Kopie van `Opweb - Informatiebeheer`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Opweb - Informatiebeheer
Categorie: Automatisering > Informatiebeheer
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 378


Abonnee
Een natuurlijke of rechtspersoon die partij is bij een overeenkomst met een aanbieder van openbare telecommunicatiediensten voor de levering van dergelijke diensten. [Telecomwet]

Abstractie
Het weglaten van details en het benadrukken van algemene gemeenschappelijke eigenschappen van objecten en feiten in de werkelijkheid, bij gegevensmodellering.
De mate van abstractie wordt bepaald door het doel dat met de modellering van de werkelijkheid beoogd wordt.

Agency
Een organisatie of organisatieonderdeel dat met een grote mate van zelfstandigheid handelt en verantwoordelijk is voor zijn eigen archief.

Agenda
Een agenda is:
  • een lijst van punten, die op een vergadering of zitting behandeld moeten worden;
  • een lijst of staat, waarop in chronologische volgorde met behulp van een doorlopende nummering aantekening wordt gehouden van het inkomen, afdoen en uitgaan van stukken.

Register waarin in chronologische volgorde met behulp van een doorlopende nummering gegevens worden opgenomen betreffende het inkomen, afdoen en uitgaan van archiefbescheiden .

Agendastelsel
Het agendastelsel is een seriestelsel, waarbij men ingekomen en minuten van uitgaande stukken rangschikt volgens de nummers, waaronder zij in de agenda zijn geboekt.

Agent
A piece of software that runs without direct human control or constant supervision to accomplish goals provided by a user. Agents typically collect, filter and process information found on the Web, sometimes with the help of other agents.

Agentschap
Een organisatie of organisatieonderdeel dat met een grote mate van zelfstandigheid handelt en verantwoordelijk is voor zijn eigen archief.Onderdeel van een ministerie waarvoor een afgezonderd en afwijkend beheer wordt gevoerd met als doel een doelmatiger beheer te realiseren. De ministeriële verantwoordelijkheid is niet gewijzigd. Agentschappen voeren een baten-lastenstelsel, hebben een eigen begroting en staan los van de begrotingsadministratie van het moederministerie.

Aggregatie
Het logisch en/of fysiek groeperen van archiefdocumenten. Voorbeelden van aggregaties zijn: dossier, serie.

Aggregation
De wijze van tot standkoming van archiefdocumenten, archiefbestanddelen en het archief als geheel. Als zelfstandig naamwoord kan het woord aggregation ook archiefbestanddeel of samenstel van archiefbestanddelen betekenen.

Aggregator
Een programma of website waar mee gebruikers de inhoud van meerdere weblogs tegelijk kunnen lezen. Dit is mogelijk door het gebruik van RSS of Atom feeds.

AIFF
Audio Interchange File Format

Akte
Een akte is een geschrift, opgemaakt om als rechtsgeldig bewijs van het daarin vermelde te dienen.

Aktualiseren
Het in overeenstemming met de werkelijkheid brengen van de op de persoonslijst voorkomende gegevens

Ambience
Dat deel van de context (van een archief) dat niet tot de directe archiefvormer behoort; bijvoorbeeld personen, families of organisaties waarmee de archiefvormer contacten onderhoudt.

Ambient entity
Te onderscheiden element of entiteit (persoon, familie, organisatie) in de directe omgeving van de archiefvormer.

Analoge gegevensdragers
Voorbeelden film en papier.

Analoog
De gegevens verwerkend en representerend in de vorm van fysische grootheden, tgov. Digitaal: analoge rekenmachine, niet met getallen werkend; analoge computer, die met continue gegevens werkt, waarbij tussen elke twee waarden een oneindig aantal waarden mogelijk is.

Analyse
Samenvatting van de gegevens in een archiefstuk .

