Kopie van `ABC van de andere overheid`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


ABC van de andere overheid
Categorie: Bestuur en organisatie > Overheid
Datum & Land: 07/10/2007, NL
Woorden: 93


Aa-Nummer
Persoonsnummer dat wordt gebruikt in de gemeente-lijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA [z.a.]). Bij gegevens-uitwisseling is dit persoonsnummer van belang. Een burger die elek-tronisch een aanvraag bij de gemeente doet, kan met behulp van hetA-nummer worden geïdentificeerd. Zie ook: BSN

Administratieve lastenverlichting
Verminderenvan de tijd die burgers en bedrijven kwijt zijn om aan de informatie-verplichtingen van de overheid te voldoen. Door onnodige regelzuchten bureaucratie ervaren burgers en bedrijven (over)last in hun contac-ten met de overheid. Hier is de laatste jaren veel aandacht voor. Dedoelstelling is om deze lasten voor de burgers en bedrijven met eenkwart te verminderen voor eind 2007. Zie ook: Andere Overheid

Andere overheid
Actieprogramma dat tot doel heeft om deoverheid beter en efficiënter te laten werken. Het programma kent vierambitielijnen: 1) de overheid gaat haar dienstverlening aan de burgerverbeteren 2) de overheid gaat minder en anders regelen 3) de rijks-overheid gaat zichzelf beter organiseren 4) de rijksoverheid gaat haarrelaties met provincies en gemeenten vernieuwen. Voor gemeentenis een aantal speerpunten [z.a.] met name van belang

Architectuur
Architectuur is als benadering en begrip afkomstiguit de wereld van informatievoorziening.Een architectuur beschrijft de samenhangende structuur van de infor-matievoorziening, de daarmee te ondersteunen bedrijfsomgeving ende benodigde technische componenten. De architectuur van een orga-nisatie omvat ook de manier waarop de informatievoorziening bijdraagtaan de doelstellingen van de organisatie, plus de veranderstrategie dienodig is om die doelstellingen te realiseren.Het architectuurmodel van de Elektronische Overheid [z.a.] onderscheidtdrie lagen: bedrijfsarchitectuur[z.a.], informatiearchitectuur [z.a.] en deICT- of technische architectuur [z.a.]Invulling geven aan een architectuur waarmee nieuwe doelstellingenzoals de andere overheid [z.a] worden gerealiseerd, vergt investerin-gen. Bestaande applicaties en systemen moeten worden aangepast ofvervangen, processen moeten worden vernieuwd en de organisatie alsgeheel moet zich nieuwe werkwijzen eigen maken

Audit van beheersprocessen
Beoordeling van de auto-matiseringbeheersprocessen in een organisatie. Kenmerkend voor eenaudit is dat het onderzoek wordt afgezet tegen een normenkader

Authentieke registraties
Zie basisregistraties

Backoffice
Afdelingen en medewerkers die ondersteuning biedenaan de dienstverlening, maar zelf geen direct contact met klanten heb-ben. Zoals het systeembeheer, administratieve afdelingen en ontwikkel-en kantoorafdelingen

Ballenbak
Metafoor waarmee de vele ontwikkelingen wordensamengevat die op gemeenten afkomen. Zie ook: zandloper

Basisregistraties
Vormen de basis voor het stelsel van over-heidsregistraties. De basisregistraties bevatten authentieke (originele enbetrouwbare) gegevens over personen, bedrijven, gebouwen, percelenen topografie. Op dit moment zijn als de eerste 6 basisregistraties aan-gewezen: (1) Basispersonenregister (Gemeentelijke Basis Administratie[z.a.]) (2) Nieuwe Handelsregister (Basisbedrijvenregister), (3) BasisGebouwen Registratie, (4) Basisregistratie Kadaster, (5) BasisregistratieTopografie (6) Basisregistratie Adressen. Daarbij komen in de toekomstnog de kentekenregistratie van de RDW, de polisadministratie van het UWV en de inkomens- en vermogensregistratie van de Belastingdienst.Basisregistraties zullen in het hele land verplicht gebruikt worden dooralle overheidsinstanties en, zo mogelijk, door private organisaties (ten-zij het gebruik om zwaarwegende redenen zoals privacybeschermingexpliciet is uitgesloten).Zie ook: stroomlijning basisregistraties, meervoudig gebruik, admini-stratieve lastenverlichting en dienstenbus

Bedrijfsarchitectuur
De architectuur [z.a.] die betrekkingheeft op de bedrijfsomgeving. De bedrijfsarchitectuur gaat over destructuur en de samenhang van producten, de processen waarmee dieproducten worden gemaakt en de organisatieonderdelen die deze pro-cessen uitvoeren

Bedrijvenloket
Ondersteunt ondernemers en beoogt de dienst-verlening van de overheid aan bedrijven te verbeteren. Het bedrijven-loket geeft informatie en verleent diensten van overheidsorganisaties aan ondernemers. Met behulp van het landelijke bedrijvenloket www.bedrijvenloket.nl kunnen gemeenten hun ondernemers lokaal ondersteunen

