Kopie van `Reed Business Information - Logistiek.Woordenlijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Reed Business Information - Logistiek.Woordenlijst
Categorie: Handel en distributie > Logistiek
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 18


Apologetiek
Dat deel van de theologie dat zich bezighoudt met de verdediging en verbreiding van het christendom.

Asana
Benaming voor de lichaamshoudingen bij yogaoefeningen (Van Dale)

Atheïst
Iemand die gelooft dat er geen God is.

Avatar
Oudindisch avatarah (afdaling, afstamming). Afdaling, d.i. vleeswording van een god- heid, m.n. van Visjnoe. (Van Dale)

Dharma
Dharma (Sanskriet: “de drager, de ondersteuner”) duidt in het oude India de gang der natuur, de orde in de kosmos, maar ook de orde in het maatschappelijke leven aan. Het leven dient volgens het hindoeïsme in overeenstemming met de dharma: de kosmische en sacrale orde te zijn. De regels hiervoor zijn neergelegd in leerboeken (dharmas tras en dharmash stras)… (Van Goor’s Encyclopedisch Woordenboek der Godsdiensten, 1970).

Epistemologie of kennistheorie
Een belangrijk onderdeel van de filosofie is de kennistheorie of de epistemologie. Het gaat in de kennistheorie om de vraag hoe de mens tot kennis komt en ook om de vraag hoe be- trouwbaar die kennis dan is. Het gaat om de vragen: “How we know and how we know we know”. In het Verlichtingsdenken erkent men wel dat de mens kennis verwerft door waar- neming en door redenering-nadenken. De derde mogelijkheid dat de mens kennis verkrijgt door openbaring werd a-priori afgewezen. De bovengenoemde drie wegen om tot kennis te komen zitten b.v. in de volgende bijbel- tekst: “Maar gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord (kennis door waarneming) en wat in geen hart is opgekomen (kennis door redenering en intuïtie), al wat God heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard (kennis door openbaring)” - 1 Kor 2:9,10. (A.P. Geelhoed)

Eschatologie
De leer van de eschata (= laatste dingen), de toekomstige dingen die gebeuren moeten.

Esoterie
Het geheimzinnige, al wat slechts door ingewijden doorgrond kan worden. Esoterisch: (Gr. esoterikos), bestemd voor de ingewijden, de deskundigen, syn. geheim. (Van Dale)

ESP
Extra-sensory perception, buitenzintuiglijke waarneming, zoals telepathie, helderziendheid en proscopie (Het domein van de slang, W.J. Ouweneel).

Gnosis
De diepere kennis aangaande godsdienstige waarheden (Van Dale).

Gnostici
Theosofen uit de 2 oosterse myten een diepere verklaring van de godsdienstige waarheden en het wezen van de dingen probeerden te geven. (Van Dale).

Gnostiek of gnosticisme
(v. Gr. gnosis = inzicht, kennis), verzamelnaam voor een pluriforme godsdienstig-wijsgerige stroming, die vooral in de eerste eeuwen n.C. grote betekenis had, maar ook later momenten van herleving kende. De aanhangers streefden naar het heil door geheime, alleen voor inge- wijden gereserveerde kennis (gnosis). Deze kennis heeft betrekking op het goddelijke en bovenaardse machten, maar is ook inzicht in het wezen van de mens. Het ontvangen van de gnosis is iemands geestelijke opstanding uit de doden. De geest moet zich van de gebonden- heid aan het lichaam bevrijden (Encarta 2002).

Immanent
1. In zichzelf besloten, syniem: inwonend, aanklevend, tegenover: transcendent. 2. niet bovenzinnelijk. (Van Dale).

Imminent
Boven het hoofd hangend, synoniem: naderend, dreigend. (Van Dale)

Impressionisme
Stroming in de Franse schilderkunst uit de tweede helft van de 19 gin was van de moderne kunst. Haar doel was door middel van de kleur, het effect van licht op voorwerpen weer te geven.

Occultisme
(v. Lat. occultus = verborgen, geheim), verzamelnaam voor de leerstellingen en praktij- ken van bepaalde personen of groepen die beweren over een geheime, hun adepten of ingewijden alleen toegankelijke leer of wetenschap te kunnen beschikken. Dit occultisme vertoonde zich in de oudheid bijv. in de mysteriën met hun inwijdingen en geheime leer. In de middeleeuwen maakten de kabbalisten en alchemisten aanspraak op het bezit van een dergelijke geheime wetenschap, waarvan de praktische toepassing tot bijzondere prestaties in staat zou stellen. Modernere vormen van occultisme vindt men in de theoso- fie, de antroposofie, de astrologie, het spiritisme en bij de Rozekruisers. (Encarta 2002).

Sjamaan
Toverpriester bij Siberische volksstammen (Van Dale). “Sjamanen komen oorpronkelijk uit Siberie; het woord in de Toengoezen-taal, staat voor iemand die een toestand van spi- riruele opwinding gebruikt om binnen te treden in gewoonlijk niet-waarneembare reali- teiten van de spirituele wereld en daar hulp te vragen voor hem-haar of derden ... Een sjamaan is een man of vrouw die bewust een nieuw bewijstzijnsniveau of parallelle we- reld kan betreden. In deze “werelden” worden ze bijgestaan door natuurgeesten en per- soonlijk helpers of krachtdieren. Deze reizen naar de wereld ‘naast, boven, onder en tus- sen’ ons hebben steeds een doel. Meestal werkt men ‘s nachts of in het donker met de ogen gesloten en daalt af naar dat niveau onder constant gedrum. Ritme en herhaling zorgen ervoor dat men in een soort trance komt. Het drummen, ratelen en dansen zijn sjamanistische technieken die men onder de knie moet hebben. De drum slaat zo’n 220 tellen per minuut, daarom vergelijkt men deze sacrale muziek met house en techno; de sjamanen van vandaag ...” (http://skriebels.tripod.com/spiritualiteit).

Sjamanisme
De aanduiding voor een complex van geloofsopvattingen en handelingen rond een sja- maan: een man (soms een vrouw) die in staat is in contact te treden met geesten en die zulks meestal doet om zieken te genezen (de tovenaar of medicijnman van een stam). Sjamanen komen bij zeer veel volken voor, bijv. in Afrika, Oceanië en Indonesië, maar het verschijnsel is het best bekend van de Eskimo’s en Lappen. (Encarta 2002).