Kopie van `Huislijn - woordenlijst wonen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Huislijn - woordenlijst wonen
Categorie: Economie en financiëen > Wonen
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 48


Akte
Een ondertekend en gedagtekend document waarin feiten en afspraken zijn vastgelegd.

Akte, onderhandse
Akte die zonder tussenkomst van de notaris is opgesteld.

Akte, overdrachts
Notariële akte waarin de aan- en verkoop van een huis wordt vastgelegd. Deze akte wordt geregistreerd bij het kadaster.

Akte, transport
Ander woord voor overdrachtsakte.

Annuïteitenhypotheek
Hypotheekvorm waarbij elke maand een vast totaalbedrag aan rente en aflossing wordt betaald. Aan het begin van de looptijd is het rentedeel groter dan het aflossingsdeel. Later is die verhouding omgekeerd.

Annuleringskosten
Brengen sommige banken in rekening wanneer u afziet van een hypotheek terwijl u de offerte eerder had geaccepteerd.

Antispeculatiebeding
Beperkende voorwaarde die de gemeente of de vorige eigenaar stelt aan de verkoop van uw huis. Meestal moet u bij verkoop binnen een aantal jaren (een deel van) de winst afstaan.

Appartement
Woning in een gebouw met meerdere woningen. Een appartement kopen is juridisch ingewikkelder dan de koop van een huis.

Bungalow
Huis waarin alle vertrekken op de begane grond liggen.

Eengezinswoning
Een rijtjeshuis voor één gezin.

Erfdienstbaarheid
Een last op een stuk grond ten dienste van de eigenaar van een aangrenzend stuk grond. Bijvoorbeeld het recht van overpad.

Erfpacht
Een recht op een stuk grond van een ander, meestal van de gemeente.

Forfait
Een vast tarief.

Forfait, huurwaarde
De denkbeeldige huurwaarde van de woning, die de huiseigenaar moet optellen bij zijn of haar inkomen. De hoogte van het forfait is gebaseerd op de taxatie van de woning door de gemeente.

HR-ketel
Hoog-rendement centrale verwarmingsketel. Gaat zeer zuinig om met energie.

Hypotheek, aflossingsvrije
Hypotheek waarbij geen aflossing hoeft te worden betaald, alleen rente.

Hypotheek, annuïteiten
Hypotheekvorm waarbij elke maand een vast totaalbedrag aan rente en aflossing wordt betaald. Aan het begin van de looptijd is het rentedeel groter dan het aflossingsdeel. Later is die verhouding omgekeerd.

Hypotheek, bank
De gebruikte formule bij inschrijving van deze hypotheek maakt het mogelijk om later bij te lenen zonder notariskosten.

Hypotheek, basis
Deel van de hypotheek waarover u de basisrente betaalt.

Hypotheek, beleggings
Een hypotheek waarbij het eindkapitaal geheel of gedeeltelijk wordt opgebouwd door te beleggen.

Hypotheek, gesplitste
Bij een sociale koopwoning splitst de bank de hypotheek in twee delen: wat u zelf opbrengt en wat wordt afgelost door de jaarlijkse premie van de overheid.

Hypotheek, lineaire
Ver hypotheekvorm waarbij jaarlijks een vast bedrag wordt afgelost. Gedurende de looptijd vermindert de uitstaande schuld geleidelijk. Hierdoor neemt ook de rentelast evenredig af.

Hypotheek, meenemen
Mogelijkheid om bij verhuizing het nieuwe huis in onderpand te geven voor de bestaande hypotheek.

Hypotheek, spaar
Hypotheekvorm waarbij u niets aflost tijdens de looptijd, maar spaart voor een einduitkering waarmee u de hypotheekschuld in één keer voldoet aan het einde van de looptijd.

