Kopie van `Kamer van Koophandel`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Kamer van Koophandel
Categorie: Bestuur en organisatie
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 70


Associatie-overeenkomsten
De associatie is een bijzondere vorm van handelspolitieke en economische samenwerking met een derde land. Er zijn verschillende soorten associatie-overeenkomsten.

ATA-carnet
Het ATA-carnet (Admission Temporaire / Temporary Admission) kan worden gebruikt voor het reizen met beroepsuitrusting, tentoonstellingsgoederen en handelsmonsters naar en vanuit landen buiten de EG, voor zover deze landen zijn toegetreden tot de ATA-overeenkomst. Met het ATA-carnet kunt u dus een aangifte doen voor tijdelijke invoer. Alle Nederlandse Kamers van Koophandel en Fabrieken zijn bevoegd tot de afgifte van ATA-carnets.

ATR-certificaat
Herkomstcertificaat voor de handel met Turkije

Aval
Een wisselborgtocht, waarbij de avalgever door het plaatsen van zijn handtekening met de bemerking `voor aval` of woorden van gelijke strekking aangeeft dat hij borg staat. Meestal wordt het aval gegeven voor de betrokkene waarmee de avalgever in te staan voor de betaling. Indien niet is aangegeven voor wie aval gegeven is staat de avalist in voor de trekker en garandeert dus feitelijk de juiste prestaties van de verkoper.

B-formulier
Formulier dat banken gebruiken vanwegen deviezenvoorschriften bij internationaal betalingsverkeer. Internationaal betalingsverkeer is aan strakke regels onderworpen. Elke betaling en elke ontvangst moet worden gemeld aan De Nederlandsche Bank. Bij uitgaande betalingen gebeurt dat via een A-formulier. Bij binnenkomende betalingen (vanaf EUR 12.500,-) via een B-formulier.

BTI
Bindende Tariefinlichting

BTW
Belasting over de toegevoegde waarde

CDP-carnet
China/Taiwan is geen partij in de ATA-overeenkomst. Door de regelmatige handelscontacten tussen de EG enerzijds en China/Taiwan anderzijds bestond er behoefte aan een gelijksoortige regeling als getroffen met het ATA-carnet. Hiertoe is tussen de Kamers van Koophandel van de lidstaten van de EG en de China External Trade Development Council (CETRA) van China/Taiwan een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst is in de dagelijkse praktijk vrijwel gelijk aan de ATA-regeling.

CDW
Communautair Douanewetboek

CE-markering
CE staat voor `Conformité Européenne`. Deze markering geeft aan dat een product voldoet aan de gestelde eisen voor veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming. Produkten die buiten de EG zijn vervaardigd moeten ook van een CE-merk zijn voorzien. De importeur dient daar zorg voor te dragen.

CEMT-vergunning
Vergunning voor vervoer van goederen tussen bij de CEMT-aangesloten landen, waaronder alle EU-landen. Wordt afgegeven door de NIWO.

CEN
Afkorting van Comité Européen de Normalisation. Op Europees niveau functionerend normalisatie-instituut. Het streven van dit instituut is het opstellen van Europese normen die betrekking hebben op de normalisatie van het maatschappelijk verkeer, de certificatie in samenhang met Europese normen of harmonisatie van documenten en de coördinatie van beleid met betrekking tot internationale normalisatie.

Certificaat a posteriori
Bij onopzettelijk verzuim of vergissing kan verzocht worden achteraf een certificaat af te geven. Een certificaat a posteriori genoemd.

Certificaat inzake goederenverkeer
Deze certificaten, zoals het EUR 1-certificaat, is een door de douane van het exporterende land geviseerd bewijsstuk betreffende de oorsprong. Het is een fiscaal bewijsstuk, dat dient om in het land van invoer vrijstelling of verlaging van invoerrecht te verkrijgen. Het wordt gebruikt in het kader van door de EG met een aantal landen of groepen van landen afgesloten overeenkomsten In Nederland worden de EUR 1-certificaten, alvorens deze door de douane rechtsgeldig worden gemaakt, eerst gefiatteerd door de Kamers van Koophandel.