Bedrijvennummer (Bin)
Nummer dat bedrijven en overigeorganisaties aanduidt. Het is gebaseerd op de inschrijfnummers van de Kamer van Koophandel. Het nummer is nodig bij aansluiting op hetBasis Bedrijvenregister of bij het aanduiden van bedrijven en andereorganisaties binnen de gemeentelijke werkprocessen. Zie ook: basis-registraties

Beveiliging
Treffen van beschermingsmaatregelen tegen bedrei-gingen zoals virussen, hacking, spam en andere vormen van ongewenstgebruik van geautomatiseerde voorzieningen. Daarnaast heeft beveili-ging betrekking op het vaststellen van echtheid en betrouwbaarheidvan digitale identificatie en gegevens. Zie ook: Basisregistraties enDigiD

Biometrisch paspoort
Paspoort waarin lichaamskenmerkenvan de eigenaar zijn opgenomen, met als doel de eigenaar te kunnenidentificeren. De lichaamskenmerken die in aanmerking komen voor bio-metrische identificatie zijn niet-overdraagbaar op andere personen. Ze zijnnauwelijks fraudegevoelig. Voorbeelden van lichaamskenmerken die inaanmerking komen zijn vingerafdrukken, iriskenmerken, gelaatskenmerken(vooral het bovenste deel van het gelaat) en de spraak. De Europese Unieheeft in december 2004 de opslag van de gelaatscan en de vingerscan inreisdocumenten verplicht gesteld. Zie ook: eNIK

Burgerservicecode
Gedragscode die bestaat uit tien kwali-teitsnormen voor de digitale relatie tussen burger en overheid. Dezenormen zijn beschreven vanuit het gezichtspunt van de burger. De bur-ger weet wat hij mag verwachten, de overheid weet wat haar te doenstaat. U vindt de normen op www.burger.overheid.nl

Burgerservicenummer (Bsn)
Uniek persoonsnummerdat het huidige sofi-nummer vervangt. Het BSN krijgt een centrale rolin de gegevenshuishouding van de overheid. Een meer doelmatige enbeter betrouwbare uitwisseling van persoonsgebonden gegevens is eenbelangrijk voordeel van het BSN. Iedereen die een relatie heeft metons land, dus ook niet-Nederlandse ingezetenen die in Nederland wer-ken of er gedurende langere tijd verblijven, krijgt een BSN. Burgers diein de (nog te realiseren) Registratie Niet Ingezetenen (RNI) zijn opge-nomen, krijgen ook een burgerservicenummer. Zie ook: A-nummer

Commissie Jorritsma
De VNG-commissie GemeentelijkeDienstverlening wordt ook wel aangeduid als de Commissie Jorritsma.De commissie is in maart 2004 van start gegaan onder leiding vanmevrouw Annemarie Jorritsma met als doel het inventariseren en ont-sluiten van ‘good practices’ van gemeentelijke dienstverlening en hetontwikkelen van een visie op goede gemeentelijke dienstverlening.

Dienstenbus
Een oplossing die gebruik maakt van softwareom de communicatie en gegevensuitwisseling tussen diensten vanmeerdere informatiesystemen (applicaties) te verzorgen. De oplossingmaakt deel uit van een dienstengerichte architectuur [z.a.]. Het conceptdienstenbus wordt ook wel servicebus genoemd. Zie ook: architectuur,basisregistraties, en GBA

Dienstengerichte architectuur
Wordt ook wel ServiceOriënted Architecture (SOA) genoemd. Concept waarbij de informatie-voorziening is gebaseerd op eenheden die elkaar om diensten vragenen deze in de vorm van gegevens en bewerkte gegevens ook leverenen geleverd krijgen. Processen, organisatieonderdelen, informatie-systemen en ICT-componenten worden beschouwd als zelfstandige een-heden die elkaar deze diensten leveren. De dienstenbus [z.a.] verzorgthet uitwisselen van de diensten

Dienstverleningsconcept
Een uitwerking van de wijzewaarop processen, procedures, systemen, de organisatie en aanstu-ring worden ingericht om diensten te kunnen verlenen aan burgers enbedrijven. Op basis daarvan worden concrete randvoorwaarden-normengeformuleerd waar de dienstverlening aan moet voldoenD I G I DStaat voor Digitale Identiteit. DigiD (spreek uit: Diegiedee)is een gemeenschappelijk systeem waarmee overheidsinstellingen deidentiteit kunnen verifiëren van burgers en bedrijven die gebruikmakenvan hun elektronische diensten. Gebruikers van DigiD kunnen sinds1 januari 2005 met één gebruikersnaam en wachtwoord bij een grootaantal digitale diensten van overheden terecht. Sinds november 2005is DigiD ook beschikbaar voor bedrijvenD

Digitaal bouwloket
Maakt het digitaal indienen en beoor-delen van bouwaanvragen mogelijk. Dit heeft een snellere afhandelingtot gevolg. Beoordelaars van de aanvraag kunnen immers gelijktijdigen plaatsonafhankelijk aan het dossier werken. Daarnaast levert dezemanier van werken een grote kostenbesparing op

Digitaal klantdossier
Zie: Persoonlijke Internet Pagina(PIP)

