Kopie van `Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam
Categorie: Medisch
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 49


Ambu-ballon
(= merknaam voor beademings-ballon)

amputatie
(Huiddefecten) gehele of gedeeltelijke afzetting van een lichaamsdeel

aneurysma
(Hart- en vaatziekten term) (= zak- of spoelvormige verwijding van een slagader; slag­aderbreuk) afhankelijk van de plaats van het aneurysma, kan dit een levensbedreigende situatie zijn

aspiratie
(Ziekten aan de luchtwegen) (= aanzuiging / inademing) met: "patiënt heeft geaspireerd" bedoeld men meestal: inademing van andere zaken dan lucht: braaksel, water, etc. (zie: aspiratie-pneumonie)

aspiratie-pneumonie
(Ziekten aan de luchtwegen) longontsteking door aanzuiging (bij de inademing) van voor de longen schadelijke stoffen (kan dus ook tgv braken of bijna-verdrinking zijn !)

asthma cardiale
(Hart- en vaatziekten term) (asthma = veranderlijke belemmering in doorgankelijkheid kleine lucht­wegen) tgv van links-decompensatie ("longen lopen vol" door uittredend vocht) optredende ernstige benauwdheid

asystolie
(Hart- en vaatziekten term) (a = geen / systole = samentrekking hart­spier) geen samentrekking van de hartspier, geen elek­trische activiteit: streep op de scope)

atrium
(Hart- en vaatziekten term) (= boezem) 2 boezems aan de bovenzijde van het hart

C.A.B.G.
(Hart- en vaatziekten term) (= Coronary Artery Bypass Graft) dmv een bloedvat elders uit het lichaam (meestal uit een been) een bloedvat omleg­gen, zo een dichtge­slibt deel passe­rend (= "bypass")

C.A.G.
(Hart- en vaatziekten term) (= Coronair Angio Grafie) Röntgen-opnamen van de bloedvaten van het hart, d.m.v. het inbrengen van een catheter (= buisje / slangetje) in lies- of arm arterie (wordt doorge­voe­rd naar het hart) en het daarna inspui­ten van Röntgen con­trast-vloeistof

C.C.U.
(= Coronary Care Unit) hartbewakings-afdeling

C.V.A.
(Hart- en vaatziekten term) (= Cerebral Vasculair Accident) ten gevolge van een afsluiting van, of een bloeding vanuit, een bloedvat (-vaten) in de hersenen neurolo­gische uit­valsverschijn­selen, zoals halfzijdige zwakte van de beweging (= hemi-parese), of halfzijdige ver­lam­ming (verlamming = paralyse) en/of on­vermogen zich uit te drukken in spraak/schrift (= afasie)

cervicaal
wervels (Cervicale Wervel Kolom: nek/hals); thoracaal (thv de thorax = borstkas); lumbaal = lende-gebied (na de onderste rib)

clavícula
sleutelbeen

CT-scan
(= Computer Tomography) ronddraaiende Röntgenbuis, doorlicht telkens op een andere plaats het lichaamsdeel (hoofd, buikholte), zo ontstaat, mbv computer-interpretatie, een opname van een dwarsdoorsnede (in plaats van een voor-, achter-, of zijaanzicht zoals bij een gewone Röntgenfoto)

dysmatuur
(Zwangerschap en geboorte) onderontwikkeld tov leeftijd

epilepsie
(Ziektebeelden) (= vallende ziekte) aanvalsgewijs optredende stoornissen in de hersen-func­tie, zich meestal uitend in daling van de bewust­zijns­graad (= absence) tot bewusteloos­heid en krampen geduren­de langere tijd (= grand mal) - epi­leptisch in­sult (insult = aanval)

femur
dijbeen (fractuur --> shock-risico!)

