Kopie van `Openbaar Ministerie Juridisch Jargon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Openbaar Ministerie Juridisch Jargon
Categorie: Juridisch
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 49


AID
Algemene Inspectiedienst, opsporingsdienst van het ministerie van landbouw en visserij.

Ambtsmisdrijf
Misdrijf dat voor ambtenaren strafbaar is of waar een hogere straf op staat als een ambtenaar het pleegt. Voorbeelden: het aannemen van steekpenningen door een rechter of het meewerken aan een schijnhuwelijk door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

AT
Arrestatieteam.

BFO
Bureau Financiële Ondersteuning.

BZK
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

CTC
Centrale Toetsingscommissie.

DNA
Celmateriaal dat van ieder mens uniek is en in toenemende mate een rol speelt bij de opsporing en vervolging.

Dwangmiddelen
Middelen die bij een strafrechtelijk onderzoek kunnen worden gebruikt tegen de wil van de verdachte. Voorbeelden: voorlopige hechtenis, telefoontaps, huiszoeking of het in beslag nemen van spullen

Educatieve maatregel
Voorbeeld : gerechtelijke maatregel tegen verkeersovertreders in de vorm van een cursus over de gevaren van te hard rijden of rijden onder invloed. Wie deze cursus met succes gevolgd heeft krijgt een lagere straf

Eed
Plechtige verklaring van een getuige op de zitting dat hij de waarheid zal spreken. Hij is dit verplicht. Als blijkt dat hij de waarheid niet spreekt maakt hij zich schuldig aan meineed

EHRM
Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EVRM
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.

Functioneel Parket
Het Functioneel Parket heeft tot doel om de criminaliteit te bestrijden op het gebied van milieu, economie en fraude. Omdat dit werkterrein breed is, is bepaald dat het Functioneel Parket verantwoordelijk is voor de opsporing en vervolging in die strafzaken, waarin een bijzondere opsporingsdienst (BOD) de trekkende rol vervult.

Immateriële schade
Schade die niet direct in geld is uit te drukken. Bij immateriële schade (smartengeld) is de schade niet aan het bezit of vermogen, maar is bijvoorbeeld iemands goede naam aangetast of bestaat zijn schade uit verdriet, smart en geestelijk gemis.

IRFT
Interregionaal Fraudeteam.

IRT
Interregionaal Rechercheteam (ook:kernteam)

Jeugdstrafrecht
Strafrecht voor minderjarigen tussen twaalf en achttien met aparte regels en straffen. Bij het jeugdstrafrecht vinden de zittingen plaats achter gesloten deuren

Kinderrechter
Rechter die strafzaken tegen minderjarigen (12-18 jaar) behandelt. Kinderen jonger dan 12 kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd

KLPD
Korps Landelijke Politiediensten, het 26ste, landelijk werkende politiekorps.

KMar
Koninklijke Marechaussee.

LRT
Landelijk Rechercheteam.

Niet-ontvankelijkheid
Het niet vatbaar zijn voor berechting. De niet-ontvankelijkheid (van personen, eisen e.d.) wordt bepaald door de rechter die vaststelt dat bijvoorbeeld het OM niet het recht heeft om een strafzaak te vervolgen, bijvoorbeeld omdat de zaak te lang heeft gelegen of omdat belangrijke stukken niet in het dossier zitten. Ook kan het OM niet-ontvankelijk zijn als de opsporing en vervolging onfatsoenlijk zijn verlopen

Nietigverklaring
Oordeel van de rechter dat een vorige uitspraak van een lagere rechter of een dagvaarding van het OM niet geldig is

NPI
Nederlands Politie Instituut, gezamenlijk instituut van de korpschefs, korpsbeheerders en hoofdofficieren van justitie.

Officier van justitie
Vertegenwoordiger van het OM in de rechtszaal. De officier van justitie bepaalt waar de verdachte van beschuldigd wordt. Hij bepleit op de zitting de zaak tegen een verdachte, maar heeft ook de plicht om ontlastend bewijs aan te brengen als dat er blijkt te zijn. De officier heeft ook het gezag over het opsporingsonderzoek van de politie. De officier kan als enige beslissen over het vervolgen van een verdachte.OT
Observatieteam.

otp
Oproeping ten parkette. Otp-zittingen zijn bedoeld voor minderjarigen, hen kan een taakstraf worden aangeboden.

Overtreding
Een licht strafbaar feit

RBT
Recherche Bijstandsteam.

RCID
Regionale Criminele Inlichtingendienst.

Seponeren
Niet doorzetten, niet vervolgen. Wanneer het OM een zaak tegen een verdachte niet doorzet, omdat dat niet wenselijk wordt geacht (beleidssepot) of omdat er niet genoeg bewijs is (technisch sepot)

SFO
Strafrechtelijk Financieel Onderzoek.

Sr
Wetboek van Strafrecht.

Sv
Wetboek van Strafvordering.

TBS
De rechter kan bepalen dat een psychisch gestoorde veroordeelde naar een inrichting moet om daar een behandeling te ondergaan. Dit kan alleen als de veiligheid in het geding is.

TBS-maatregel
De rechter kan bepalen dat een psychisch gestoorde veroordeelde naar een inrichting moet om daar een behandeling te ondergaan. Dit kan alleen als de veiligheid in het geding is.

Vonnis
Uitspraak door kantongerecht of rechtbank

Voorarrest
Vrijheidsontneming voorafgaande aan zitting en uitspraak.

Voorgeleiding
Verhoor van de verdachte door de officier van justitie om vast te stellen of het OM de rechter moet vragen om de verdachte in voorlopige hechtenis te nemen

Voorlopige hechtenis
Het opsluiten van een verdachte van een ernstig misdrijf nog voordat zijn zaak op de zitting is geweest. Bijvoorbeeld omdat dat nodig is voor het onderzoek van de politie of omdat hij anders vlucht.

voorwaardelijk
Veroordeling waarbij de rechter bepaalt dat de opgelegde straf gedurende een proefperiode, de proeftijd, geheel of gedeeltelijk niet ten uitvoer zal worden gelegd als de verdachte zich houdt aan de hem gestelde voorwaarden.

Voorwaardelijke veroordeling
Veroordeling waarbij de rechter bepaalt dat de opgelegde straf gedurende een proefperiode, de proeftijd, geheel of gedeeltelijk niet ten uitvoer zal worden gelegd als de verdachte zich houdt aan de hem gestelde voorwaarden

Vrijspraak
Wanneer de rechter vindt dat het te laste gelegde strafbare feit niet bewezen is, spreekt hij de verdachte vrij

Werkstraf
Taakstraf. Officieel: onbetaalde arbeid ten algemenen nutte

Wet Terwee
Wet die het slachtoffer van een misdrijf meer rechten geeft. Het slachtoffer krijgt meer informatie over de strafzaak tegen de dader en kan makkelijker schadevergoeding krijgen

Wetboek van Strafrecht
Wetboek met regels waarin is vastgelegd welke handelingen, zoals diefstal, moord en verkrachting, strafbaar zijn gesteld en wat de maximumstraf hiervoor is

Wetboek van Strafvordering
Wetboek met regels die de politie, het OM en de rechters in acht moeten nemen bij de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten

Wraking
Verzoek aan de rechtbank om een rechter in een bepaalde zaak te vervangen, omdat hij misschien partijdig is

Zittende Magistratuur
Verzamelnaam voor de rechters. Samen met het OM vormt de ZM de rechterlijke macht.