Zoek op

Duration

In de financiering en belegging, een onderdeel van de bedrijfseconomie, is de duration het gewogen gemiddelde van de looptijden van een verzameling vastrentende waarden. Duration is een term die veel gebruikt wordt in de beleggingswereld. Daar wordt de duration als een goede maatstaf gezien voor de rentegevoeligheid van een obligatie of een portef...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Duration

Duration

De gewogen gemiddelde tijd van de uitkeringen (rente en aflossing) van (een groep van) obligaties.
De looptijd van elke afzonderlijke uitkering wordt gewogen met de contante waarde van de uitkering. De duration wordt berekend voor dezelfde (deel)populatie die wordt gehanteerd bij de CBS-herbeleggingsindex voor obligaties. In principe worden alle...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=1107

Duration

Methode om de looptijd van een obligatie te berekenen waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige kasstromen. ( > Beleggen > effecten > obligaties)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/duration.htm

Duration

Maatstaf voor de rentegevoeligheid van obligaties. Hoe langer de resterende looptijd, des te sterker obligatiekoersen reageren op een renteverandering en hoe hoger de duration. Vuistregel: stijgt of daalt de rente met 1%, dan fluctueert de waarde van de obligatie met 1% maal de duration.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Duration

De duration staat voor de gemiddelde geactualiseerde looptijd van alle fluxen (intereststorting en kapitaalaflossing) uitgedrukt in jaren. Met andere woorden: de duration van een obligatie komt overeen met de periode die loopt tot het punt waarop de rentabiliteit van de obligatie niet door renteschommelingen wordt beïnvloed.Hoe langer de resterend...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Duration

De koersgevoeligheid van een bepaalde vastrentende waarde voor veranderingen in de rentestand.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Duration

Komt overeen met de gemiddelde looptijd van obligatie in een bepaalde portefeuille. Hoe hoger de duration hoe meer de portefeuille zal schommelen bij een wijziging van de rentevoeten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Duration

Hiermee wordt de koersgevoeligheid van een bepaalde vastrentende waarde voor veranderingen in de rentestand aangegeven. Een duration van 5 jaar voor vastrentende waarden geeft aan dat bij een stijging (cq. daling)van de rentestand met 1%-punt, de koers van de vastrentende waarden met 5%-punten daalt (cq. stijgt).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Duration

Maatstaf voor rentegevoeligheid van obligaties. Hoe langer de resterende looptijd, des te sterker obligatiekoersen reageren op een renteverandering en hoe hoger de duration. Vuistregel: stijgt of daalt de rente met 1%, dan fluctueert de waarde van de obligatie met 1% maal de duration.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Duration

De duration geeft aan hoe gevoelig de koers van een obligatie is voor veranderingen in de rentestand. Een duration van 5 jaar betekent dat bij een stijging van de rente met 1% de koers van de obligatie zal zakken met 5% en omgekeerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11024

Duration

Maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie of een portefeuille obligaties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11041

Duration

Duration is een maatstaf voor rentegevoeligheid van obligaties. Hoe langer de resterende looptijd, des te sterker obligatiekoersen reageren op een renteverandering en hoe hoger de duration. Vuistregel hierbij is: stijgt of daalt de rente met 1%, dan fluctueert de waarde van de obligatie met 1% maal de duration.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Duration

Duration

Maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie. De duration staat voor de gemiddelde geactualiseerde looptijd van alle fluxen uitgedrukt in jaren.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/duration

Duration

[Muziek] Toonduur
Gevonden op https://quizlet.com/116052409/muziek-flash-cards/

Duration

Maatstaf voor rentegevoeligheid van obligaties. De duration is hoger als de resterende looptijd van een obligatie langer is. Want dan reageren de koersen sterker op renteveranderingen. Een vuistregel hierbij is: stijgt of daalt de rente met 1%, dan verandert de waarde van de obligatie met 1% maal de duration.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/d.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.