Kopie van `Geschiedenis Werkplaats`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Geschiedenis Werkplaats
Categorie: Politiek
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 9


Akkoord van Wassenaar
Afspraak tussen werkgeversvoorzitter Van Veen en vakbondsleider Kok uit 1982 om de looneisen te matigen in ruil voor arbeidstijdverkorting. De gematigde loongroei wordt gezien als belangrijkste oorzaak van herstel en bloei van de economie in de periode 1985-2001. Het akkoord geldt ook als basis van het poldermodel.

Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
Confessionele partij voor gereformeerden, opgericht in 1879 en daarmee oudste partij van Nederland. Keerde zich tegen de idealen van de Franse Revolutie, vooral het beginsel van de volkssoevereiniteit. Niet de wil van het volk, maar de wil van God, zoals geopenbaard in de Bijbel, moest `richtsnoer` zijn in de politiek. Na de oorlog zat de ARP bijna dertig jaar onafgebroken in de regering, tot ze in 1980 opging in het CDA.

burgerlijke ongehoorzaamheid
Het overtreden van wettelijke regels met als doel een verandering tot stand te brengen. Deze actievorm werd in de jaren zeventig vaak toegepast. Voorbeeld is het bezetten en openhouden van de (illegale) abortuskliniek Bloemenhove nadat de regering tot sluiting bevolen had.

civil society
Samenleving waarin mondige burgers vooral zelf (zonder tussenkomst van politieke partijen) voor hun belangen en idealen opkomen, al of niet door zich te organiseren. Voor Nederland is deze benaming van toepassing op de periode na de ontzuiling en de roerige jaren zestig en zeventig.

D`66 (Democraten `66)
Politieke partij, opgericht direct na de Nacht van Schmelzer met als doel het verzuilde politieke bestel te laten `ontploffen`. Nederland moest veel democratischer worden, onder meer door invoering van een tweepartijenstelsel, volksraadplegingen (referendums), een gekozen minister-president en gekozen burgemeesters. Het ideaal van democratisering werd door andere partijen al snel overgenomen, maar van de genoemde hervormingen kwam weinig terecht. D66 (de komma verdween) noemt zich tegenwoordig een `links-liberale` partij.

Emancipatiecommissie
Door de regering ingestelde commissie (1974) die adviezen moest geven over de emancipatie van de vrouw. In 1981 werd de commissie opgevolgd door de Emancipatieraad; in dat jaar kwam er ook een aparte staatssecretaris van Emancipatiezaken.

evenredigheidsbeginsel
Het uitgangspunt dat iedere partij haar deel moet krijgen, evenredig aan haar omvang. Het evenredigheidsbeginsel was een belangrijk uitgangspunt van de consensuspolitiek tijdens de verzuiling.

Nieuw Links
Beweging binnen de PvdA die vond dat de partij een linksere koers moest varen en zich harder moest opstellen tegenover de confessionelen. Na de Nacht van Schmelzer bepaalde Nieuw Links, dat voornamelijk uit dertigers bestond, in hoge mate de koers van de PvdA. Oudere politici die wilden vasthouden aan de consensuspolitiek moesten het veld ruimen.

secularisatieproces
Het proces waarbij de invloed van kerk en geloof in de samenleving afneemt. In Nederland verliep de secularisatie tot de jaren zestig langzaam. Bovendien werd hij aan het oog onttrokken doordat katholieken en gereformeerden gemiddeld meer kinderen kregen dan buitenkerkelijken. Vanaf de jaren zestig sloeg de secularisatie versneld toe. De confessionele partijen verloren hun meerderheid, het aantal buitenkerkelijken groeide snel en een groot deel van de gelovigen ging nog maar zelden naar de kerk.