Kopie van `Sociaal cultureel woordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Sociaal cultureel woordenboek
Categorie: Mens en samenleving
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 50


Agogisch
het opzettelijk veranderen van een gedragspatroon

Ambulant
zonder vaste plaats, heen en weer trekkend

Assertief
in staat om voor zichzelf op te komen

Bureau voor rechtshulp
organisatie die hulp biedt op het gebied van juridische zaken

Bureaucratisering
verambtelijking van het leven door de vele voorschriften en paperassen van de ambtenarij

Burnout
een reeks van verschijnselen waarbij mensen niet langer tegen hun werk opgewassen

Buurthuis
activiteitencentrum van en voor de•bewoners van een buurt

Cliënt
klant

Cultuur
alle geschreven en ongeschreven afspraken, waarden en normen van een samenleving

Educatie
opvoeding

Emancipatie
streven naar gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid, eerlijker maatschappelijke verhoudingen

Ethiek
praktische wijsbegeerte die handelt over wat goed en kwaad is

Etnisch
een volk in zijn geheel

Evaluatie
waarde bepalen. Het geven van je mening over bereikte resultaten en de gang van zaken

Feedback
letterlijk: terugkoppeling. Reacties en commentaar bedoeld om het werk te verbeteren

Feminisme
het streven naar een gelijkwaardige behandeling van vrouwen ten opzichte van mannen

Fonds
organisatie die een kapitaal beheert en hieruit bijdragen aan organisaties of individuen verleent voor een bepaald doel

Formeel
officieel, volgens regels en wetten Formuleren onder woorden brengen

Functiemacht
macht die ontleend wordt aan de functie die iemand inneemt in de organisatie of de groep

Functionele relatie
het doel van de relatie ligt buiten de persoonlijke sfeer en de een zoekt de ander op in verband met zijn functie fusie samenvoeging van ondememingen, partijen enz,

Fysiek
lichamelijk

Hiërarchie
rangorde

Identiteit
dat wat eigen is aan een persoon

Illegaal
onwettig,

Jongerencentrum
lokaliteit waar jongelui bijeen kunnen komen voor ontspanning en vormingNieuwkomer
iemand die nog niet lang in Nederland woont

Organogram
schematisch overzicht van een organisatiestructuur

Overheid
gezagsdragers

Signaleren
opmerken

Slachtoffermacht
hiervan is sprake als iemand door het handelen van de ander slachtoffer is geworden en daardoor die ander in verlegenheid kan brengen of kan laten opdraaien voor de geleden schade

Sleutelfiguur
contactpersoon van instelling, informeel leider van een groep

Spreekuur
geregeld tijdstip waarop cliënten kunnen komen om zaken te bespreken

Subcultuur
cultuur van bijzondere groepen, met van de officiële lijn afwijkende normen en doelstellingen

Subdoelen
concrete doelen, maken de keuzes en werkwijzen van een organisatie duidelijk

Subsidie
financiële toelagen van overheid of fondsen

Urbanisatie
verstedelijking

Vooroordeel
ongegronde mening

Vrijwilliger
iemand die vrijwilligerswerk doet

Vrijwilligerswerk
onbetaald, vrijwillig werk

Welzijnsinstellingen
instelling die zich bezig houd met welzijnswerk

Welzijnswerk
het werk van de welzijnszorg

Welzijnszorg
de zorg voor het geestelijke welzijn van de sociaal en economisch minder bedeelden

Werkdoelen
concrete doelen die bijna vanzelf de activiteiten opleveren

Werkervaringsplaats
arbeidsplaats bij een bedrijf of instelling, die wordt ingenomen door iemand die extra hulp nodig heeft om een plekje op de arbeidsmarkt te veroveren, en die met subsidies wordt gefinancierd.

Werkgebied
gebied waarover iemands werkzaamheden zich uitstrekken

Werkgever
persoon, instantie die werk geeft, werkkrachten in dienst heeft

Werkoverleg
bespreking over het werk zelf, over de sfeer waarin en omstandigheden waaronder gewerkt moet worden

Werkplan
schematisch plan voor uit te voeren werkzaamheden

Werkplek
plaats waar iemand zijn beroep uitoefent

Zelforganisatie
groep die georganiseerd is rond een bepaald probleem; de leden hebben zelf met dit probleem te maken