Kopie van `Echtscheidingwoordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Echtscheidingwoordenboek
Categorie: Juridisch > Echtscheiding
Datum & Land: 16/01/2009, NL
Woorden: 67


advocaat
Een advocaat wordt benaderd als een echtscheiding via de rechtbank verloopt, is het absoluut nuttig om een advocaat te raadplegen. Zelfs wie de wet goed kent heeft zonder advocaat een kleine kans van slagen.

Alimentatie
Alimentatie is een financiële uitkering in de kosten van levensonderhoud die na een echtscheiding door de meest draagkrachtige partner aan de minst draagkrachtige ex-partner verstrekt wordt of door een ouder aan een kind wordt verstrekt.

Alimentatie kind
Het alimentatie kind is een kind dat door een echtscheiding alimentatie van de ouders ontvangt, dit is om ervoor te zorgen dat de bezigheden kan blijven verrichten zoals sporten en de studie.

Ambtenaar
Een ambtenaar is een persoon die is aangesteld in een openbare betrekking om een deel van de overheidstaak te verrichten, mits ondergeschikt aan een hoger gezag.

Bezoekrecht
Bezoekrecht, iedere ouder heeft recht op persoonlijk contact met zijn kinderen. Echter is dit ook niet zo eenvoudig, als één van beide ouders het contact niet wil. Bij een echtscheiding hebben beide ouders recht op persoonlijk contact met hun kinderen. De rechtbank legt in een vonnis de manier vast ...

Boedelverdeling
Boedelverdeling, is de verdeling van de gezamenlijke boedel tussen de partners.

Burgerlijk wetboek
Het Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW) is een Nederlandse wet en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht.

Burgerlijke Stand
Burgerlijke Stand, in de registers van de Burgerlijke Stand wordt iemands burgerlijke staat opgenomen. Hieronder valt wanneer iemand is; geboren, overleden, getrouwd en gescheiden.

Conflict
Conflict, helaas verlopen veel echtscheidingen in conflict. Conflicten ontstaan ook vaak in de nasleep van de echtscheiding. Veel mensen proberen hun kinderen ervan te overtuigen hoe slecht de andere ouder is. Dit is erg belastend voor de kinderen. Onderzoek toont aan dat emotionele problemen bij ki...

Convenant
Convenant, voor meer informatie zie echtscheidingsconvenant.

Dienst voor Alimentatievordering
(DAVO) De dienst voor alimentatievordering is een dienst van de overheid. Als men de alimentatie niet regelmatig of volledig ontvangt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, is het mogelijk om DAVO aan te vragen om deze alimentatie in te vorderen.

Echtbreuk
Echtbreuk of overspel is de schending van het huwelijk, waardoor een echtscheiding kan ontstaan.

Echtgenoten
Echtgenoten, zijn partners die een huwelijk hebben gesloten.

Echtscheiding
Bij een echtscheiding wordt een burgerlijk huwelijk beëindigd. In de landen waar echtscheidingen toegestaan worden, worden alle juridische banden die de echtgenoten hebben, verbroken en kan elk een, als hij of zij dat wil, opnieuw met iemand burgerlijk trouwen.

Echtscheidingsconvenant
Echtscheidingsconvenant is een overeenkomst tussen man en vrouw die wensen te scheiden, waarbij financiële regelingen worden getroffen en waarbij wordt afgesproken bij wie de kinderen zullen blijven, hoe het bezoek van en aan de kinderen wordt geregeld. De rechter eist een echtscheidingsconvenant wa...

EOO
EOO, een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting van het huwelijk.

EOT
EOT, de echtscheiding door onderlinge toestemming.

Ex-partner
Ex-partner, deze benaming treedt op als een echtscheiding heeft plaatsgevonden. Een ex-partner heeft wel nog recht op bepaalde aspecten zoals alimentatie of omgangsrecht voor eventuele kinderen.

Feitelijke scheiding
Een feitelijke scheiding regelt enkele zaken zoals woonplaats, regeling in verband met kinderen enz. men woont gescheiden, maar blijft voor de wet wel nog gehuwd.

Flitsscheiding
Flitsscheiding, de flitsscheiding is in Nederland een vorm van echtscheiding waarbij het huwelijk eerst wordt omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna de beëindiging wordt ingeschreven bij de Burgerlijke Stand.

Gemeenschap van goederen
Gemeenschap van goederen, als men in gemeenschap van goederen is getrouwd, hebben beide partners in principe allebei recht op de helft van de bezittingen en schulden.

Gemeentehuis
Gemeentehuis, in het gemeentehuis worden huwelijken afgesloten. Andere benamingen zijn: stadhuis, rechthuis en raadhuis

Gerechtsdeurwaarder
Gerechtsdeurwaarder, de gerechtsdeurwaarder is een instantie dat officiële daden kan stellen. Een vaststelling door een gerechtsdeurwaarder wordt beschouwd als iets dat officieel vaststaat. Zelfs een brief afgegeven door een deurwaarder wordt juridisch beschouwd als een brief die met zekerheid is on...