Certificaat van Oorsprong (CvO)
Indien aan de oorsprongsregels is voldaan wordt door de desbetreffende overheidsinstanties in het land van uitvoer een oorsprongsdocument afgegeven. Overigens kunnen de oorsprongsregels per handelsovereenkomst verschillen. Als eenmaal de oorsprong van een goed is vastgesteld dan blijft het produkt deze oorsprong behouden. Ondergaat het produkt echter een ingrijpende be- of verwerking dan kan dit volgens de oorsprongregels leiden tot een nieuwe oorsprongsvaststelling. In Nederland wordt het CvO afgegeven door de Kamers van Koophandel. In andere landen worden deze certificaten afgegeven door de douane, consulaten of bepaalde ministeries. Het certificaat wordt veelal gebruikt als politiek en handelspolitiek document.

CITES-vergunning
Vergunning afgegeven door het Ministerie van Landbouw voor invoer van bedreigde dier- en plantsoorten. Cites staat voor `Convention of International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna`.

Clean Bill of Lading
Als de goederen door de vervoerder in ontvangst zijn genomen en er zijn er geen aantekeningen gemaakt dan wordt gesproken van een schoon connossement.

CMR-vrachtbrief
Convention relative au contract de transport international de Marchandise par la Route`. Het CMR-verdrag betreft de overeenkomsten tot internationaal vervoer van goederen over de weg (zoals aansprakelijkheid in geval van schade). Het is grotendeels een verdrag tot unificatie van het materieel recht tot goederenvervoer over de weg. De vrachtbrief is een (internationaal) vervoersdocument.

Currency Adjustment Factor (CAF)
Currency Adjustment Factor (valuta toeslag). Om de valutaschommelingen ten opzichte van de dollar af te dekken is de `CAF-currency adjustment factor` ingesteld. In de scheepvaart is het een toeslag op de zeevrachttarieven om nadelige schommelingen in de koers waarin deze vracht genoteerd wordt, op te vangen.

Customs Invoice
Speciale douanefactuur die o.a. gebruikt kan worden voor zendingen naar Canada.

CvO
Zie `Certificaat van Oorsprong`

E.E.
Errors excepted (behoudens vergissingen)

ED
Zie Enig Document

EEG-nummer
Uniek nummer dat wordt verstrekt aan vleesverwerkende bedrijven die voldoen aan de hygiene- en inrichtingseisen van de EG. Het Produktschap voor Vee, Vlees en Eieren kan informatie verstrekken over bedrijven die gekeurd zijn en reeds een nummer hebben. De RVV verricht de keuringen en verstrek de nummers.

EUR-1
Certificaat inzake het goederenverkeer in het handelsverkeer tussen de EU en de met de EU geassocieerde landenEuro-2
Dit is een document dat de fabrikant of importeur afgeeft en wat stelt dat een auto voldoet aan de emissie-eisen die zijn gesteld in de Richtlijnen 88/77/EEG, 91/542/EEG en ECE-reglement 49/02. Document is nodig voor export van auto`s naar Polen. Meer informatie is te krijgen bij Bureau voor Voertuigdocumentatie en - Administratie VWE: www.vwe.nl

Europallet
Afmetingen 120x80 cm. Op een europallet passen vier collomodulaire dozen van 40x60 cm.

FBL
FIATA combined transport bill of lading ook wel FIATA Multimodal Bill of Lading genoemd. Dit is een verhandelbaar connossement bij groepagevervoer. Het document bevat een aantal extra vakken waarin desgewenst de overeengekomen levertijd van de goederen, de waarde van de goederen en de opmerking `as carrier` kan worden ingevuld. Dit laatste houdt in dat de expediteur die het FBL opmaakt ook daadwerkelijk als vervoerder optreedt.

Full container load (FCL)
Zijn de goederen die worden aangeboden voldoende om een container te vullen dan spreekt men van een full container load.

Fytosanitair certificaat
Wordt afgegeven door de Plantenziektekundige Dienst (PD) na inspectie van diverse plantaardige produkten. De Plantenziektekundige Dienst is een agentschap van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. De belangrijkste taak van de dienst is het weren en bestrijden van ziekten en plagen in land- en tuinbouw.