Analytisch synthetische methode
Methode waarin het gebruik van hulptabellen en het koppelen van klassen mogelijk is; de cornplexiteit wordt vastgelegd in de indexeerfase, bijvoorbeeld UDC

Analytische en kritische waarde
Het materiaal maakt een kritische beoordeling van bestaande vormen van kennis en inzicht mogelijk. Materiaal kan ook waarde hebben omdat het de potentie in zich draagt tot vernieuwing van inzichten, interpretaties en verklaringen.

Animatie
Animatie is het nabootsen van het verloop van het proces in de tijd middels bewegende beelden.

Annotation
An addition made to a record after it has been created.

Annoteren
Opmerkingen van functionarissen die bevoegd zijn een paraaf te zetten, die geen reden zijn om het document niet goed te keuren.

Anonymous remailer
Dienst die e-mails doorstuurt en ontdoet van traceerbare kenmerken, zodat de verzender anoniem blijft.

Anonymous web proxy
Een computer die het mogelijk maakt om anoniem te surfen, omdat de desbetreffende computer als anoniem schakelstation fungeert tussen de gebruiker en de sites die deze bezoekt.Apostille
Een apostille is een beschikking, geschreven in de marge van een stuk of op een afzonderlijk bij dit stuk gevoegd blad papier.

Apparatuur
Alle machines die worden gebruikt voor de vastlegging, de verwerking, de opslag, de overdracht de vermenigvuldiging en de verstrekking van informatie.

Applicatie-integratie
De wijze waarop applicaties onderling zijn gekoppeld.

Applicatiebeheer
Het applicatiebeheer is verantwoordelijk voor het instandhouden van de programmatuur waarmee de functionaliteit van een applicatie wordt gerealiseerd en van de gegevensverzamelingen waarop die programmatuur bewerkingen uitvoert.
Bij een applicatie kan men stellen dat het functioneel beheer bepaalt wat er gedaan moet worden en het applicatiebeheer geeft vervolgens aan hoe dit dient te gebeuren en voert dat dan ook uit.

Appointement
Een appointement is een apostille op een request.

Appraisal
The proces of determining the value and thus the disposition of records based upon their current administrative, legal and fiscal use; their evidential and informational or research value; their arrangement; and their relationship to other records.

ASCII
A seven-bit parity code established by the American National Standards Institute to achive compatibility between data-services. ASCII consists of 96 displayed characters and 32 non- displayed control characters.

ASN.1
Abstract syntax notation one. (ASN.1). A standard language for defining data structures (ISO 8824); associated with a set of binary encoding rules for data values in a defined data structure (ISO 8825).

Assembler
Een programma dat een reeks symbolische machine-opdrachten een op een omzet in een reeks binaire machine-opdrachten. De aangeboden opdrachten worden niet in onderlinge samenhang verwerkt

Associatieve relatie
Vaste relatie tussen begrippen van ongelijke inhoud, die op gelijk niveau tegenover elkaar staan; wordt gelegd door middel van verwijzingen in de ontsluitingsmethode

Asymmetrische versleuteling
Geavanceerde methode om in geheimtaal te communiceren. In tegenstelling tot wat bij syrnmetrische versleuteling het geval is, blijft de sleutel die nodig is om het gecodeerde bericht leesbaar te maken, geheim.

Atlas
Verzameling prenten, portretten, tekeningen die betrekking hebben op (de geschiedenis van) een stad, een streek of een land.

ATOM
Een syndicatiestandaard die veel verwantschap heeft met de RSS standaard, maar volgens ontwikkelaars meer mogelijkheden en duidelijkheden biedt. Weblogs kunnen soms zowel RSS als Atom-feed aanbieden. Voor de gebruiker maakt het niet uit welke feed hij ontvangt in zijn aggrega tor, mits die beide types onder steunt.

Attachment
A document is associated with another document as an attachment when it is attached to the other document and filed in the RMA or transmitted between two persons. Both documents are required to form the record in the RMA.

Attestation
The written validation of a record by those who took part in the issuing of it (author, writer, countersigner) and by witnesses to the action or to the signing of the record.

