Kopie van `ABC van de andere overheid`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


ABC van de andere overheid
Categorie: Bestuur en organisatie > Overheid
Datum & Land: 07/10/2007, NL
Woorden: 34


Andere overheid
Actieprogramma dat tot doel heeft om deoverheid beter en efficiënter te laten werken. Het programma kent vierambitielijnen: 1) de overheid gaat haar dienstverlening aan de burgerverbeteren 2) de overheid gaat minder en anders regelen 3) de rijks-overheid gaat zichzelf beter organiseren 4) de rijksoverheid gaat haarrelaties met provincies en gemeenten vernieuwen. Voor gemeentenis een aantal speerpunten [z.a.] met name van belang

Burgerservicecode
Gedragscode die bestaat uit tien kwali-teitsnormen voor de digitale relatie tussen burger en overheid. Dezenormen zijn beschreven vanuit het gezichtspunt van de burger. De bur-ger weet wat hij mag verwachten, de overheid weet wat haar te doenstaat. U vindt de normen op www.burger.overheid.nl

Burgerservicenummer (Bsn)
Uniek persoonsnummerdat het huidige sofi-nummer vervangt. Het BSN krijgt een centrale rolin de gegevenshuishouding van de overheid. Een meer doelmatige enbeter betrouwbare uitwisseling van persoonsgebonden gegevens is eenbelangrijk voordeel van het BSN. Iedereen die een relatie heeft metons land, dus ook niet-Nederlandse ingezetenen die in Nederland wer-ken of er gedurende langere tijd verblijven, krijgt een BSN. Burgers diein de (nog te realiseren) Registratie Niet Ingezetenen (RNI) zijn opge-nomen, krijgen ook een burgerservicenummer. Zie ook: A-nummer

E-Formulieren
Elektronische formulieren. Zogenaamde intelli-gente formulieren, die alleen vragen wat relevant is. Eén set vragenkan door meerdere overheidsinstanties worden gebruikt. Bovendienbevorderen deze formulieren hergebruik van gegevens. Burgers enbedrijven kunnen namelijk gebruikmaken van gegevens die al bekendzijn bij verschillende instanties. Zie ook: meervoudig gebruik en admi-nistratieve lastenverlichting

E-Overheidslogo
Logo dat wordt gebruikt in communicatie-uitingen van organisaties die meebouwen aan de elektronische over-heid. Het logo is onderdeel van de E-overheidscommunicatiestrategie.Zie: colofon

Elektronisch betalen
Betalen via internet. Met de groteopkomst van interactieve websites is hier behoefte aan ontstaan. DeBank Nederlandse Gemeenten (BNG) speelde hier op in met de ont-wikkeling van een internetkassa. Per 1 januari 2006 werd deze internetkassa vervangen door de Ogone internetkassa. Daarnaast is er demogelijkheid om te betalen met iDEAL (pinnen via internet). Gemeentenhoeven dus zelf niet de kennis in huis te hebben om elektronischebetalingstransacties af te handelen

Elektronisch identificatiesysteem
Systeem omde identiteit van burgers en bedrijven mee te verifiëren. Het elektro-nisch identificatiesysteem is één van de vijf speerpunten [z.a] van hetProgramma Andere Overheid [z.a.]. Elektronische dienstverlening moetminstens zo veilig en betrouwbaar zijn als de ‘papieren’ dienstver-lening. Dat geldt ook voor de verificatie van klanten. DigiD [z.a.] kanhierbij helpen

Elektronisch inkopen (Eprocurement)
Het gebruik van elektronische middelen bij het inkoopproces. Wie elektronisch inkoopt, gebruikt veelal het internet om bestellingen tedoen. Elektronisch inkopen kan tot aanzienlijke besparingen leiden.Elektronisch betalen is met de komst van een nieuw Europees juri-disch kader voor overheidsopdrachten op 30 april 2004 eenvoudigergeworden. In de nieuwe richtlijnen wordt veel aandacht besteed aanelektronisch veilen, dynamische aankoopsystemen en het gebruik vanelektronische catalogi. Er zijn dus verschillende mogelijkheden voorgemeenten om elektronisch in te kopen