Digitale aanvraagvog
Via elektronische weg aanvragenvan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Uit recent onderzoek vanEGEM blijkt dat dit burgers en bedrijven veel tijd en geld kan bespa-ren. Samen met het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag(COVOG) start EGEM begin 2006 een pilot om een digitale aanvraag-procedure te realiseren

Digitale kluis
Een digitale kluis geeft de burger een eigen elek-tronisch overzicht van zijn of haar gegevens die bij de overheid bekend zijn. De burger kan deze gegevens naar eigen inzicht verstrekken aan geïnteresseerde organisaties met een niet-publieke taak. Zie ook PIP

Digitalisering
Informatie omzetten naar binaire ofwel elektronische vorm

Documentairstructuurplan (Dsp)
Een DocumentairStructuur Plan is verplicht voor gemeenten en bevat een compleet enlogisch samenhangend overzicht van de wijze waarop men omgaat metde archiefbescheiden

Elektronisch betalen
Betalen via internet. Met de groteopkomst van interactieve websites is hier behoefte aan ontstaan. DeBank Nederlandse Gemeenten (BNG) speelde hier op in met de ont-wikkeling van een internetkassa. Per 1 januari 2006 werd deze internetkassa vervangen door de Ogone internetkassa. Daarnaast is er demogelijkheid om te betalen met iDEAL (pinnen via internet). Gemeentenhoeven dus zelf niet de kennis in huis te hebben om elektronischebetalingstransacties af te handelen

Elektronisch identificatiesysteem
Systeem omde identiteit van burgers en bedrijven mee te verifiëren. Het elektro-nisch identificatiesysteem is één van de vijf speerpunten [z.a] van hetProgramma Andere Overheid [z.a.]. Elektronische dienstverlening moetminstens zo veilig en betrouwbaar zijn als de ‘papieren’ dienstver-lening. Dat geldt ook voor de verificatie van klanten. DigiD [z.a.] kanhierbij helpen

Elektronisch inkopen (Eprocurement)
Het gebruik van elektronische middelen bij het inkoopproces. Wie elektronisch inkoopt, gebruikt veelal het internet om bestellingen tedoen. Elektronisch inkopen kan tot aanzienlijke besparingen leiden.Elektronisch betalen is met de komst van een nieuw Europees juri-disch kader voor overheidsopdrachten op 30 april 2004 eenvoudigergeworden. In de nieuwe richtlijnen wordt veel aandacht besteed aanelektronisch veilen, dynamische aankoopsystemen en het gebruik vanelektronische catalogi. Er zijn dus verschillende mogelijkheden voorgemeenten om elektronisch in te kopen

Elektronische dienstverlening
Dienstverlening metbehulp van elektronische middelen, zoals via internet. Ook wel e-dienstverlening genoemd. Dienstverlening is méér dan het verstrekkenvan producten en diensten aan klanten. Ook handhaving en veiligheidvallen hieronder

Elektronische overheid
Zie: Andere Overheid

Elo-Planning
Het ELO-planningsoverzicht maakt deel uit van devoortgangsrapportage Elektronische Overheid (ELO). Het overzicht biedtin één oogopslag inzicht in de voortgang en de ontwikkelingen die inde toekomst zullen (moeten) worden gerealiseerd. De rapportage geeftinzicht in hoeverre voornemens van het kabinet zijn gerealiseerdE N I KDe Nederlandse Identiteitskaart (eNIK) en het biometrisch pas-poort [z.a.] worden op 1 oktober 2006 gelijktijdig ingevoerd. De eNIKwordt voorzien van een chipcard. Hierop wordt een gelaat- en vingers-can opgeslagen. Uitgeven van een het biometrisch paspoort en de eNIKis een taak van de gemeente. Beide documenten worden straks cen-traal aangemaakt. Dit betekent dat gemeenten de processen rondomde verstrekking van deze documenten en de daarvoor gebruikte sys-temen moeten herzien

E-Formulieren
Elektronische formulieren. Zogenaamde intelli-gente formulieren, die alleen vragen wat relevant is. Eén set vragenkan door meerdere overheidsinstanties worden gebruikt. Bovendienbevorderen deze formulieren hergebruik van gegevens. Burgers enbedrijven kunnen namelijk gebruikmaken van gegevens die al bekendzijn bij verschillende instanties. Zie ook: meervoudig gebruik en admi-nistratieve lastenverlichting

E-Overheidslogo
Logo dat wordt gebruikt in communicatie-uitingen van organisaties die meebouwen aan de elektronische over-heid. Het logo is onderdeel van de E-overheidscommunicatiestrategie.Zie: colofon

Frontoffice
Plek waar de klant contact maakt met de organi-satie. Dit kan via de balie zijn maar ook per telefoon, e-mail, post ofvia de website

Geografisch informatiesysteem (Gis)
Met ditsysteem kan administratieve en geometrische informatie (ook welvastgoedinformatie) worden gecombineerd in een presentatie. Er kandus een gebied op een kaart worden geselecteerd, waarna er allerleiinformatie over dat gebied verschijnt. Zo wordt bijvoorbeeld in éénoogopslag duidelijk hoeveel industriële bedrijven zich in een bepaaldgebied bevinden