Attribuut
Een elementair gegeven dat een eigenschap (kenmerk) van een entiteit weergeeft.
Een entiteit wordt gekarakteriseerd door een of meer (al dan niet samenhangende) kenmerken of attributen.

BBR
Basisbedrijvenregister

BBS
Bulletin Board System, een elektronisch prikbord waarop bezoekers berichten en bestanden met elkaar konden uitwisselen.

BGP
Border Gateway Protocol

BGP-hijacking
Gecompliceerde, door spammers gebruikte techniek om reclamemail te kunnen verzenden zonder de eigen identiteit prijs te hoeven geven.

BPR
Business Process Reengineering

BSC
Balanced Scorecard

BSD
Basis Selectiedocument

BSR
Basic Semantics Register

Buffer overflow
Een soort exploit waardoor een computer wordt gedwongen een programmaatje van de hacker uit te voeren waardoor deze bijvoorbeeld allerlei gebruikersprivileges krijgt.

Bundel
Een bundel is een reeks bescheiden, die in ??n omslag of pak zijn samengevoegd, omdat zij een zelfde onderwerp betreffen.

Bundling
Taking objects such as Word documents and, by using software, creating bundles of documents on an independent platform. This is another form of emulation.

Burger Service Nummer
Uniek persoonsnummer dat het huidige sofi-nummer vervangt. Het BSN krijgt een centrale rol in de gegevenshuishouding van de overheid. Een meer doelmatige en beter betrouwbare uitwisseling van persoonsgebonden gegevens is een belangrijk voordeel van het BSN. Iedereen die een relatie heeft met ons land, dus ook niet-Nederlandse ingezetenen die in Nederland werken of er gedurende langere tijd verblijven, krijgt een BSN. Burgers die in de (nog te realiseren) Registratie Niet Ingezetenen (RNI) zijn opgenomen, krijgen ook een burgerservicenummer.

BurgerServiceCode
Gedragscode die bestaat uit tien kwaliteitsnormen voor de digitale relatie tussen burger en overheid. Deze normen zijn beschreven vanuit het gezichtspunt van de burger. De burger weet wat hij mag verwachten, de overheid weet wat haar te doen staat.

Business matter annotation
An addition made to a record in the course of handling the business matter in which the record participates, that reflect actions taken subsequent to the creation of the record for the purpose of handling the activity or the matter in which the record participates.

Byte
Combinatie van acht bits.

CBPP
Any coordinated, (chiefly) internet-based effort whereby volunteers contribute project components, and there exists some process to combine them to produce an unified intellectual work.

CCF
Common Communications Format

Cedule
Een stukje papier met notities, ten behoeve van een zaak die mondeling wordt afgedaan of later misschien in een akte uitloopt

Censuur
1 Kerkelijk toezicht op en kerkelijke rechtspraak omtrent zuiverheid in de leer en levenswandel;
2 van een kerkelijk lichaam uitgaande veroordeling, kerkelijke straf: onder censuur staan; iemand onder censuur stellen, plaatsen, op hem enige kerkelijke straf toepassen (ook zelfs de kerkban);
3 disciplinaire straf door een vergadering op een der leden toegepast: de censuur op iemand toepassen, over iemand uitspreken;
4 afkeurend oordeel, openlijke terechtwijzing;
5 toezicht door een kerkelijke of wereldlijke overheid op voor publicatie bestemd drukwerk, het toneel, de film ofwel op brieven, met de bevoegdheid daaruit gedeelten te schrappen of te verbieden;
6 inbreuk op de vrijheid van meningsuiting.

Central files
The records or files of one or several offices or organized units physically and/or functionaly centralized and supervised in one location.

Certificaat
Een elektronische bevestiging die gegevens voor het verifiëren van een (elektronische) handtekening met een bepaalde persoon verbindt en de identiteit van die persoon bevestigt

Certificatiediensten
Het afgeven, beheren en intrekken van gekwalificeerde certificaten door certificatiedienstverleners, alsmede andere diensten die samenhangen met het gebruik van elektronische handtekeningen.