Elektronische dienstverlening
Dienstverlening metbehulp van elektronische middelen, zoals via internet. Ook wel e-dienstverlening genoemd. Dienstverlening is méér dan het verstrekkenvan producten en diensten aan klanten. Ook handhaving en veiligheidvallen hieronder

Elektronische overheid
Zie: Andere Overheid

Elo-Planning
Het ELO-planningsoverzicht maakt deel uit van devoortgangsrapportage Elektronische Overheid (ELO). Het overzicht biedtin één oogopslag inzicht in de voortgang en de ontwikkelingen die inde toekomst zullen (moeten) worden gerealiseerd. De rapportage geeftinzicht in hoeverre voornemens van het kabinet zijn gerealiseerdE N I KDe Nederlandse Identiteitskaart (eNIK) en het biometrisch pas-poort [z.a.] worden op 1 oktober 2006 gelijktijdig ingevoerd. De eNIKwordt voorzien van een chipcard. Hierop wordt een gelaat- en vingers-can opgeslagen. Uitgeven van een het biometrisch paspoort en de eNIKis een taak van de gemeente. Beide documenten worden straks cen-traal aangemaakt. Dit betekent dat gemeenten de processen rondomde verstrekking van deze documenten en de daarvoor gebruikte sys-temen moeten herzien

Goed opdrachtgeverschap
Op heldere wijze de behoeften en wensen van de organisatie overbrengen op de opdrachtnemerof leverancier. Bij gemeenten is de relatie tussen opdrachtgever enopdrachtnemer vaak niet professioneel georganiseerd. Goed opdrachtgeverschap vereist dat de opdrachtgever zich bewust is van haar ver-antwoordelijkheden, keuzemogelijkheden. De opdrachtgever weet wathij wil en waarom. De opdrachtgever heeft een kritische houding tenopzichte van de producten en diensten van de opdrachtnemer. Zie ook:leveranciersonafhankelijkheid en koppelvlakken

I-Professional
Vormt in de ideale situatie de schakel tusseninfrastructuur en organisatie. Een i-professional vertaalt de strategievan de organisatie naar hardware, software, diensten en oplossingen.Hij of zij geeft ondersteuning en houdt het netwerk in de lucht

I-Team
Team van experts dat gemeenten helpt om noodzakelijke com-ponenten voor de realisatie van de andere overheid [z.a.] (DigiD [z.a.],BSN [z.a.], stroomlijning basisregistraties [z.a.] te implementeren

Ict-Architectuur
Ook wel technische architectuur genoemd.Omvat de beschrijving van de ICT-componenten in een organisatie: watze zijn, wat ze doen en vooral ook hoe ze met elkaar in verband (zou-den moeten) staan. Door toenemende afhankelijkheden tussen verschil-lende technische ontwikkelingen wordt de behoefte aan een duidelijkeICT-architectuur groter. In een dergelijke architectuur worden de hoofd-lijnen van de gewenste ontwikkelrichtingen van de ICT-voorzieningenbinnen de gemeente geschetst. Om een ICT-architectuur te ontwikkelenis vaak een flinke investering nodig. Zie ook: architectuur, informatie-architectuur en informatiebeleid

Implementatiestrategie
Strategie bij het doorvoeren vaneen verandering. Vanaf het idee tot de daadwerkelijke realisatie. Devolgende facetten spelen hierbij een rol: resultaat, plannen en sturen,ontwerpen en inrichten, communiceren, opleiden en trainen, verankerenen verbeteren, afsluiten en evalueren. Een uitwerking van deze facettenis te vinden in het ABC van de verandering

Klant
Iemand die van de diensten van een ander gebruik wilmaken. De klantenkring van gemeenten bestaat uit burgers, bedrijven,maatschappelijke instellingen en andere overheidsorganisaties

