Kopie van `Reed Business Information - Logistiek.Woordenlijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Reed Business Information - Logistiek.Woordenlijst
Categorie: Handel en distributie > Logistiek
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 38


Agnosticus
Iemand die niet weet, of denkt dat het onmogelijk is te weten, dat er een God is.

Antagonist
Iemand die een tegenovergesteld standpunt inneemt, syn. tegenstander, tegenwerker; tegenspeler van de protagonist in de klassieke tragedie (Van Dale)

Anti-filosofie
Vele vormen van de moderne filosofie, waarin de hoop is opgegeven om een rationele eenheid te vinden in het geheel van leven en denken.

Antinomianisme
Opvatting dat, wanneer men het evangelie aanvaardt, de morele wet niet langer van toe- passing is. . Het misbruiken dus van de christelijke vrijheid in het nieuwe ver- bond.

Antithese
Tegenstelling tussen twee dingen (b.v. vreugde is de antithese van verdriet). Zie verder onder monisme.

Antropologie
De wetenschap die zich met de mens bezighoudt, met de relatie van de mens tot zichzelf en met zijn medemens, zoals de psychologie en de sociologie dit doen.

Apologetiek
Dat deel van de theologie dat zich bezighoudt met de verdediging en verbreiding van het christendom.

Asana
Benaming voor de lichaamshoudingen bij yogaoefeningen (Van Dale)

Atheïst
Iemand die gelooft dat er geen God is.

Avatar
Oudindisch avatarah (afdaling, afstamming). Afdaling, d.i. vleeswording van een god- heid, m.n. van Visjnoe. (Van Dale)

Dharma
Dharma (Sanskriet: “de drager, de ondersteuner”) duidt in het oude India de gang der natuur, de orde in de kosmos, maar ook de orde in het maatschappelijke leven aan. Het leven dient volgens het hindoeïsme in overeenstemming met de dharma: de kosmische en sacrale orde te zijn. De regels hiervoor zijn neergelegd in leerboeken (dharmas tras en dharmash stras)… (Van Goor’s Encyclopedisch Woordenboek der Godsdiensten, 1970).

Epistemologie of kennistheorie
Een belangrijk onderdeel van de filosofie is de kennistheorie of de epistemologie. Het gaat in de kennistheorie om de vraag hoe de mens tot kennis komt en ook om de vraag hoe be- trouwbaar die kennis dan is. Het gaat om de vragen: “How we know and how we know we know”. In het Verlichtingsdenken erkent men wel dat de mens kennis verwerft door waar- neming en door redenering/nadenken. De derde mogelijkheid dat de mens kennis verkrijgt door openbaring werd a-priori afgewezen. De bovengenoemde drie wegen om tot kennis te komen zitten b.v. in de volgende bijbel- tekst: “Maar gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord (kennis door waarneming) en wat in geen hart is opgekomen (kennis door redenering en intuïtie), al wat God heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard (kennis door openbaring)” - 1 Kor 2:9,10. (A.P. Geelhoed)

Eschatologie
De leer van de eschata (= laatste dingen), de toekomstige dingen die gebeuren moeten.

Esoterie
Het geheimzinnige, al wat slechts door ingewijden doorgrond kan worden. Esoterisch: (Gr. esoterikos), bestemd voor de ingewijden, de deskundigen, syn. geheim. (Van Dale)

ESP
Extra-sensory perception, buitenzintuiglijke waarneming, zoals telepathie, helderziendheid en proscopie (Het domein van de slang, W.J. Ouweneel).

Gnosis
De diepere kennis aangaande godsdienstige waarheden (Van Dale).

Gnostici
Theosofen uit de 2 oosterse myten een diepere verklaring van de godsdienstige waarheden en het wezen van de dingen probeerden te geven. (Van Dale).

Gnostiek of gnosticisme
(v. Gr. gnosis = inzicht, kennis), verzamelnaam voor een pluriforme godsdienstig-wijsgerige stroming, die vooral in de eerste eeuwen n.C. grote betekenis had, maar ook later momenten van herleving kende. De aanhangers streefden naar het heil door geheime, alleen voor inge- wijden gereserveerde kennis (gnosis). Deze kennis heeft betrekking op het goddelijke en bovenaardse machten, maar is ook inzicht in het wezen van de mens. Het ontvangen van de gnosis is iemands geestelijke opstanding uit de doden. De geest moet zich van de gebonden- heid aan het lichaam bevrijden (Encarta 2002).

Immanent
1. In zichzelf besloten, syniem: inwonend, aanklevend, tegenover: transcendent. 2. niet bovenzinnelijk. (Van Dale).