GMP-certificaat
GMP staat voor Good Manufacturing Practise-regeling. De regeling heeft tot doel de kwaliteit te beschermen in de hele voedselketen.

Goederencode
In de douaneboeken is per produkt een code toegekend. Aan de hand van deze `goederencode` kunnen de tarieven en de meeste maatregelen bij de in- en uitvoer van goederen opgezocht worden.. Het is belangrijk dat de goederen ingedeeld worden bij de juiste goederencode. Om tot een juiste indeling te kunnen komen zijn zogenaamde `indelingsregels` vastgesteld. De goederennaamlijst met bijbehorende codes en de indelingsregels zijn samengevat in drie handboeken. Andere benamingen voor de goederencode zijn; taric-code, HS-code.

GS-code
Het GS of GN kent een structurele opbouw. Het bestaat uit 21 afdelingen en 97 hoofdstukken. In de verschillende afdelingen zijn die goederen ondergebracht, die een duidelijke verwantschap met elkaar hebben. Elke afdeling bestaat uit één of meer hoofdstukken, die op hun beurt weer zijn onderverdeeld in posten

IA-formulier
Is een aanvraagformulier voor het verkrijgen van een invoervergunning industriële goederen van de Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU). Dit formulier is vaak nodig voor de invoer van textielproducten. Formulieren zijn te downloaden van de kvk-sitel.

IBAN
Het IBAN is een bankrekeningnummer om grensoverschrijdende betaaldiensten binnen Europa te standaardiseren. Het IBAN bevat voldoende informatie om zowel de bank als de rekening van de begunstigde te identificeren. Daardoor kan een grensoverschrijdende betaling naar een IBAN geautomatiseerd en foutloos worden doorgestuurd naar de bank van de begunstigde..Het IBAN wordt alleen ingevoerd voor het grensoverschrijdende betalingsverkeer en wordt niet gebruikt voor binnenlandse betalingen. Bij de binnenlandse betaalopdrachten moet u, net als in de huidige situatie, de bestaande Nederlandse rekeningnummers vermelen. Bij het versturen van een factuur naar een buitenlandse afnemer is het verstandig het eigen IBAN te vermelden.

IIC
Internationaal Import Certificaat. Verkrijgbaar via Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU)

ISO-normen
Kwaliteitsnormen zijn terug te vinden in de ISO-normen. ISO staat voor International Standard Organization.

KVW Keuringsdienst van Waren.
De KVW is een onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en heeft als specifieke taak de bescherming van de gezondheid op het gebied van waren en veterinaire zaken. Enerzijds houdt de KVW toezicht op de manier waarop gezondheidsvoorschriften worden nageleefd, anderzijds adviseert zij de minister over mogelijke gezondheidsrisico´s die worden waargenomen.

Ocean Bill of lading
Zie Zeeconnossement

Octrooi
Wordt ook wel patent genoemd. Het is het exclusieve recht op een uitvinding, waarbij het kan gaan om zowel een product als een proces. Voorwaarde voor het verkrijgen van een octrooi is dat het product of proces moet voldoen aan de criteria nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Voldoet een product daar niet aan, dan kan geen octrooi worden verkregen. Een octrooi kan worden verkregen bij het Bureau voor Industriële Eigendom in Rijswijk.

Omzetverzekering
Deze verzekering dekt de totale risicodragende omzet met alle contractspartijen in binnen- en buitenland of een groep afnemers, hetzij in een bepaald land hetzij in een bepaalde sector. De omzetpolis is voor de ondernemer een dekking van een deel van zijn bedrijf zoals dat ook het geval is bij een verzekering van zijn gebouwen, magazijngoederen of andere productiemiddelen, grondstoffen of eindproducten.

Oorlogsrisico-toeslag
Een toeslag op het vrachttarief waarmee men het oorlogsgevaar dat een schip met een lading loopt naar een bestemming waar oorlog dreigt, tracht te compenseren. Men kan ook spreken van een vorm van gevarengeld.

