Kopie van `Wakker Assuranties`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Wakker Assuranties
Categorie: Economie en financiëen > Verzekeringen
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 412


ABC-akte
Akte of verkoopcontract waarbij een zaak wordt verkocht van A aan B en vervolgens wordt doorverkocht aan C. De zaak wordt echter maar één maal geleverd, de eigendom gaat rechtstreeks van A naar C. Voorbeeld: de gemeente verkoopt grond aan een bouwer en deze verkoopt een kavel aan een particulier. De gemeente draagt de eigendom rechtstreeks over aan de particulier.

Absolute competentie of bevoegdheid
De absolute competentie geeft aan welk soort rechterlijke instantie bevoegd is (sector kanton of sector civiel van de rechtbank, etc.).
De relatieve competentie geeft aan welke van die soort bevoegd is (in welke plaats).

ABW
De Algemene Bijstands Wet is bedoeld voor mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dat wil zeggen voor mensen die niet genoeg inkomen of vermogen hebben om van te leven.
Als u geen werk hebt en ook geen WW-, WAO- of andere uitkering ontvangt, of als u wel verdient, maar niet genoeg, dan kunt u bijstand aanvragen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

AG-tafels
Jaarlijks publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sterftetafels die zijn gebaseerd op waarnemingen van sterfte in de bevolking.
Deze sterftetafels zijn nog niet geschikt voor gebruik door actuarissen: het verloop van de sterftekansen is nog te grillig en bepaalde belangrijke wetmatigheden zijn nog niet opgenomen.

Agentschap
Wanneer een verzekeringsmaatschappij en een tussenpersoon zijn overeengekomen dat de tussenpersoon kan bemiddelen tussen deze verzekeringsmaatschappij en de (aspirant-)verzekerden, spreekt men van een agentschap.

Agio
Positief koersverschil ten opzichte van de nominale waarde bij de uitgifte van een aandeel of obligatie.
Als de nominale waarde € 60,00 is en de actuele koers bedraagt € 65,00 dan is het agio dus € 5,00.

Agiobonus
Een agiobonus is een gratis uitkering aan aandeelhouders van bonusaandelen ten laste van de agioreserve, die op deze wijze wordt omgezet in aandelenkapitaal.
Over deze uitkering behoeft geen inkomstenbelasting te worden betaald.

Agioreserve
De agioreserve ontstaat door uitgifte van aandelen tegen een koers die hoger is dan de nominale waarde.

Agiostock
Vorm van stockdividend dat gratis wordt uitgekeerd aan aandeelhouders ten laste van de agioreserve.

Agrarische Termijnmarkt
De termijnmarkt is een onderdeel van de optiebeurs van Euronext Amsterdam.
Op de agrarische termijnmarkt worden termijncontracten verhandeld op aardappelen, varkens, biggen, eieren en opties op termijncontracten aardappelen en varkens.

AIDA
Afkorting van Automatic Interprofessional Dealingsystem Amsterdam
De AIDA is een geautomatiseerde interdealer broker voor transacties - op of boven de wholesalegrens - van leden van de AEX-Effectenbeurs en Clearing Members van de AEX-Optiebeurs.

AIM
Afkorting van Amsterdam Interprofessioneel Marktsysteem.
Het AIM is het systeem van de AEX-Effectenbeurs, waarmee institutionele beleggers zelf effectentransacties van een bepaalde minimumomvang met banken of commissionairs in effecten kunnen afsluiten, zonder dat provisie moet worden betaald.

AIW
Afkorting van As, If and When (zoals, indien en wanneer).
De handel in nog niet uitgegeven effecten (de handel is niet officieel).

Akte van levering
Dit is de akte die de overdracht van de onroerende zaken regelt, deze akte wordt bij de notaris opgemaakt en ondertekend.

Akte van taxatie
In deze akte wordt door experts de omvang van een brandschade en kosten vastgesteld. Het volgende moet hierin staan vermeld:
de waarde van zaken voor en na de gebeurtenis

Ambtshalve toevoeging
Toewijzing van een raadsman die kosteloos rechtsbijstand verleent aan verdachten, vreemdelingen of psychiatrische patiënten die in bewaring zijn gesteld (zie Bewaringstelling) zonder dat zij daartoe zelf een verzoek hoeven indienen.

Amerikaanse stijl - opties
Er zijn Amerikaanse en Europese stijl-opties. Het verschil tussen beide optiestijlen is het moment van uitoefenen.
Het koop- of verkooprecht van een optie Amerikaanse stijl kan gedurende de gehele looptijd worden uitgeoefend door de houder van de optie.

