Kopie van `Wakker Assuranties`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Wakker Assuranties
Categorie: Economie en financiën > Verzekeringen
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 194


Akte van levering
Dit is de akte die de overdracht van de onroerende zaken regelt, deze akte wordt bij de notaris opgemaakt en ondertekend.

Akte van taxatie
In deze akte wordt door experts de omvang van een brandschade en kosten vastgesteld. Het volgende moet hierin staan vermeld:
de waarde van zaken voor en na de gebeurtenis

Ambtshalve toevoeging
Toewijzing van een raadsman die kosteloos rechtsbijstand verleent aan verdachten, vreemdelingen of psychiatrische patiënten die in bewaring zijn gesteld (zie Bewaringstelling) zonder dat zij daartoe zelf een verzoek hoeven indienen.

Amerikaanse stijl - opties
Er zijn Amerikaanse en Europese stijl-opties. Het verschil tussen beide optiestijlen is het moment van uitoefenen.
Het koop- of verkooprecht van een optie Amerikaanse stijl kan gedurende de gehele looptijd worden uitgeoefend door de houder van de optie.

Amerikaantjes
Originele Amerikaanse aandelen die in Amsterdam worden verhandeld.

AMEX
Afkorting van American Stock Exchange.
De AMEX is één van de Amerikaanse effectenbeurzen, niet te verwarren met de NYSE.

Amortisatie
Het geleidelijk aflossen van een opgenomen obligatielening of andersoortige lening.

Amortisatiebewijs
Andere term voor winstbewijs.
Een bewijs dat wordt uitgegeven na een reorganisatie, waarbij het aandelenkapitaal geheel of gedeeltelijk is afgestempeld.

Amsterdam All-Share index
Door Euronext berekende en onderhouden index die betrekking heeft op alle in Nederland genoteerde aandelen die worden verhandeld op de effectenbeurs van Euronext.
De Amsterdam All-Share index (AAX) is onderverdeeld in meerdere economische sectoren.

Amsterdam Exchanges
De officiële naam van de effecten- en optiebeurs van Amsterdam.

Amsterdam Financials Sector index
Door Euronext berekende en onderhouden gewogen index die betrekking heeft op de koersen van vijf ondernemingen die representatief zijn voor de Nederlandse financiële sector. Op de AFSX-index worden opties en futures verhandeld.

Amsterdam Midkap-index
Door Euronext berekende en onderhouden beursgraadmeter van het middensegment van de Nederlandse aandelenmarkt.
De Amsterdam Midkapindex (AMX) is een gewogen index die is gebaseerd op de koersen van de 25 meest verhandelde middelgrote, in Nederland genoteerde ondernemingen op de effectenbeurs van Euronext.

AOV
Assurantiebegrip:
Afkorting voor arbeidsongeschiktheidsverzekering.

AOW - Algemeen
Afkorting voor de Algemene Ouderdomswet.
De AOW is een volksverzekering.

AOW - Franchise
In veel pensioenregelingen is een bepaald drempelbedrag opgenomen, waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt, omdat de AOW voor dit deel voorziet in pensioeninkomen. Dit bedrag noemt men de `AOW-franchise`.
De hoogte van de franchise is veelal afgeleid uit de hoogte van AOW-uitkeringen of van het wettelijk minimumloon.

AOW - Toeslag
Als u AOW ontvangt en een partner hebt die jonger is dan 65, kunt u in aanmerking komen voor een AOW-toeslag.
De hoogte van deze toeslag hangt af van het inkomen van uw partner.

AOW-spaarfonds
Fonds waarin de, voor de toekomstige AOW-uitgaven geoormerkte, schuldreductie wordt bijgehouden.
Hiertoe vinden vanaf 1997 stortingen in het fonds plaats en over de als geheel ten gunste van het fonds geboekte bedragen wordt jaarlijks rente bijgeboekt.

Appartementenclausule
Wanneer een gebouw, bijvoorbeeld een appartementenflat, eigendom is van meerdere personen is de appartementswet van toepassing.
Deze regelt dat het eigendom van een gebouw gesplitst kan worden in appartementsrechten, die een aandeel in het gehele gebouw omvatten met het recht van gebruik van een bepaald deel, het appartement.