Goed opdrachtgeverschap
Op heldere wijze de behoeften en wensen van de organisatie overbrengen op de opdrachtnemerof leverancier. Bij gemeenten is de relatie tussen opdrachtgever enopdrachtnemer vaak niet professioneel georganiseerd. Goed opdrachtgeverschap vereist dat de opdrachtgever zich bewust is van haar ver-antwoordelijkheden, keuzemogelijkheden. De opdrachtgever weet wathij wil en waarom. De opdrachtgever heeft een kritische houding tenopzichte van de producten en diensten van de opdrachtnemer. Zie ook:leveranciersonafhankelijkheid en koppelvlakken

Ict-Architectuur
Ook wel technische architectuur genoemd.Omvat de beschrijving van de ICT-componenten in een organisatie: watze zijn, wat ze doen en vooral ook hoe ze met elkaar in verband (zou-den moeten) staan. Door toenemende afhankelijkheden tussen verschil-lende technische ontwikkelingen wordt de behoefte aan een duidelijkeICT-architectuur groter. In een dergelijke architectuur worden de hoofd-lijnen van de gewenste ontwikkelrichtingen van de ICT-voorzieningenbinnen de gemeente geschetst. Om een ICT-architectuur te ontwikkelenis vaak een flinke investering nodig. Zie ook: architectuur, informatie-architectuur en informatiebeleid

Implementatiestrategie
Strategie bij het doorvoeren vaneen verandering. Vanaf het idee tot de daadwerkelijke realisatie. Devolgende facetten spelen hierbij een rol: resultaat, plannen en sturen,ontwerpen en inrichten, communiceren, opleiden en trainen, verankerenen verbeteren, afsluiten en evalueren. Een uitwerking van deze facettenis te vinden in het ABC van de verandering

Informatiearchitectuur
De samenhangende structuur vande informatievoorziening in een organisatie. Daarbij gaat het om infor-matiesystemen (applicaties), gegevens (content) en de wijze waaropapplicaties onderling zijn gekoppeld (applicatie-integratie). Bovendienomvat de informatiearchitectuur de manier waarop de informatievoorziening bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie. Zie ook:architectuur en ICT-architectuur

Informatiebeleid
Geheel van visies, uitspraken en voor-schriften die richting geven aan de ontwikkeling en inrichting van deICT-huishouding [z.a.]. Deze ontwikkelingen hebben impact op de ICT-architectuur [z.a.]. Het informatiebeleid bestaat uit informatieplannen[z.a.]. Het opstellen van informatiebeleid is bij voorkeur een periodiekterugkerende activiteit

Informatiehuishouding
Omvat de opslag, het beheer ende verstrekking van gegevens binnen een organisatie. Voor alle opera-tionele bedrijfsprocessen vormt het fundament een adequaat ingerichteen professioneel gebruikte informatiehuishouding

Informatieplan
Beschrijving van de gewenste ICT-huishouding [z.a.], inclusief actieplan (projectenkalender) voor de realisatie daarvan

Ink-Managementmodel
Het managementmodel van hetInstituut Nederlandse Kwaliteit. Het model is gebaseerd op het EFQM-model (zie: ABC van de verandering). Meer informatie over het INK-managementmodel is te vinden op www.ink.nl

I-Professional
Vormt in de ideale situatie de schakel tusseninfrastructuur en organisatie. Een i-professional vertaalt de strategievan de organisatie naar hardware, software, diensten en oplossingen.Hij of zij geeft ondersteuning en houdt het netwerk in de lucht

I-Team
Team van experts dat gemeenten helpt om noodzakelijke com-ponenten voor de realisatie van de andere overheid [z.a.] (DigiD [z.a.],BSN [z.a.], stroomlijning basisregistraties [z.a.] te implementeren

Ketenintegratie
Samenwerking binnen en tussen de opeenvol-gende schakels binnen een organisatie- of bedrijfskolom, van leveran-ciers tot aan de klant. Alle organisaties en afdelingen in de keten dieachtereenvolgens een rol spelen in het productie- of dienstverlenings-proces werken zo met elkaar samen. Dit wordt ook wel aangeduid metde Engelse term Supply Chain Management. Doel van ketenintegratieis het stroomlijnen en verbeteren van de gemeenschappelijke voort-brengings- en administratieve processen binnen de dienstverlenings-keten. Zie ook: ketenpartners

Ketenpartners
Persoon of organisatie, buiten de eigen organi-satie, die een bijdrage levert aan de totstandkoming en-of levering vanhet product of professioneel betrokken is bij het product of de klant.Zie ook: ketenintegratie

Klant
Iemand die van de diensten van een ander gebruik wilmaken. De klantenkring van gemeenten bestaat uit burgers, bedrijven,maatschappelijke instellingen en andere overheidsorganisaties

