en effectief middel voor tientallen informatiediensten, zoals vliegtuiginfo, filemeldingen, moppen en cijferinformatie.

summatieve beoordeling
afsluitende of tussentijdse vormen van beoordeling voor het vaststellen van behaalde competenties met enig extern of civiel effect. De summatieve beoordeling is leerwegonafhankelijk.

VBI
Visiterende en Beoordelende Instantie. VBI’s zijn door de NVAO aangewezen om opleidingen te onderzoeken en de NVAO te adviseren m.b.t. het verlenen van accreditatie. De accreditatie zelf kan uitsluitend door de NVAO verleend worden.

vraagsturing
onderwijs waarbij de vraag van de student en van het beroepenveld centraal staat.

weblog
een weblog is een website die regelmatig, soms meerdere keren per dag, vernieuwd wordt en waarop de geboden informatie in chronologische volgorde (op datum) wordt weergegeven.

webservice (XML-)
Webservices stellen toepassingen in staat met elkaar te communiceren via het Internet, ongeacht het besturingssysteem of de programmeertaal. Zij kunnen op elk platform worden geïmplementeerd en zijn gedefinieerd door openbare standaardisatie-instellingen zoals het W3C. En met behulp van XML-webservices kunnen toepassingen niet alleen gegevens uitwisselen, maar ook functies vanuit andere toepassingen aanroepen, ongeacht hoe deze andere toepassingen zijn gebouwd. Doordat zij gegevens kunnen uitwisselen via XML, zijn zij in staat onafhankelijk van elkaar te opereren en tegelijkertijd samen te werken in een groep van toepassingen die een bepaalde taak uitvoert.

werkveldadviescommissie
zie beroepenveldcommissie

XML (eXtensible Markup Language)
Dit lijkt op HTML programmering. Het is dus ook een programmeertaal om data uit te wisselen en zodoende zichtbaar te maken via het internet. XML is een flexibelere taal dan HTML en maakt het zodoende makkelijker voor computers om gegevens uit te wisselen zonder tussenkomst van de mens. Voor het gebruik van ‘learning objects’ is XML bijvoorbeeld hetzelfde als etiketten op de verpakkingen van voedsel in een supermarkt. Dit etiket zegt wat er in de verpakking zit, zonder dat we deze hoeven te openen. Het gebruik van deze techniek maakt het mogelijk om Learning Management Systemen te gebruiken die opereren op object-niveau en deze objecten aan elkaar kunnen koppelen in een gepersonaliseerd leerpad.