Kopie van `Autisme en aanverwante problemen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Medisch > Autisme
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 33


Aanverwant autisme
Contactstoornis waarbij verschijnselen van autisme zich voordoen, im meer of mindere mate.

ADD
Atention Deficit Disorder Aandachtstekortstoornis (of concentratiestoornis) waarbij de hyperactiviteit zoals bij ADHD ontbreekt.

ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder Aandachtstekortstoornis (of concentratiestoornis) waarbij sprake is van extreme hyperactiviteit en impulsiviteit

Asperger (syndroom van)
Vorm van autisme met een gemiddelde tot hoge intelligentie.

ASS
Autsime Spectrum Stoornis O.a Asperger, PDD-NOS en Autisme .....ofwel alle stoornissen die binnen het autistische spectrum vallen.

Autisme
een ontwikkelingsstoornis die zich uit in een sociale tekortkoming en onvermogen om op een bij de leeftijd passende wijze op andere mensen te reageren (sociale interactie) Met autisme bedoelen we het gehele spectrum van stoornissen in het autistisch spectrum. Er wordt ook wel gesproken over pervasieve ontwikkelingsstoornissen, waarmee bedoeld wordt dat de stoornissen de gehele ontwikkeling beïnvloeden. Het gaat hierbij dan ook om een breed spectrum van neuro-biologische ontwikkelingsstoornissen.

Beelddenken
denken in beelden en gebeurtenissen. Het kan worden omschreven als ruimtelijk denken. Beelddenkers ordenen hun `wereld` met niet-talige middelen. Zij zien beelden van situaties en handelingen, waarin meerdere zaken naast elkaar zichtbaar worden, op elkaar inwerken en een betekenisvol geheel vormen.

DAMP
Dysfunction of Attention and Motor Perception; Term veel gebruikt in Scandinavie door onderzoekers met betrekking op kinderen met een combinatie van aandachtsproblemen en motorische achterstand.

DSM-IV
Diagnostic and statistical Manual of Manual Disorders; Hulpmiddel in de vorm van een lijst van criteria, voor het vaststellen van autisme

Dyscalculie
Problemen met het leren en automatiseren van basisvaardigheden van rekenen, ondanks veelvuldig oefenen en leren

Dyslexie
Problemen met het leren en automatiseren van basisvaardigheden van lezen en- of spellen, ondanks veelvuldig oefenen en leren

Echolalie
woorden herhalen op een schijbaar zinloze manier (papegaaien)

FIEP
ander woord voor preoccupatie

Fobie
irrationele angst voor bepaalde voorwerpen, dieren of situaties.

Gilles de la Tourette
meervoudig tic-syndroom, onwillekeurig gedrag dat gestuurd wordt vanuit de hersenen. Autistische stoornissen en en het tourettesyndroom komen vaak samen voor. Voorbeelden van tics; oogknipperen, schudbewegingen van hoofd, grimassen, ronddraaien, zichzelf slaan, kreten, smakken, zomaar schelden.....

HFA
Hoog Functionerend Autisme. Autisme bij een IQ van meer dan 70. HFA lijkt veel op het Asperger syndroom (AS).

Hoogbegaafdheid
Er is nog veel onduidelijkheid over wat hoogbegaafdheid precies is. Wanneer ben je hoogbegaafd en wanneer `gewoon` intelligent? Als je intelligent bent, heb je een goed verstand. Als je hoogbegaafd bent, heb je een goed verstand maar vaak ook een speciale manier van denken en handelen. Je denkt en werkt in grotere sprongen dan andere leerlingen. Je bent creatiever in het bedenken van oplossingen en zelfstandiger in je handelen.

Hyperactiviteit
overbeweeglijkheid, rusteloosheid en impulsief gedrag, gebrek aan concentratie. Er is werkelijk sprake van een stoornis als de overbeweeglijkheid gepaard gaat met een tekort aan gerichte aandacht op een niveau dat niet meer bij de leeftijd van het kind past.

Hyperlexia
Hyperlectische kinderen zijn (vaak al heel jong) in staat een tekst voor te lezen (wooedherkenning), zonder dat ze enig idee hebben wat die tekst betekent (woordbetekenis). ze hebben vaak fascinatie voor letters, getallen en logo`s e.d. en hebben moeite met de omgang met andere kinderen of volwassenenen. Hyperlexie kan in samenhang met autisme voorkomen.

Ik-ander differentiatie
Het verschil tussen `ik` en de `ander`. Jezelf kennen is een noodzakelijke voorwaarde om anderen te leren begrijpen. Mensen met autisme hebben vaak een zwakke ik-ander differentiatie en herkennen en erkennen daardoor de eigenheid van een ander niet. Ze herkennen de gevoelens die ze zelf niet kennen, niet in een ander. Het is een gebrek aan voorstellingsvermogen.