Oorsprong
In de oorsprongsregels wordt steeds onderscheid gemaakt tussen goederen die in een gebied zijn voortgebracht zonder gebruik te maken van een bestanddeel uit een ander gebied (geheel en al verkregen) en goederen waarbij wel gebruik is gemaakt van goederen uit een ander gebied (be- of verwerking). Goederen zijn derhalve in het algemeen van oorsprong uit een bepaald land, indien de goederen in dat land geheel en al zijn verkregen; met behulp van goederen uit een ander land zijn vervaardigd, op voorwaarde dat die ingevoerde goederen op een ingrijpende wijze zijn be- of verwerkt Indien aan de van toepassing zijnde oorsprongsregels is voldaan, wordt door de desbetreffende overheidsinstantie in het land van uitvoer een oorsprongsdocument afgegeven.

Oorsprongs-certificaat
Zie Certificaat van Oorsprong

Order-connossement
Vervoersovereenkomst tussen opdrachtgever (koper of verkoper) en zijn expediteur en vervoerder. Het is een ontvangstbewijs waardoor de vervoerder verklaart, dat hij de zending goederen ter vervoer heeft ontvangen waarbij hij door te tekenen akkoord gaat met het soort goed, het aantal en de staat waarin de goederen worden aangeboden. De vervoerder zal dan ook altijd tekenen op basis van de ‘kennelijk goede staat waarin de goederen worden aangeboden. Het is dan ook een eigendomsbewijs, hetgeen wil zeggen dat het connossement de goederen vertegenwoordigt en dat degene die (als eerste) een orgineel connossement overlegt, daarmee eigenaar van de goederen wordt. Het connossement is verhandelbaar.

Overbrenging naar een losplaats
De goederen worden onder begeleiding van douanedocumenten overgebracht naar een (andere) losplaats. Doel is de goederen op die plaats ter beschikking laten komen, welke voor het doen van een aangifte tot douane-opslag, ten doorvoer of ten invoer het meest gewenst is.

Overmacht
Er is sprake van overmacht wanneer een partij zijn verplichtingen niet kan nakomen, terwijl hem dit toch niet aangerekend kan worden. De aansprakelijkheid bij de eis tot schadevergoeding wordt bepaald door het `toerekenen van een tekortkoming`.

Seller’s interest-verzekering
Een transportschadeverzekering die het risico dekt dat de verkoper loopt als de koper zich onvoldoende heeft ingedekt voor de gevolgen van transportschade. De verkoper verzekert daarbij zijn eigen belang. als blijkt dat de koper zich niet of onvoldoende heeft ingedekt tegen transportschade kan de verkoper een beroep doen op sellers interest verzekering. De verzekering blijft van kracht, zolang de goederen nog niet zijn betaald.

Ship brooker (cargadoor)
De cargodoor boekt ladingen op zeeschepen en verzorgt het connossement en de vrachtbrief. Een cargodoor kan meerdere rederijen vertegenwoordigen.

Shipped on board-connossement
Als goederen in goede orde op een schip worden ontvangen kan de vervoerder een `received for shipment-connossement uitschrijven. Op het ogenblik dat het connossement wordt uitgeschreven bevinden de goederen zich nog niet in het genoemde schip. Naderhand als de goederen zijn geladen, wordt dit op het connossement aangetekend.

Shipping instructions
Zie verschepingsinstructie

Sight draft
Zie Zichtwissel

Single Administrative Document
Engelse vertaling van Enig Document. Zie aldaar.

SWIFT
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Elektronisch telecommunicatiesysteem voor het verzenden en ontvangen van betalingsopdrachten tussen banken. Veelal gebruikt voor spoedopdrachten.

T1
Een document T1 wordt opgemaakt voor extern communautair douanevervoer. Dus voor het vervoer van goederen van de ene plaats naar de andere plaats in het douanegebied van de EU, waarbij de goederen onder douanetoezicht zijn gesteld. Dit houdt in dat de goederen vergezeld gaan van een douanedocument, het zgn. T1.