Amerikaantjes
Originele Amerikaanse aandelen die in Amsterdam worden verhandeld.

AMEX
Afkorting van American Stock Exchange.
De AMEX is één van de Amerikaanse effectenbeurzen, niet te verwarren met de NYSE.

Amortisatie
Het geleidelijk aflossen van een opgenomen obligatielening of andersoortige lening.

Amortisatiebewijs
Andere term voor winstbewijs.
Een bewijs dat wordt uitgegeven na een reorganisatie, waarbij het aandelenkapitaal geheel of gedeeltelijk is afgestempeld.

Amsterdam All-Share index
Door Euronext berekende en onderhouden index die betrekking heeft op alle in Nederland genoteerde aandelen die worden verhandeld op de effectenbeurs van Euronext.
De Amsterdam All-Share index (AAX) is onderverdeeld in meerdere economische sectoren.

Amsterdam Exchanges
De officiële naam van de effecten- en optiebeurs van Amsterdam.

Amsterdam Financials Sector index
Door Euronext berekende en onderhouden gewogen index die betrekking heeft op de koersen van vijf ondernemingen die representatief zijn voor de Nederlandse financiële sector. Op de AFSX-index worden opties en futures verhandeld.

Amsterdam Midkap-index
Door Euronext berekende en onderhouden beursgraadmeter van het middensegment van de Nederlandse aandelenmarkt.
De Amsterdam Midkapindex (AMX) is een gewogen index die is gebaseerd op de koersen van de 25 meest verhandelde middelgrote, in Nederland genoteerde ondernemingen op de effectenbeurs van Euronext.Angel
Beursbegrip:
Een obligatie met een hoge waardering.

Annuïteit
Een serie gelijkblijvende betalingen die bestaan uit een rente- en een aflossingsdeel en die dienen om een schuld mee af te lossen.
Doordat er met elke betaling er steeds een deel van de schuld wordt afgelost, neemt de schuldrest en dus ook de rentevergoeding over die schuldrest geleidelijk af.

Annuïteitenhypotheek
Naast de rente lost u tijdens de looptijd elke maand een bedrag af.
De omvang van de lening en de maandelijks te betalen rente nemen daardoor direct af.

Annuleren
Nadat beide partijen een hypotheekofferte hebben ondertekend kunt u alsnog de hypotheek afzeggen (annuleren).
Sommige financiers zullen hiervoor kosten in rekening brengen.

Annuleringskosten
Sommige banken berekenen annuleringskosten als een hypotheek niet doorgaat nadat de uitgebrachte offerte door de cliënt is geaccepteerd.

Annuleringsverzekering
Een verzekering voor mensen die een reisarrangement hebben gesloten of een vakantieverblijf hebben gehuurd.
De verzekering vergoedt, geheel of gedeeltelijk, de vooruitbetaalde of nog te betalen reissom of huurbedragen, waarvoor men geen tegenwaarde heeft genoten doordat men als gevolg van een in de polis genoemde omstandigheid de reis of het verblijf in het vakantieverblijf moet annuleren of voortijdig moet beëindigen.

Anti - selectie
Anti-selectie is een benaming voor het verschijnsel dat personen de neiging hebben om risico`s waaruit zij geen of nauwelijks schade verwachten niet te verzekeren, terwijl zij voor risico`s waarbij ze de schadekans groot achten een verzekering willen afsluiten.
Een verzekeringsmaatschappij is echter niet bereid om alleen risico`s met een grote kans op schade te verzekeren, maar wil zijn portefeuille opbouwen op basis van het gemiddelde risico, met andere woorden een evenwichtige verhouding tussen risico`s met een grotere schadekans en risico`s met een kleine schadekans.

Anti-speculatiebeding
Gemeentelijk beding waardoor een huis slechts onder bepaalde, beperkende voorwaarden mag worden doorverkocht. Meestal houdt deze beperking in dat bij verkoop binnen een bepaalde periode (bijv. 10 jaar) een deel van de winst moet worden afgedragen aan de gemeente.

Anti-verwateringsclausule
Het gaat hier om een aanpassing van de conversiekoers van een converteerbare obligatie in neerwaartse richting.
Dit in overeenstemming met de verlaging van de beurskoers van het aandeel bij uitbreiding van het aandelenkapitaal.

ANW - Algemeen
Afkorting voor de Algemene nabestaandenwet.
De ANW is in 1996 in de plaats gekomen van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW). De ANW geeft onder voorwaarden recht op een uitkering aan de achterblijvende partner.

ANW - Rechthebbenden
Doorgaans is iedereen die in Nederland woont verzekerd voor de Anw.
Anw voor volwassenen


AOV
Assurantiebegrip:
Afkorting voor arbeidsongeschiktheidsverzekering.

