Kopie van `Flopclass - sociologie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Flopclass - sociologie
Categorie: Mens en samenleving
Datum & Land: 15/05/2007, BE
Woorden: 36


Aggregaten
verzamelingen van mensen die zich op eenzelfde moment in een zelfde ruimtelijke omgeving bevinden, zonder dat er tussen hen bepaalde sociale banden bestaan

Androgenitaal syndroom
'vrouwen' met mannelijke genitaliën

Animist
iemand met de overtuiging dat hij omringd is door raadsels, dat alles bezield is

Anomie
(normloosheid) Durkheim: Het feit dat in moderne maatschappijen de traditionele waarden van normen niet meer gelden, terwijl er nog geen nieuwe stabiele waarden en normenpatronen zijn ontwikkeld
de toestand waarin die individuen zich bevinden, die geen duidelijke standaarden hebben om hun gedrag op af te stemmen
Merton: de sociale druk waaraan individuen in bepaalde situaties blootstaan, wanneer de algemene aanvaarde waarden en streefdoelen conflicteren met wat in de realiteit mogelijk is

Bureaucratie
- de macht/regering is in handen van ambtenaren
- een interactiemodel dat gekenmerkt wordt door grote zorgvuldigheid en preciese, efficiënte administratie

Bureaucratie
interactiemodel dat gekenmerkt wordt door grote zorgvuldigheid en een preciese, efficiënte administratie

Civil inattention
beleefde inattentie: ieder individu laat met 1 korte blik blijken dat hij de aanwezigheid van de ander opmerkt, (maar vermijdt om gebaren te maken die de ander zou kunnen beschouwen als opdringerig)

Clan
een groep bestaande uit leden die geloven dat ze gemeenschappelijke voorouders hebben

Culturele universalia
enkele gemeenschappelijke kenmerken die voorkomen in (zo goed als) alle maatschappijen

Cultuur
de manieren waarop de leden van een maatschappij/groep iets doen ' levenswijzen van mensen

Cultuur
- allerlei verschijnselen die kortstondig (sociologisch) op veel aandacht kunnen rekenen
- vereniging van een bepaalde verschijnsel; soort van seculiere eredienst die men ... tav een godheid / gebeurtenis van iets waar meerdere mensen zich tot aangetro

Cultuurrelativisme
het bestuderen van een cultuur in termen van zijn eigen betekenissen en waarden.
relatief: waarbij men de eigen culturele veronderstellingen en vanzelfsprekend-heden tussen haakjes plaatst om te vermijden dat men vreemde gebruiken en waarden verkeerd begrijpt
absoluut: waarbij alle waarden en normen van gelijke morele waarde worden geacht

Ethisch normaal
in overeenstemming met ethische beginsellen, met het geweten

Etnocentrisch
waarden, normen, praktijken & denkbeelden uit een andere cultuur interpreteren in het licht van de waarden & normen van zijn eigen cultuur ipv ze te situeren in de context van de andere cultuur

Etnomethodologie/etnomethoden
studie van de etnomethoden etnomethoden:de methoden die 'gewone mensen' aanwenden om de handelingen en de uitspraken van anderen een betekenis te geven

Evolutie
een overgang van het homogene, of het gelijke naar het heterogene, of het verschillende, en van het ongeïntegreerde, of het onsamenhangende naar het geïntegreerde, of het samenhangende

Focused interaction
gerichte interacties: wanneer individuen zich uitdrukkelijk tot elkaar richten, dus directe aandacht schenken aan wat de anderen zeggen of doen

Ideaaltype
een abstracte beschrijving die bedoeld is om bepaalde kenmerken van de werkelijkheid te accentueren, zodat men een beter inzicht krijgt; is een idee, een type, een model

Ideologiëen
ideeën die het handelen van de machthebbers rechtvaardigen

Impression management
mensen pogen op allerlei manieren een welbepaalde indruk te maken op anderen, om te bekomen dat de anderen zullen reageren zoals ze verlangen

Klasse
een groep mensen met gelijke levenskansen

Nuclear family
kerngezin

Oedipale fase
fase dat de kinderen stilaan zonder het voortdurend gezelschap van de ouders kunnen

Oligarchie
het bestuur in de handen van weinigen/slechts enkelen

Organisatie
een grote vereniging van mensen die met elkaar in hoofdzaak onpersoonlijke interacties onderhouden om specifieke doeleinden te bereiken

Secularisatie
beschrijft het proces waarbij religie haar invloed op verscheidene sferen van het sociale leven verliest; verwereldijking; afkalving religie

Secundaire afwijking
- maatschappelijke 'erkenning' van het afwijkend gedrag
- wanneer het individu na een overtreding van een norm een label opgekleefd krijgt en hij zich daarmee vereenzelvigt, zodat hij zichzelf gaat beschouwen als deviant

Secundaire groepen
een aantal mensen die met elkaar op regelmatige basis interacteren

Semiotisch systeem
systeem van niet-verbale culturele betekenissen

Situationele benadering
de gelegenheid maakt de dief

Slavernij
systeem waarin sommigen individuen in persoonlijk dienstverband staan en vaak zelfs letterlijk de eigendom zijn van anderen

Subculturen
culturen die gedeeld worden door een gedeelte van de bevolking die de centrale dominantie respecteren, maar waar ook afwijkende waarden naar voor geschoven worden

Symbolen
- hulpmiddelen die verwijzen naar iets waar men geen greep op heeft
- tekens die een betekenis hebben die niet geheel te vatten is
- tekens in de betekenis van dingen die je eigenlijk ontsnappen

uitsluiting
strategieën die groepen gebruiken om zich te onderscheiden van 'outsiders', en om hen de toegang tot waardevolle hulpmiddelen te beletten of te bemoeilijken

Voorplan
sociale interacties die min of meer geformaliseerd verlopen, volgens gestileerde rollen

Wetten
door de overheid opgelegde normen waarnaar de burgers zich moeten gedragen