Imminent
Boven het hoofd hangend, synoniem: naderend, dreigend. (Van Dale)

Impressionisme
Stroming in de Franse schilderkunst uit de tweede helft van de 19 gin was van de moderne kunst. Haar doel was door middel van de kleur, het effect van licht op voorwerpen weer te geven.

Nicolaïeten (Openb. 2)
De naam betekent “overwinnaars van het volk (of de leken)” en we kunnen dit daarom verstaan als mensen die wilden heersen over het volk van God, alsof zij apostelen waren (zie 2:2). Als de hoogste liefde tot de Heer ontbreekt, kan men niet voorkomen dat het kwaad van de menselijke hiërarchie ingang vindt (vgl. Hand 20:29; 3Jh 9; 1Pt 5:3). Meer algemeen denkt men dat de Nicolaïten een sekte vormden, een soort vrijzinnigen, die Bileam volgden (Op 2:14v) en die in strijd met het apostelconvent (Hd 15) leerden dat christenen vrij waren afgodenoffers te eten. Vooral in Thyatira stond hun leer in het mid- delpunt (2:20v). Evenals het Bileam gelukte de Israëlieten te verleiden tot het eten van offervlees en tot ontucht (Nm 31:16; 25:1-5) gaven de Nicolaïten klaarblijkelijk dezelfde raad om daarin de christelijke vrijheid te nemen. Het is merkwaardig dat in Thyatira later het Montanisme (2de eeuw) zich verbreid heeft. (Zie o.a. Enc. v.h. O. en N.T., Bosch & Keuning n.v. Baarn).

Nihilisme
Een ontkenning van elke bestaansgrond van een objectieve waarheid. Een geloof dat het leven eigenlijk zonder zin of doel is. Dit leidt bij deze mensen vaak tot een vernieti- gingsdrang t.o.v. zichzelf of van de maatschappij.

Occultisme
(v. Lat. occultus = verborgen, geheim), verzamelnaam voor de leerstellingen en praktij- ken van bepaalde personen of groepen die beweren over een geheime, hun adepten of ingewijden alleen toegankelijke leer of wetenschap te kunnen beschikken. Dit occultisme vertoonde zich in de oudheid bijv. in de mysteriën met hun inwijdingen en geheime leer. In de middeleeuwen maakten de kabbalisten en alchemisten aanspraak op het bezit van een dergelijke geheime wetenschap, waarvan de praktische toepassing tot bijzondere prestaties in staat zou stellen. Modernere vormen van occultisme vindt men in de theoso- fie, de antroposofie, de astrologie, het spiritisme en bij de Rozekruisers. (Encarta 2002).

Semantiek
1) Wetenschap die de ontwikkeling van de betekenis en het gebruik van woorden en taal bestudeert. 2) Het gebruik maken van de connotaties en dubbelzinnigheden van een woord. Leer van de betekenis van de woorden en woordgroepen (Van Dale).

Sjamaan
Toverpriester bij Siberische volksstammen (Van Dale). “Sjamanen komen oorpronkelijk uit Siberie; het woord in de Toengoezen-taal, staat voor iemand die een toestand van spi- riruele opwinding gebruikt om binnen te treden in gewoonlijk niet-waarneembare reali- teiten van de spirituele wereld en daar hulp te vragen voor hem/haar of derden ... Een sjamaan is een man of vrouw die bewust een nieuw bewijstzijnsniveau of parallelle we- reld kan betreden. In deze “werelden” worden ze bijgestaan door natuurgeesten en per- soonlijk helpers of krachtdieren. Deze reizen naar de wereld ‘naast, boven, onder en tus- sen’ ons hebben steeds een doel. Meestal werkt men ‘s nachts of in het donker met de ogen gesloten en daalt af naar dat niveau onder constant gedrum. Ritme en herhaling zorgen ervoor dat men in een soort trance komt. Het drummen, ratelen en dansen zijn sjamanistische technieken die men onder de knie moet hebben. De drum slaat zo’n 220 tellen per minuut, daarom vergelijkt men deze sacrale muziek met house en techno; de sjamanen van vandaag ...” (http://skriebels.tripod.com/spiritualiteit).

Sjamanisme
De aanduiding voor een complex van geloofsopvattingen en handelingen rond een sja- maan: een man (soms een vrouw) die in staat is in contact te treden met geesten en die zulks meestal doet om zieken te genezen (de tovenaar of medicijnman van een stam). Sjamanen komen bij zeer veel volken voor, bijv. in Afrika, Oceanië en Indonesië, maar het verschijnsel is het best bekend van de Eskimo’s en Lappen. (Encarta 2002).