Certificatiedienstverlener
Een natuurlijke of rechtspersoon die certificaten afgeeft of andere diensten in verband met elektronische handtekeningen verleent.

Certifying authority
Een vertrouwde derde partij organisatie die digitale certificaten uitgeeft. De Engelse term Trusted Third Parties (TTP`s) of in het Nederlands Vertrouwde Derde Partijen wordt ook wel gebruikt om deze organisaties aan te duiden. De rol van de CA is het toekennen van certificaten. De certificaten garanderen de authenticiteit van de gebruiker. Normaal gesproken heeft de CA een overeenkomst met een financi?le instelling die de CA kan voorzien van informatie om de identiteit van een individu te bevestigen. De CA spelen een belangrijke rol in het betalingsverkeer omdat ze garanderen dat partijen zijn wie ze zijn. Een voorbeeld van een CA is Verisign

CGM
Computer Graphics Metafile for the Storage and Transfer of Picture Description Information

Cijfer
cijfer (v. Arab. cifr = oorspronkelijk: leeg; nul), teken dat alleen of in combinatie met andere cijfers een getal aanduidt. Hoeveel cijfers men nodig heeft om een bepaald getal aan te duiden, hangt af van de manier waarop de cijfers gecombineerd worden, dus van het gebruikte talstelsel.
Men onderscheidt cijfers en cijfergestalten. Het getal 222 wordt aangeduid door drie cijfers van dezelfde gestalte.
De Romeinen gebruikten zeven hoofdletters, nl. I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000 (zie ook Romeins cijfer).
Het moderne westerse cijfersysteem is ontleend aan de werken van de Arabische geleerde Aboe Dja`far Mohammed ibn Moesa al-Chwarizmi (ca. 780 - ca. 840), die het decimale stelsel van de Voor-Indi?rs overnam; onze cijfers heten daarom Arabische cijfers.

Circulaire
Brief aan meer dan een geadresseerde met dezelfde inhoud.

Class
A subdivision of a classification scheme and the concrete body of records corresponding to it.

Class code
The component of the classification code that uniquely identifies the class to which a record belongs.

Classificatie
Ordening van begrippen in klassen en subklassen ten einde de tussen hen bestaande semantische relaties tot uitdrukking te brengen.
Systematische identificatie en ordening van bedrijfsprocessen of handelingen en/of archiefbescheiden in categorieen overeenkomstig conventies, methoden en procedureregels weergegeven in een classificatiesysteem.

Classificatienummers
Decimale coderingen

Classificatieschema
Een classificatieschema is een geordende rangschikking van de onderwerpen in een bestand.

Classificatiesysteem
Subsysteem van het archiefsysteem. Het classificatiesysteem ordent archiefdocumenten en aggregaten in een logisch verband.
Een systeem waarin verzamelingen onderwerpen (klassen) worden onderverdeeld in subklassen volgens een principe of idee, doel of belang, of een combinatie daarvan.

Classification code
A series of alphabetical, numerical, or alphanumeric symbols used to identify the record in its documentary context.

Classification scheme
Diagram, table, or other representation categorizing the creator`s records by hierarchical classes and according to a coding system expressed in alphabetical,numerical, or alphanumeric symbols.

Classify records
To assign records to the pre-established classes in the classification scheme and, within each class, to the dossiers to which they belong (if applicable), by attaching to each record a classification code.

Client
Aanduiding voor een programma dat afhankelijk is van een server. De client vraagt datapakketjes op, de server geeft ze uit (`serveert` ze). Webbrowsers en IRC-programma`s zijn duidelijke vormen van clients.

Clustering
Het sorteren en bundelen van materiaal op basis van inhoud, te vergelijken met dossiervorming.

CMM
Capability Maturity Model

CMS
Software waarmee de inhoud (content) van websites (internet, extranet en intranet) kan worden beheerd.

