Kopie van `NVM NutSelect`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


NVM NutSelect
Categorie: Economie en financiën > Gas water en licht
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 161


Aanbieder
De leverancier van het radio- en televisiesignaal en hieraan gerelateerde diensten. Bij digitale- of analoge kabel is dit het regionale kabelbedrijf. Verder is Digitenne leverancier van een compacte toegankelijke digitale antenne techniek.

Aangeslotene/afnemer
Een consument die beschikt over een aansluiting op een net.

Aansluiting
Eén of meer verbindingen tussen een net en een woning.

Aansluitingenregister
Een door de netbeheerder te onderhouden register waarin voor elke aansluiting (die een unieke European Article Number (EAN)-code heeft) de voor de aansluiting kenmerkende gegevens, waaronder de NAW-gegevens, zijn opgeslagen. NAW staat voor Naam, Adres en Woonplaats.

Aansluitmaterialen
Benodigdheden om signaal te verstrekken aan radio of televisie. Bij een analoge kabelaansluiting bestaan de aansluitmaterialen uit een coaxkabel met de benodigde connectoren en indien nodig een splitter en-of signaalversterker. Een digitale kabelaansluiting gebruikt dezelfde aansluitmaterialen als een analoge kabelaansluiting met de toevoeging van tenminste één decoder.

Aansluitovereenkomst
Overeenkomst tussen een consument en een netbeheerder waarin de aansluitvoorwaarden en de specifieke technische en commerciële voorzieningen met betrekking tot het netaansluitpunt en het gebruik van het net zijn opgenomen.

Aansluittarief
Het tarief in rekening gebracht door de netbeheerder bij een consument ter dekking van de kosten van de aansluitdienst.

Aanspreekpunt
Servicepunt voor vragen en of opmerkingen over de geboden dienstverlening. Veelal het servicecentrum of helpdesk van de partij waarmee de klant een overeenkomst heeft.

Abonnée
Geabonneerde bij de één of andere aanbieder van gestructureerd aanbod van radio- en televisieontvangst.

Abonnee Overname Punt
Benaming voor het standaard aansluitpunt voor kabel dat vrijwel ieder huishouden heeft. Vanaf dit punt sluit het huishouden zelf apparatuur aan en neemt daarmee zelf verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de bijbehorende bekabeling.

Abonnement
Overeenkomst tussen de aanbieder en de klant waarin vastgesteld wordt welke diensten onder welke voorwaarden wordt geboden. Vaak hebben aanbieders verschillende abonnementen waarin met name het aanbod van televisie- en radiozenders verschilt.

Algemene Leveringsvoorwaarden
De voorwaarden waaraan een energie – of gasleverancier zich moet houden bij levering van gas of energie aan een bedrijf of huishouden hetgeen opgenomen is in een overeenkomst. Zoals: duur van de overeenkomst, betalingsvoorwaarden, maximaal en minimaal af te nemen energie, etc.

Analoge kabel
De kabelstructuur die al vanaf het begin gebruikt wordt. Strikt genomen is het niet de kabel die analoog is, maar heeft deze term betrekking op de aangeboden analoge dienst en dus het signaal dat via de kabel wordt vrijgegeven. Op een bestaande ‘analoge bekabeling’ kan vrijwel altijd ook een digitale decoder worden aangesloten.

Analoog
Een analoog signaal kan (binnen bepaalde grenzen) elke waarde aannemen. Gevisualiseerd is het te vergelijken met gelijkmatige golven die afwisselen in hoogte en frequentie. Op een analoog signaal worden geen controles toegepast zoals bij digitaal signaal. Door het benodigde bereik voor de signaal golven kent analoog signaal een capaciteitsbeperking. In het geval van televisie uitzending kunnen bijvoorbeeld maximaal 30 televisiezenders op redelijke kwaliteit worden uitgezonden.