Kanner
De meest `diepe` vorm van autisme. Tot zo`n 10 jaar geleden was er bijna alleen maar oog voor deze vorm van autisme in combinatie met zwakzinnigheid. De laatste jaren worden de diagnoses genuanceerder en komen ook mildere vormen van autisme in beeld. Kanner is ook een ander woord voor Kern-autisme of Klassiek autisme

Kern-autisme
Zie Kanner

Klassiek autisme
Zie Kanner

Nieuwe tijds kinderen
of indigokinderen, zijn kinderen van deze tijd. Velen van hen passen niet zo goed in de structuren van onze maatschappij, hebben soms moeite op school, passen zich moeilijk aan, aan de normen die worden gesteld. Ouders kunnen ze vaak niet peilen. Nieuwetijdskind zijn is helemaal geen ziekte , maar een samenstel van persoonskenmerken. Deze kinderen zijn vaak heel gevoelig en kunnen om die reden dan ook vaak de emoties van anderen spiegelen. Zij laten u zien, wat u voelt, beleeft en niet verwerkt. Klik hier voor meer info

NLD Nonverbal Learning Disability
(Niet verbale leerstoornis) Het gaat hierbij om kinderen die meer moeite hebben met het verwerken van wat ze zien dan met wat ze horen. Onder anderze zijn ze talig vaak sterk, maar in het ruimtelijk denken en rekenen zijn zwak.

OCD/OCS
Obsessief Compulsieve Disorder-Stoornis. Ook wel bekend als dwangneurose of dwangstoornis. OCD is een stoornis waarbij de kwaliteit van het leven in aanzienlijke mate wordt aangetast door angst, dwanggedachten en dwanghandelingen. Er is een groot verschil tussen het soort obsessies bij mensen met PDD en mensen met OCD.

ODD
Oppositional Defiant Disorder (Oppositioneel opstandige gedragstoornis) Een patroon van negatief, vijandig en opstandig gedrag gedurende minimaal 6 maanden waarbij vier of meer van de onderstaande punten aanwezig zijn:
1 is vaak driftig
2 maakt vaak ruzie met volwassenen
3 verzet zich vaak tegen of weigert zich vaak te voegen naar de regels of opdrachten van volwassenen
4 ergert vaak anderen met opzet
5 geeft vaak de schuld van eigen fouten of slecht gedrag aan anderen
6 is vaak prikkelbaar of raakt snel geïrriteerd door anderen
7 is vaak boos en gepikeerd
8 is vaak hatelijk en wraakzuchtig

PDD-NOS
Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. een Engelse naam voor stoornissen die worden gerekend tot de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Pervasieve ontwikkelingsstoornissen is de overkoepelende naam voor stoornissen waartoe ook het autisme behoort. Met PDD-NOS wordt een restcategorie aangeduid die kenmerken heeft van het autisme, maar niet genoeg om zo te worden genoemd. Het is een ontwikkelingsstoornis, waarbij het grootste probleem is dat de kinderen, zich niet in kunnen leven in een ander persoon. Ze zijn erg op zichzelf gericht, en hebben vaak meerdere achterstanden op emotioneel, sociaal en motorische gebieden.

Pervasieve stoornis
Een zeer klein aantal kinderen (circa 0.05%) lijdt aan een ernstige afwijking in de ontwikkeling van diverse basale functies, zoals sociale contactname, taal, perceptie, abstractie en motoriek. Men noemt dit pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Pervasief betekent diepdoordringend. Het gaat dus om ingrijpende stoornissen als autisme en aanverwante stoornissen als Syndroom van Asperger, PDD en PDD-NOS. Bij deze kinderen staat de affectieve contact­stoornis het meest op de voorgrond.

Preoccupatie
Preoccuperen is een basaal kenmerk van de autistische stoornis. Eén van de criteria voor de autistische stoornis èn voor de stoornis van Asperger is de beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteit. Sommige mensen met autisme verwerken bepaalde ervaringen preoccuperend. In de herhaling vervlakt geleidelijk het oorspronkelijk gevoel. Overigens kan de inhoud van het preoccuperen veranderen; bij sommigen blijven de preoccupaties jarenlang hetzelfde, bij anderen wisselt de inhoud geregeld. Een preoccupatie is iets anders dan een hobby. Een hobby beoefenen is een favoriete bezigheid die men als vrijetijdsbesteding bedrijft. Een hobby heeft een duidelijke plek en betekenis in het leven van iemand, namelijk iets fijns voor in de vrijetijd. Preoccuperen doet men niet vrijwillig.

Rett (syndroom van)
Een stoornis tot nu alleen bij meisjes geconstateerd. De eerste maanden tot een jaar lijkt het kind een normale ointwikkeling door te maken, waarna de ontwikkeling van spraak, beweging en gebruik van handen stagneert of men zelfs het vermogen verliest. Verder wordt de groei van het hoofd afgeremd. De sociale ontwikkeling komt tot stilstand

Ritalin (methylfenidaat)
Ritalin werkt stimulerend op het centrale zenuwstelsel en bevat een lage dosering van een amfetamine-achtige stof. Ritalin werkt goed op concentratiestoornissen, hyperactiviteit of onrust, prikkelbaarheid en impulsiviteit bij zo`n 70% van de kinderen en volwassenen met ADHD. Bij gunstig effect nemen vaak ook bijkomende klachten als spanning, somberheid en wisselende stemming af. Bekende bijwerkingen die zich kunnen voordoen zijn Inslaapproblemen, eetlustvermindering.

VIQVerbaal (Taalontwikkeling) IQ
Met verbaal IQ geeft men aan hoe goed de taalontwikkeling is van een persoon. Zie verder onder PIQ voor uitleg over IQ..