Kopie van `Omroep Reclame Nederland`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Omroep Reclame Nederland
Categorie: Handel en distributie > TV-reclame
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 48


BBC
Buro Budgetcontrole (BBC) is een instantie die de bruto reclame- en mediabestedingen in Nederland registreert.

Bereiksprognose
Voorspelling van de te behalen resultaten van een nog te voeren reclamecampagne. De campagne wordt teruggeplaatst in een vergelijkbare periode in het verleden.

Bertrouwbaarheid
Maatstaf voor de waarschijnlijkheid, dat een bepaalde steekproefuitkomst geldig is voor het universum of de populatie.

Boodschapper
De huisvrouw of degene die zowel huisvrouw als hoofdkostwinner is in het huishouden en bepaalt wat er in huis wordt gehaald.

Brutobereik
Het brutobereik is het totaal aantal contacten binnen de doelgroep bij een serie uitzendingen. In tegenstelling tot nettobereik worden personen die meerdere malen zijn bereikt ook meerdere keren meegeteld. Brutobereik kan zowel in absoluten als in procenten worden uitgedrukt en kan worden berekend voor een reeks programma`s, tijdvakken en - of commercials.
Brutobereik = nettobereik x gemiddelde contactfrequentie
Brutobereik = GRP-totaal

Business to business (b-to-b)
Deze doelgroep bestaat uit bedrijfshoofden of hogere employees in de leeftijd van 26 t-m 60 jaar. Zij moeten minimaal 25 uur per week werkzaam zijn.

Campagne
Serie uitzendingen van één of meer commercials ten behoeve van reclame voor een bepaald merk, product, dienst, persoon, bedrijf of instelling.

Campagne-evaluatie
Overzicht met de kijk- en luistergegevens van een campagne, zoals het uiteindelijke uitzendschema, de GRP`s en de uitzendkosten van de verkregen GRP`s (kosten per GRP). In de campagne-evaluatie kunnen ook totaalresultaten opgenomen worden zoals: het nettobereik, de gemiddelde contactfrequentie en contactfrequentieverdeling.

CLO
CLO = Continu Luisteronderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart.

Commercial
Reclame-uiting op radio of televisie, die wordt uitgezonden binnen een tijdvak (reclameblok).

Cumulatief bereik
Het percentage personen dat tenminste éénmaal is bereikt.

Direct respons radio
De consument kan onmiddellijk reageren naar aanleiding van een uitgezonden commercial. In de commercial wordt een reageermogelijkheid (telefoonnummer, postbusnummer, internetsite) genoemd.

Doelgroep
Groep personen die op basis van één of meerdere gezamenlijke kenmerken tot een groep gerekend worden, bijvoorbeeld b-to-b.

Frequentieverdeling
Resultaattype in het analysesysteem met de procentuele verdeling van het aantal personen dat van een bepaald schema 1, 2, 3 of meer contacten heeft gehad.

Gemiddeld Dagbereik (TV)
Het percentage kijkers dat gedurende een dag minstens 60 seconden aaneengesloten heeft gekeken.

Gemiddelde contacfrequentie (GCF)
Het gemiddeld aantal contacten dat de bereikte personen hebben gehad met de uitzendingen uit een schema.
GCF = brutobereik - nettobereik

GRP
Gross rating point (GRP): 1 GRP is 1% kijkdichtheid - luisterdichtheid binnen een bepaalde doelgroep. Deze term wordt gebruikt als je spreekt over kijk- of luisterdichtheden van commercials, ongeacht de lengte van de commercial en de omvang van de doelgroep. Hoeveel kijkers of luisteraars 1 GRP vertegenwoordigt, hangt af van de omvang van de doelgroep in de populatie. Het totaal aantal GRP`s dat een reclamecampagne behaalt, is gelijk aan het brutobereik.

Het Media Instituut (HMI)
Instituut dat een deel van de commercialcodering verzorgt. Is, net als BBC, gespecialiseerd in het registreren van de bruto reclame- en mediabestedingen van adverteerders. Levert verder diensten als publicaties, dataverkeer en mediaplanningssoftware aan de media- en reclame-industrie op het gebied van inkoop-, verkoop- en planningsprocessen van reclame.

Hoofdkostwinner
Hoofdkostwinner is hij of zij, die aan het inkomen van het huishouden de belangrijkste bijdrage levert en die niet tegelijk ook de huisvrouw is.

Hoofdkostwinner èn huisvrouw
De persoon die beide functies in het huishouden vervult, zoals bijvoorbeeld een alleenstaande of een ouder in een éénoudergezin.

Huishouden
Een huishouden bestaat uit één (alleenstaande) of meerdere personen. Een meerpersoonshuishouden is een zelfstandige en in huiselijk verkeer levende gemeenschap van twee of meer personen die doorgaans (vier dagen of meer per week) gezamenlijk de maaltijd gebruiken (voor zover er geen sprake is van een `groothuishouden`). Ook samenwonenden kunnen een huishouden vormen.