Appartementsrecht
Men koopt het mede-eigendom van een gebouw en het exclusieve recht van gebruik van een precies omschreven deel daarvan.
In het gebouw bevinden zich minimaal twee woningen.

Appèl
Juridische term: ander woord voor hoger beroep:
de mogelijkheid om, als men het niet eens is met een rechterlijke uitspraak, een nieuwe uitspraak van een hogere rechter te vragen.

Appellant
Degene die hoger beroep aantekent.

As, if and when issued
Ga naar: AIW

ASAS
Afkorting van: Amsterdam Security Account System.
Hier betreft het de girale handel in buitenlandse effecten op AEX-Effectenbeurs.

ASAS-fondsen
ASAS-fondsen zijn aandelen van buitenlandse bedrijven die worden verhandeld via het Amsterdam Security Account System en die worden genoteerd in de valuta van het land van uitgifte.

Ask
De koers ofwel de vraagprijs of laatprijs.
De prijs die door de `markt` wordt gevraagd (gelaten) voor de verkoop van een bepaald effect.ASSET
Afkorting van Amsterdam Stock Exchange Tradingsystem.
De ASSED is een informatiescherm waarop banken en commissionairs hun quotes voor een aantal geselecteerde fondsen kunnen `adverteren`.

Asset Liability Management
Ga naar: ALM

Asset Mix
Met dit begrip wordt de verdeling van de te beleggen middelen, bijvoorbeeld: aandelen, onroerend goed en vastrentende waarden bedoeld.
In moderne pensioenen en lijfrenteverzekeringen is het mogelijk om zelf een asset mix samen te stellen.

Asset stripper
Iemand die middels aankoop van aandelen voor een ongewenste overname van een bedrijf zorgt.

Assignment
Engelse term voor aanwijzing of benoeming.
Mededeling (een aanwijzing) aan een schrijver van call-opties dat hij de onderliggende waarde moet verkopen en leveren of

Assuradeur
Een andere benaming voor verzekeringsmaatschappij (zie aldaar) of voor een gevolmachtigd agent (zie aldaar) hiervan.

Assurantieadviseur
Een persoon of bedrijf, dat er zijn beroep van maakt om zijn opdrachtgever, iemand die een verzekering wil sluiten of dat al gedaan heeft, van advies te dienen omtrent bestaande of nieuw te sluiten verzekeringen en-of andere financiele producten.
Het advies kan onder meer betrekking hebben op de aard, vorm en uitvoering van betreffende verzekeringen en de verzekeraar, die het meest in aanmerking komt om de betreffende verzekering bij te sluiten.

Assurantiebeding
Hypotheekbeding waarbij als het onderpand te niet gaat, de verzekeringsuitkering rechtstreeks aan de geldverstrekker toekomt.
De uitkering wordt eerst (en uitsluitend) gebruikt om de restschuld van de hypotheek af te lossen.

Assurantiebelasting
Er wordt 7% belasting geheven over het bedrag dat u moet betalen in verband met de verzekering (dit zijn meestal de poliskosten en de premie). Vrijgesteld van assurantiebelasting zijn de volgende verzekeringen voor particulieren:
levensverzekering

Assurantiebemiddeling
Het verlenen van advies, het bemiddelen tussen verzekeringsnemer en verzekeraar en het verlenen van hulp door een zelfstandige tussenpersoon in assurantiën bij de totstandkoming en gedurende de looptijd van een verzekeringsovereenkomst.
Hieronder valt mede de premie-incasso, de begeleiding en hulpverlening bij schade of uitkering en al het andere dat voor een goede uitvoering van de verzekeringsovereenkomst gewenst is.

Assurantietussenpersoon
Ga naar: ATP

At-the-money
Situatie waarin de actuele koers van de onderliggende waarde van een optie (vrijwel) gelijk is aan de uitoefenprijs van de optie.
Ofwel: een optie is at-the-money als de uitoefenprijs (vrijwel) gelijk is aan de actuele koers van de onderliggende waarde.

ATM
Afkorting van Amsterdam Treasury Bond Market.
De ATM is een wholesalemarkt voor Nederlandse staatsobligaties en wordt onderhouden door een interdealer broker.

Atoomkernreactieclausule
Uitsluiting die bepaalt dat schade of verliezen ten gevolge van atoomkernreacties zijn uitgesloten.
Deze uitsluiting komt op vrijwel elke polis voor, maar wordt in de regel verzacht door schade als gevolg van radio-actieve stoffen voor onder meer medisch gebruik wel mee te dekken.