Koppelvlak
Een interface die volgens een bepaalde standaardde uitwisseling van gegevens tussen informatiesystemen verzorgt. Eenkoppelvlak werkt met standaarden [z.a]. Het aanleverende systeem isverantwoordelijk voor de vertaling van gegevens naar die standaard.Het afnemende systeem zorgt voor omzetting naar haar eigen ‘taal’.Zie ook: goed opdrachtgeverschap, leveranciersonafhankelijkheid

Kwaliteitshandvest
In een kwaliteitshandvest doet eengemeente een beperkt aantal, klantgerichte beloften over de kwaliteitvan de dienstverlening. Die beloften staan bijvoorbeeld op de balieof op een website. Zo weten burgers en bedrijven wat ze mogen ver-wachten. Door toepassing van dit instrument, geven gemeenten eenconcrete invulling aan méér klantgerichtheid

Leveranciersonafhankelijkheid
Vrijheid om softwarevan een leverancier naar keuze te betrekken. Door open standaarden[z.a.] te gebruiken, zijn overheidsinstanties onafhankelijk van softwareleveranciers. Ook kan software van verschillende aanbieders in samen-hang worden gebruikt. Op die manier kunnen overheidsinstanties peroplossing kiezen voor de beste prijs-prestatieverhouding. Bovendiengeeft het gebruik van open standaarden flexibiliteit om koppelingenmet andere, externe informatiesystemen aan te brengen. Zie ook:koppelvlakken en goed opdrachtgeverschap

Meervoudig gebruik
Maar één keer gegevens aanleverenaan een overheid, die ze vervolgens meerdere keren gebruikt. De over-heid vraagt op die manier niet meer aan burgers en bedrijven danstrikt noodzakelijk is. Dat voorkomt irritatie én onnodige administra-tieve rompslomp. Bovendien zorgt het voor verbetering van de dienst-verlening aan burgers en bedrijven. Zie ook: eenmalige gegevensver-strekkingM I D O F F I C EEen architectuurconcept dat zich bevindt tussen defront- en backoffice [z.a.]. De frontoffice is de presentatielaag vaneen organisatie naar de buitenwereld. Onderdelen van de frontofficezijn een callcenter, website en balie. De backoffice is het hart van deorganisatie. Hier spelen zich processen af die onzichtbaar zijn voor de buitenwereld. Het verwerken van gegevens bijvoorbeeld. De midofficefungeert als koppelvlak [z.a.] tussen de verschillende front- en back-officesystemen. Zie ook: architectuur

Multichanneling
Communicatie via meerdere kanalen, bijvoor-beeld via de telefoon, e-mail, post en de balie. Zie ook: no wrong dooren landelijk contactcentrum overheid

Nieuw rijbewijsdocument (Nrd)
Een nieuw, goedcontroleerbaar rijbewijsdocument met het formaat van een creditkaart.Het ministerie van Verkeer en Waterstaat streeft ernaar dit document in2006 in te voeren. Om dit document uit te kunnen geven moeten debestaande gemeentelijke front- en backofficeapplicaties worden vervan-gen of aangepast. Ook moeten werkprocessen rondom de uitgifte vanrijbewijzen worden aangepast. Het NRD wordt namelijk centraal aange-maakt en kan na de aanvraag dus niet direct worden meegenomen

No wrong door
Concept dat uitgaat van één portaal binnen deoverheid, dat er voor zorgt dat klanten [z.a.] alle producten direct bijhaar kunnen afnemen. Indien dat niet mogelijk is, zorgt de gemeenteervoor dat de producten door andere overheden of ketenpartners [z.a.]worden geleverd. De gemeente kan haar klanten dus altijd helpen.Ook als het gaat om een product of dienst van een andere overheid.De klant wordt niet meer van het kastje naar de muur gestuurd en hij hoeft dus zelf niet te weten bij welke overheid hij met zijn vraagterecht moet. Om dit te realiseren is het wel nodig dat de verschillendeproductcatalogi [z.a.] goed samenwerken

Omgevingsvergunning
Eén geïntegreerde vergunning voorbouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Burgers enbedrijven hebben nu nog verschillende vergunningen nodig. Als zijstraks een huis, fabriek of schuur willen (ver)bouwen, hoeven ze nogmaar één type vergunning aan te vragen: de omgevingsvergunning

Opensourcesoftware (Oss)
Sofware waarvan de bron-code openbaar is. De broncode is de programmataal waaruit de soft-ware is opgebouwd. OSS is gratis te downloaden vanaf het internet.Als ontwikkelaars en programmeurs willen, kunnen ze dus een bijdrageleveren aan de ontwikkeling van OSSO

Openstandaarden
Eén van de vijf speerpunten [z.a.] van hetProgramma Andere Overheid [z.a.]. Een standaard is open wanneerdeze tot stand is gekomen in overleg tussen verschillende partijen.Open standaarden moeten worden beheerd door een non-profitorga-nisatie die een vrij toetredingsbeleid kent. De specificaties van openstandaarden moeten volledig beschreven zijn en voor iedereen vrijtoegankelijk. Er zijn geen beperkende voorwaarden voor hergebruik.De kosten voor het gebruik van open standaarden zijn laag. Bovendienzijn er geen beperkende voorwaarden voor hergebruik. Met open stan-daarden kunnen gebruikers bijvoorbeeld internetten, e-mails verzendenen ontvangen en documenten uitwisselen met anderen, zonder dat hetuitmaakt welke sofware zij gebruiken