Nieuw rijbewijsdocument (Nrd)
Een nieuw, goedcontroleerbaar rijbewijsdocument met het formaat van een creditkaart.Het ministerie van Verkeer en Waterstaat streeft ernaar dit document in2006 in te voeren. Om dit document uit te kunnen geven moeten debestaande gemeentelijke front- en backofficeapplicaties worden vervan-gen of aangepast. Ook moeten werkprocessen rondom de uitgifte vanrijbewijzen worden aangepast. Het NRD wordt namelijk centraal aange-maakt en kan na de aanvraag dus niet direct worden meegenomen

Omgevingsvergunning
Eén geïntegreerde vergunning voorbouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Burgers enbedrijven hebben nu nog verschillende vergunningen nodig. Als zijstraks een huis, fabriek of schuur willen (ver)bouwen, hoeven ze nogmaar één type vergunning aan te vragen: de omgevingsvergunning

Overheidstransactiepoort (Otp)
Een soort elek-tronisch postkantoor dat de elektronische communicatie tussen hetbedrijfsleven en overheden ondersteunt en bevordert. Deze voorzieningvormt dé nieuwe basis voor elektronische communicatie met de over-heid. De OTP gaat langs een groeipad voorzieningen leveren die ‘een-malige aanlevering, meervoudig gebruik’ [z.a.] mogelijk maken. De OTPwordt ontwikkeld door ICTAL. Zie: organisatieoverzicht

Service level agreement (Sla)
In het Nederlands ookwel dienstverleningsovereenkomst (DVO) genoemd. Een SLA is eenovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (bijvoorbeeldeen automatiseerder) waarin de afspraken over het dienstverlenings-niveau zijn vastgelegd. Hierin wordt het volgende beschreven: de dien-sten, het kwaliteitsniveau, de betrokken partijen, de omstandighedenwaaronder de diensten worden geleverd en de sancties die staan ophet niet behalen van het overeengekomen niveau

Service oriented architecture (Soa)
Zie:Dienstengerichte architectuur

Shared service center (Ssc)
Een resultaatverantwoor-delijk samenwerkingsverband [z.a.], al dan niet samengebracht in éénorganisatie-eenheid, dat specifieke gespecialiseerde diensten (zoalsadministratie, personeelszaken, informatietechnologie,inkoop, beleids-ontwikkeling, toezicht) levert aan de afzonderlijke moederorganisaties (besturen, of operationele diensten), op basis van een overeenkomsttegen een verrekenprijs

Silencio positivo
Wie zwijgt stemt toe. Bij een vergunnings-aanvraag geldt: is er geen tijdige beslissing, dan wordt de vergunninggeacht te zijn verleend. Dat is de kern van het Spaanse Lex Silencio-mechanisme, waarover de Taskforce Vereenvoudiging vergunningenin maart 2005 een rapport heeft uitgebracht. Naar aanleiding van ditrapport is in oktober 2005 een project gestart dat nagaat in hoeverrehet Silencio Positivo principe toegepast kan worden voor de verschil-lende Nederlandse vergunningenstelsels. In mei 2006 zal het kabinetuitspraak doen over de resultaten van deze inventarisatie

Single point of contact (Spoc)
Eén ingang voorcontacten met de overheid. In het kader van de Lissabon-agenda(opgesteld tijdens de EU top in Lissabon) streeft de Nederlandse over-heid naar invoering van één loket (“a single point of contact”) waardienstverleners langs elektronische weg hen aangaande administratieveformaliteiten moeten kunnen afhandelen. De planning is dat een enander uiterlijk eind 2007 in nationaal recht is omgezet en uiterlijk eind2008 is geëffectueerd. Zie ook: no wrong door en eenmalige gegevens-verstrekking.