Antenne
Ontvanger van signalen uit de ether. Afhankelijk van het type antenne kunnen bepaalde signalen worden opgevangen en doorgegeven worden aan een ontvanger of digitale decoder die de signalen omzet naar beeld- en-of geluid. Afhankelijk van de sterkte van de ether signalen is een grote of kleine antenne nodig. Analoge televisiesignalen worden vrijwel niet meer via de ether uitgezonden en vragen een redelijk grote antenne, digitale signalen worden aangeboden door de zenders van Digitenne en kunnen volstaan met een kleine onopvallende antenne.

Apparatuur
Elektronische systemen die onderdeel uitmaken van de weergave of verwerking van radio- en televisiesignalen. Naast de radio en televisie behoren ook een antenneversterker, een antenne en een decoder tot de apparatuur die benodigd kan zijn voor ontvangst van radio- en televisie.

Avondtarief
Speciaal goedkoper tarief voor consumenten met een dubbele meter. Dit tarief gaat meestal om 21.00 uur in en loopt tot 07.00 uur. Niet alle netbeheerders ondersteunen dit tarief.

Basispakket
Het meest eenvoudige pakket radio- en televisiezenders. Bij kabelaanbieders is dit vaak het minimaal door de overheid bepaalde aanbod en de door de Programmaraad aangedragen zenders.

Beeldkwaliteit
De kwaliteit van weergegeven televisiebeelden. Bij slechte bekabeling of slechte ontvangst is de kwaliteit van de televisiebeelden slecht tot zeer slecht. Dit komt meestal tot uiting in sneeuw, vervormde beelden of wegvallen van delen van het televisiebeeld. Bij digitale televisie is de beeldkwaliteit overwegend te vergelijken met die van een aangesloten DVD speler. Deze kwaliteit is aanmerkelijk beter dan die wordt weergegeven bij een optimale analoge kabelaansluiting.

Bekabeling
Aanvullende kabels die nodig te zijn om de apparatuur op de ontvanger aan te sluiten. Bij een analoge- of digitale kabelaansluiting gaat het hierbij om de bekabeling vanaf het aansluitpunt naar de televisie of decoder. Bij Digitenne is geen aanvullende bekabeling nodig, buiten de bij de decoder en antenne behorende aansluitingen.

Beschikbaarheid
Het feit of een huishouden al dan niet over één of meerdere diensten kan beschikken. Veel aanbieders van analoge- en digitale kabel of antenne diensten zijn regio gebonden.

Brandstofheffing Rijksoverheid
Een milieubelasting van de rijksoverheid.

Bruin water
Het water in het leidingnet kan verkleuren door ijzer en mangaan. Deze stoffen komen van nature voor in het grond- en oppervlaktewater dat de waterbedrijven gebruiken om er drinkwater van te maken. IJzer- en mangaandeeltjes worden voor het grootste gedeelte met behulp van filters uit het water gehaald. Een heel klein beetje komt door de filters heen en zet zich af in het leidingnet. Deze deeltjes zijn overigens niet schadelijk voor uw gezondheid. Als de stroomsnelheid in het leidingnet plotseling toeneemt of de stroomrichting verandert, kunnen ijzer- en mangaandeeltjes opwervelen en wordt het water troebel. In de meeste gevallen wordt dit veroorzaakt door onderhouds- en reinigingswerkzaamheden die het drinkwaterbedrijf periodiek verricht om ijzer- en mangaanafzetting te verwijderen. Als er werkzaamheden aan het net worden uitgevoerd, waarschuwt het drinkwaterbedrijf u in principe vooraf voor bruin water. De medewerkers van het drinkwaterbedrijf kunnen echter niet altijd precies voorspellen waar en wanneer het bruine water uit de kraan komt. Dat is afhankelijk van het watergebruik op een bepaald moment. Als er ergens bijvoorbeeld onverwacht veel water wordt afgenomen, kan de snelheid van de waterstroom veranderen en kan er bruin water ontstaan. Ook een leidingbreuk kan de oorzaak zijn van bruin water.
Als u bruin water uit de kraan krijgt, kunt u het beste de kranen in huis even dichthouden. Na een half uurtje is het meeste bruine water uit de hoofdleidingen verdwenen. Als u dan de kraan weer opendraait, hoeft u nog maar een heel klein beetje water weg te spoelen.