AOW - Algemeen
Afkorting voor de Algemene Ouderdomswet.
De AOW is een volksverzekering.

AOW - Franchise
In veel pensioenregelingen is een bepaald drempelbedrag opgenomen, waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt, omdat de AOW voor dit deel voorziet in pensioeninkomen. Dit bedrag noemt men de `AOW-franchise`.
De hoogte van de franchise is veelal afgeleid uit de hoogte van AOW-uitkeringen of van het wettelijk minimumloon.

AOW - Toeslag
Als u AOW ontvangt en een partner hebt die jonger is dan 65, kunt u in aanmerking komen voor een AOW-toeslag.
De hoogte van deze toeslag hangt af van het inkomen van uw partner.

AOW-spaarfonds
Fonds waarin de, voor de toekomstige AOW-uitgaven geoormerkte, schuldreductie wordt bijgehouden.
Hiertoe vinden vanaf 1997 stortingen in het fonds plaats en over de als geheel ten gunste van het fonds geboekte bedragen wordt jaarlijks rente bijgeboekt.

Appartementenclausule
Wanneer een gebouw, bijvoorbeeld een appartementenflat, eigendom is van meerdere personen is de appartementswet van toepassing.
Deze regelt dat het eigendom van een gebouw gesplitst kan worden in appartementsrechten, die een aandeel in het gehele gebouw omvatten met het recht van gebruik van een bepaald deel, het appartement.

Appartementsrecht
Men koopt het mede-eigendom van een gebouw en het exclusieve recht van gebruik van een precies omschreven deel daarvan.
In het gebouw bevinden zich minimaal twee woningen.

Appèl
Juridische term: ander woord voor hoger beroep:
de mogelijkheid om, als men het niet eens is met een rechterlijke uitspraak, een nieuwe uitspraak van een hogere rechter te vragen.

Appellant
Degene die hoger beroep aantekent.

As, if and when issued
Ga naar: AIW

ASAS
Afkorting van: Amsterdam Security Account System.
Hier betreft het de girale handel in buitenlandse effecten op AEX-Effectenbeurs.

ASAS-fondsen
ASAS-fondsen zijn aandelen van buitenlandse bedrijven die worden verhandeld via het Amsterdam Security Account System en die worden genoteerd in de valuta van het land van uitgifte.

Ask
De koers ofwel de vraagprijs of laatprijs.
De prijs die door de `markt` wordt gevraagd (gelaten) voor de verkoop van een bepaald effect.

ASSET
Afkorting van Amsterdam Stock Exchange Tradingsystem.
De ASSED is een informatiescherm waarop banken en commissionairs hun quotes voor een aantal geselecteerde fondsen kunnen `adverteren`.

Asset Liability Management
Ga naar: ALM

Asset Mix
Met dit begrip wordt de verdeling van de te beleggen middelen, bijvoorbeeld: aandelen, onroerend goed en vastrentende waarden bedoeld.
In moderne pensioenen en lijfrenteverzekeringen is het mogelijk om zelf een asset mix samen te stellen.

Asset stripper
Iemand die middels aankoop van aandelen voor een ongewenste overname van een bedrijf zorgt.

Assignment
Engelse term voor aanwijzing of benoeming.
Mededeling (een aanwijzing) aan een schrijver van call-opties dat hij de onderliggende waarde moet verkopen en leveren of

Assuradeur
Een andere benaming voor verzekeringsmaatschappij (zie aldaar) of voor een gevolmachtigd agent (zie aldaar) hiervan.

Assurantieadviseur
Een persoon of bedrijf, dat er zijn beroep van maakt om zijn opdrachtgever, iemand die een verzekering wil sluiten of dat al gedaan heeft, van advies te dienen omtrent bestaande of nieuw te sluiten verzekeringen en/of andere financiele producten.
Het advies kan onder meer betrekking hebben op de aard, vorm en uitvoering van betreffende verzekeringen en de verzekeraar, die het meest in aanmerking komt om de betreffende verzekering bij te sluiten.

Assurantiebeding
Hypotheekbeding waarbij als het onderpand te niet gaat, de verzekeringsuitkering rechtstreeks aan de geldverstrekker toekomt.
De uitkering wordt eerst (en uitsluitend) gebruikt om de restschuld van de hypotheek af te lossen.