CPXe
Common Picture eXchange Environment

Culpoos delict
Een strafbaar feit dat per ongeluk is begaan waarbij de overtreder verwijtbaar nalatig is geweest.

Cultureel erfgoed
Cultureel erfgoed is als containerbegrip niet uitsluitend is te objectiveren. In de meest basale vorm is cultureel erfgoed dat wat wordt bewaard en daarmee onderdeel wordt van ons individuele en/of collectieve geheugen. Echter, net zo min als ‘het’ geheugen bestaat, kan er sprake zijn van ‘de’ geschiedenis en dus van ‘het’ erfgoed. Bovendien worden objecten niet op eigen kracht cultureel erfgoed, maar doordat iemand er voor latere generaties een betekenis aan geeft die de oorspronkelijke functie en tijd overstijgt. Hoewel ook individuen generatieoverstijgende betekenissen kunnen toekennen gaat het bij cultureel erfgoed doorgaans om grotere verbanden: families, verenigingen, etnische groepen, steden en landen
Het samenhangend geheel van cultuurwaarden, die mensen op een eigen wijze in tijd en ruimte hebben toegepast om hun co-existentie kwalitatief te organiseren en vorm te geven en die men op een maatschappelijke waarde die zij vertegenwoordigen, handhaaft en doorgeeft aan volgende generaties.

Culturele kwaliteit
Kwaliteiten die als normen en waarden door de samenleving aan de daarbinnen operende organisaties en personen (actoren) min of meer opgelegd worden.

Cultuur
Een verzamelterm die betrekking heeft op de attitudes, visies, percepties, normen en waarden van (groepen) mensen.

Current records
Archiefbescheiden die nog regelmatig voor de uitoefening van taken door de archiefvormer (of diens directe rechtsopvolger) worden gebruikt, en daarom nog bij de administratie zelf worden bewaard.

Custodial approach
De opvatting dat archiefbescheiden, wanneer zij hun nut voor de administratie hebben verloren maar wel voor permanente bewaring in aanmerking komen, onder direct intellectueel, administratief en fysiek beheer van een archiefinstelling moeten worden gebracht.
Een non-custodia! approach laat ruimte open om het fysiek (en deel van het admini-stratief) beheer elders te beleggen.

Custody
De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse hoede voor archiefbescheiden, doorgaans gebaseerd op het fysiek in bezit hebben.
The responsibility for the care of documents based on their physical possession. Custody does not always include legal ownership or the right to control access to records.
The physical and legal control over the existence, authenticity, location and accessibility of records.

CWW
Company Wide Web

DBMS
Een software systeem dat wordt gebruikt om gegevens te benaderen en terug te zoeken die zijn opgeslagen in een database.

DCMES
Dublin Core Metadata Element Set

DDF
Data description format.
A standard for the exchange of computer generated information. ISO 8211. The data exchanged may be character, vector, binary or most other forms. Although text files could be transferred through DDF, the standard is most applicable to database files.

DDL
Data description language

DML
Data manupilation language
Een verzameling operaties die het dynamische deel weergeven.

DMS
Document management systeem

DNS
Domain Name System

DSP
Documentair structuurplan

DTD
The XML document type declaration contains or points to markup declarations that provide a grammar for a class of documents. This grammar is known as a document type definition, or DTD.
The document type declaration can point to an external subset (a special kind of external entity) containing markup declarations, or can contain the markup declarations directly in an internal subset, or can do both. The DTD for a document consists of both subsets taken together. A markup declaration is an element type declaration, an attribute-list declaration, an entity declaration, or a notation declaration. These declarations may be contained in whole or in part within parameter entities, as described in the well-formedness and validity constraints below.

DVD
(Oorspronkelijk: Digital Video Disk) Systeem waarmee o.a. tv van hoge beeld- en geluidkwaliteit op een cd kan worden gezet. Goed voor 1,5 uur video of 4,7 gigabyte aan andere data per disk