Kopie van `Huislijn - woordenlijst wonen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Huislijn - woordenlijst wonen
Categorie: Economie en financiën > Wonen
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 187


Aanbiedingsplicht
Een schriftelijke aanmaning van de gemeente om uw huis te laten voldoen aan de gemeentelijke verordeningen.

Aanschrijving
Verplichting om uw huis eerst aan de gemeente te koop aan te bieden als u weg wilt. De gemeente heeft dit recht soms, in het belang van de ruimtelijke ordening.

Aansprakelijkheid, hoofdelijke
Hiervan is sprake als ieder van de betrokkenen afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totale (hypotheek)schuld.

Acceptatie van hypotheekofferte
Door de hypotheekofferte te ondertekenen, sluit u de overeenkomst met de bank. Soms kunt er dan nog vanaf zolang de hypotheekakte niet is gepasseerd door de notaris.

Afkopen levensverzekering
Als u een levensverzekering voortijdig beëindigt, krijgt u de zg. afkoopwaarde uitgekeerd.

Aflossing
Terugbetaling van de hypotheekschuld, geheel of in delen. Ook gebruikt om één aflossingstermijn aan te duiden.

Aflossing, boetevrije
Mogelijkheid om zonder bijkomende kosten meer af te lossen dan verplicht is. Gebruikelijk is 10 of 20% van het totale leenbedrag per jaar.

Aflossingsvrije hypotheek
Hypotheek waarbij geen aflossing hoeft te worden betaald, alleen rente.

Afsluitkosten
Alle kosten die u maakt om een hypotheek af te sluiten, zoals afsluitprovisie, notariskosten, taxatie etc.

Afsluitprovisie
Bedrag dat de bank in rekening brengt als u een hypotheek afsluit. Meestal 1% van het totale leenbedrag.

Aftrekbare kosten
Alle kosten die u maakt bij de aankoop van een huis en die u mag aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Akte
Een ondertekend en gedagtekend document waarin feiten en afspraken zijn vastgelegd.

Akte, onderhandse
Akte die zonder tussenkomst van de notaris is opgesteld.

Akte, overdrachts
Notariële akte waarin de aan- en verkoop van een huis wordt vastgelegd. Deze akte wordt geregistreerd bij het kadaster.

Akte, transport
Ander woord voor overdrachtsakte.

Alimentatie
Geldsom voor verzorging, levensonderhoud. Toelage voor levensonderhoud aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of aan personen wiens bedrijf failliet is verklaard.

Annuïteitenhypotheek
Hypotheekvorm waarbij elke maand een vast totaalbedrag aan rente en aflossing wordt betaald. Aan het begin van de looptijd is het rentedeel groter dan het aflossingsdeel. Later is die verhouding omgekeerd.

Annuleringskosten
Brengen sommige banken in rekening wanneer u afziet van een hypotheek terwijl u de offerte eerder had geaccepteerd.

Antispeculatiebeding
Beperkende voorwaarde die de gemeente of de vorige eigenaar stelt aan de verkoop van uw huis. Meestal moet u bij verkoop binnen een aantal jaren (een deel van) de winst afstaan.

Appartement
Woning in een gebouw met meerdere woningen. Een appartement kopen is juridisch ingewikkelder dan de koop van een huis.

Bankhypotheek
De gebruikte formule bij inschrijving van deze hypotheek maakt het mogelijk om later bij te lenen zonder notariskosten.

Basishypotheek
Deel van de hypotheek waarover u de basisrente betaalt.

Bedenktijd, rente
Periode waarin u kunt beslissen wanneer u een (volgende) rentevaste periode wilt laten ingaan.

Belastbaar inkomen
Het deel van het inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Alle optel- en aftrekposten zijn hierop al toegepast. Alleen de belastingvrije som gaat er nog af.

Belasting, loon
Voorheffing op de inkomstenbelasting die door de werkgever wordt ingehouden op het loon.

Belasting, onroerende-zaak
Belasting die de gemeente heft bij bewoners en eigenaren van huizen. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de getaxeerde waarde van het pand. U betaalt altijd een gebruikersdeel. Als eigenaar betaalt u tevens het eigenarendeel.

Belasting, overdrachts
Belasting (6% van de koopsom) die verschuldigd is bij aankoop van een huis.

Belasting, vermogens
Belasting die u betaalt over het vermogen dat u bezit. Ook de overwaarde in uw huis valt hieronder voorzover die uitstijgt boven bepaalde (ruime) vrijstellingen.

Belasting, vooraftrek
U kunt bij de inspecteur van belasting een beschikking aanvragen, die bepaalt dat uw werkgever bij de inhouding van loonbelasting alvast rekening houdt met uw aftrek van de hypotheekrente.

Belastingaftrek
Een kostenpost u die van uw bruto inkomen mag aftrekken om het belastbaar inkomen uit te rekenen.

Belastingvrije som
Deel van het belastbaar inkomen waarover u geen belasting hoeft te betalen. De hoogte hiervan wordt bepaald door uw persoonlijke omstandigheden.

