Kopie van `Oxfam`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Mens en samenleving > Solidariteit
Datum & Land: 09/06/2013, NL
Woorden: 30


Bescherming
Het bestrijden van dreigingen van geweld, dwang of tekorten waar burgers in een conflict mee te kampen hebben. Het gaat zowel om het analyseren van dergelijke situaties als om specifieke beschermingsactiviteiten. Oxfam kan hierbij betrokken zijn op verschillende manieren, zoals door inzet van een programma of door steun aan anderen om de bu...

Categorisering
(disaggregation) Proces dat de getroffen bevolkingen indeelt in relevante sub-categoriën om hun behoeftes te beoordelen en tegemoet te komen. Het gaat om categoriën als: gender, leeftijd, ethniciteit, economisch welzijn, afkomst etc.

Continuum
Een cyclische beweging van hulp en van activiteiten naar het volgende model: Urgentie-Noodsituatie à Rehabilitatie à Heropbouw à Ontwikkeling à Preventie-Mitigation à… Dit lineaire tijdsmodel verloopt zelden daadwerkelijk op deze manier. Het concept van continuum wordt gebruikt in verschillende conte...

Contingency plan
Een activiteit die voorbereidingen op institutionele wijze opzet.

Complexe noodsituatie/urgentie
Verwijst naar een humanitaire ramp die het gevolg is van een oorlog of van gemeenschappelijk geweld. Meestal zorgt dit ervoor dat de politieke en sociale structuren verzwakken of ineenstorten.

Crisis Management
Het concept dat de programma’s van reactie, rehabilitatie, heropbouw, ontwikkeling preventie, mitigation en voorbereiding, samenbrengt in één kader.

DGOS
(DGCD in het frans)Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking. Als deel van de federale overheid vertegenwoordigt deze de Belgische staat voor de uitwerking van samenwerkingsprogramma’s. Dit omvat de projecten, de opleidingsprogramma's, technische bijstand, financiële samenwerking en vermindering van de schuld.

Doelstellingen
Wat de activiteiten van een actie, project of programma uiteindelijk moeten bereiken, op korte of lange termijn.

Duurzaamheid
De financiële, organisatorische, sociale, politieke of milieu voordelen die een actie, project of programma mettertijd voortbrengt.

ECHO
ECHO (Noodhulp Bureau van de Europese Commissie) beheert de humanitaire noodhulp van de EU. Haar doel is om noodhulp te verzekeren aan de slachtoffers van natuurrampen of gewapende conflicten buiten de Europese Unie

EURONAID
EuronAid is een Europees netwerk van niet-gouvermentele organisaties (NGO’s) gesticht in 1981 als vereniging zonder winstoogmerk van Nederlands recht. De vereniging bestaat uit NGO-leden die actief zijn op het gebied van voedselhulp en voedselzekerheid en wordt door hen gecontroleerd.

Evaluatie
Het proces van zoeken naar informatie over een noodsituatie, nodig om vast te stellen welke specifieke interventies Oxfam kan ondernemen. De term wordt ook gebruikt om de resultaten van dit proces aan te duiden

Humanitair
Humanitair geeft een houding of gedrag aan, dat erop gericht is tegemoet te komen aan de basisbehoeftes van alle mensen die bedreigd worden. Het gaat uit van een verantwoordelijkheid van iedereen om deze behoeftes in te zien, te beschermen en erop te reageren wanneer dit nodig is.

Hulpverlening
Materiële bijdragen die voorzien in de lichamelijke behoeften van de personen die door een ramp getroffen zijn.

Inputs
De financiële middelen en mensen die nodig zijn om de activiteiten van een actie, project of programma te ondernemen. Vaak is dit exclusief de tijd en energie dat erin wordt gestoken buiten de financieringsbureaus of donateurs om en dat niet bij het budget inbegrepen zit.

Kwetsbaarheid
Een term die gebruikt moet worden om aan te geven dat wij ervan uit gaan dat individuen of gemeenschappen getroffen zullen worden door een ramp. Vaak verwijst het echter naar de toestand van degenen die getroffen zijn door een ramp en daardoor humanitaire hulp nodig hebben.