CAI
Centrale Antenne Inrichting. Hier worden de radio- en televisiezenders bij elkaar gebracht en via de kabel gedistribueerd. Het CAI ontvangt signalen via satellietschotels, via de ether en anderen via een kabelaansluiting.

Calamiteiten
Problemen die een technisch probleem veroorzaken. Bij radio- en televisiesignalen wordt gebruik gemaakt van vele tussenstations. De oorzaak van een calamiteit is dus niet altijd direct bij uw aanbieder te vinden. Omdat veel oorzaken binnenshuis te vinden zijn, wordt de abonnee altijd eerst gevraagd om de eigen installatie te controleren.

Calorische waarde
Op uw eindafrekening kunt u het begrip calorische waarde vinden. De calorische waarde ontstaat door het samenvoegen van verschillende soorten gas. De calorische waarde geeft aan hoe snel een brandstof in staat is 1 kg water van 14.5 graden Celsius naar 15,5 graden Celsius, bij atmosfeerdruk, te verwarmen = energie-inhoud. Bedoeld wordt de hoeveelheid energie in een kubieke meter aardgas.

Capaciteit voor zenderaanbod
Bij analoge radio- en televisie doorgave wordt door de techniek een capaciteitsbeperking opgelegd. Er kunnen via een analoog kabelnetwerk maximaal circa 30 zenders worden doorgegeven zonder noemenswaardig kwaliteitsverlies.

CD kwaliteit
Om de kwaliteit van digitale radio ontvangst te omschrijven wordt het vaak met CD kwaliteit vergeleken. Net zoals op een CD is de geluidsdrager digitaal. Voor het menselijk oor is het verschil tussen een CD en digitale radio ontvangst dan ook niet te onderscheiden. Het verschil tussen digitale radio en analoge ontvangst via de kabel of uit de ether is echter wel duidelijk hoorbaar.

Chloor
In 80% van al het drinkwater dat in ons land wordt geproduceerd, zit helemaal geen chloor. Enkele waterbedrijven maken gebruik van een geringe hoeveelheid van een chemisch desinfectiemiddel zoals chloor in het distributienet. De toepassing daarvan is echter zo gering, dat geen restanten van desinfectiemiddelen bij u thuis in het drinkwater zitten. Drinkwater in Nederland smaakt dan ook niet naar chloor. Waterbedrijven werken eraan om over te gaan op andere desinfectietechnieken. Hierdoor kan het gebruik van chloor worden afgebouwd en gestopt.

Coax
Kabel soort met een koperen kern omhuld met dikke beschermlaag welke is omhuld met een fijne kous van bekabeling en een beschermlaag. Door deze afgeschermde constructie is de kabel weinig storinggevoelig en geschikt voor transport van analoge en digitale signalen.

Compressie
Het verkleinen van digitale informatie door toepassing van ruimte besparende algoritmes. Met de huidige technologie worden verschillende compressietechnieken gecombineerd om de hoogste kwaliteit en toch de kleinste datadoorvoer te bereiken. Op deze manier wordt de verbindingscapaciteit optimaal benut.

Connector
Stekker voor het aansluiten van bijvoorbeeld de coaxkabel op het aansluitpunt.

Decoder
Vertaler van het digitale signaal naar signaal dat door de radio en het televisietoestel kan worden weergegeven. De decoder zorgt er bovendien voor dat elk huishouden krijgt waarop zij volgens het abonnement recht hebben.

Digitaal
Computersignaal bestaande uit enen en nullen ofwel pulsen die gezamenlijk een patroon vormen. Dit patroon kan door de decoder vertaald worden naar bruikbare signalen. Door toepassen van compressietechnieken en pakketcontrole is de kwaliteit optimaal terwijl het maximale uit de beschikbare capaciteit gehaald kan worden.

Digitale kabel
Digitaal aangeboden radio en televisiesignalen. De kwaliteit van digitale radio kan door de hoge kwaliteit het beste vergeleken worden met CD-DVD kwaliteit.