Beleggingshypotheek
Een hypotheek waarbij het eindkapitaal geheel of gedeeltelijk wordt opgebouwd door te beleggen.

Bemiddelaar o.g.
Ander woord voor makelaar in onroerend goed.

Beschikking
Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan.

Bestemmingsplan
Een door de gemeenteraad vastgesteld plan waarin het gebruik van de grond in een gemeente is vastgelegd voor een aantal jaren.

Bewoonde staat
Een huis is minder waard als het bewoond is. Meestal wordt een percentage van 60 gehanteerd ten opzichte van `vrij te aanvaarden`.

Boetevrije aflossing
Mogelijkheid om zonder bijkomende kosten meer af te lossen dan verplicht is. Gebruikelijk is 10 of 20% van het totale leenbedrag per jaar.

Bouwrente
De rente die u betaalt vanaf het moment van ondertekening van het koopcontract tot aan de oplevering van uw nieuwbouwwoning.

Bungalow
Huis waarin alle vertrekken op de begane grond liggen.

Canon
Jaarlijkse heffing voor grond die in erfpacht is uitgegeven door de gemeente.

Contractrente
De overeengekomen rente.

Conversiekosten
Kosten die de bank in rekening brengt als u tussentijds uw rentevastperiode of uw aflossingsvorm wilt wijzigen.

Courtage
Vergoeding of provisie die de makelaar u voor zijn diensten in rekening brengt.

Dagrente
De op het moment geldende rente voor een nieuwe hypotheek.

Doorzonwoning
Het meest gebouwde type woning van na de oorlog. Kenmerkend zijn de grote ruiten aan voor- en achterzijde van de woonkamer, die lopen over de hele diepte van het huis.

Drive-in woning
Huis waarbij de garage zich op de begane grond in het pand bevindt. De woonkamer en de slaapkamers liggen erboven.

DuBo
Duurzaam Bouwen, volgens strenge milieunormen.

Economische gebondenheid
Sommige gemeenten stellen als eis aan een woonvergunning, voor een huis onder een bepaalde koopprijs, dat u in de regio werkt.

Eengezinswoning
Een rijtjeshuis voor één gezin.

Eigendomsbewijs
Een door het kadaster gewaarmerkt kopie van de transportakte. Krijgt u van de notaris na de overdracht.

Erfdienstbaarheid
Een last op een stuk grond ten dienste van de eigenaar van een aangrenzend stuk grond. Bijvoorbeeld het recht van overpad.

Erfpacht
Een recht op een stuk grond van een ander, meestal van de gemeente.

Executie (in dit verband)
Gedwongen verkoop. Als u niet voldoet aan uw verplichting, kan de hypotheekverstrekker hiertoe overgaan.

Executiewaarde
De waarde van het huis bij gedwongen verkoop.

Expiratiedatum
Het moment waarop een contract of een deel ervan afloopt.

Financieringskosten
Alle kosten die u maakt om een lening af te sluiten.

Forfait
Een vast tarief.

Forfait, huurwaarde
De denkbeeldige huurwaarde van de woning, die de huiseigenaar moet optellen bij zijn of haar inkomen. De hoogte van het forfait is gebaseerd op de taxatie van de woning door de gemeente.

Garantie Instituut Woningbouw (GIW)
Geeft waarborgcertificaten uit voor huizen die door aangesloten bouwbedrijven zijn gebouwd. De aangesloten bedrijven zijn verplicht te bouwen volgens de vastgestelde normen.

Garantie, bank
Verplichting die de bank op zich neemt om op eerste vordering van de schuldeiser een bepaald bedrag te voldoen.

Garantie, rente
Hypotheekofferte waarin de aangeboden rente een bepaalde periode blijft gelden, ook als de kapitaalmarktrente tussentijds stijgt.

Garantieregeling
Waarborgregeling van het GIW.

Gebondenheid, economische
Sommige gemeenten stellen als eis aan een woonvergunning, voor een huis onder een bepaalde koopprijs, dat u in de regio werkt.

Gebruikersdeel
Deel van de onroerende-zaakbelasting dat u betaalt als bewoner van uw huis.

Gedoogplicht
Een huiseigenaar moet toestaan dat op zijn grond werk wordt uitgevoerd ten behoeve van het openbaar belang.

Geldverstrekker
Ander woord voor hypotheekverstrekker of hypothecaire financier.

Gesplitste hypotheek
Bij een sociale koopwoning splitst de bank de hypotheek in twee delen: wat u zelf opbrengt en wat wordt afgelost door de jaarlijkse premie van de overheid.

Grosse
Officieel afschrift van een akte of vonnis.

Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om uw huis weer op te bouwen als het door bijvoorbeeld brand is verwoest.

Hertaxatie
Sommige geldverstrekkers laten na afloop van elke rentevaste periode uw huis opnieuw taxeren.