ATP
De afkorting voor AssurantieTussenPersoon
De Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) kent twee registers waarin assurantietussenpersonen ingeschreven zijn, register A en B.

AvA
Algemene Vergadering van Aandeelhouders: het hoogste beslissingsorgaan binnen een vennootschap.
Beursgenoteerde ondernemingen hebben onder meer de verplichting minstens eenmaal per jaar een AvA te beleggen.

Avondhandel
Niet-officiële handel in internationale waarden, die plaatsvindt nadat de handel op de effectenbeurs officieel is gesloten.
Zo kan na het slot van de handel in Amsterdam in enkele hoofdfondsen (onder andere Koninklijke Olie, Philips, Akzo, Unilever) telefonisch worden doorgehandeld tot het slot van de NYSE.

AWBZ
De Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) is een volksverzekering die hoge medische kosten dekt, zoals de kosten van zorg door een thuiszorgorganisatie, opname in een verpleeghuis en verblijf in een gezinsvervangend tehuis.
Via de AWBZ wordt ook preventieve zorg betaald, zoals de inentingen voor kinderen. Voor sommige vormen van zorg betaalt u een eigen bijdrage. De AWBZ wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars vanuit speciale zorgkantoren.

AWW
Afkorting voor de Algemene Weduwen- en Wezenwet. De AWW is per 1 juli 1996 vervangen door de Anw.

Aziatische optie
Een specifieke optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt op basis van het verschil tussen de uitoefenprijs en het gemiddelde van de prijzen van de onderliggende waarde, zoals die gedurende de looptijd van die optie tot stand kwamen.

B-polis
Een B-polis is een bij een verzekeraar ondergebrachte pensioenregeling waarbij de premie door de werkgever (met evt. een eigen bijdrage van de werknemer) aan de verzekeraar wordt voldaan.
De werkgever is verzekeringnemer (eigenaar van de polis), de werknemer is verzekerde alsmede begunstigde.

BBP
Bruto binnenlands product, ofwel de totale productie van goederen en diensten binnen een land.

BGSEW
Beschikking Geldelijke Steun Eigen Woningen, waarmee de rijksoverheid de subsidie voor nieuwbouw regelt.
Onder één beschikking kunnen de subsidiebedragen en voorwaarden in de loop der jaren wijzigen.

BKR Tiel
Afkorting van `Bureau voor Kredietregistratie` te Tiel. Alle leningen in Nederland worden geregistreerd bij dit bureau. Alle kredietverstrekkers zijn bij dit bureau aangesloten. Zij hebben zich verplicht om elk krediet aan te melden. Ook moet de kredietverstrekker het krediet weer afmelden bij het BKR als alles terug betaald is.
Betaalt een lener meer dan drie maanden niet, dan wordt achter het betreffende krediet een `a` genoteerd van `achterstand`. Is een lener weer bij met betalen dan komt er een `h` bij te staan.

BPF - Bedrijfspensioenfonds
Een pensioenfonds voor een gehele bedrijfstak ten behoeve van personen, die hetzij als werknemer, hetzij in een andere hoedanigheid, in die bedrijfstak werkzaam zijn.
Deelname aan een bedrijfspensioenfonds kan verplicht zijn gesteld op grond van de `Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds`.

BTW (Belasting Toegevoegde Waarde)
De omzetbelasting op goederen en diensten in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap. Deze is inbegrepen bij de prijs die de consument moet betalen. Dus ook bij bijvoorbeeld de koop van een nieuwbouwhuis.

C polis
Dit is een individuele pensioenverzekering, volgens een geldende pensioentoezegging, met als verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde de werknemer.
Nabestaanden kunnen ook begunstigden zijn.

CC
Continue Crediet, ook wel doorlopend krediet: een overzichtelijke en flexibele manier van lenen.
De lener krijgt de beschikking over een bepaald bedrag.

CGB
Iedereen die zich ongelijk behandeld voelt, kan een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling. De CGB beoordeelt dan, of de gelijkebehandelingswetgeving is overtreden. Dit is haar belangrijkste taak.

Claim
Assurantiebegrip:
Dit is het indienen van een `verlies` gedekt door de verzekering bij de verzekeraar om een vergoeding te krijgen.