Mitigation
De (engelse) term “mitigation” duidt op het ondernemen van actie om de effecten van een onvermijdelijke, waarschijnlijke of mogelijke ramp te verkleinen. Praktische regels moeten de vernietigende effecten van een crisis verkleinen en zo de schade verminderen. Met andere woorden er moeten maatregelen genomen worden vó&oacu...

Neutraliteit
Er wordt geen partij getrokken in een situatie van strijd of conflict die van politieke, raciale, religieuse of ideologische aard is.

Noodsituatie/Urgentie
Een situatie van conflict, voortdurende onveiligheid of een natuurramp waarbij de bedreiging voor het leven, gezondheid en basisonderhoud van de mensen groot en wijdverbreid is en waaraan niets gedaan kan worden door individuen of de gemeenschap.

Noodhulp
Deze term wordt meestal gebruikt om de humanitaire hulp in onze actieprogramma’s aan te duiden, rehabilitatie inbegrepen. Het doel van noodhulp is dat minder mensen sterven, ziek worden of lijden als gevolg van een gewapend confict of een natuurramp.

Onpartijdigheid
Niet discrimineren op grond van nationaliteit, ras, religieuse overtuiging, klasse of politieke voorkeuren. Bij de beoordeling of iemand hulp nodig heeft wordt geen rekening gehouden met zijn of haar sociale, politieke, etnische of religieuse banden. De prioriteit ligt daardoor bij de meest dringende noodgevallen.

Onafhankelijkheid
Er wordt niet gehandeld in naam van politieke doeleinden of acties van de regeringen.

Opvolging
(monitoring) Aanvankelijk werd met deze term de beoordeling van een project aangeduid: of deze ging zoals gepland was. Tegenwoordig wordt de term gebruikt om alle aspecten van een project na te gaan, inclusief het effect op de externe omgeving (al of niet voorzien) dat ermee wordt behaald. Oxfam gebruikt de term voor rege...

Outputs
De directe resultaten of het effect dat wordt bereikt met een activiteit of input. Beschrijft wat het gevolg zal zijn als de activiteiten worden uitgevoerd.

Preventie
Preventie heeft tot doel om een ramp te voorkomen of te stoppen. Preventie helpt een catastrofe tegen te gaan door middel van langdurige projecten. Het is een geheel van acties die de risico’s van rampen moet voorkomen of stoppen. Het omvat zowel praktische maatregelen van “fysieke” bescherming die onder engineering vallen...

Rehabilitatie
Een proces van activiteiten dat gericht is op het herstellen van economische, fysieke en sociale (infra)structuren die door een ramp zijn getroffen.

Uitkomst/Resultaat
(outcome) Het resultaat is wat er gebeurt als de activiteiten en “outputs” met andere veranderingen in de omgeving samengaan. Bij Oxfam kan een resultaat een verandering zijn in het beleid, in de toepassing ervan, in ideeën of overtuigingen -in de lijn van wat wij trachten te veranderen.

Verplaatsing
Technisch gezien kunnen alleen degenen die de internationale grenzen overgaan vluchtelingen genoemd worden; zij hebben rechten die in de Vluchtelingen Conventies zijn vastgelegd. Aangezien binnenlandse vluchtelingen (Internally Displaced Persons, IDP’s) geen grens over zijn gegaan hebben zij geen internationaal erkende rechten die hie...

Verantwoording
(accountability) Verwijst naar de verantwoordelijkheid (en aansprakelijkheid) voor onze acties, de manier waarop wij werken en de gevolgen ervan -evt zelfs inclusief motivatie. Dit kan op wettelijke basis zijn, zoals door contracten met institutionele donateurs, of op morele basis, zoals in de relatie met privé-don...

Voorbereiding
Voorbereiding heeft tot doel om klaar te staan om te reageren op de effecten van een ramp. Er moet vooruit gelopen worden op de beslissingen en de informatie die bekend moet zijn in het geval van een natuurramp. Ook moeten de plaats en de capaciteiten van elke andere actor bekend zijn in geval van nood ten tijde van een crisis. De acties h...