Zoek op

bestuursrecht

bestuursrecht: rechtstak die de rechtsregels bevat over de organisatie en werking van het bestuur (de uitvoerende macht). ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=bestuursrecht

bestuursrecht

staatsrecht: het recht dat zich bezighoudt met de bestuurlijke bedrijvigheid van de staatsorganen met uitzondering van de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=bestuursrecht

bestuursrecht

bestuursrecht: vakgebied dat met het gelijknamige rechtsgebied uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en diverse bestuurlijke ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bestuursrecht

bestuursrecht

het bestuursrecht zelfst.naamw.Uitspraak:   [bə'styrsrɛxt] juridische regels die bepalen welke rechten de overheid heeft Voorbeeld:   `Volgens het privaatrecht mogen burgers alles, tenzij het bij wet verboden is. Volgens het bestuursrecht mogen bestuurders niets, be...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/bestuursrecht

bestuursrecht

Onze centrale, regionale en lokale overheden hebben tegenover de burgers naast klassieke taken ten aanzien van orde en veiligheid, ook bestuurlijke taken ten aanzien van de zorg op gebieden als wonen en werken, sociale zekerheid, gezondheidszorg, milieubescherming, handel en nijverheid, onderwijs, kunst en cultuur. Zie ook algemene beginselen van b...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/bestuursrecht

Bestuursrecht

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) is het geheel van rechtsregels die de bestuurlijke bedrijvigheid beheersen van overheidsorganen die tot de uitvoerende macht behoren. Het is onderdeel van het publiekrecht. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuursrecht

Bestuursrecht

[België] - Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) is het geheel van rechtsregels omtrent de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de uitvoerende macht. ==Bronnen van het bestuursrecht== De rechtsregels die de organisatie en de werking van het bestuur regelen zijn van zeer diverse aard. In tegenst...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuursrecht_(België)

Bestuursrecht

[Nederland] - Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. In tegenstelling tot de rechtspositie van burgers in het privaatrecht, waar burgers alles mogen, tenzij het bij wet verboden is, mag in het bestuursrecht een bestuursor...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuursrecht_(Nederland)

bestuursrecht

onderdeel van het recht dat regels geeft over de wijze waarop bevoegdheden door de overheid vooral in de richting van de burgers kunnen en mogen worden aangewend, oftewel het geheel van rechtsregels betreffende de overheidsbemoeienis met het maatschappelijk leven Gebruikt voor: administratief recht Meer specifiek: ambtenarenrecht beginselen van beh...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/94

Bestuursrecht

Het staatsrecht geeft een beschrijving van de staatsorganen en van de verschillende functies van de staat. In het staatsrecht gaat het dus om de juridische structuur van ons land. Het bestuursrecht geeft regels voor de wijze waarop de overheid haar bestuurstaak moet uitvoeren. Makkelijk gezegd gaat het om de zorg voor een goede gang van zaken in on...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10586
Geen exacte overeenkomst gevonden.