Digitale kwaliteit
Door de digitale techniek is de beeld en geluidskwaliteit te vergelijken met die van CD en DVD. Deze beiden zijn ook digitaal en staan bekend om de hoge kwaliteit in weergave. Een analoog signaal is storingsgevoelig en heeft een beperkte capaciteit. Digitale technologie zorgt voor een hogere capaciteit en storingsbeperkende technieken.

Digitenne
Digitenne is een flexibele manier van ontvangen van digitale televisie zonder gebruik van kabelaansluiting of satellietschotel. Doordat de ontvanger en antenne handzaam zijn is de set ook eenvoudig mee te nemen naar caravan, boot of recreatiehuisje. De Digitenne maakt gebruik van een techniek die Digital Video Broadcasting- Terrestrial (DVB-T) en dat staat garant voor een hoogwaardige digitale beeldkwaliteit.

Drinkmonsters
Proefmonster dat dagelijks wordt genomen van het drinkwater om te controleren of de kwaliteit nog voldoet aan de strenge richtlijnen die hiervoor gelden. In de Waterleidingwet staat precies omschreven aan welke normen het drinkwater in Nederland moet voldoen. Deze normen zijn gebaseerd op gegevens van diverse organisaties die wetenschappelijk onderzoek doen naar de effecten van stoffen op de volksgezondheid, bijvoorbeeld de WHO. Daarbij wordt altijd uitgegaan van de zwakkere groepen in de samenleving zoals ouderen, zieke mensen en zuigelingen.

Drinkwater
Drinkbaar water dat voldoet aan de strenge eisen die de waterleidingwet hieraan stelt. In de Waterleidingwet staat precies omschreven aan welke normen het drinkwater in Nederland moet voldoen. Deze normen zijn gebaseerd op gegevens van diverse organisaties die wetenschappelijk onderzoek doen naar de effecten van stoffen op de volksgezondheid, bijvoorbeeld de WHO. Daarbij wordt altijd uitgegaan van de zwakkere groepen in de samenleving zoals ouderen, zieke mensen en zuigelingen.

Duurzame energie
Verzamelnaam voor energie die verkregen wordt uit hernieuwbare energiebronnen. Met duurzaam worden bedoeld energiebronnen die nooit op zullen raken zoals zon, wind, water en biomassa.

DVD
Om de kwaliteit van digitale televisie ontvangst te omschrijven wordt het vaak met DVD kwaliteit vergeleken. Net zoals op een DVD is de beeld- en geluidsdrager digitaal. Voor het menselijk oor en oog is het verschil tussen een DVD en digitale televisie ontvangst dan ook niet te onderscheiden. Het verschil tussen digitale televisie en analoge ontvangst via de kabel is duidelijk te horen en zien.

EAN-code
Een EAN-code is het identificatienummer van een aansluiting. Deze code bestaat uit een uniek getal van 18 cijfers waardoor leveranciers of netbeheerders direct kunnen zien welke aansluiting het betreft.

Ecostroom
Ecostroom is schone energie die wordt opgewekt met behulp van duurzame bronnen als zon, wind, water en biomassa.

Elektronische televisiegids
Bij digitale kabel en Digitenne wordt vrijwel altijd een digitale televisiegids meegestuurd. Waarin u voor uw zenderpakket kunt kijken welke programma’s worden uitgezonden.

Energiebesparing
Energiebesparing is de beperking van het verbruik van energie. Bijvoorbeeld door middel van isolatie van woningen, energiezuinige apparaten of gedrag, zonneboilers, zonnepanelen en HR-ketels (HR = Hoog Rendement).

Energiekosten
Kosten voor brandstof, elektriciteit, gas en de daarbijbehorende BTW en milieuheffingen.

Energieleverancier
Een energieleverancier verkoopt energie aan consumenten of aan bedrijven.

Energieliberalisering
Het creëren van keuzevrijheid voor klanten in de gas- en elektriciteitsmarkt.

EnergieNed
EnergieNed is een branche-organisatie voor bedrijven die in Nederland actief zijn in productie, transport, handel of levering van gas, elektriciteit en warmte. Voor meer informatie kijk op www.energiened.nl

Enkeltarief
De tariefcategorie waarbij alle verbruik op een netaansluiting wordt afgerekend volgens één tarief.

