Zoek op

Watertoets

De watertoets is een beoordeling die overheden moeten maken voor zij toestemming kunnen verlenen voor het verkavelen of bebouwen van gronden. De watertoets is in Vlaanderen sinds juli 2003 verplicht via het decreet op het integraal waterbeleid. Tijdens de watertoets dient de vergunningverlenende overheid na te gaan of de gronden wel geschikt zijn ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Watertoets

Watertoets

Toets die bij ruimtelijke plannen moet worden uitgevoerd om na te gaan wat de gevolgen zijn voor de waterhuishouding.Op 20 december 2002 heeft het kabinet besloten de watertoets wettelijk verplicht te stellen bij het vaststellen van streekplannen en gemeentelijke bestemmingsplannen. Meer info zie Infoblad
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10153

Watertoets

Het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten (veiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit, verdroging) in ruimtelijke plannen en besluiten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10651

watertoets

[neologisme of ex-neologisme] Definitie: een test bij bouwaanvragen voor grote projecten, teneinde overstromingen te voorkomen
Gevonden op http://www.nlterm.org/neoterm/neologisme_nr7.htm

Watertoets

[Aardrijkskunde] waterhuishoudkundige voorschriften die gevolgd moeten worden bij alle projecten uit de ruimtelijke ordening.
Gevonden op https://quizlet.com/38946124/aardrijkskunde-hoofdstuk-6-wateroverlast-flash
Geen exacte overeenkomst gevonden.