Overheidstransactiepoort (Otp)
Een soort elek-tronisch postkantoor dat de elektronische communicatie tussen hetbedrijfsleven en overheden ondersteunt en bevordert. Deze voorzieningvormt dé nieuwe basis voor elektronische communicatie met de over-heid. De OTP gaat langs een groeipad voorzieningen leveren die ‘een-malige aanlevering, meervoudig gebruik’ [z.a.] mogelijk maken. De OTPwordt ontwikkeld door ICTAL. Zie: organisatieoverzicht

Pactvanpans
Een initiatief van de 100.000+ gemeente-secretarissen en de VNG ter versterking van de doelstellingen van het programma Andere Overheid. Met het Pact van Pans streven zij ernaarde ontwikkeling van de lokale e-overheden verder te versterken en teondersteunen. Zie ook: organisatieoverzicht: GovUnited, VNG, 100.000+gemeenten en VGS.

Persoonlijke internet-pagina (Pip)
Een internet-pagina bij de overheid die burgers zelf kunnen inrichten (voorheene-dossier). Het is de bedoeling dat op deze pagina persoonlijke gege-vens en informatie komen te staan over alle lopende contacten van deburger met de overheid. Eigen gegevens die daarbij van belang zijn,worden zo langs één weg toegankelijk en kunnen makkelijker meer-voudig gebruikt [z.a.] worden. Een PIP kan verder worden gebruiktom persoonlijke voorkeursopties in te stellen voor het ontvangen vanbijvoorbeeld attenderingen en statusberichten van de overheid. In dezomer van 2005 is op rijksniveau besloten het streefbeeld van een PIPin een stapsgewijs, geleidelijk realisatietraject aan bestuurlijke partnersvoor te leggen. Zie ook organisatieoverzicht: Burger@overheiden Advies.overheid

Persoonslijst (Pl)
Het geheel van gegevens van éénpersoon in de basisadministratie

Pragmatika
Instrument van EGEM waarmee goede praktijkvoorbeelden aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Met het instrument wilEGEM gemeenten op een pragmatische manier helpen bij de ontwik-keling van elektronische dienstverlening. EGEM heeft inmiddels eenwerkend prototype gebouwd. Pragmatika brengt verschillende gemeen-ten, uitvoeringsorganisaties, het Kadaster, provincies en ministeries bijelkaar. Hun databases zijn in het systeem namelijk aan elkaar gekop-peld. Het resultaat is dat klanten van Pragmatika niet meer hoeven uitte zoeken bij welke overheidsinstelling ze de gewenste informatie opmoeten vragen

Prestatie-Indicator
Een meetbare grootheid die een aan-wijzing geeft voor de geleverde kwaliteit. Hierbij valt te denken aan debereikbaarheid van de helpdesk, het aantal klachten, de beschikbaar-heid van applicaties en systemen of de beschikbaarheid van het net-werk. Zie ook: kwaliteitscontracten en kwaliteitshandvesten

Prestatiemetingen
Zie: kwaliteitscontracten, kwaliteitshand-vesten en prestatie-indicator

Productencatalogus
Overzicht van alle producten endiensten die een overheidsorganisatie aanbiedt. Er zijn catalogi voorgemeenten, provincies en het rijk. Ook is er een catalogus voor water-schappen in ontwikkeling. De volgende stap om de ontsluiting van de elektronische dienstverlening door de overheid te verbeteren, is eropgericht om al deze catalogi te laten samenwerken. Dit om te zorgendat gebruikers straks ‘no wrong door’ [z.a.] meer vinden bij de elek-tronische overheid [z.a.]. Zie ook: transparantie

Public key infrastructure (Pki)
De benaming voorhet geheel van beleid, processen, protocollen, diensten en standaardendie te maken hebben met het versleutelen van gegevens. Het versleu-telen en weer leesbaar maken van gegevens is erg belangrijk bij hetveilig versturen van digitale gegevens en de verificatie van iemandsidentiteit (digitale handtekening)

Raadsinformatiesysteem (Ris)
Een informatiesysteemover vergaderstukken van gemeentelijke organen. Het gaat hierbij omvergaderstukken als agenda’s, voorstellen en adviezen, ingekomenstukken, verslagen en besluitenlijsten. Het is van belang dat dergelijkestukken gedurende een lange periode beschikbaar blijven

Referentiearchitectuur
Een landelijke voorbeeld-architec-tuur [z.a.] die gemeenten helpt bij de ontwikkeling van een eigeninformatiearchitectuur [z.a]. Zie ook: architectuur, bedrijfsarchitectuur endienstengerichte-architectuur (SOA)

Samenwerkingsverband
Voor het Programma Andere Overheid is samenwerking tussen gemeenten noodzakelijk. Vooral wan-neer het om zaken gaat die de hele regio aangaan, is samenwerkingvan belang. Voorbeelden daarvan zijn woningbouw, verkeer en vervoer,milieu en werkgelegenheid