gynaecologie
kennis van de ziekten van de vrouwelijke geslachtsorganen

H.N.P.
(Ziektebeelden) (= Hernia Nucleï Pulposi / hernia = breuk) uitstulping van een tussenwervelschijf waardoor druk ontstaat op bepaalde zenuwen, meestal thv de lendewer­vels (van boven naar beneden: L(umbale) 1, L2, L3, enz)

hyper-glycemie
(Ziektebeelden) (hyper = veel / glucose = druivesuiker / (a)emie = mbt het bloed) sterk verhoogd glucosegehalte van het bloed

hyper-ventilatie
(Ziekten aan de luchtwegen) versnelde en verdiepte ademhaling, meestal door emo­ties bij neurotische mensen, soms tgv ziektetoestanden zoals diabetes, cerebrale stoornissen of hartproble­men

hypo-glycemie
(Ziektebeelden) (hypo = verminderd/onvolkomen) te laag glucosegehalte van het bloed

I.B.S.
(Psychiatrie) (= In Bewaring Stelling) gedurende korte tijd (enkele weken) verplichte opname

I.C.U.
(= Intensive Care Unit) afdeling voor intensieve zorg tbv diverse vitale lichaamsfunctiesileus
(Ziektebeelden) onvermogen van de darm tot voortbewegen van de darm-inhoud, tgv bijvoorbeeld spierverlamming, afsluiting

immatuur
(Zwangerschap en geboorte) onvoldragen

impressie fractuur
(been/bot breuk) indrukking, b.v. slag op de schedel

ischemie
(Hart- en vaatziekten term) (= plaatselijke bloedeloosheid, zuurstoftekort in het weefsel)

orgaan bloeding
(Bloedingen) meestal door stomp of doordringend trauma aangedane organen (longen, lever, nieren, milt) --> shock !!

orthopedie
behandeling van ziekelijke vorm- en functieverandering van 't bewegingsapparaat

P.O.K.
(= Poliklinische Operatie Kamer)

P.T.C.A.
(Hart- en vaatziekten term) (= Percutane Transluminale Coronaire Angio­plastiek = "dot­teren": methode van dr Dotter en dr Judkins USA) dmv inbrengen catheter met opblaasbaar uiteinde, dicht-ge­slibte vaten verruimen

R.M.
(Psychiatrie) (= Rechtelijke Machtiging) gedurende langere tijd (half jaar) verplichte opname

septum-defect
(Hart- en vaatziekten term) (septum = tussenschot / defect = gebrek) bij hartproblemen meestal: O2-rijk bloed wordt door defect ("gaatje" in) tussen­schot van het hart "ver­mengd" met O2-arm bloed

seroniteit
(Zwangerschap en geboorte) te lang durende zwangerschap

sinus-ritme
(Hart- en vaatziekten term) (= RSR: Regulair Sinus Ritme) normale hartslag geactiveerd van­uit de sinus-knoop

slagaderlijke bloeding
(Bloedingen) (= arteriële bloeding) bloed spuit stootgewijs (hart-ritme) uit de wond

spannings-pneumothorax
(Ziekten aan de luchtwegen) tijdens de inademing wordt lucht aangezogen via een (traumatisch of ziekelijk) defect dat zich bij uitade­ming sluit, zodat de hoeveelheid lucht in de borsthol­te steeds toeneemt

succomberen
(= bezwijken/overlijden) voorkeurs-term bij het melden van dit gegeven aan de CPA per portofoon/mobilofoon: "de patiënt is "gesuccombeerd"

T.I.A.
(Hart- en vaatziekten term) (= Trancient Ischaemic Attack) plotseling optredende neurologische uitvalsverschijn­selen tengevolge van circulatie-stoornissen in de hersenen, welke van voorbijgaande aard zijn en wei­nig tot geen restver­schijnselen nalaten

T.S.
(Psychiatrie) (= Tentamen Suïcide) zelfmoordpoging

ulna
ellepijp

urine-retentie
(Ziektebeelden) (= ophouding/terughouding, van urine) onmogelijkheid urine uit de blaas te lozen

urologie
kennis van de ziekten van nieren, urinewegen en mannelijke geslachtsorganen

uterus
(Zwangerschap en geboorte) baarmoeder

wervel fractuur / dislocatie
(Hersen/zenuw-letsel) gevolg vaak: tintelingen en / of uitvalsverschijnselen (® nekkraag + wervelplank)

whip-lash
(Hersen/zenuw-letsel) (= zweep-slag) langdurige hoofd/nekpijn en duizeligheid na extreme strekking gevolgd door buiging van de nek, tgv schok­stoot bij botsing (kop-staart b.v)

zygoma
jukbeen