Kopie van `Flopclass - sociologie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Flopclass - sociologie
Categorie: Mens en samenleving
Datum & Land: 15/05/2007, BE
Woorden: 14


Clan
een groep bestaande uit leden die geloven dat ze gemeenschappelijke voorouders hebben

Culturele universalia
enkele gemeenschappelijke kenmerken die voorkomen in (zo goed als) alle maatschappijen

Cultuur
de manieren waarop de leden van een maatschappij-groep iets doen ' levenswijzen van mensen

Cultuur
- allerlei verschijnselen die kortstondig (sociologisch) op veel aandacht kunnen rekenen
- vereniging van een bepaalde verschijnsel; soort van seculiere eredienst die men ... tav een godheid - gebeurtenis van iets waar meerdere mensen zich tot aangetro

Cultuurrelativisme
het bestuderen van een cultuur in termen van zijn eigen betekenissen en waarden.
relatief: waarbij men de eigen culturele veronderstellingen en vanzelfsprekend-heden tussen haakjes plaatst om te vermijden dat men vreemde gebruiken en waarden verkeerd begrijpt
absoluut: waarbij alle waarden en normen van gelijke morele waarde worden geacht

Ethisch normaal
in overeenstemming met ethische beginsellen, met het geweten

Etnocentrisch
waarden, normen, praktijken & denkbeelden uit een andere cultuur interpreteren in het licht van de waarden & normen van zijn eigen cultuur ipv ze te situeren in de context van de andere cultuur

Etnomethodologie/etnomethoden
studie van de etnomethoden etnomethoden:de methoden die 'gewone mensen' aanwenden om de handelingen en de uitspraken van anderen een betekenis te geven

Ideaaltype
een abstracte beschrijving die bedoeld is om bepaalde kenmerken van de werkelijkheid te accentueren, zodat men een beter inzicht krijgt; is een idee, een type, een model

Ideologiëen
ideeën die het handelen van de machthebbers rechtvaardigen

Impression management
mensen pogen op allerlei manieren een welbepaalde indruk te maken op anderen, om te bekomen dat de anderen zullen reageren zoals ze verlangen

Nuclear family
kerngezin

Oedipale fase
fase dat de kinderen stilaan zonder het voortdurend gezelschap van de ouders kunnen

Oligarchie
het bestuur in de handen van weinigen-slechts enkelen