Zoek op

obligatie

effectenrecht: op de beurs verhandelbare schuldbrief, waaruit blijkt dat de emittent (vaak overheid) tegen een bepaalde rente ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/obligatie

obligatie

rechtsgeschiedenis: een werknemer van de VOC kon een ~ ondertekenen tot maximaal fl. 300,- afhankelijk van de rang. De ~ ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/obligatie

obligatie

effectenrecht: op de beurs verhandelbare schuldbrief, waaruit blijkt dat de emittent (vaak overheid) tegen een bepaalde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=obligatie

Obligatie

Roerende waarde, effect dat een deel vertegenwoordigt van een lening op lange termijn die werd uitgegeven door de staat, een openbare instelling of een privé-onderneming.De obligatie geeft recht op de betaling van een interest (die meestal vast is tijdens de looptijd van de lening) en de terugbetaling van de hoofdsom op de vervaldag. De obligatie ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Obligatie

Een effect in de vorm van een schuldbewijs. Door uitgifte van een obligatie kan de uitgevende instelling vreemd vermogen aantrekken voor bijvoorbeeld investeringen. Een obligatie geeft recht op (meestal) een vaste rente en op terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd. Uitgevers van obligaties zijn ondernemingen, publieke instellin...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

obligatie

Verhandelbaar bewijs van deelneming in een geldlening, met een vaste nominale waarde waarover een, meestal vaste, rente wordt betaald. Na verloop van de looptijd wordt de geldlening afgelost.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10156

obligatie

is een schuldbekentenis dat men een som geld heeft uitgeleend tegen een vaste looptijd en rente.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip05.htm

obligatie

bewijs van deelname aan een langlopende lening (met een vaste looptijd en vaste rente).
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip04.htm

Obligatie

Schuldbekentenis; bewijs van deelneming in een obligatielening.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Obligatie

het bewijs dat je geld hebt uitgeleend
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10040

Obligatie

Titel van schuldvordering die een deel van een lening op middellange of lange termijn, obligatielening genoemd, vertegenwoordigt. De obligatie geeft recht op een vooraf vastgestelde interest. De looptijd van een obligatie wordt bepaald op het moment van de uitgifte. Het is een overdraagbaar en verhandelbaar effect dat aan toonder, op naam of gedema...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10376

Obligatie

Algemeen beschouwd is een obligatie een schuldbewijs vanwege de emittent. Een obligatie vertegenwoordigt een deel in een lening op lange termijn waarvoor de obligatiehouder intrest ontvangt.
Dit schuldbewijs ontleent zijn benaming aan de verplichting om intrest te betalen en de schuld terug te betalen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

Obligatie

Een obligatie (ook wel schuldbrief genoemd) is een schuldbekentenis aan toonder. Een schuldbewijs dat U een bepaald bedrag, meestal € 1000,00, aan de onderneming hebt uitgeleend. ( > Beleggen > effecten > obligaties)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/obligatie.htm

Obligatie

Een obligatie is een schuldbrief die doorgaans recht geeft op een vaste rente naast de terugbetaling van de hoofdsom.
Door uitgifte van een obligatie kan de uitgevende instelling vreemd vermogen aantrekken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Obligatie

Schuldbekentenis voor een lening, recht gevend op een (meestal) vaste jaarrente met bepaalde looptijd en terugbetalingsvoorwaarden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Obligatie

Schuldbrief, die recht geeft op een doorgaans vaste rente en na aflosbaarstelling, op de terugbetaling van de hoofdsom.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

obligatie

schuldbekentenis, schuldbrief veelal afgegeven door particulieren, waarbij een vaste jaarlijkse rente werd gegeven in ruil voor een lening; obligaties werden vaak verkocht of geërfd en bleven soms zeer lang in omloop voordat de bijbehorende lening werd afgelost.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Obligatie

Lening met een bepaalde looptijd waarbij de toonder een vordering heeft voor een bepaald bedrag en met een van tevoren bekende rente op de instelling die de obligatie heeft uitgegeven. Een bekend voorbeeld is staatsobligaties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Obligatie

Schuldbrief van een bedrijf of een overheidsinstelling die wordt verhandeld op de beurs.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Obligatie

Een obligatie is een schuldbrief die normaliter recht geeft op een vaste rente en op de terugbetaling van de hoofdsom.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Obligatie

Schuldbekentenis, uitgegeven door een bedrijf, instelling of overheid. Deze vertegenwoordigt een lening aan de uitgevende instantie. De obligatiehouder heeft gedurende de looptijd recht op rente. Bij aflossing is dat een recht op terugbetaling van de nominale waarde. Een obligatie kan op de effectenbeurs worden verhandeld
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11024

Obligatie

Soort aandeel met vaste rente
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Obligatie

Bewijs (ook wel schuldbewijs) van een lening die is aangegaan door een onderneming. Voor het afnemen van een obligatie ontvangt een houder een vergoeding. Dit kan een vast of een variabel (rente)percentage zijn, eventueel aangevuld met inflatiecorrectie. obligaties hebben vaak een vaste langere looptijd en word...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

obligatie

de obligatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɔbli'xa(t)si] Verbuigingen:   obligatie|s (meerv.) document waarin staat dat je geld hebt uitgeleend aan een bedrijf of een organisatie Voorbeelden:   `obligatielening`, `obligatiefonds`Synoniem:   sch...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/obligatie

Obligatie

Verhandelbaar schuldbewijs dat deel uitmaakt van een lening van bijvoorbeeld de staat of een vennootschap.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/obligatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.