Geregistreerd partnerschap
Geregistreerd partnerschap, het geregistreerd partnerschap is een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen. Een belangrijk verschil tussen een geregistreerd partnerschap en het huwelijk is dat het geregistreerd partnerschap zonder tussenko...

Gezin
Gezin, is de term voor alle samenwerkingsvormen die een herkenbare sociale eenheid vormen oftewel huwelijk, met al dan niet verwante personen die duurzame banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging verlenen.

Huis Scheiding
Huis scheiding, tijdens de echtscheiding zal er ook met de woning of het huis rekening worden gehouden. Meestal blijft een van de partners in het huis wonen, echter als beiden niet financieel in staat zijn het huis te onderhouden zal het verkocht worden. Zie ook hypotheek scheiding voor meer informa...

Huwelijk
Huwelijk, zijn de wettelijk geregelde, formeel bekrachtigde levensgemeenschap tussen twee personen.

Huwelijkse voorwaarden
Huwelijkse voorwaarden, met huwelijkse voorwaarden wordt een afspraak bedoeld, waarin het recht van bezig en inkomen van de partners wordt geregeld.

Hypotheek scheiding
Hypotheek scheiding als een stel een gezamenlijk huis heeft gekocht is dit meestal door een hypotheek betaald, als er echter een conflict tussen beiden ontstaan en een echtscheiding de enige oplossing is, zal er gekeken moeten worden hoe men het huis en dus de hypotheek gaat scheiden. Als het financ...

Jeugdrechtbank
De jeugdrechtbank doet uitspraak over de regeling met betrekking tot de kinderen tot ze 18 jaar zijn. De jeugdrechtbank helpt bij echtscheiding met: alimentatie, omgangsregeling en opvoedingsproblemen.

Juridische bijstand
Juridische bijstand, is de bijstand aan een onvermogend persoon om hen toe te laten hun verzoeken voor de rechtbank voort te zetten. Dit is vaker nodig bij een echtscheiding als er een conflict is ontstaan tijdens de procedure.

Kinderalimentatie
Kinderalimentatie, als er tijdens een echtscheiding kinderen een rol spelen. Moet er alimentatie voor deze kinderen worden betaald. De hoogte van de kinderalimentatie hangt af van het netto inkomen van de ouders. In principe is het zo dat de kinderen de dagelijkse bezigheden kunnen blijven doen, zoa...

Mediation
Mediation is bemiddelen, het oplossen een conflict met de hulp van een neutrale bemiddelaar: de mediator. De bemiddelaar doet echter geen uitspraken.

Nietigverklaring van het huwelijk
Nietigverklaring van het huwelijk, dit is een andere omschrijving voor echtscheiding, dit kan ook in de kerk gebeuren bij een kerkelijk huwelijk.

Notaris
Notaris, een notaris is een openbaar ambtenaar, bevoegd om akten te verlijden zoals een echtscheidingsconvenant.

OM
OM, is de afkorting voor Openbaar Ministerie voor meer informatie zie Openbaar Ministerie

Omgangsrecht
Omgangsrecht, Beide ouders hebben wettelijk gezien recht op regelmatig persoonlijk contact met hun kinderen. De regeling hiervan wordt na een scheiding vastgelegd in een vonnis of in een overeenkomst die door de rechtbank bekrachtigd wordt. Regel hiervoor dus een advocaat om geen problemen te krijge...

Omgangsregeling
Omgangsregeling, dit is de regeling die bepaalt op welke manier het omgangsrecht moet worden uitgevoerd.

Onderhoudsbijdrage
Onderhoudsbijdrage, zie alimentatie of alimentatie kind.

Ontwrichting
Ontwrichting, in de nieuwe wetgeving (september 2007) vervalt de echtscheiding op grond van bepaalde feiten. Je kan scheiden zodra men kan aantonen dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Dit kan men aantonen met alle mogelijke bewijsmiddelen.

Openbaar Ministerie
Openbaar Ministerie, het openbaar ministerie behoort tot de magistratuur. Het is de partij die bij een rechtszaak het algemeen belang of de belangen van de samenleving moet bewaken. Het openbaar ministerie moet er bijvoorbeeld over waken dat de belangen van de kinderen niet geschaad worden.

Ouderlijk gezag
Ouderlijk gezag, in principe houden beide ouders bij een echtscheiding het ouderlijk gezag. Echter wanneer een vonnis iets anders bepaalt, kan een gezag veranderen of zelfs stoppen. Het Burgerlijk wetboek geef aan dat beide ouders een recht op persoonlijk en regelmatig contact met de kinderen hebben...

Ouderschapsplan
Ouderschapsplan, kinderen hebben het recht hun ouders te blijven zien na een echtscheiding. In de meeste situaties is het in het belang van het kind om contact te houden met beiden.

Overspel
Overspel, het niet trouw zijn aan het huwelijk, voor meer informatie zie echtbreuk.

Partner
Partner, de partner is een vaste vriend waar men mee is getrouwd of mee samen leeft.

Partneralimentatie
Partneralimentatie, dit is het betalen van alimentatie aan de ex-partner. Dit dient ervoor om de minder financieel afhankelijke partner zijn behoeften te laten voldoen. Zoals het kopen van kleren en voeding.