Ether
Wordt gebruikt om aan te geven dat de signalen uit de lucht en dus via een antenne worden ontvangen. Er bestaat geen kabelverbinding tussen de zender en de ontvanger.

Film- of themazenders
Aanvullende pakketten bij aanbieders van digitale televisie. Zo is het vaak mogelijk om films op bestelling te kijken, filmkanalen te bekijken of themazenders zoals ‘adult movie’ kanalen.

Fluor
Er wordt in ons land geen extra fluor aan het drinkwater toegevoegd. Fluor kan behulpzaam zijn bij het voorkomen van tandbederf, maar bij een te hoog gehalte kunnen er vlekjes op het gebit ontstaan. De geringe hoeveelheid fluor die in het Nederlandse drinkwater voorkomt, heeft een natuurlijke oorsprong. In het Waterleidingbesluit wordt een maximale norm voor fluor gehanteerd van 1,1 milligram per liter. Deze concentratie levert absoluut geen problemen op voor de gezondheid. In de regel treffen we in het drinkwater minder dan 0,1 milligram per liter van deze stof aan.

Frequentie
Analoge radio- en televisie signalen van verschillende zenders worden elk met een eigen frequentie ofwel bandbreedte doorgegeven. Zo kan op een ontvanger de juiste zender worden ingesteld. Ook via de ether worden frequenties uitgezonden waardoor op bijvoorbeeld een autoradio diverse muziekzenders te ontvangen zijn.

Frequentie veiling
Veiling van ether frequenties voor bijvoorbeeld radio uitzending. Wordt geïnitieerd door de Nederlandse overheid.

Gecontracteerd transportvermogen
Het vermogen dat een consument redelijkerwijs verwacht maximaal op enig moment in het jaar nodig te hebben op zijn aansluiting.

Geschillenregeling
Een voorwaarde om een vergunning van de overheid te ontvangen is dat de leverancier een goede regeling moet hebben om klachten af te handelen. Deze regeling wordt ook een Geschillenregeling genoemd.

Glasvezel
De klassieke bekabeling werkt met het doorsturen van elektrische signalen en hierdoor bestaat een beperking in snelheid en dus capaciteit. Door gebruik te maken van glasvezel bekabeling kan door optische technieken gebruik gemaakt worden van de lichtsnelheid op een hogere snelheid en dus capaciteit te behalen. Bovendien is glasvezelbekabeling minder gevoelig voor externe storingsbronnen.

Grijs water
Met grijs water wordt beperkt gezuiverd (afval-)water bedoeld. Per dag gebruikt een Nederlander gemiddeld 126 liter drinkwater. Ongeveer één derde van dit water wordt gebruikt voor toepassingen waarbij een lagere kwaliteit dan drinkwater kan voldoen. Het doorspoelen van een toilet, wassen van een auto en het besproeien van de planten hoeft geen drinkwater te zijn.

Grijze energie
Om te bewijzen dat groene energie ook echt `groen` is, heeft de overheid een certificatensysteem in het leven geroepen als een controlemechanisme. Dit systeem houdt in dat een producent die voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het opwekken van duurzame elektriciteit een zogenaamde groenverklaring ontvangt. Als dat zo is dan krijgt deze producent, voor alle elektriciteit die milieuvriendelijk wordt opgewekt, groencertificaten. Door onafhankelijke instanties wordt gecontroleerd of de productiemiddelen aan de eisen voldoen en hoeveel milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit op het net wordt gezet. Een certificatenbank houdt bij wie hoeveel certificaten heeft. Deze organisatie heet Certiq bv.

Groene energie
Groene energie is elektriciteit die is opgewekt met behulp van duurzame energiebronnen. Het wordt ook wel duurzame stroom, natuurstroom of ecostroom genoemd. Duurzaam betekent dat de energiebron onuitputtelijk is, dat de energie schoon en betrouwbaar is en dat er bij winning en omzetting nauwelijks schadelijke effecten voor het klimaat zijn.

