Kopie van `Periodieksysteem.com - Woordenlijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Periodieksysteem.com - Woordenlijst
Categorie: Chemie, chemische- en kernindustrie
Datum & Land: 10/03/2007, BE
Woorden: 28


Aberratie
Het verschijnsel waarbij lichtstralen die uit één punt komen en door een lens afgebeeld worden, niet meer in één beeldpunt samenkomen, waardoor een wat onscherpe afbeelding ontstaat.

Anastigmatische lenzen
Lenzen waarbij een verschil in breking bij twee loodrecht op elkaar staande doorsneden van de lens (zo veel mogelijk) is gecorrigeerd.

Antisepticum
Een middel met een desinfecterende werking, dat bacteriën doodt en daardoor ontstekingen voorkomt.

Azeotropisch
Een mengsel van vloeistoffen met dezelfde samenstelling van damp en vloeistof, waardoor (verdere) scheiding door destillatie onmogelijk is.

Eénkristal
Een hoeveelheid zeer zuivere stof in de vorm van één enkel kristal (monokristal).

Elektrolyse
Het tot stand laten komen van een chemische reactie door een elektrische stroom door een (geleidende) oplossing te leiden. Aan de beide elektroden treedt daarbij een chemische reactie op, waarbij de stof of het oplosmiddel ontleedt in meerdere componenten.

Eutectisch
Een mengsel van stoffen waarvan het smeltpunt (veel) lager ligt dan dat van de smeltpunten van de bestanddelen.

Fotonen
Zoals een molecuul of atoom het kleinst mogelijke deeltje van een stof is, is een foton het kleinst mogelijke “pakketje” straling (zowel radioactieve straling, als licht, radiogolven, enz.).

Fotosynthese
Het proces - in levende organismen zoals bladeren - waarbij koolstofdioxide uit de lucht en water onder invloed van zonlicht worden omgezet in zuurstof en glucose.

Gyroscoop
Een zeer snel draaiend (zwaar) ‘voorwerp’, waarvan de as een vaste positie houdt. Het wordt onder meer gebruikt in de luchtvaart om de ‘kunstmatige horizon’ te kunnen aangeven.

Hydrolyseren
Een chemische reactie waarbij een stof wordt gesplitst met behulp van water.

ICP-spectroscopie
“Inducted Coupled Plasma” spectroscopie (Inductief gekoppelde plasma spectroscopie). Een vorm van spectraalanalyse, waarbij het uitzenden van voor de stof kenmerkende straling (het spectrum) wordt geïnitieerd door geïoniseerd gas (meestal argon) met een hoge energie.

Ionenwisseling
Het uit de omgeving (bijv. atmosfeer) opnemen van een deeltje (bijv. een neutron) in de kern van het atoom.

Isotoop
Isotopen zijn atomen van hetzelfde element met een verschillende opbouw van de atoomkern (verschillend aantal neutronen). Vrijwel alle elementen - ook in de natuur - hebben isotopen.

IUPAC
De International Union of Pure and Applied Chemistry; de internationale organisatie die zich onder meer uitspreekt over de naamgeving van elementen en verbindingen.

Kleurtemperatuur
De temperatuur bepaalt welke kleur een heet stuk(je) materie heeft. Bij lage temperaturen is er een verschuiving naar rood, bij hoge temperaturen naar wit.

Nitrificatie
Een proces dat zich afspeelt in de bodem en waarbij onder invloed van bacteriën stikstofverbindingen (bijvoorbeeld ammonium) worden omgezet in nitraten, die door de planten als voedingsstoffen kunnen worden opgenomen.

Octetomringing
Een stel van acht elektronen omheen de kern die een energetisch stabiele omringing vormen.

Osteoporose
Een - vooral bij ouderen optredende - afname van het volume van het botweefsel, veroorzaakt door een terugloop van het kalkgehalte in het lichaam.

Sinteren
Het onder grote druk bewerken van poedervormige stoffen, waarbij een stevige structuur ontstaat. Deze methode wordt toegepast bij metalen, keramiek en kunststoffen.

Spectraalanalyse / - lijnen
Een analysemethode waarbij men gebruik maakt van de golflengte van het licht dat een bepaalde stof uitzendt of absorbeert. Dit zogenoemde emissie- of absorptiespectrum, dat bij zichtbaar licht bestaat uit een aantal gekleurde spectraallijnen, is als het ware een vingerafdruk van de stof.

Sublimatie
De overgang van de gas- of dampvorm van een stof naar de vaste toestand zonder via de vloeibare toestand te gaan.

Synthese
Het (via een chemische reactie) bereiden van een bepaalde ? meestal niet of weinig in de natuur voorkomende ? stof.

Thermoharder
Een kunststof die bij het bereiden uithardt en niet meer week gemaakt kan worden door verwarming.

Thermokoppel
Een meetinstrument dat bestaat uit twee aan elkaar gekoppelde draden van verschillende metalen; hierin worden temperatuurverschillen omgezet in een elektrische spanning die evenredig is met het temperatuurverschil. Op deze manier kunnen temperaturen gemeten worden op plaatsen waar dat met een thermometer niet kan, bijvoorbeeld omdat de temperatuur er te hoog is.

Thermoluminescentie
luminescentie onder invloed van warmte

Thermoplast
Een kunststof die week gemaakt kan worden door verwarming. Deze kunststoffen worden meestal in korrelvorm (granulaat) bereid en kunnen later verwerkt worden tot de gewenste vorm.

Zonesmelten
Een proces waarbij een stof gezuiverd wordt door in een dunne staaf verplaatsend een klein gedeelte (zone) te smelten, waardoor de verontreinigingen zich aan het uiteinde van staaf of draad ophopen.