Herziening, rente
Rentevoorstel dat de bank u doet tegen de tijd dat uw rentevaste periode afloopt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Hiervan is sprake als ieder van de betrokkenen afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totale (hypotheek)schuld.

HR-ketel
Hoog-rendement centrale verwarmingsketel. Gaat zeer zuinig om met energie.

Huren/kopenvergelijking
Berekening die de bank maakt van het bedrag dat u kunt uitgeven voor een koophuis als u niet meer kwijt wilt zijn aan woonlasten dan u nu aan huur betaalt.

Huurwaardeforfait
De denkbeeldige huurwaarde van de woning, die de huiseigenaar moet optellen bij zijn of haar inkomen. De hoogte van het forfait is gebaseerd op de taxatie van de woning door de gemeente.

Huwelijkse voorwaarden
Overeenkomst tussen gehuwden die de onderlinge verdeling van het vermogen regelt. Zonder huwelijkse voorwaarden bent u gehuwd in gemeenschap van goederen.

Hypotheek, aflossingsvrije
Hypotheek waarbij geen aflossing hoeft te worden betaald, alleen rente.

Hypotheek, annuïteiten
Hypotheekvorm waarbij elke maand een vast totaalbedrag aan rente en aflossing wordt betaald. Aan het begin van de looptijd is het rentedeel groter dan het aflossingsdeel. Later is die verhouding omgekeerd.

Hypotheek, bank
De gebruikte formule bij inschrijving van deze hypotheek maakt het mogelijk om later bij te lenen zonder notariskosten.

Hypotheek, basis
Deel van de hypotheek waarover u de basisrente betaalt.

Hypotheek, beleggings
Een hypotheek waarbij het eindkapitaal geheel of gedeeltelijk wordt opgebouwd door te beleggen.

Hypotheek, gesplitste
Bij een sociale koopwoning splitst de bank de hypotheek in twee delen: wat u zelf opbrengt en wat wordt afgelost door de jaarlijkse premie van de overheid.

Hypotheek, lineaire
Ver hypotheekvorm waarbij jaarlijks een vast bedrag wordt afgelost. Gedurende de looptijd vermindert de uitstaande schuld geleidelijk. Hierdoor neemt ook de rentelast evenredig af.

Hypotheek, meenemen
Mogelijkheid om bij verhuizing het nieuwe huis in onderpand te geven voor de bestaande hypotheek.

Hypotheek, spaar
Hypotheekvorm waarbij u niets aflost tijdens de looptijd, maar spaart voor een einduitkering waarmee u de hypotheekschuld in één keer voldoet aan het einde van de looptijd.

Hypotheek, top
Een basishypotheek financiert tot 75% van de executiewaarde van het pand. Daarover betaalt u doorgaans de basisrente. Staan uw inkomen en de waarde van het huis dit toe, dan kunt u meer hypotheek krijgen, tot bijvoorbeeld 100% of 125% van de executiewaarde. Dit heet een tophypotheek.

Hypotheekakte
De notariële akte waarin de rechten en plichten tussen de hypotheekgever en de hypotheeknemer zijn vastgelegd.

Hypotheekgever
De huiseigenaar die zijn huis als onderpand inbrengt om een hypothecaire lening te krijgen.

Hypotheeknemer
De bank die een hypothecaire lening verstrekt aan een huiseigenaar, met het huis als onderpand.

Hypotheekofferte, acceptatie van
Door de hypotheekofferte te ondertekenen, sluit u de overeenkomst met de bank. Soms kunt er dan nog vanaf zolang de hypotheekakte niet is gepasseerd door de notaris.

Hypotheekregister
Openbaar register bij het kadaster waar alle hypotheken staan geregistreerd.

Hypotheekverstrekker
Ander woord voor hypotheeknemer of hypothecaire financier.

Inkomen, belastbaar
Het deel van het inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Alle optel- en aftrekposten zijn hierop al toegepast. Alleen de belastingvrije som gaat er nog af.

Kadaster
Instelling waar alle onroerende zaken (grond, gebouwen) staan geregistreerd. Iedereen kan hier opvragen wie de eigenaar is van een onroerend goed en of er hypotheek op rust.

Kettingbeding
Bepaling in een koopcontract die moet worden overgedragen op iedere volgende eigenaar.

Koopcontract, voorlopig
Bedrieglijke term voor een overeenkomst die de aan- en verkoop van een huis regelt. Tekent u, dan zit u eraan vast, behoudens ontbindende bepalingen.

Kosten koper (k.k.)
De bijkomende kosten bij de aankoop van een huis komen voor rekening van de koper. Hieronder vallen o.a. de notariskosten en de overdrachtsbelasting.

Kosten, afsluit
Alle kosten die u maakt om een hypotheek af te sluiten, zoals afsluitprovisie, notariskosten, taxatie etc.

Kosten, aftrekbare
Alle kosten die u maakt bij de aankoop van een huis en die u mag aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Kosten, annulerings
Brengen sommige banken in rekening wanneer u afziet van een hypotheek terwijl u de offerte eerder had geaccepteerd.