Speerpunten andere overheid
Het Programma AndereOverheid telt vijf speerpunten.1. dienstverlening 65 procent elektronisch [z.a.];2. eenmalige gegevensverstrekking, meervoudig gebruik [z.a.];3. elektronisch identificatiesysteem [z.a.] voor verificatie van burgersen bedrijven;4. open standaarden [z.a.];5. kwaliteitscontracten met burgers en bedrijven [z.a.]

Superpilots
Afgerond project dat als doel had gemeentelijkedienstverlening aan burgers en bedrijven verder te ontwikkelen en ver-beteren. De gemeenten Den Haag, Enschede, Eindhoven en Helmondnamen aan het project deel. De ervaringen van deze vier gemeenten worden door EGEM en het Kenniscentrum ELO opengesteld voor anderegemeenten via de zogenaamde ‘Superpilotmatrix’

Uitvoering
Wijze waarop beleid wordt geïnterpreteerd en gereali-seerd in de praktijk. Een betere uitvoering van beleid vraagt een goedzicht op de prestaties. Door de prestaties van overheidsorganisatiesonderling te vergelijken – benchmarking - ontstaat meer zicht op hetkwaliteitsniveau van de uitvoering. Zie ook: prestatie indicatoren enkwaliteitscontracten

Voorhoedegemeente
NEGEM-project waaraan 26 gemeentendeelnemen. Zij gaan samen aan de slag met pilots en onderzoekenom hun prestaties te verbeteren op het gebied van transparantie [z.a.],dienstverlening [z.a.] en innovatie van bedrijfsprocessen. Deze activitei-ten moeten leiden tot generieke toepassingen, zodat ook andere ge-meenten van de opgedane kennis en ervaring gebruik kunnen maken

Vraaggerichte dienstverlening
Dienstverlening waar-bij de klant en zijn of haar verwachtingen centraal staan. Dit in tegen-stelling tot een aanbodgerichte aanpak waarin de structuur en werk-wijze van de gemeentelijke organisatie leidend is voor de wijze waaropdiensten en producten worden aangeboden aan klanten

Wet gba
Het wettelijk kader waaraan iedereen die betrokken isbij het GBA-stelsel zich moet houden. Onder de wet hangt een aantalbesluiten en regelingen omtrent de GBA [z.a.], zoals de zogenoemde‘autorisatiebesluiten’. Hierin wordt de gegevensverstrekking aan afne-mers vastgelegd. De wet GBA beschikt bovendien over een eigen stel-sel van privacybescherming. Dit stelsel sluit nauw aan bij de algemeneprivacywetgeving

Wet suwi
De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk eninkomen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil deWet SUWI zo aanpassen dat de klant zijn gegevens niet twee keerhoeft te verstrekken aan SUWI-organisaties. Deze organisaties moetenhun lokale en regionale samenwerking zelf zodanig inrichten dat aandeze eis kan worden voldaan. Hiervoor is een digitaal klantdossier[z.a.] nodig. Met dit dossier wordt alle keteninformatie over klantenbeschikbaar voor alle betrokkenen. Zie ook: ketenintegratieW E T W O ZDe Wet waardering onroerende zaken. Gemeenten zijnverantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Zij moeten ervoorzorgen dat zogenaamde WOZ-objecten worden afgebakend en dat ereen WOZ-waarde aan wordt toegekend. De komst van een stelsel vanbasisregistraties [z.a.] heeft impact op de uitvoering van de Wet WOZ. Het gehele gegevensverwerkende proces van de Wet WOZ moet daar-door opnieuw worden ingericht.

X-Factor
Niet definieerbare factor die van cruciaal belang is voorhet realiseren van de andere overheid

Zorgloket (Digitaal)
Digitale ontmoetingsplaats (bijvoor-beeld in de vorm van een loket op internet) tussen de vraag van deburger en het aanbod van organisaties en instellingen op het gebiedvan gezondheid, zorg en welzijn. Wordt door gemeenten bijvoorbeeldingezet ter uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) [z.a.]