Zoek op

discriminatie

staatsrecht: situatie waarbij personen wegens hun geslacht, ras, huidskleur, afkomst of etnische afstamming, gezondheidstoestand, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=discriminatie

discriminatie

staatsrecht: situatie waarbij personen wegens hun geslacht, ras, godsdienst of levensovertuiging verschillend worden behandeld; ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/discriminatie

discriminatie

Het maken van onderscheid tussen personen of groepen zonder dat daarvoor een gerechtvaardigde reden bestaat. In het Handvest van de Verenigde Naties wordt het verbonden op grond van ras, geslacht, taal of godsdienst. Positieve discriminatie - bevoorrechtende maatregelen om achterstanden van personen of groepen tegen te gaan - is wèl toegestaan.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/discriminatie

discriminatie

Het verschillend behandelen, door een staat, organisatie of werkgever, van mensen van bepaalde sekse, etnische groep (ras), leeftijd, religie, seksuele geaardheid, lichamelijke handicaps, etc. Kortom van al die eigenschappen die iemand in principe niet minder geschikt maken door een functie, opleiding, lidmaatschap, uitkering, etc. dan een ander. M...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/discriminatie

discriminatie

Het maken van onderscheid tussen personen en groepen, op basis van kenmerken zoals afkomst, ras, geloof, seksuele geaardheid, leeftijd, etc. Discriminatie kan onrechtmatig zijn, omdat het ingaat tegen het grondbeginsel dat alle mensen gelijk zijn. Of in een bepaald geval discriminatie ook echt onrechtmatig is, is afhankelijk van de vraag of er in d...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/discriminatie

discriminatie

de discriminatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [dɪskrimi'na(t)si] Verbuigingen:   discriminatie|s (meerv.) keer dat je (iemand) slechter behandelt dan een ander Voorbeelden:   `discriminatie op de werkvloer`, `discriminatie van homoseksuelen`positieve dis...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/discriminatie

DISCRIMINATIE

1) Achterstelling 2) Onderscheid 3) Verwerpende onderscheiding
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DISCRIMINATIE/1

discriminatie

een onderscheid maken in de behandeling van personen omwille van een bepaald kenmerk (of kenmerken), wanneer dat onderscheid niet gerechtvaardigd is (directe discriminatie), of geen onderscheid maken in de behandeling van personen wanneer dat omwille van bepaalde kenmerken juist aangewezen en nodig is om meer gelijke uitkomsten te verkrijgen (indir...
Gevonden op

discriminatie

•het discrimineren.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/discriminatie

discriminatie

herkennen van een spraakklank
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/d.html

discriminatie

mensen minderwaardig behandelen op grond van groepskenmerken
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen of achterstellen van een bepaalde groep mensen. Bij deze bepaalde groep mensen wordt onderscheid gemaakt op basis van bepaalde zeer uiteenlopende kenmerken zoals ras, afkomst, geaardheid, sekse of religie. Het maken van onderscheid is echter niet altijd discriminatie. Als een persoon bij de functie tot vrach...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Discriminatie

Discriminatie

Onderscheid maken op grond van een bepaalde eigenschap, zoals huidskleur, geslacht of seksuele voorkeur.
Gevonden op http://www.homoinfo.nl/

discriminatie

op een oneerlijke manier achterstellen bij anderen vb: discriminatie van vrouwen bestaat nog altijd
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=discriminatie

Discriminatie

(1) In pensioenregelingen mag in principe geen onderscheid worden gemaakt op grond van geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, ras of nationaliteit, aard of duur van het dienstverband, leeftijd, handicap of chronische ziekte. Wel zijn er enkele wettelijke uitzonderingen op het verbod om onderscheid te maken. Ook kan bij sommige discrimina...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Discriminatie

(2) Van discriminatie is sprake als de consument als gevolg van een leerproces van mening is dat er verschil is tussen producten en/of merken voor wat betreft het bevredigen van behoeften.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Discriminatie

(3) Onder discriminatie verstaat men het anders behandelen van mensen of groepen (meestal minderheden) op basis van uiteenlopende kenmerken zoals afkomst, ras, geboorteland, geloof, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap, leeftijd, enzovoort. Discriminatie staat het grondbeginsel dat zeg...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Discriminatie

Discriminatie is “onderscheid maken”. Iedereen heeft gelijke rechten en plichten voor de wet. De overheid mag niet discrimineren. Geen onderscheid tussen wie en wat dan ook. Individuen zijn echter vrij zelf keuzes te maken. Dat zou in de huidige maatschappij opgevat kunnen worden als discriminatie die ongeoorloofd is. Maar ieder mens ma...
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

Discriminatie

Discriminatie betekent dat mensen verschillend worden behandeld. Er wordt dan een onderscheid gemaakt vanwege bepaalde kenmerken. Voorbeelden van deze kenmerken zijn: geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, ras of nationaliteit, aard of duur van het dienstverband, leeftijd, handicap of chronische ziekte. Het is meestal verboden om een ond...
Gevonden op https://pensioenkijker.nl/home/begrippen/begrippen-a-e

discriminatie

[Nederlands] benadeling, ongelijke behandeling
Gevonden op https://quizlet.com/125071032/nederlands-flash-cards/

Discriminatie

[Geschiedenis] Het ongelijk behandelen of doelbewust achterstellen van personen of groepen
Gevonden op https://quizlet.com/127078809/geschiedenis-flash-cards/

Discriminatie

[Politiek] het anders behandelen van mensen van een bepaalde groep op grond van kenmerken die in de gegeven situatie niet van belang zijn.
Gevonden op https://quizlet.com/5675970/maatschappijwetenschappen-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.