Claimsmade dekking
Bij een aansprakelijkheidsverzekering met claimsmade dekking, is bepalend voor vergoeding van een gedekte schade dat deze bij de verzekeraar is aangemeld tijdens de verzekeringsduur. Wanneer de schade is veroorzaakt, is niet van belang.

Claimverhouding
Dat is het aantal claims dat nodig is om te kunnen inschrijven op een nieuw uit te geven aandeel.

Clausule
In clausules die aan de verzekeringsovereenkomst zijn gehecht wordt de dekking van de polis verder uitgebreid of beperkt.
Ook kunnen er in clausules speciale eisen worden gesteld.

Clearing
Een systeem van collectieve afwikkeling van beurstransacties door middel van compensatie en-of levering. Door de tussenkomst van een tussenpartij worden de te leveren en ontvangen effecten met elkaar verrekend.

Clearing code
Een door Clearing-instanties uitgegeven identificatiecode van een fonds.
Closing buy- sell

Closed end
Een closed end beleggingsfonds bestaat uit een vaste hoeveelheid aandelen.
De koers van het aandeel is volledig onderworpen aan vraag en aanbod.

CPB - (Centraal Plan Bureau)
Het werk van het CPB bestaat uit het maken van onafhankelijke prognoses en analyses, die wetenschappelijk verantwoord en up-to-date zijn.
Belanghebbenden zijn: regering, parlement en andere maatschappelijke organisaties zoals politieke partijen, vakbonden en werkgeversorganisaties.

CPI
Afkorting voor Consumenten Prijs Index.
Het CPI wordt maandelijks berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

CTZ
Het CTZ houdt toezicht op de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Daarbij let het College erop dat uitvoeringsorganen (de ziekenfondsen en voor de AWBZ ook de particuliere en publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraars, de zorgkantoren en het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten) hun taken goed uitvoeren.

Cum
Betekent: inclusief.
Aandelen kunnen bijvoorbeeld gekocht worden cum dividend: dat wil zeggen dat de aandelen nog recht geven op dividendbetaling over het achterliggende jaar. (in tegenstelling tot `ex-dividend`).

Curator
Iemand die door de rechtbank wordt aangewezen om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).
In faillissementen is de curator degene die het vermogen van de failliet te gelde maakt en verdeelt over de schuldeisers.

Custody
Ga naar: Bewaarneming

CWI - Centrum Werk en Inkomen
Vanaf 01-01-2002 is de uitvoerings-structuur van de sociale zekerheid in Nederland ingrijpend veranderd.
De Centrale organisatie voor Werk en Inkomen (CWI) neemt, naast de taken van de Arbeidsburo`s, ook een aantal taken over van de gemeentelijke Sociale Diensten en van de Uitvoeringsinstellingen UWV.

DNB
Afkorting voor:
De Nederlandsche Bank

Dwaling
Een `gebrek in de wilsvorming` bij het totstandkomen van een overeenkomst door een valse voorstelling over de zaak of de persoon waarmee men handelt.

Dwangbevel
Schriftelijk bevel om te voldoen aan een vordering van de overheid of een particulier.

Dwangmiddelen
Middelen die het Openbaar Ministerie heeft bij het onderzoek in een strafzaak, bijvoorbeeld:
fouilleren

Dwingend recht
Bepalingen in de wet waar partijen onderling niet van af kunnen wijken bij het aangaan van een overeenkomst.

E-biljet
Verkort aangiftebiljet voor particulieren voor de inkomstenbelasting-premie volksverzekeringen.

Eerste en enige instantie
Procedure zonder de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Eerste instantie (eerste aanleg)
Gerecht waar iemand begint met een procedure.

Eerste Kamer
De taken van de Eerste Kamer liggen vooral op het gebied van de wetgeving, maar ook bij het controleren van de regering heeft zij een rol.
Formeel beschouwd kan de Eerste Kamer wetsvoorstellen alleen verwerpen of aannemen. In de praktijk heeft ze echter nog wel wat meer mogelijkheden en zijn debatten van belang.

Effecten
Effecten zijn verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid in een vermogen, winst of verstrekte lening op lange termijn.
Voorbeelden zijn: aandelen, claims, obligaties en stockdividenden.