Assurantiebelasting
Er wordt 7% belasting geheven over het bedrag dat u moet betalen in verband met de verzekering (dit zijn meestal de poliskosten en de premie). Vrijgesteld van assurantiebelasting zijn de volgende verzekeringen voor particulieren:
levensverzekering

Assurantiebemiddeling
Het verlenen van advies, het bemiddelen tussen verzekeringsnemer en verzekeraar en het verlenen van hulp door een zelfstandige tussenpersoon in assurantiën bij de totstandkoming en gedurende de looptijd van een verzekeringsovereenkomst.
Hieronder valt mede de premie-incasso, de begeleiding en hulpverlening bij schade of uitkering en al het andere dat voor een goede uitvoering van de verzekeringsovereenkomst gewenst is.

Assurantietussenpersoon
Ga naar: ATP

At-the-money
Situatie waarin de actuele koers van de onderliggende waarde van een optie (vrijwel) gelijk is aan de uitoefenprijs van de optie.
Ofwel: een optie is at-the-money als de uitoefenprijs (vrijwel) gelijk is aan de actuele koers van de onderliggende waarde.

ATM
Afkorting van Amsterdam Treasury Bond Market.
De ATM is een wholesalemarkt voor Nederlandse staatsobligaties en wordt onderhouden door een interdealer broker.

Atoomkernreactieclausule
Uitsluiting die bepaalt dat schade of verliezen ten gevolge van atoomkernreacties zijn uitgesloten.
Deze uitsluiting komt op vrijwel elke polis voor, maar wordt in de regel verzacht door schade als gevolg van radio-actieve stoffen voor onder meer medisch gebruik wel mee te dekken.

ATP
De afkorting voor AssurantieTussenPersoon
De Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) kent twee registers waarin assurantietussenpersonen ingeschreven zijn, register A en B.

AvA
Algemene Vergadering van Aandeelhouders: het hoogste beslissingsorgaan binnen een vennootschap.
Beursgenoteerde ondernemingen hebben onder meer de verplichting minstens eenmaal per jaar een AvA te beleggen.

Avondhandel
Niet-officiële handel in internationale waarden, die plaatsvindt nadat de handel op de effectenbeurs officieel is gesloten.
Zo kan na het slot van de handel in Amsterdam in enkele hoofdfondsen (onder andere Koninklijke Olie, Philips, Akzo, Unilever) telefonisch worden doorgehandeld tot het slot van de NYSE.

AWBZ
De Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) is een volksverzekering die hoge medische kosten dekt, zoals de kosten van zorg door een thuiszorgorganisatie, opname in een verpleeghuis en verblijf in een gezinsvervangend tehuis.
Via de AWBZ wordt ook preventieve zorg betaald, zoals de inentingen voor kinderen. Voor sommige vormen van zorg betaalt u een eigen bijdrage. De AWBZ wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars vanuit speciale zorgkantoren.

AWW
Afkorting voor de Algemene Weduwen- en Wezenwet. De AWW is per 1 juli 1996 vervangen door de Anw.

Aziatische optie
Een specifieke optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt op basis van het verschil tussen de uitoefenprijs en het gemiddelde van de prijzen van de onderliggende waarde, zoals die gedurende de looptijd van die optie tot stand kwamen.

B-polis
Een B-polis is een bij een verzekeraar ondergebrachte pensioenregeling waarbij de premie door de werkgever (met evt. een eigen bijdrage van de werknemer) aan de verzekeraar wordt voldaan.
De werkgever is verzekeringnemer (eigenaar van de polis), de werknemer is verzekerde alsmede begunstigde.

BBP
Bruto binnenlands product, ofwel de totale productie van goederen en diensten binnen een land.

BGSEW
Beschikking Geldelijke Steun Eigen Woningen, waarmee de rijksoverheid de subsidie voor nieuwbouw regelt.
Onder één beschikking kunnen de subsidiebedragen en voorwaarden in de loop der jaren wijzigen.

BKR Tiel
Afkorting van `Bureau voor Kredietregistratie` te Tiel. Alle leningen in Nederland worden geregistreerd bij dit bureau. Alle kredietverstrekkers zijn bij dit bureau aangesloten. Zij hebben zich verplicht om elk krediet aan te melden. Ook moet de kredietverstrekker het krediet weer afmelden bij het BKR als alles terug betaald is.
Betaalt een lener meer dan drie maanden niet, dan wordt achter het betreffende krediet een `a` genoteerd van `achterstand`. Is een lener weer bij met betalen dan komt er een `h` bij te staan.

BPF - Bedrijfspensioenfonds
Een pensioenfonds voor een gehele bedrijfstak ten behoeve van personen, die hetzij als werknemer, hetzij in een andere hoedanigheid, in die bedrijfstak werkzaam zijn.
Deelname aan een bedrijfspensioenfonds kan verplicht zijn gesteld op grond van de `Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds`.