Partnergeweld
Partnergeweld, wordt aanvaard als een reden tot echtscheiding of ontwrichting.

Persoonlijk onderhoudsgeld
Persoonlijk onderhoudsgeld, is dat wat de ene ouder dient te betalen aan de andere ouder. De voorwaarden hiertoe staan in de EOT of in het vonnis dat de echtscheiding regelt. De onderhoudsbijdrage kan worden toegekend aan de ex-partner die behoeftig is. Als je kan aantonen dat de vragende partner n...

Procedure
Procedure, een procedure is een reeks instructies die op volgorde moeten worden uitgevoerd. Dit kan plaatsvinden tijdens een echtscheiding.

Rechtbank
Rechtbank, een vonnis van de rechtbank moet altijd uitgevoerd worden. Wanneer een vonnis spreekt over de omgangsregeling, dan moet dit worden uitgevoerd tot de kinderen 18 jaar zijn. Een beslissing van de rechtbank kan enkel herroepen worden door een nieuwe beslissing van de rechtbank.

Rechter
Rechter, de rechter maakt in de rechtbank een uitspraak over de echtscheiding.

Scheiding
Scheiding, men spreekt over een scheiding, als ongehuwde ouders niet samenwonen. De juridische situatie ten opzichte van elkaar is anders dan deze van mensen in een echtscheiding. Als men ongehuwd uit elkaar gaat, zonder kinderen, dan kan je alles onderling regelen. Er bestaat dan verder geen juridi...

Scheidingsbemiddelaar
Scheidingsbemiddelaar, deze persoon kan helpen als men problemen in de echtscheiding ondervindt vooral op financieel gebied en er niet zonder hulp uit komt.

Scheidingskosten
Scheidingskosten, zijn de kosten die tijdens een echtscheiding worden gemaakt, voor bijvoorbeeld een advocaat.

Schulden
Schulden, die gemaakt zijn door één van beide ex-partners moeten worden gedragen door beiden, ook als deze nog niet afbetaald zijn bij een scheiding.

Tegenpartij
Tegenpartij, is een juridische term die de 'partij' benoemt die in een geding tegenover jou staat.

Trouwen
Trouwen, kijk voor meer informatie bij huwelijk.

Tussenvonnis
Tussenvonnis, dit is een voorlopige uitspraak van de rechtbank. Een tussenvonnis moet men uitvoeren alsof het een vonnis was. Het is echter nog geen definitieve beslissing.

Uitvoerbaarheid van een vonnis
Uitvoerbaarheid van een vonnis. Een vonnis heeft maar gevolgen wanneer het uitvoerbaar is verklaard. Afhankelijk van de procedure of het soort vonnis, kan dit onmiddellijk zijn, kan dit een tijd duren of kan dit pas na een bepaalde handeling zijn. Raadpleeg bij daarom altijd bij twijfel een advocaat...

Vechtscheiding
Vechtscheiding, men spreekt van vechtscheiding wanneer een echtscheiding niet alleen gepaard gaat met negatieve gevoelens naar de ex-partner, maar ook met acties met de bedoeling de andere partner schade toe te brengen. De term vechtscheiding wordt tevens gehanteerd als de kinderen daar nadelen van ...

Verzoekschrift
Verzoekschrift, een echtscheiding begint altijd met een verzoekschrift. In het verzoekschrift moeten naam, voornamen en woon- of verblijfplaats van de echtgenoten worden vermeld. Als er minderjarige kinderen zijn, moeten deze gegevens over deze kinderen ook worden vermeld. Het verzoekschrift moet do...

Vonnis
Vonnis, Een vonnis is een eindbeslissing van de rechtbank, uitgesproken door een rechter. Een vonnis moet men altijd uitvoeren. Doet men dit niet, dan kan men daarvoor veroordeeld worden.

Vreemdgaan
Vreemdgaan, meer informatie zie overspel.

Vriendschap
Vriendschap, dit kan ontstaan er als men vaak met iemand optrekt en die persoon ook erg aardig vind, dit kan af en toe ook nog na een echtscheiding ontstaan met de ex-partner.

Wet
Wet, bij een echtscheiding kan de rechtbank enkel beslissingen nemen die binnen de grenzen van de wet liggen. De rechter kan dus niet zomaar beslissen wat hij goed vindt, of wat het 'gezond verstand' voorschrijft. In het Burgerlijk wetboek staat met betrekking tot echtscheiding beschreven onder wel...

Wettelijk stelsel
Wettelijk stelsel, Nederland heeft een tamelijk bijzondere regeling betreffende de inkomsten en het vermogen tijdens het huwelijk. Het wettelijk stelsel is de algehele gemeenschap van goederen. Hierbij vallen in beginsel alle goederen van de echtgenoten, zowel verkregen voor als tijdens het huwelijk...

Zware fout
Zware fout, de nieuwe wet voorziet het begrip zware fout. Onder zware fout verstaat de wetgever het gedrag van één van de huwelijkspartners. Als dit gedrag zo zwaar is dat het de verder intact houden van het huwelijk onmogelijk maakt, spreekt men van een zware fout.