Kopie van `Sociaal cultureel woordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Sociaal cultureel woordenboek
Categorie: Mens en samenleving
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 194


Activiteitenplan
handleiding en overzicht bij het programmeren

Adviesrecht
in de Wet op de ondernemingsraden neergelegde plicht van de ondernemer, de ondernemingsraad advies te vragen over bepaalde onderwerpen

Agogisch
het opzettelijk veranderen van een gedragspatroon

Alfabetiseren
(een groep personen) leren lezen en schrijven

Allochtoon
van elders afkomstig

Ambulant
zonder vaste plaats, heen en weer trekkend

Arbeidsmarkt
vraag en aanbod van werknemers en arbeidsplaatsen Arbo-wet arbeidsomstandighedenwet. Hierin zijn allerlei regels vastgelegd over veiligheid op het werk en over arbeids- en rusttijden

Assertief
in staat om voor zichzelf op te komen

Autochtoon
oorspronkelijke bewoner van een land

Autoritair
zelf regerend: autoritair leider: leider die alles zelf bepaalt en beslist

Behoefteanalyse
een onderzoek naar de behoefte aan activiteiten, die leeft onder een cliënt of een doelgroep

Belangengroep
groep die specifieke belangen heeft

Beleid
wijze van behandeling van een zaak

Beleidsplan
plan betreffende het te voeren beleid

Beroepsethiek
afspraken of ongeschreven regels, die je kunnen helpen te bepalen wat je wel en wat je niet moet doen in situaties waarin het geweten een rol speelt.

Beroepshouding
opvattingen over de wijze waarop een beroep moet worden uitgeoefend

Beroepskracht
persoon die beroepshalve een betaalde functie vervult

Besluitvormingsproces
proces van het komen tot een bepaald gemotiveerd besluit bewonersparticipatie deelname van bewoners aan projecten in en voor de wijk

Bezwaarschrift
brief waarin een bezwaar wordt gemotiveerd

Bottom-up
besluitvormingsproces van onder (agogen) naar boven (directie)

Bron
oorsprong van informatie

Bureau voor rechtshulp
organisatie die hulp biedt op het gebied van juridische zaken

Bureaucratisering
verambtelijking van het leven door de vele voorschriften en paperassen van de ambtenarij

Burnout
een reeks van verschijnselen waarbij mensen niet langer tegen hun werk opgewassen

Buurthuis
activiteitencentrum van en voor de•bewoners van een buurt

Calamiteit
noodgeval, onvoorziene situatie

CAO
collectieve arbeidsovereenkomst. Hierin zijn afspraken die werknemers en werkgevers in een bepaalde sector maken, vastgelegd. Het gaat om afspraken over salaris, arbeidstijden, secundaire arbeidsvoorwaarden en vrije dagen.

Cliënt
klant

Communicatie
uitwisseling van informatie

Coördinator
iemand die coördineert, de zaken op elkaar afstemt

Creatief
scheppend

Crisiscentrum
opvangcentrum voor mensen met persoonlijke problemen

Cultuur
alle geschreven en ongeschreven afspraken, waarden en normen van een samenleving

Decentraliseren
(bestuurlijke bevoegdheden) spreiden over een aantal lagere instanties

Democratie
staatsvorm waarbij het volk wordt geregeerd door gekozen vertegenwoordigers uit eigen gelederen

Demografie
beschrijving van het verloop van geboorte en sterfte bij een volk

Deskundigheidsbevordering
bevordering van iemands deskundigheid d.m.v. (bij)scholing, vakliteratuur, collegiale consultatie enz.