Effectenbelening
Een lening met effecten (aandelen, obligaties, e.d.) als onderpand.
De klant heeft effecten maar heeft geld nodig.

Effectendepot
Een effectendepot is het geheel aan effecten dat een effectenbewaarbedrijf (bankinstelling) voor een klant in open bewaring heeft.

Effectenkrediet
Een effectenkrediet is een rekening-courant krediet met als onderpand effecten.

Effectenportefeuille
Een pakket van aangekochte effecten die een belegger bezit, worden bij elkaar de effectenportefeuille genoemd.

Effecthypotheek
De Effecthypotheek is een vrij nieuwe hypotheekvorm en bestaat meestal uit 3 of 4 onderdelen.
De hypothecaire lening (lening voor de aankoop van de woning).

Effectieve rente
Dat is het werkelijke rentepercentage dat een geldverstrekker hanteert.
Volgens de gedragscode van hypothecaire financiers worden in een hypotheekofferte zowel het nominale als het effectieve rentepercentage vermeld.

Effectieve waarde
Dat is de waarde die aan een fonds wordt toegekend op basis van zijn beurskoers.

Emissie
Hiermee wordt bedoeld de uitgifte van nieuwe effecten.

Emissieprospectus
Een publicatie met uitvoerige informatie over de onderneming of instelling die effecten uitgeeft of gaat uitgeven, plus alle vereiste gegevens van de emissie zelf.
Factor A

EMU
Afkorting van Europese en Monetaire Unie.

Erfdienstbaarheid
Een last waarmee een erf (= stuk grond) is belast voor gebruik en ten nutte van een erf dat aan iemand anders toebehoort. Een erfdienstbaarheid hoort bij het huis en is geregistreerd bij het kadaster. De eigenaar van een onroerend goed moet het anderen bijvoorbeeld toestaan om over het terrein te lopen (recht van overpad).

Erfgenaam
Iemand die volgens de wet of volgens een testament recht heeft op (een deel van) een erfenis.

Erflater
Iemand die enig bezit als erfenis nalaat.

Erfpacht(recht)
Een zakelijk recht om een aan een ander toebehorend stuk grond te gebruiken. De erfpachter heeft tijdens de duur van de erfpacht dezelfde rechten als de eigenaar, maar mag niets doen dat de waarde zou verminderen. Voor het gebruik van de grond betaalt de erfpachter de eigenaar een canon en is fiscaal aftrekbaar.

Erfpachtcanon
Periodieke vergoeding van de huiseigenaar aan de eigenaar van de grond waarop het huis staat. Meestal wordt dat bedrag iedere drie tot vijf jaar herzien.

Erfrecht
Het geheel van wetten dat de situatie na overlijden behandelt, inclusief de omvang van de erfdelen en wie de wettelijke erfgenamen zijn.
Het erfrecht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

Ernstige gebreken
Volgens de model koop--aannemingsovereenkomst is de aannemer tot 20,5 jaar na de oplevering aansprakelijk voor gebreken die de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan in gevaar brengen of aantasten.

FFP - Federatie Financiele Planners
De Federatie Financiële Planners wil een toonaangevend en norm stellend instituut zijn, dat zich ten doel stelt voor het beroep financiële planner een klimaat te creëren en in stand te houden, waarbinnen financiële planning zich op een maatschappelijk en professioneel verantwoorde manier kan ontwikkelen ter bescherming van de belangen van de consument.

FTA
Afkorting van Financiële Termijnmarkt Amsterdam.
Op de FTA worden financiële termijncontracten (futures) verhandeld.

FTP Communicatie
FTP Communicatie is hét tekstbureau voor de financiële dienstverlening.
Geleid door drie ervaren tekstschrijvers die sinds jaar en dag opdrachten uitvoeren voor verzekeraars, banken, vermogensbeheerders, tussenpersonen, makelaars en reclamebureaus.

Future
Een future is een gestandaardiseerde overeenkomst waarbij de koop en verkoop in de toekomst van een vastgestelde hoeveelheid van een onderliggende waarde is geregeld.
Futures worden verhandeld op de FTA.

FVP-regeling
Deze regeling stelt onvrijwillig werkloze werknemers in staat om hun pensioenregeling tijdens de werkloosheidsperiode voort te zetten.
Tot 1 januari 1999 werd de fvp-regeling gefinancierd met rentebaten uit het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering.