Kopie van `Kamer van Koophandel`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Kamer van Koophandel
Categorie: Bestuur en organisatie
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 247


Aanbesteding
Een aanbesteding is een opdracht. Volgens een aantal Europese richtlijnen zijn overheden verplicht om aanstaande leveringen, diensten of werken die een drempelbedrag te boven gaan openbaar aan te besteden. Dat betekent dat ze bekend moeten maken dat ze voornemens zijn om goederen of diensten in te kopen, waarna bedrijven op de opdracht kunnen inschrijven. Omdat er zo meer gegadigden zijn is de kans op een economisch voordelige aanbieder groter, dan wanneer rechtstreeks voor één leverancier wordt gekozen. Ook wordt hiermee ´vriendjespolitiek´ vermeden.

Aangiftedocument
Bij de invoer van goederen in de EG is dat het Enig Document (Single Administrative Document). Een aangiftedocument heet `aangifte` zo lang het nog in uw handen is en nog niet door de betrokken douane-ambtenaar is geaccepteerd. Als de laatste de `aangifte` accepteert, heet het `document`. Het `document` krijgt een nummer en wordt afgetekend.

Accijns-geleidedocument (AGP)
Document waarmee accijnsgoederen intracommunautair worden verzonden tussen accijnsentrepots en naar (niet-)geregistreerde bedrijven.

Accijnsentrepot
Opslagruimten waar vergunninghouders aan accijns onderworpen goederen mogen opslaan, verwerken en bewerken. In Nederland accijnsgoederenplaats genoemd.

Accreditief
Opdracht aan een bank tot uitbetaling aan een derde. Deze internationale betalingsvorm wordt ook wel een documentair krediet of letter of credit (L-C) genoemd.

Actieve veredeling
Een vrijstelling voor tijdelijk ingevoerde goederen die na be- of verwerking weer worden uitgevoerd. De regeling heeft betrekking op goederen die tijdelijk worden ingevoerd om bijvoorbeeld in Nederland een veredeling te ondergaan. Na deze veredeling worden deze goederen weer uitgevoerd.

Ad valorumrecht
Ook wel `waarderecht` genoemd. Dit douanerecht wordt geheven over de waarde van de goederen.

Associatie-overeenkomsten
De associatie is een bijzondere vorm van handelspolitieke en economische samenwerking met een derde land. Er zijn verschillende soorten associatie-overeenkomsten.

ATA-carnet
Het ATA-carnet (Admission Temporaire - Temporary Admission) kan worden gebruikt voor het reizen met beroepsuitrusting, tentoonstellingsgoederen en handelsmonsters naar en vanuit landen buiten de EG, voor zover deze landen zijn toegetreden tot de ATA-overeenkomst. Met het ATA-carnet kunt u dus een aangifte doen voor tijdelijke invoer. Alle Nederlandse Kamers van Koophandel en Fabrieken zijn bevoegd tot de afgifte van ATA-carnets.

ATR-certificaat
Herkomstcertificaat voor de handel met Turkije

Aval
Een wisselborgtocht, waarbij de avalgever door het plaatsen van zijn handtekening met de bemerking `voor aval` of woorden van gelijke strekking aangeeft dat hij borg staat. Meestal wordt het aval gegeven voor de betrokkene waarmee de avalgever in te staan voor de betaling. Indien niet is aangegeven voor wie aval gegeven is staat de avalist in voor de trekker en garandeert dus feitelijk de juiste prestaties van de verkoper.

A-formulier
Formulier dat banken gebruiken vanwegen deviezenvoorschriften bij internationaal betalingsverkeer. Internationaal betalingsverkeer is aan strakke regels onderworpen. Elke betaling en elke ontvangst moet worden gemeld aan De Nederlandsche Bank. Bij uitgaande betalingen gebeurt dat via een A-formulier. Bij binnenkomende betalingen (vanaf EUR 12.500,-) via een B-formulier.

BAF
Bunker Adjustment Factor (brandstoftoeslag)

Bankgarantie
Op verzoek en voor rekening en risico van de klant stelt een bank een garantie op. De bank legt de aansprakelijkheid van de klant vast op het moment dat zij de garantie afgeeft. Dit geschiedt via een contragarantie of akte van vrijwaring. Op grond van die akte is de bank gerechtigd de garantie op haar klant verhalen, indien deze wordt aangesproken en door de bank is betaald. De klant heeft nu een verplichting tegenover de bank. Als de verplichtingen te hoog oplopen zal de bank nieuwe bankgaranties weigeren.

Begungstigde
De exporteur-verkoper is de begungstigde van het L-C die de voorgeschreven documenten aanbiedt en betaling ontvangt.

Betalingskrediet
Betalingsvorm bij een documentair krediet. Nadat de exporteur de vereiste documenten heeft overlegd en aan de overige in het krediet vermelde voorwaarden heeft voldaan, zal namens de kredietopende bank betaling plaatsvinden

Bid bond
Wordt ook wel biedings- of inschrijvingsgarantie genoemd en wordt in het algemeen afgegeven door een bank. Deze garandeert de afnemer van de klant dat het bod gedaan tijdens het `biedingsproces` wordt nageleefd onder de overeengekomen voorwaarden en condities. Het is een eenzijdige verbintenis waarbij de garent zich verplicht stelt een bepaald bedrag te betalen, als de inschrijver, nadat het leveringscontract met hem is afgesloten niet bereid of in staat is een contract ook feitelijk te ondertekenen. Wordt de inschrijving niet gevolgd door ondertekening van het contract dan moet degene die de bid bond heeft afgeven het daarin toegezegde bedrag als een gefixeerde schadevergoeding betalen. Het wordt meestal gebruikt bij internationale contacten. Het bedrag van de bid bond ligt gebruikelijk tussen de 2-10% van het contractsbedrag.

Bill of exchange
Zie wissel

Bill of lading (B/L) Connossement.
Is een vervoersdocument voor de scheepvaart.

Bindende tariefinlichting (BTI)
Een door de douane op schrift gestelde indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur die geldt in de gehele EG.

Blanco endossement
Overdracht van een wissel. Degene die op de voorkant van de wissel genoemd is bij de orderstelling plaats op de achterkant van de wissel zijn naam en handtekening. Hierdoor wordt de wissel `aan toonder`.

Bonded Warehouse Douaneveem.
Afgesloten ruimte waar goederen liggen waarvoor nog geen invoerrechten zijn betaald.

BTI
Bindende Tariefinlichting

BTW
Belasting over de toegevoegde waarde

B-formulier
Formulier dat banken gebruiken vanwegen deviezenvoorschriften bij internationaal betalingsverkeer. Internationaal betalingsverkeer is aan strakke regels onderworpen. Elke betaling en elke ontvangst moet worden gemeld aan De Nederlandsche Bank. Bij uitgaande betalingen gebeurt dat via een A-formulier. Bij binnenkomende betalingen (vanaf EUR 12.500,-) via een B-formulier.

CAD
Afkorting van `Cash againts documents` en is een internationale betalingsvariant. Zie ook `Cash against documents`.

CAF
Currency Adjustment Factor. Zie aldaar.

Carnet ATA
Het ATA-carnet (Admission Temporaire - Temporary Admission) kan worden gebruikt voor het reizen met beroepsuitrusting, tentoonstellingsgoederen en handelsmonsters naar en vanuit landen buiten de EG. Met het ATA-carnet kunt u een aangifte doen voor tijdelijke invoer. Alle Nederlandse Kamers van Koophandel en Fabrieken zijn bevoegd tot de afgifte van ATA-carnets.

Cash against documents (CAD)
Internationale betalingsvariant. Degene die de vordering moet betalen (de betrokkene) krijgt de documenten nadat hij een geaccepteerde wissel of zichtwissel heeft betaald.

CDP-carnet
China-Taiwan is geen partij in de ATA-overeenkomst. Door de regelmatige handelscontacten tussen de EG enerzijds en China-Taiwan anderzijds bestond er behoefte aan een gelijksoortige regeling als getroffen met het ATA-carnet. Hiertoe is tussen de Kamers van Koophandel van de lidstaten van de EG en de China External Trade Development Council (CETRA) van China-Taiwan een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst is in de dagelijkse praktijk vrijwel gelijk aan de ATA-regeling.

CDW
Communautair Douanewetboek

CE-markering
CE staat voor `Conformité Européenne`. Deze markering geeft aan dat een product voldoet aan de gestelde eisen voor veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming. Produkten die buiten de EG zijn vervaardigd moeten ook van een CE-merk zijn voorzien. De importeur dient daar zorg voor te dragen.

CEMT-vergunning
Vergunning voor vervoer van goederen tussen bij de CEMT-aangesloten landen, waaronder alle EU-landen. Wordt afgegeven door de NIWO.

CEN
Afkorting van Comité Européen de Normalisation. Op Europees niveau functionerend normalisatie-instituut. Het streven van dit instituut is het opstellen van Europese normen die betrekking hebben op de normalisatie van het maatschappelijk verkeer, de certificatie in samenhang met Europese normen of harmonisatie van documenten en de coördinatie van beleid met betrekking tot internationale normalisatie.

Certificaat a posteriori
Bij onopzettelijk verzuim of vergissing kan verzocht worden achteraf een certificaat af te geven. Een certificaat a posteriori genoemd.

Certificaat inzake goederenverkeer
Deze certificaten, zoals het EUR 1-certificaat, is een door de douane van het exporterende land geviseerd bewijsstuk betreffende de oorsprong. Het is een fiscaal bewijsstuk, dat dient om in het land van invoer vrijstelling of verlaging van invoerrecht te verkrijgen. Het wordt gebruikt in het kader van door de EG met een aantal landen of groepen van landen afgesloten overeenkomsten In Nederland worden de EUR 1-certificaten, alvorens deze door de douane rechtsgeldig worden gemaakt, eerst gefiatteerd door de Kamers van Koophandel.

Certificaat van Oorsprong (CvO)
Indien aan de oorsprongsregels is voldaan wordt door de desbetreffende overheidsinstanties in het land van uitvoer een oorsprongsdocument afgegeven. Overigens kunnen de oorsprongsregels per handelsovereenkomst verschillen. Als eenmaal de oorsprong van een goed is vastgesteld dan blijft het produkt deze oorsprong behouden. Ondergaat het produkt echter een ingrijpende be- of verwerking dan kan dit volgens de oorsprongregels leiden tot een nieuwe oorsprongsvaststelling. In Nederland wordt het CvO afgegeven door de Kamers van Koophandel. In andere landen worden deze certificaten afgegeven door de douane, consulaten of bepaalde ministeries. Het certificaat wordt veelal gebruikt als politiek en handelspolitiek document.

Charter Party (C/P)
Een akte van overeenkomst, waarbij de ene partij (=reder=vervrachter) een schip of gedeelte daarrvan plus de bemanning ter beschikking stelt van de andere partij (=aflader=bevrachter). Charters regelen zaken als de aansprakelijkheid van de reder, laden en lossen, laad- en lostijden, liggeld, foutvracht.

Cheque
Een onvoorwaardelijke, gedagtekende en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als betrokkene een bepaalde som geld op vertoon van de cheques te betalen aan een al dan niet met mate genoemde persoon (ook wel nemer genoemd) of diens order, ten laste van de opdrachtgever (ook wel trekker genoemd). Ofwel een rekeninggebonden waardepapier met een door de bank, meestal tot een bepaalde limiet gegarandeerde uitbetaling. Een cliënt kan met een cheque een betaling verrichten.

CITES-vergunning
Vergunning afgegeven door het Ministerie van Landbouw voor invoer van bedreigde dier- en plantsoorten. Cites staat voor `Convention of International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna`.

Clean Bill of Lading
Als de goederen door de vervoerder in ontvangst zijn genomen en er zijn er geen aantekeningen gemaakt dan wordt gesproken van een schoon connossement.

CMR-vrachtbrief
Convention relative au contract de transport international de Marchandise par la Route`. Het CMR-verdrag betreft de overeenkomsten tot internationaal vervoer van goederen over de weg (zoals aansprakelijkheid in geval van schade). Het is grotendeels een verdrag tot unificatie van het materieel recht tot goederenvervoer over de weg. De vrachtbrief is een (internationaal) vervoersdocument.

Cognossement (connossement)
Vervoersdocument en waardepapier dat de lading van een schip belichaamt en verhandelbaar is al was het de lading zelf. Door overdracht van dit document gaat eigendom over. Het is een gedagtekend geschrift, waarbij de vervoerder verklaart dat hij bepaalde goederen in ontvangst heeft genomen, teneinde die te vervoeren naar een aangewezen bestemmingsplaats en aldaar uit te leveren aan een aangewezen persoon (of diens order), alsmede onder welke bedingen de uitlevering zal geschieden. Het connossement heeft meerdere functies: bewijs van ontvangst van de goederen door de vervoerder, een vervoersovereenkomst tussen de rederij en aflader, een uitleveringsstuk, d.w.z. dat de aangewezen persoon tegen overhandiging van het connossement in de bestemmingshaven in ontvangst kan nemen. Een connossement wordt ook wel Bill of Lading (B-L) genoemd.

Combined Transport Document (CTD)
Document dat het gehele gecombineerd transport dekt. Voorwaarde is dat het vervoer uit tenminste twee verschillende wijzen van vervoer bestaat.

Commissionair
De commissionair sluit overeenkomsten af, op zijn eigen naam of firma, op order van en voor rekening van een ander (principaal of committent genoemd). Voor de bemiddeling ontvangt de commissionair loon of provisie. De commissionair handelt op eigen naam en wordt tegenover derden verbonden en gerechtigd. Ook de tegenpartij wordt aan de commissionair verbonden en gerechtigd. De laatste is daarom niet verplicht tegenover de andere partij de naam van de lastgever te noemen.

Conformiteit, verklaring van
Zie fabrikantenverklaring

Connossement aan order
Een `connossement aan order` kan worden overgedragen door een endossement (overdracht met het recht een wissel of connossement aan derden over te dragen).

Connossement aan toonder
Bij transport door twee of meer maatschappijen geeft de eerste vervoerder een doorvoerconnossement af (connossement aan toonder). De eerste vervoerder is steeds aansprakelijk tegenover de eigenaar van de goederen

Connossement op naam
Bij een connossement op naam is verhandeling slechts mogelijk door een akte van overdracht (`acte van sessie`). Dit connossement wordt meestal gebruikt voor dure ladingen of passagiersgoederen.

Container
Een container is een laadkist van staal (aluminium of multiplex met glasvezelbescherming komt ook voor) met gestandaariseerde afmetingen (10, 20, 30 of 40 voet). Zo is er de 20 voets container voor normaal stukgoed tot 6 meter lengte. Nuttige inhoud is 18 tot 21 ton, zo`n 30 m3. De 40 voets container is bestemd voor ladingen van 12 meter. Capaciteit 23 tot 24 ton, 70 m3. Het toelaatbare brutogewicht van lading en container ligt bij de 20-voeter op 24 ton en bij de 40-voeter op ruim 30 ton. Er zijn verschillende uitvoeringen van de container. Zo is er verschil tussen land, zee- en luchtcontainers. Daarnaast zijn er verschillende soorten containers in verband met de soort lading, bijvoorbeeld: dry box, reefer, flatrack, vouwcontainer en een insulated porthole container.

Containernummer
Elke rederij container heeft een uniek containernummer. Dit nummer bestaat uit 4 letters (de zogenaamde prefix) gevolgd door 6 cijfers en een controle cijfer. De 4 letters duiden de eigenaar (rederij) van de container aan. Indien bedrijven zelf containers aanschaffen, bijvoorbeeld door ze over te kopen van de rederij, is er sprake van shipper owned containers. Vaak wordt dan de oude prefix van de rederij verwijderd. Soms kan het ontbreken van de prefix problemen opleveren bij de douane. Het is echter niet verplicht dat shipper owned containers een compleet containernummer bevatten. Het Bureau International des Containers et du Transport Intermodal kan hier meer over vertellen.

Controle-exemplaar T5
Het controle-exemplaar T5 dient te worden gebruikt ter controle van de naleving van de 60 dagen termijn. Het wordt gebezigd in alle gevallen waarin de goederen het douanegebied van de EG verlaten, zowel indien dit gebeurt via een andere lidstaat dan de lidstaat waar aangifte ten uitvoer is gedaan, als via de lidstaat waar de aangifte ten uitvoer is gedaan

CRF
Clean report of findings. Zie aldaar

CRI
Clean Report of Inspection. Zie aldaar

Currency Adjustment Factor (CAF)
Currency Adjustment Factor (valuta toeslag). Om de valutaschommelingen ten opzichte van de dollar af te dekken is de `CAF-currency adjustment factor` ingesteld. In de scheepvaart is het een toeslag op de zeevrachttarieven om nadelige schommelingen in de koers waarin deze vracht genoteerd wordt, op te vangen.

Customs Invoice
Speciale douanefactuur die o.a. gebruikt kan worden voor zendingen naar Canada.

CvO
Zie `Certificaat van Oorsprong`

Dangerous Goods Declaration
Bij vervoer van gevaarlijke stoffen over zee is het noodzakelijk om een dangerous goods declaration aan de zending toe te voegen. De verklaring is te verkrijgen bij Stichting Beurtvaartadres.

Declaratiepolis
Vorm van verzekering op contractbasis. De verzekeraar verbindt zich voor onbepaalde tijd, met tussentijdse wederzijdse opzegmogelikheden, meestal met werelddekking en tot zekere bedragen per gelegenheid, alle te verzenden goederen te verzekeren. De premies worden achteraf, meestal maandelijks afgerekend. Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Delcredere-beding
Beding in de agentuurovereenkomst krachtens welke de agent aansprakelijk is voor de solvabiliteit van de afnemer. De aansprakelijkheid is echter beperkt tot de hoogte van de overeengekomen provisie.

Derde landen
Term die wordt gehanteerd door de douane om landen aan te duiden die niet tot het douanegebied van de Europese Unie behoren.

Detentiekosten
Huur van een container. Wordt meestal per dag berekend. Bij natransport is de huur meestal een aantal dagen vrij van detentiekosten

Detention
Extra tijd die nodig is om een vrachtwagen te lossen of oponthoud bij de inklaring van goederen. Meestal heeft oponthoud tot gevolg dat er extra kosten worden gemaakt.

Dispache
Document opgemaakt door een schadedeskundige

Documentair incasso
Internationale betalingsvariant. Incasso waarbij de financiële papieren zoals wissels, cheques, promessen en kwitanties alsmede de commerciële documenten (bijv. factuur) door de exporteur aan zijn bank ter incasso worden gegeven, die deze via haar buitenlandse correspondent tracht te innen.

Documentair krediet (accreditief)
Betalingsmethode waarbij de bank zich, ten behoeve van de koper, tegenover de verkoper bereid verklaart onder bepaalde voorwaarden en tegen overgave van nauwkeurig omschreven documenten, te betalen of betalingsinstrumenten (wissel) te verschaffen. Wordt ookwel L-C genoemd.

Documents against acceptance (D/A)
Betalingsmethode waarbij de koper de door de verkoper op hem getrokken termijn- of langzichtwissel moet accepteren. Hierdoor verbindt de betrokkene (de koper) zich het wisselbedrag op de vervaldag te betalen

Documents against payment (D/P)
Betalingsmethode waarbij de betrokkene de documenten krijgt nadat hij de geaccepteerde wissel voor of op de vervaldag heeft betaald

Douane-unie
Vorm van economische integratie waarbij een vrij verkeer van goederen tussen de aangesloten landen wordt beoogd. De aangesloten landen voeren een gemeenschappelijk buitentarief. Een voorbeeld van een douane-unie is EG-Turkije.

Douanevervoer
Douanevervoer is het vervoer van goederen onder douanetoezicht van douanekantoor van vertrek naar douanekantoor van bestemming.

ED
Zie Enig Document

EEG-nummer
Uniek nummer dat wordt verstrekt aan vleesverwerkende bedrijven die voldoen aan de hygiene- en inrichtingseisen van de EG. Het Produktschap voor Vee, Vlees en Eieren kan informatie verstrekken over bedrijven die gekeurd zijn en reeds een nummer hebben. De RVV verricht de keuringen en verstrek de nummers.

Eigendoms-overdracht
Het overgaan van het eigendom van goederen van verkoper op koper. Dit kan gebeuren door bezitsverschaffing of door overdracht van de documenten die de lading belichamen (connossement). Bij handelskoop kan het tijdstip van eigendomsoverdracht en risico-overdracht verschillen.

Eigendoms-voorbehoud
Een beding in de algemene voorwaarden of het verkoopcontract dat bepaalt dat de verkoper ook na levering van de goederen eigenaar blijft tot deze volledig zijn betaald. Dit wordt overigens niet door elk recht ondersteund.

Endossement
Het overdragen van overdraagbare documenten door middel van het op de achterzijde plaatsen van een firmastempel en handtekening (open endossement) of door middel van een stempel en handtekening voorafgegaaan door de uitdrukking ‘voor ons aan de toonder van’ gevolgd door een naam van de persoon of firma aan wie wordt overgedragen. De bekendste overdraagbare documenten zijn: wissels, promesssen en cheques; ook assurantiepolissen en conossementen zijn overdraagbaar middels endossement.

Enig Document
Sinds 1 januari 1988 moet in de EU op grond van diverse verordeningen gebruik worden gemaakt van het zogenaamde Enig Document (ED). Het Enig Document kan dienst doen als aangifte ten uitvoer, aangifte voor communautair douanevervoer en aangifte ten invoer.Een volledige set van het Enig Document bestaat uit 8 exemplaren. De eerste drie exemplaren hebben betrekking op de te vervullen formaliteiten in het land van uitvoer. De laatste drie exemplaren hebben betrekking op de te vervullen formaliteiten in het land van invoer. De exemplaren 1, 4, 5 en 7 hebben betrekking op het douanevervoer.

EUR-1
Certificaat inzake het goederenverkeer in het handelsverkeer tussen de EU en de met de EU geassocieerde landen

Euro-2
Dit is een document dat de fabrikant of importeur afgeeft en wat stelt dat een auto voldoet aan de emissie-eisen die zijn gesteld in de Richtlijnen 88-77-EEG, 91-542-EEG en ECE-reglement 49-02. Document is nodig voor export van auto`s naar Polen. Meer informatie is te krijgen bij Bureau voor Voertuigdocumentatie en - Administratie VWE: www.vwe.nl

Europallet
Afmetingen 120x80 cm. Op een europallet passen vier collomodulaire dozen van 40x60 cm.

EX1
Douanedocument bestemd voor uitvoer (voorheen ED 61)

EX2
Douanedocument bedoeld voor de uitvoer goederen die passief worden veredeld en voor goederen waarop landbouwrestitutie wordt aangevraagd (voorheen ED 69).

EX3
Douanedocument bedoeld voor goederen die actief in de Europese Unie worden veredeld en verplicht zijn om weer te worden uitgevoerd (voorheen ED 68). In dit geval wordt bij invoer een voorwaardelijke vrijstelling van invoerrechten gehanteerd.

Expediteur
Een expediteur is een transportbemiddelaar Expediteurs zijn bedrijven met verschillende verantwoordelijkheden en rechten verbonden met het transporteren van goederen. Deze verantwoordelijkheden en rechten variëren van land tot land.

Express B/L
Alternatief connossement zonder verhandelbare waarde

Express Cargo Bill (ECB)
Alternatief voor het connossement. Het kan worden gebruikt voor het vervoer van goederen waarvoor geen verhandelbaar verschepingsdocument vereist zijn. De ECB biedt de mogelijkheid de betrokken goederen aan de ontvanger af te leveren, zonder dat deze behoeft te wachten op het orginele connossement, dat vaak met vertraging in zijn bezit komt. Op de ECB zijn dezelfde vervoerscondities van kracht als op het normale connossement

E.E.
Errors excepted (behoudens vergissingen)

Fabrikanten-verklaring
Wordt afgegeven door de producent of importeur

Factuurverklaring
Voor goederenzendingen een beperkte waarde hoeft altijd niet met een certificaat gewerkt te worden, maar kan met een verklaring (met een speciale vaste tekst) op de betreffende handelsfactuur worden volstaan. Bij de totstandkoming van de verschillende associaties van de Europese Gemeenschap met diverse landen en groepen van landen, is voorzien in een regeling voor goederenzendingen met een beperkte waarde, zendingen per post (postpakketten) en andere soorten van goedereninvoer.