Service level agreement (Sla)
In het Nederlands ookwel dienstverleningsovereenkomst (DVO) genoemd. Een SLA is eenovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (bijvoorbeeldeen automatiseerder) waarin de afspraken over het dienstverlenings-niveau zijn vastgelegd. Hierin wordt het volgende beschreven: de dien-sten, het kwaliteitsniveau, de betrokken partijen, de omstandighedenwaaronder de diensten worden geleverd en de sancties die staan ophet niet behalen van het overeengekomen niveau

Service oriented architecture (Soa)
Zie:Dienstengerichte architectuur

Shared service center (Ssc)
Een resultaatverantwoor-delijk samenwerkingsverband [z.a.], al dan niet samengebracht in éénorganisatie-eenheid, dat specifieke gespecialiseerde diensten (zoalsadministratie, personeelszaken, informatietechnologie,inkoop, beleids-ontwikkeling, toezicht) levert aan de afzonderlijke moederorganisaties (besturen, of operationele diensten), op basis van een overeenkomsttegen een verrekenprijs

Silencio positivo
Wie zwijgt stemt toe. Bij een vergunnings-aanvraag geldt: is er geen tijdige beslissing, dan wordt de vergunninggeacht te zijn verleend. Dat is de kern van het Spaanse Lex Silencio-mechanisme, waarover de Taskforce Vereenvoudiging vergunningenin maart 2005 een rapport heeft uitgebracht. Naar aanleiding van ditrapport is in oktober 2005 een project gestart dat nagaat in hoeverrehet Silencio Positivo principe toegepast kan worden voor de verschil-lende Nederlandse vergunningenstelsels. In mei 2006 zal het kabinetuitspraak doen over de resultaten van deze inventarisatie

Single point of contact (Spoc)
Eén ingang voorcontacten met de overheid. In het kader van de Lissabon-agenda(opgesteld tijdens de EU top in Lissabon) streeft de Nederlandse over-heid naar invoering van één loket (“a single point of contact”) waardienstverleners langs elektronische weg hen aangaande administratieveformaliteiten moeten kunnen afhandelen. De planning is dat een enander uiterlijk eind 2007 in nationaal recht is omgezet en uiterlijk eind2008 is geëffectueerd. Zie ook: no wrong door en eenmalige gegevens-verstrekking.

Speerpunten andere overheid
Het Programma AndereOverheid telt vijf speerpunten.1. dienstverlening 65 procent elektronisch [z.a.];2. eenmalige gegevensverstrekking, meervoudig gebruik [z.a.];3. elektronisch identificatiesysteem [z.a.] voor verificatie van burgersen bedrijven;4. open standaarden [z.a.];5. kwaliteitscontracten met burgers en bedrijven [z.a.]

Standaarden
Standaarden zijn er in soorten. Een de facto-standaard is een standaard die in de praktijk door een groot aantalpartijen is geaccepteerd en overgenomen, maar zonder dat deze dooreen onafhankelijke organisatie als formele standaard is vastgesteld.Veel leveranciersafhankelijke standaarden zijn zo ontstaan. De jurestandaarden daarentegen zijn wel door een onafhankelijke (en daartoebevoegde) organisatie vastgesteld. Open standaarden [z.a.] zijn de jurestandaarden

Startpakket
Het project Startpakket bestaat uit diverse deel-projecten die bijdragen aan de modernisering van de GBA [z.a.] ende benodigde aanpassing van de wet- en regelgeving. Een van dedeelprojecten is bijvoorbeeld de ontwikkeling van het StartpakketGegevensverstrekking (SpG), een component voor het verstrekken van gegevens aan de afnemers van de GBA. Een ander voorbeeld is hetStartpakket Actualisering (SpA), een component voor het bijhouden vande GBA-gegevens. De uitkomsten van onderzoeken naar de technischeintegratie GBA-Burgerlijke Stand en de wijziging van de GBA-gegevens-set worden in de realisatie van SpG en SpA opgenomen

Stroomlijning basisgegevens
Door van losse basis-registraties één logisch samenhangend geheel te maken, hoeft deoverheid bepaalde basisgegevens maar één keer in te winnen. Daarnakunnen ze meervoudig worden gebruikt [z.a.]. Dit komt ten goede aande dienstverlening aan burgers. Bovendien heeft het een verminderingvan de administratieve lasten tot gevolg voor zowel burgers als bedrij-ven en wordt fraude tegengegaan. Zie ook: basisregistraties, eenmaligegegevensverstrekking, administratieve lastenverlichting

Stuf
Afkorting voor Standaard Uitwisselingsformaat. Een afspraakover gegevensformaten die het technisch mogelijk maakt om gegevensuit te wisselen tussen los van elkaar staande gegevensverzamelingen

Superpilots
Afgerond project dat als doel had gemeentelijkedienstverlening aan burgers en bedrijven verder te ontwikkelen en ver-beteren. De gemeenten Den Haag, Enschede, Eindhoven en Helmondnamen aan het project deel. De ervaringen van deze vier gemeenten worden door EGEM en het Kenniscentrum ELO opengesteld voor anderegemeenten via de zogenaamde ‘Superpilotmatrix’