Surrealisme
Een kunstvorm die onmogelijke en fantastische dingen uitbeeldt door middel van onna- tuurlijke juxtaposities en combinaties van feiten en gegevens vanuit het onderbewustzijn.

Syncretisme
Versmelting van wijsgerige en religieuze opvattingen en meningen van verschillende herkomst, zonder dat de tegenstrijdigheden worden opgeheven en een synthese wordt bereikt (Van Dale)

Synthese
De combinatie van de partiële waarheden van these en antithese tot een hogere vorm van waarheid, vgl. dialectiek.

Theïsme
Geloof aan een in de wereld werkende en als Schepper boven de mens staande, zelfbe- wuste, persoonlijke, levende God (wel te onderscheiden van ‘deïsme’). Van Dale.

Theosofie
1. (Eigenlijk) goddelijke wijsheid, zodanig als die welke door de goden zelf bezeten wordt; 2. Een mystiek-filosofisch systeem van wereldbeschouwing met soms neoboed- dhistisch karakter: de theosofie houdt vast aan de reïncarnatie. (Van Dale) Een samenstel van leringen dat op een diepere dan de gewone kennis aanspraak maakt. Men baseert zich daarbij op een innerlijk beleven, dat zich niet enkel op God betrekt, maar ook, helderziend, op ijlere werelden. Karakteristiek voor de leringen zijn die over het bestaan van Meesters of Mahatma’s die van tijd tot tijd ‘wereldleraren’ uitzenden om godsdienstige impulsen te geven; verder die over het bestaan van ijlere ‘gebieden’ en van fijnstoffelijke lichamen (het astraallichaam van de mens) en ten slotte de lering over de werkelijkheid van zielsverhuizing. (Encarta 2002).

Vooronderstelling
Een theorie of stelling die men aanneemt voordat de eerste logische stap genomen wordt. Een dergelijke aanvaarding beïnvloedt vaak de richting waarin men verder redeneert.

Yoga
Uit India afkomstig streven om door lichamelijke en geestelijke methoden van concen- tratie tot hogere bewustzijnstoestanden te geraken of bijvoorbeeld een betere ademha- lingstechniek aan te leren (Van Dale). “Wat is yoga ? Yoga is zelfrealisatie. Punt, andere lijn. De persoonlijke ziel moet terug één worden met de kosmische ziel - met BRAH- MAN. Dus kortweg : ik moet stijgen boven tijd en ruimte. Ik moet terug puur geest wor- den. In basis ben ik geest en ik moet het terug realiseren. Onze ziel is versluierd door materie. We moeten de sluier terug wegnemen. En zoals Jezus zei : “Ik en de Vader, wij zijn één”. En we maken geen compromissen meer. Daar alleen dient het leven voor. De materie moet gedropt worden. Dit is yoga”. (http://user.online.be/yoga).

Zenboeddhisme
Vorm van het boeddhisme met veel nadruk op meditatie als middel tot verlichting (Van Dale)

Zich verwerkelijken
Een term die de existentialisten gebruiken en welke inhoudt dat de mens de zinvolheid van zijn bestaan waarmaakt door een daad van de wil, of een gevoel van angst.

Zijnde, het
Een term die het gebied aangeeft waarin slechts het bestaan is (existentie, geen essentie).

Zoroastrisme
Een zeer oude religie van vuuraanbidders die veel werd aangehangen in Centraal Azië, voordat de Islam aan invloed toenam. Volgens Hislop was Zoroaster, ‘Zero-ashta’, de grote god van de Chaldeeën. ‘Zero’ betekent in het Chaldeeuws ‘het zaad’ en ‘Zero- astha’ betekent ‘het zaad van de vrouw’. De evolutie van ‘Zero’ naar ‘Zoro’ zien we in ‘Zoro-babel’, zoals Zerubbabel in de Griekse Septuaginta werd weergegeven - het ‘zaad van de vrouw’ werd ‘Zoroaster’. De oudste volken waren bekend met de profetie van Gen. 3:15 en keken uit naar het beloofde ‘zaad van de vrouw’. Nimrods vrouw Semira- mis zou haar man na diens overlijden tot voorwerp van aanbidding gemaakt hebben, nml. als ‘het zaad van de vrouw’. Rond de figuren Nimrod en Semiramis zien we de alleroud- ste afgoderijen ontstaan. Wij weten ook uit de Bijbel dat Chaldea (Babylon) de oor- sprong is van alle afgoderij. De Perzische naam voor Zoroaster is ‘Zarathustra’. Als westerlingen die naam horen dan denken ze aan ‘aldus sprak Zarathustra’, geschreven door Nietzsche, en aan een stuk van Wagner. Zie meer in ‘The Two Babylons van A. Hislop. (M.V.)