T2
Een document T2 wordt opgemaakt voor intracommunautair douanevervoer. Dus voor het vervoer van goederen van de ene plaats naar de andere plaats in het douanegebied van de EU via het grondgebied van een derde land, waarbij de goederen onder douanetoezicht zijn gesteld. Dit houdt in dat de goederen vergezeld gaan van een douanedocument, het zgn. T2.

Uitheemse dier- en plantensoorten
Een aantal dieren en planten zijn in Nederland bij de wet beschermd. Ook dieren en planten die normaal niet in Nederland voorkomen, de zogenaamde uitheemse diersoorten. Het invoeren van deze planten en dieren is verboden. In bepaalde gevallen kan het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een (Cites) vergunning verlenen voor het invoeren van beschermde dieren en planten.

Uitvoer
Goederen uit het vrije verkeer van de EU; die door middel van een aangifte ten uitvoer onder douanetoezicht worden gebracht; om daarna rechtstreeks of via een douane-opslaginstituut de EU te verlaten.

Vracht betaalbaar ter destinatie
Zie freight payable at destination

Vrachttarief in één bedrag
Een vrachtprijs in één bedrag, dus niet een tarief per eenheid, gewicht of maat. Wordt ookwel lumpsum freight genoemd.

Vrij van beschadigdheid (v.v.b.)
‘Vrij van’ wil hier zeggen: ‘met uitsluiting van’. Met andere woorden als deze term voor komt in een transportverzekering is in feite alleen totaalverlies gedekt.

Vrij van molest
Tenzij anders is overeengekomen, loopt de transportverzekering ‘vrij van molest’. Molest betekent: feitelijk geweld, overlast. Er zijn twee soorten molest: stakingsmolest en oorlogsmolest.

Vrije verkeer
Wanneer goederen zich in het vrije verkeer bevinden, betekent dat deze goederen of zijn ingevoerd uit derde landen waarover de invoerrechten zijn voldaan, óf dat de goederen binnen de EU zijn geproduceerd. Zodra er geen douanetoezicht meer rust op de goederen, mogen ze vrij worden verhandeld en vervoer binnen de Europese Unie.

Vrije zones
Een vrije zone (`free zone`) is een deel van een douanegebied, afgesneden van de rest van dit gebied, waar de binnengebrachte niet-communautaire goederen worden geacht zich niet in het douanegebied te bevinden.

Vuil connossement
Als de goederen door de vervoerder in ontvangst zijn genomen en er zijn gebreken geconstateerd (beschadigingen, lekkage etc.), dan wordt hier aantekening van gemaakt op het connossement. Men noemt het connossement dan ´vuil´.

Wederuitvoer
Onder wederuitvoer wordt verstaan: het verlaten van het douanegebied van de Gemeenschap.

Weens Koopverdrag
Bijnaam voor de `United Nations Convention on contracts for the international sales of goods` (CISG). Is een internationaal Verdrag met regelingenen met betrekking tot de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten, de verplichtingen van koper en verkoper en de gevolgen van wanprestaties. Als partijen geen toepasselijk recht hebben gekozen, is het Weens Koopverdrag van toepassing. In Nederland is het Weens Koopverdrag automatisch van toepassing op overeenkomsten tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven, tenzij het nadrukkelijk wordt uitgesloten.

Zee-connossement
Ocean Bill of Lading. Transportovereenkomst. Een gedagtekend geschrift waarin de vervoerder verklaart dat hij bepaalde goederen in ontvangst heeft genomen teneinde deze te vervoeren naar een aangewezen persoon, alsmede de bedingen waaronder de uitlevering zal plaatsvinden.

Zekerheids-stelling
Om te voorkomen dat u steeds bij iedere grensoverschrijding moet betalen, kunt u ook op een later tijdstip betalen. Ook bij communautair vervoer. U dient dan wel zekerheid te stellen. Er is onderscheid tussen eenmalige en doorlopende zekerheid. Bij incidentele invoer moet voor elke goederenaangifte afzonderlijk zekerheid worden gesteld. Bij aangifte wordt dan in beginsel contant afgerekend. Doorlopende zekerheid wordt gesteld in gevallen van regelmatige import. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de inspecteurDouane.

Zichtwissel
Een wissel die direct na aanbieding dient te worden betaald.