Groenverklaring
Een verklaring conform de bijlage bij de Regeling groencertificaten.

Grondwater
Grondwater is regenwater dat tussen de 40 en 200 meter de grond is ingesijpeld. Het is van nature gefilterd, maar moet nog wel behandeld worden voor het geschikt is voor gebruik als drinkwater. Drinkwater wordt in tweederde deel van Nederland gewonnen uit grondwater.

Grondwaterbeschermingsgebied
Gebied waar strenge milieu eisen gelden, omdat hier grondwater wordt gewonnen om tot drinkwater te verwerken. Zware industrie en andere mogelijke vervuilers worden uit deze gebieden geweerd.

Grootverbruiker
Elektriciteit: een klant met een aansluitvermogen van meer dan 3 x 80 Ampère.

Hard water
Regenwater is van nature erg zacht. Maar voordat we er drinkwater van maken, heeft het een lange weg afgelegd als rivier- of grondwater. Onderweg neemt het mineralen - zoals kalk - op uit de bodem. De hardheid van het drinkwater wordt bepaald door het gehalte aan calcium (kalk) en magnesium dat erin aanwezig is. Dat gehalte is niet overal gelijk; de hardheid van het drinkwater verschilt dan ook van regio tot regio. De hardheid van water wordt meestal uitgedrukt in Duitse graden. Hiervoor hanteren de waterbedrijven de volgende indeling:
0 tot 4 °D : zeer zacht water
4 tot 8 °D : zacht water
8 tot 12 °D : gemiddeld
12 tot 18 °D : vrij hard water
18 tot 30 °D : hard water

Hoogspanning
Spanningsniveau hoger dan 1000 V.

HR ketels
Een HR (Hoog Rendement)-ketel gebruikt de warmte die vrijkomt bij de condensatie van de waterdamp. Het gevolg is dat er sprake is van gecondenseerd water als restproduct. Een HR-ketel moet dus een voorziening hebben om dit (soms agressieve) water af te voeren.

Interactieve televisie
Televisiekijken met de toevoeging van computertechniek via de decoder. Zo wordt het mogelijk om mee te spelen met TV spelletjes, te reageren op discussieprogramma’s en keuzes te maken in zenderaanbod. Veel van dit aanbod is nog in ontwikkeling en kan verschillen per aanbieder.

Kabelaanbieder
De regionale aanbieder van de kabelaansluiting op uw adres.

Kabelaansluiting
Abonnementsaansluiting zodat signaal doorgegeven wordt op uw kabelaansluiting.

Kabelbedrijf
De regionale aanbieder van de kabelaansluiting op uw adres.

Kabeldiensten
Aanvullende diensten die mogelijk via de kabel worden aangeboden. Hierbij kunt u denken aan internet en telefonie.

Kabelinternet
Breedband internet via dezelfde kabel als waardoor ook uw radio- en televisiesignalen worden doorgegeven. Via een speciaal modem wordt het digitale computersignaal uitgefilterd en doorgegeven aan uw computer. Door deze technologie kunt u voor een vast bedrag per maand via de kabel internetten.

Kabelkwaliteit
De kabelkwaliteit verwijst naar de algehele kwaliteit van de bekabeling ten behoeve van radio- en televisie signaal in uw woning. Dunne kabel, beschadigde kabel, geknikte kabel en slechte aansluitingen hebben allemaal veel invloed op bijvoorbeeld de beeldkwaliteit.

Kabellengte
Aan de lengte van de bekabeling ten behoeve van radio- en televisie signaal welke u in uw woning gebruikt is een maximum verbonden. Als richtlijn wordt 10 meter genoemd, boven deze afstand moet tenminste een signaalversterker worden gebruikt.

Kabeltelefonie
De mogelijkheid om te telefoneren via de kabel die ook voor radio- en televisie doorgifte wordt gebruikt. Deze mogelijkheid is niet bij alle kabelbedrijven beschikbaar.

Kabeltelevisie
Pakket televisiezenders welke afkomstig zijn van de kabelaansluiting. Meestal wordt met deze term verwezen naar de analoge kabeldiensten, terwijl tegenwoordig de digitale technologie een breder product via de kabel mogelijk maakt.