Hypotheek, top
Een basishypotheek financiert tot 75% van de executiewaarde van het pand. Daarover betaalt u doorgaans de basisrente. Staan uw inkomen en de waarde van het huis dit toe, dan kunt u meer hypotheek krijgen, tot bijvoorbeeld 100% of 125% van de executiewaarde. Dit heet een tophypotheek.Hypotheekakte
De notariële akte waarin de rechten en plichten tussen de hypotheekgever en de hypotheeknemer zijn vastgelegd.

Hypotheekgever
De huiseigenaar die zijn huis als onderpand inbrengt om een hypothecaire lening te krijgen.

Hypotheeknemer
De bank die een hypothecaire lening verstrekt aan een huiseigenaar, met het huis als onderpand.

Hypotheekofferte, acceptatie van
Door de hypotheekofferte te ondertekenen, sluit u de overeenkomst met de bank. Soms kunt er dan nog vanaf zolang de hypotheekakte niet is gepasseerd door de notaris.

Hypotheekregister
Openbaar register bij het kadaster waar alle hypotheken staan geregistreerd.

Hypotheekverstrekker
Ander woord voor hypotheeknemer of hypothecaire financier.

Oriëntatie-opdracht
Opdracht aan een makelaar om een huis te zoeken. U kunt de opdracht begrenzen in tijd en in plaats.

Overbruggingskrediet
Lening om de periode tot de verkoop van uw oude huis te overbruggen, terwijl u al een nieuw huis hebt gekocht. Is meestal slechts mogelijk voor een beperkte periode.

Overdrachtsakte
Notariële akte waarin de aan- en verkoop van een huis wordt vastgelegd. Deze akte wordt geregistreerd bij het kadaster.

Overdrachtsbelasting
Belasting (6% van de koopsom) die verschuldigd is bij aankoop van een huis.

Overlijdensrisicoverzekering
Verzekering die uitkeert bij overlijden van de verzekerde. Zo`n verzekering maakt het voor de nabestaanden mogelijk om de hypotheekschuld in één keer af te lossen en in het huis te blijven wonen.

Overwaarde
Het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van uw huis en de nog uitstaande hypotheek.

Spaarhypotheek
Hypotheekvorm waarbij niets aflost tijdens de looptijd, maar spaart voor een einduitkering waarmee u de hypotheekschuld in één keer voldoet aan het einde van de looptijd.

Vooraftrek van belasting
U kunt bij de inspecteur van belasting een beschikking aanvragen, die bepaalt dat uw werkgever bij de inhouding van loonbelasting alvast rekening houdt met uw aftrek van de hypotheekrente.

Voorlopig koopcontract
Bedrieglijke term voor een overeenkomst die de aan- en verkoop van een huis regelt. Tekent u, dan zit u eraan vast, behoudens ontbindende bepalingen.

Voorwaarden, huwelijkse
Overeenkomst tussen gehuwden die de onderlinge verdeling van het vermogen regelt. Zonder huwelijkse voorwaarden bent u gehuwd in gemeenschap van goederen.

Vrij op naam (v.o.n.)
De wettelijk kosten die u maakt bij aankoop van een nieuwbouwwoning.

Vrij te aanvaarden
U koopt het huis zonder dat het bewoond is. U kunt er dus zelf gaan wonen.

Vrije vestiging
Om dit huis te bewonen hebt u geen huisvestingsvergunning nodig.

Vrije vloeroppervlakte
Alle vloeroppervlak met een vrije hoogte van minstens 210 cm erboven.

Welstandscommissie
Een college dat bouwplannen beoordeelt en advies uitbrengt aan de gemeente. Die beslist over de bouwvergunning.

Werkelijke rente
De reële renteopbrengst voor de bank. Dat is meestal meer dan het opgegeven rentepercentage, omdat hierbij ook rekening wordt gehouden met de afsluitprovisie en het moment van rentebetaling.

Werkgeversverklaring
Verklaring van een werkgever ten behoeve van een van zijn werknemers, nodig voor inschrijving bij de verzekering, ziekenfonds e.d.