Technische architectuur
Zie ICT-architectuur

Terugmeldplicht
De verplichting van een afnemer van gegevens om vermoedelijke onjuistheden daarin mee te delen aan de registerhouder van de daarvoor in aanmerking komende authentieke registratie [z.a.]. Dit vormt het mechanisme achter de kwaliteitsborging binnen authentieke registraties. Om dit mechanisme te waarborgen is het nodig dat afnemers verplicht zijn hieraan bij te dragen door aan-getoonde fouten in de registratie te melden aan de registerhouder. Het doel is dat door het brede gebruik, signalen van onjuistheden sneller naar boven zullen komen. Hierdoor ontstaat een zelfreinigende registratie

Transparantie
Inzicht in de werkwijze die de overheid hanteert.Basisvoorwaarde voor transparantie is de beschikbaarheid van relevan-te informatie: een transparante overheid ontsluit alle relevante informa-tie over regelgeving, vergunningen en bekendmakingen. Voorbeeldenvan ICT gerelateerde projecten in het kader van een transparantereoverheid zijn bijvoorbeeld “Samenwerkende Catalogi” en “Decentraleontsluiting van wet- en regelgeving”[z.a.]. Deze projecten zijn ondergebracht bij het programmabureau Advies.overheid [zie organisatie-overzicht]

Uitvoering
Wijze waarop beleid wordt geïnterpreteerd en gereali-seerd in de praktijk. Een betere uitvoering van beleid vraagt een goedzicht op de prestaties. Door de prestaties van overheidsorganisatiesonderling te vergelijken – benchmarking - ontstaat meer zicht op hetkwaliteitsniveau van de uitvoering. Zie ook: prestatie indicatoren enkwaliteitscontracten

Voorhoedegemeente
NEGEM-project waaraan 26 gemeentendeelnemen. Zij gaan samen aan de slag met pilots en onderzoekenom hun prestaties te verbeteren op het gebied van transparantie [z.a.],dienstverlening [z.a.] en innovatie van bedrijfsprocessen. Deze activitei-ten moeten leiden tot generieke toepassingen, zodat ook andere ge-meenten van de opgedane kennis en ervaring gebruik kunnen maken

Vraaggerichte dienstverlening
Dienstverlening waar-bij de klant en zijn of haar verwachtingen centraal staan. Dit in tegen-stelling tot een aanbodgerichte aanpak waarin de structuur en werk-wijze van de gemeentelijke organisatie leidend is voor de wijze waaropdiensten en producten worden aangeboden aan klanten

Wet gba
Het wettelijk kader waaraan iedereen die betrokken isbij het GBA-stelsel zich moet houden. Onder de wet hangt een aantalbesluiten en regelingen omtrent de GBA [z.a.], zoals de zogenoemde‘autorisatiebesluiten’. Hierin wordt de gegevensverstrekking aan afne-mers vastgelegd. De wet GBA beschikt bovendien over een eigen stel-sel van privacybescherming. Dit stelsel sluit nauw aan bij de algemeneprivacywetgeving

Wet suwi
De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk eninkomen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil deWet SUWI zo aanpassen dat de klant zijn gegevens niet twee keerhoeft te verstrekken aan SUWI-organisaties. Deze organisaties moetenhun lokale en regionale samenwerking zelf zodanig inrichten dat aandeze eis kan worden voldaan. Hiervoor is een digitaal klantdossier[z.a.] nodig. Met dit dossier wordt alle keteninformatie over klantenbeschikbaar voor alle betrokkenen. Zie ook: ketenintegratieW E T W O ZDe Wet waardering onroerende zaken. Gemeenten zijnverantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Zij moeten ervoorzorgen dat zogenaamde WOZ-objecten worden afgebakend en dat ereen WOZ-waarde aan wordt toegekend. De komst van een stelsel vanbasisregistraties [z.a.] heeft impact op de uitvoering van de Wet WOZ. Het gehele gegevensverwerkende proces van de Wet WOZ moet daar-door opnieuw worden ingericht.

X-Factor
Niet definieerbare factor die van cruciaal belang is voorhet realiseren van de andere overheid

Zandloper
Metafoor voor de herinrichting van de gemeentelijkeICT-architectuur [z.a.] en bedrijfsprocessen. In het zandlopermodel vor-men deze twee aspecten als het ware de ‘flessenhals’. Van ‘bovenaf’wordt de zandloper gevuld met allerlei ambities en plannen opgemeentelijk en rijksniveau. Een voorbeeld is de rijksbrede ICT-agenda.Aan de onderkant van de zandloper bevinden zich de stakeholders enafnemers van gemeentelijke producten en diensten. Zij moeten op eenadequate manier worden bediend. Zie ook: ballenbak

Zorgloket (Digitaal)
Digitale ontmoetingsplaats (bijvoor-beeld in de vorm van een loket op internet) tussen de vraag van deburger en het aanbod van organisaties en instellingen op het gebiedvan gezondheid, zorg en welzijn. Wordt door gemeenten bijvoorbeeldingezet ter uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) [z.a.]