Kalkafzetting
Hard water bevat veel calcium (kalk) en magnesium. Deze stoffen kunnen zich hechten aan bijvoorbeeld het verwarmingselement van de wasmachine. Bij water met een zachte of gemiddelde hardheid is een onthardingspoeder overbodig. Bij harder water kan het toevoegen van zo een middel kalkafzetting helpen voorkomen.

Keuzevrijheid
Concurrentie en keuzevrijheid invoeren wordt ook wel LIBERALISERING van een markt genoemd. Echte LIBERALISERING zoals we dat van de elektriciteits-, gas, en telefoniemarkt kennen heeft op het gebied van televisie niet plaatsgevonden. Per gebied is er vooralsnog één aanbieder van kabeltelevisie. Er is toch een beperkte keuzevrijheid. Een huishouden kan, afhankelijk van de beschikbaarheid, kiezen voor een digitale of analoge kabelaansluiting bij de regionale aanbieder óf voor digitale ontvangst via Digitenne of satelliet schotel.

Kijk- en luisteronderzoeken
Onderzoeken welke gedaan worden onder een selectie van kabel abonnees om het nieuwe zenderaanbod te bepalen. Dient ook als gegevens voor de Programmaraad.

Kilowattuur (KWh)
Kilowattuur; maatstaf voor energie-inhoud. Het is het gemiddeld vermogen dat verbruikt wordt gedurende een uur. Een elektrische kachel met een maximaal vermogen van 2 kW verbruikt per uur 2 kWh als hij maximaal aanstaat.

Kleinverbruiker
Elektriciteit: een klant met een aansluitvermogen kleiner dan 3 x 80 Ampère.

Krachtstroom=draaistroom
Sommige apparaten halen zoveel stroom uit het net dat de standaard 230 Volt niet zwaar genoeg is. Om deze apparaten toch te laten werken is dan de zogenaamde krachtstroom nodig. Het spanningsniveau voor krachtstroom is 400 Volt.

KWh-laag
Hier wordt het lage kWh-tarief bedoeld (’s nachts en in de weekeinden).

Laagspanning
Spanningsniveau van 1000 V en lager.

Laagtarief
Het tarief, uitgedrukt in ct -kWh, voor het gebruik van het net gedurende vooraf door de regionale netbeheerder bepaalde uren tijdens welke gemiddeld een lagere belasting van het net voorkomt.(geldt alleen bij consumenten met een dubbele elektriciteitsmeter)

Laaguren
Uren van de dag waarvoor het laagtarief geldt.

Landelijk hoogspanningsnet
De netten die bestemd zijn voor transport van elektriciteit op een spanningsniveau van 220 kV of hoger en die als zodanig worden bedreven, alsmede de landsgrensoverschrijdende netten op een spanningsniveau van 500 V of hoger.

Legionella pneumophila
De bacterie Legionella pneumophila werd voor het eerst in 1977 ontdekt als veroorzaker van de zogenaamde `veteranenziekte`, een soort longontsteking die onbehandeld dodelijke gevolgen kan hebben. De bacterie vermenigvuldigt zich niet bij temperaturen beneden de 20 graden Celsius, maar kan zich wel vermenigvuldigen in warmwatertoestellen met een voorraadvat (zoals boilers) bij temperaturen tussen de 20 en de 50 graden Celsius. Bij temperaturen boven de 55 graden Celsius worden ze gedood. Legionella is tevens aangetroffen in warmwatersystemen in ziekenhuizen, sauna’s, hotels en andere gebouwen. Het algemeen advies is warmwatertoestellen thuis met voorraadvat en warmwatersystemen in instellingen (bijv. ziekenhuizen) af te stellen op een temperatuur van 60 graden celcius. Het aantal gerapporteerde gevallen met veteranenziekte in Nederland is de laatste jaren toegenomen vanwege hogere alertheid en dus betere diagnose. Een deel van deze besmettingen is tijdens een verblijf in het buitenland opgelopen.

Leverancier
Aanbieder op het gebied van analoge-, digitale- of aanvullende diensten op het gebied van televisie en-of radio signaal.

Leveringsvergunning
Niet iedereen mag zo maar elektriciteit aan klanten gaan leveren. De markt is dan wel vrij, maar voor leveren van energie aan consumenten en klein zakelijke klanten is wel een vergunning nodig, dit is de zogenaamde Leveringsvergunning. Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moeten bedrijven aantonen dat ze in staat zijn om een goede prestatie te leveren. Dat wil zeggen dat ze moeten beschikken over een goede administratie; dat zij de inkoop moeten kunnen verzorgen; dat zij klachten van klanten goed kunnen afhandelen; en dat – zeker niet onbelangrijk – de leverancier op een betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven en voorwaarden zorg draagt voor de levering van elektriciteit en-of aardgas.

Liberalisatie
Concurrentie en keuzevrijheid invoeren wordt ook wel LIBERALISERING van een markt genoemd. Echte LIBERALISERING zoals we dat van de elektriciteits-, gas, en telefoniemarkt kennen heeft op het gebied van televisie niet plaatsgevonden. Per gebied is er vooralsnog één aanbieder van kabeltelevisie. Er is toch een beperkte keuzevrijheid. Een huishouden kan, afhankelijk van de beschikbaarheid, kiezen voor een digitale of analoge kabelaansluiting bij de regionale aanbieder óf voor digitale ontvangst via Digitenne of satelliet schotel.

MDDS Netbeheer meterdienst
Het beheren van meetinrichtingen en de datacollectie wordt uitgevoerd door een toegelaten gecertificeerd meetbedrijf. De consument is vrij in de keuze van het meetbedrijf. Netbeheerders kunnen zelf ook optreden als toegelaten meetbedrijf, mits ze voldoen aan de in de Meetcode genoemde eisen en zijn toegelaten door de Commissie van Toelating en Toezicht.

Mediawet
Regelgeving vanuit de overheid. De programmaraad draagt bijvoorbeeld acht zenders aan die conform de Mediawet verplicht in het zenderpakket dienen te worden opgenomen, tenzij hiertegen zwaarwegende economische of juridische bezwaren zijn vanuit het kabelbedrijf.

MEP regeling
De door het Parlement aanvaarde wet inzake de Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) betreft een subsidieregeling waarmee de opwekking van duurzame elektriciteit in Nederland uit bijvoorbeeld wind, zon, biomassa- en warmtekrachtinstallaties wordt gestimuleerd. De heffing wordt in rekening gebracht vanaf 1 juli 2003. De Netbeheerder incasseert deze heffing namens TenneT, de landelijke beheerder van het elektriciteitsnet.

Meterhuur warmte
Dit zijn de vaste kosten voor de huur van een warmtemeter.

Meterstanden
Stand van de Elektriciteit en of gasmeter op enig moment. Aan de hand van deze meterstanden berekent uw leverancier uw daadwerkelijke verbruik. Bij gas wijkt het daadwerkelijke verbruik af van het verschil tussen twee meterstanden. Dit omdat geleverd gas niet altijd dezelfde verbrandingskwaliteit heeft, wordt het gemeten verbruik vermenigvuldigd met een ‘gemiddelde calorische factor’. Het daadwerkelijke verbruik ligt dus altijd hoger dan het berekende verschil.

Meting en profiel
Bij de consument wordt jaarlijks de meterstand bepaald. Dit is de meting. Bij een grootverbruiker is dit eens per maand en bij een zeer grote verbruiker eens per kwartier. De consument wordt op basis van verbruikscriteria ingedeeld in een profielgroep. Zijn verbruik per tijdseenheid wordt bepaald aan de hand van zijn jaarafname en de vorm van het profiel van de groep waarin hij is ingedeeld. Dat profiel is altijd een op basis van representatieve meting geschat gemiddelde van de groep.

Microbiologische verontreiniging
Verontreiniging van water door kleine organismen. Waterbedrijven nemen de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het handhaven van de volksgezondheid zeer serieus. De kans op een microbiologische verontreiniging van drinkwater in Nederland is klein.