Deskundigheidsmacht
macht van iemand die een dusdanige deskundigheid heeft met betrekking tot de voorliggende zaak dat andere van hem afhankelijk zijn

Detentie
opsluiting

Dictator
alleenheerser

Didactisch
lerend, onderwijzend

Dienstverlening
het verlenen van diensten

Discriminatie
ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde, niet ter zake doende kenmerken

Doel
hetgeen een instelling wil bereiken

Doelgroep
groep waarop een instelling zich richt

Doelgroepanalyse
onderzoek naar gedrag van de doelgroep rondom een specifiek vraagstuk

Draagvlak
ondersteuning van de achterban

Draaiboek
schema van de inhoud en de volgorde van de activiteiten

Drama
toneelwerk

Educatie
opvoeding

Emancipatie
streven naar gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid, eerlijker maatschappelijke verhoudingen

Enthousiasmeren
enthousiast maken

Ethiek
praktische wijsbegeerte die handelt over wat goed en kwaad is

Etnisch
een volk in zijn geheel

Evaluatie
waarde bepalen. Het geven van je mening over bereikte resultaten en de gang van zaken

Experiment
proefneming, proef

Expressie
uitdrukking

Faciliteit
voorziening

Feedback
letterlijk: terugkoppeling. Reacties en commentaar bedoeld om het werk te verbeteren

Feminisme
het streven naar een gelijkwaardige behandeling van vrouwen ten opzichte van mannen

Financieren
het beschikbaar stellen van geldmiddelen

Fonds
organisatie die een kapitaal beheert en hieruit bijdragen aan organisaties of individuen verleent voor een bepaald doel

Formeel
officieel, volgens regels en wetten Formuleren onder woorden brengen

Functiemacht
macht die ontleend wordt aan de functie die iemand inneemt in de organisatie of de groep

Functionele relatie
het doel van de relatie ligt buiten de persoonlijke sfeer en de een zoekt de ander op in verband met zijn functie fusie samenvoeging van ondememingen, partijen enz,

Fysiek
lichamelijk

Gedetineerde
gevangenen

Gedrag
alle activiteiten van een persoon die waargenomen kunnen worden door anderen

Gedragscode
geheel van gedragsregels,

Geheimhoudingsplicht
verplichting om iets voor anderen geheim te houden

Gemeente
zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders

Generaliseren
mensen over een kam scheren

Generatie
al de individuen van een zelfde trap in een voortplantingsreeks

Gewoonte
gebruikelijke wijze van doen

Gezin
echtpaar met hun eventuele kinderen

Globaal
niet gedetailleerd

Groenvoorziening
aanplant van struiken en heesters enz. in woonwijken

Groep
aantal min of meer bijeen horende personen

Groepsproces
kettingreacties binnen een groep. De een reageert op de ander en de ander weer op de een

Herintreder
iemand die opnieuw toetreed tot de arbeidsmarkt

Hiërarchie
rangorde

Huishoudelijk reglement
regels die gelden binnen een instelling

Hulpverlener
iemand die een beroep uitoefent in de professionele hulpverlening

Hulpverleningsinstelling
instelling die professionele hulp verleent

Humanisme
wereldbeschouwing die de menselijke waardigheid, de vrijheid en de waarde van de persoonlijkheid centraal stelt

Identiteit
dat wat eigen is aan een persoon

Illegaal
onwettig,

Individu
enkeling

Individuele dienstverlening
alle activiteiten die voor enkelingen worden ondernomen informeel niet officieel.

Infrastructuur
het totaal van onroerende voorzieningen zoals wegen, bruggen, vliegvelden, havens enz.

Instellingsdoel
de doelen die een organisatie of instelling zich stelt

Instituut
instelling

Intake-gesprek
oriënterend gesprek van een cliënt met een dienstverlenende instantie op basis waarvan al of niet tot toelating of opname wordt besloten

Interculturele
betrekkingen tussen verschillende culturen onderling

Jongerencentrum
lokaliteit waar jongelui bijeen kunnen komen voor ontspanning en vorming

Knelpunt
plaats waar in een gegeven situatie de moeilijkheid zit

Kwaliteitszorg
voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de geleverde diensten en activiteit

Kwantitatief
volgens de hoeveelheid of grootte

Laagdrempelig
gemakkelijk bereikbaar

Leefwereld
het geheel van dingen waarmee iemand in zijn leven te maken heeft