FBL
FIATA combined transport bill of lading ook wel FIATA Multimodal Bill of Lading genoemd. Dit is een verhandelbaar connossement bij groepagevervoer. Het document bevat een aantal extra vakken waarin desgewenst de overeengekomen levertijd van de goederen, de waarde van de goederen en de opmerking `as carrier` kan worden ingevuld. Dit laatste houdt in dat de expediteur die het FBL opmaakt ook daadwerkelijk als vervoerder optreedt.

FCL
Zie Full Container Load.

FCR
FIATA Certificate of receipt of Forwarders Agent Certificate of Receipt. De Forwarding Agents Certificate of Receipt (FCR) is eigenlijk niet meer dan een verklaring van de expediteur dat de lading goederen is ontvangen voor vervoer naar het buitenland. Hiermee is dus niet vastgelegd dat het transport heeft plaatsgevonden of op een bepaalde datum heeft plaatsgevonden, maar slechts dat de goederen in goede staat aan de expediteur voor vervoer zijn afgeleverd. Het document is niet verhandelbaar en heeft geen waarde

FCT
FIATA Certificate of transport. Dit is een verhandelbaar certificaat gebruikt in het groepagevervoer, tenzij nadrukkelijk is aangegeven dat het niet verhandelbaar is.

Free sales certificate
Buitenlandse afnemers kunnen vragen om een free sales certificate. Indien de afnemer een door de leverancier zelf opgesteld certificaat niet accepteert, kan de leverancier dit certificaat krijgen bij de Keuringsdienst van Waren. Een certificate of free sales voor geregistreerde medicijnen of andere farmaceutische producten kan verkregen worden bij het Ministerie van Volksgezondheid

Freight payable at destination
Dit betekent dat het hoofdvervoer door de koper wordt betaald en dat de kosten voor zeevracht moeten worden betaald bij aankomst in de haven. Wordt vermeld op het connossement.

Full container load (FCL)
Zijn de goederen die worden aangeboden voldoende om een container te vullen dan spreekt men van een full container load.

Fytosanitair certificaat
Wordt afgegeven door de Plantenziektekundige Dienst (PD) na inspectie van diverse plantaardige produkten. De Plantenziektekundige Dienst is een agentschap van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. De belangrijkste taak van de dienst is het weren en bestrijden van ziekten en plagen in land- en tuinbouw.

Gecombineerde nomenclatuur
Het door de EU gehanteerde Geharmoniseerd Systeem aangevuld met statistische informatie

Geharmoniseerd Systeem
Een internationaal overeengekomen indeling van goederen middels cijfers in een gestructureerde nomenclatuur

Gelegenheids-bewerking
Als de oorsprong van goederen moet worden vastgesteld worden wel eens bewust be- of verwerkingen uitgevoerd die er alleen meer op gericht zijn een produkt de EU- of Nederlarlandse oorsprong te geven en op die manier slechts ontduiking beogen van bepalingen die op goederen uit bepaalde landen van toepassing zijn. Deze zgn. `gelegenheidsbewerking` leidt echter altijd tot de beslissing dat de goederen in geen geval geacht van oorsprong te zijn uit het land waar de gelegenheidsbewerking heeft plaatsgevonden

Gentlemen`s Agreement
Een rechtens niet bindende afspraak die partijen slechts kunnen nakomen, omdat zij `gentlemen` zijn. Indien echter onverhoopt één van de partijen zich niet als `heer` of als `dame` gedraagt, staat de wederpartij machteloos: omdat het slechts een `gentlemen`s agreement` betreft. In het zakelijk verkeer komen `gentlemen`s agreements` wel voor. Zeker in situaties waar het `dwingend` recht zich verzet tegen een rechtens bindend contract, of omdat alleen voor een rechtens bindend contract de toestemming van een derde partij nodig is, die men niet wil vragen.