BTW (Belasting Toegevoegde Waarde)
De omzetbelasting op goederen en diensten in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap. Deze is inbegrepen bij de prijs die de consument moet betalen. Dus ook bij bijvoorbeeld de koop van een nieuwbouwhuis.

Budgetteren
Het overzichtelijk opstellen van een compleet van maandelijkse in- en uitgaven in de oude en nieuwe situatie.

Buitenbraak
Het door middel van braak aan de buitenzijde van het gebouw onwettig in het gebouw proberen te komen.

Bull-markt
Een markt/effectenbeurs waarin de koersen stijgen en waarvan wordt verwacht dat zij verder stijgen.

Bulletlening
Een obligatielening die in één keer wordt afgelost aan het einde van de looptijd.

Bureau Krediet Registratie
Ga naar: BKR

Burgemeester en Wethouders
Burgemeester en Wethouders (het college van) vormt het dagelijks bestuur van een gemeente.

Burgerlijk recht
Recht dat de betrekkingen tussen personen (natuurlijke personen en rechtspersonen) onderling regelt.

Burgerlijke rechtspraak
Rechtsgang bij geschillen over burgerlijke rechten en schuldvorderingen en bij zaken over privaatrechtelijke maatregelen als adoptie, curatele en voogdij.

Buy
Buy, `Sell` en `Strong Buy` zijn onderzoekskwalificaties.
Als uit onderzoek geconcludeerd wordt dat de onderzochte onderneming het de komende tijd beter gaat doen dan de markt dan is het advies om deze aandelen te kopen.

Buy and hold beleggen
Beleggingen worden voor langere tijd in de portefeuille gehouden, waarbij een afgesproken benchmark van secundair belang is.

Buy back
De inkoop van eigen aandelen.

C polis
Dit is een individuele pensioenverzekering, volgens een geldende pensioentoezegging, met als verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde de werknemer.
Nabestaanden kunnen ook begunstigden zijn.

CBS
De informatie die het CBS verzamelt, omvat vele maatschappelijke aspecten, van macro-economische indicatoren als economische groei en consumentenprijzen, tot de leefsituatie van individuen.

CC
Continue Crediet, ook wel doorlopend krediet: een overzichtelijke en flexibele manier van lenen.
De lener krijgt de beschikking over een bepaald bedrag.

CEA
Overkoepelende organisatie van verzekeraars in Europees verband.

Centraal Testamentenregister
Openbaar register van alle in Nederland gemaakte testamenten. Iedereen kan na iemands overlijden nagaan of de overledene een testament heeft gemaakt en welke notaris dat bewaart.

Centrale Raad van Beroep
Het gerecht dat in hoogste instantie beslist in geschillen over sociale verzekeringswetten en ambtenarenzaken.

Centrum Werk en Inkomen - CWI
Ga naar: CWI

Certificaat - assurantiebegrip
Het (verzekerings-)certificaat is een document waarin wordt bevestigd dat een verzekering is gesloten voor een bepaald risico.
De belangrijkste gegevens van de verzekering en polisvoorwaarden staan erin vermeld.

Certificaat - beursbegrip
Een verhandelbaar waardepapier dat de plaats inneemt van een aandeel.
Een door een administratiekantoor uitgegeven effect, dat een aandeel vertegenwoordigt in het kapitaal van een onderneming

Cessie
Overdracht van rechten, bijvoorbeeld een vordering.
Cessie vindt plaats d.m.v. een akte.

CGB
Iedereen die zich ongelijk behandeld voelt, kan een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling. De CGB beoordeelt dan, of de gelijkebehandelingswetgeving is overtreden. Dit is haar belangrijkste taak.

Circuit
Het Circuit is de aanduiding voor de stichting voor waardeoverdracht, waarin het SDS- en het 4%-circuit per 1 januari 1999 zijn samengegaan.
De pensioenregeling van bij Het Circuit aangesloten pensioenuitvoerders moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Circuit 4%
Aanduiding voor `Stichting 4%-circuit voor Waardeoverdracht` die tot 1 januari 1999 bestond.
Per deze datum is de Stichting 4%-circuit samen met het SDS-circuit opgegaan in een nieuwe stichting, genaamd Het Circuit.

Civiel recht
Het civiel recht regelt de rechtsbetrekkingen van de burgers onderling.
In het civiel recht moet de burger, wanneer hij zich in zijn belangen geschaad voelt doordat een ander de rechtsregels overtreden heeft, zelf optreden en de overtreder als tegenpartij in een civiele procedure voor de rechter dagen.