Huisvrouw
Huisvrouw is degene die in het huishouden in hoofdzaak verantwoordelijk is voor de werkzaamheden in het huishouden, zoals boodschappen doen, eten koken, huis schoonhouden, wassen etc. en die niet tegelijk ook de hoofdkostwinner is, De huisvrouw kan dus zowel een vrouw als een man zijn.

Intomart
Instituut voor toegepast marktonderzoek. Marktonderzoeksbureau dat onder andere het CLO en Kijkonderzoek uitvoert.

Kijkdichtheid
Het percentage personen dat gemiddeld per seconde naar een programma, tijdvak of commercial keek. Hierbij wordt de minuut waarin een programma of tijdvak begint en eindigt, afgekapt op de hele minuut.

Kosten per GRP
De kosten per GRP geven aan hoeveel de adverteerder moet betalen om 1 procent kijk- of luisterdichtheid te behalen binnen een bepaalde doelgroep. Dit cijfer drukt de kostenefficiency uit van een specifiek tijdvak of een reeks tijdvakken.
Kosten per GRP = tarief van het tijdvak - kijk- of luisterichtheid

Luisterdichtheid
Het gemiddeld percentage personen in een bepaalde doelgroep dat gedurende het aantal aangegeven dagen gemiddeld naar een desbetreffend station heeft geluisterd.

Marktaandeel
Het percentage kijkers of luisteraars naar een bepaald programma of bepaalde zender, gepercenteerd op het totale kijkers- of luisterpubliek.

Mediabureau
Bureau dat is gespecialiseerd in reclame-inkoop in de media.

Mediamix
De samenstelling van mediatypes die deel uitmaken van een reclamecampagne.

Nettobereik
Het nettobereik is het aantal personen binnen de doelgroep, dat tijdens een serie uitzendingen minimaal 1 keer is bereikt (heeft gekeken of geluisterd). Nettobereik kan in een percentage of in absolute aantallen worden uitgedrukt.

Panel
Continue steekproef van personen of huishoudens die gedurende langere tijd deelnemen aan een onderzoek.

PMA
Platform Media Adviesbureaus
Is ook vertegenwoordigd in SKO (Stichting KijkOnderzoek)

PRE
Stichting Platform van Radio Exploitanten. Vrijwel alle radiozenders, die participeren in het Continu Luisteronderzoek van onderzoeksbureau Intomart, zijn lid van PRE. In deze stichting zijn de belangen van de verschillende radiozenders op het gebied van onderzoek en promotie van het medium radio samengebracht.

Profiel
Resultaattype in het analysesysteem, waarbij de samenstelling van de kijkers- of luistergroep als percentage van doelgroepen wordt weergegeven (bijvoorbeeld 75% vrouwen en 25% mannen).

Radiodagboek
Dit dagboek wordt gebruikt door de personen die deelnemen aan het Continu Luisteronderzoek van onderzoeksbureau Intomart. Hierin wordt per kwartier bijgehouden naar welke zender men luistert. Dit wordt bijgehouden voor een periode van 1 week.

Radiopanel
Het radiopanel is de groep personen, die middels het radiodagboek deelneemt aan het CLO van onderzoeksbureau Intomart. Dit panel bestaat uit 15.000 personen.

Reclameblok
De radio- of televisiezendtijd die bestemd is voor het achterelkaar uitzenden van een aantal radio- of televisiecommercials.

Respondent
Een persoon die zijn-haar medewerking verleent aan een onderzoek.

Secondetarief
De kosten van 1 seconde reclamezendtijd op radio of televisie.

SKO
Stichting Kijkonderzoek is per 1 januari 2002 de opdrachtgever voor het uitvoeren van het kijkonderzoek. SKO vervangt het Continu Kijkonderzoek (CKO).

SPOT
Stichting ter Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame. Is ook vertegenwoordigd in SKO.

SUMMO
Samenwerkingsverband voor de Uitvoering van MultiMedia Onderzoek. Met SUMMO wordt onder andere doelgroeponderzoek en tijdsbestedingonderzoek uitgevoerd.

Tariefkaart
Brochure waarin de tarieven per tijdvak voor zowel radio als tv staan vermeld. ORN geeft 4 keer per jaar een tariefkaart per medium uit.

Twin spot (meerling-spot)
Een commercial die bestaat uit twee delen. De twee delen worden binnen een reclameblok onderbroken door tussenkomst van spots van andere adverteerders. In het tweede deel wordt vaak de boodschap uit het eerste deel kort herhaald.

Uitzendschema
Een uitzendschema is een overzicht van de ingekochte reclameblokken. In dit overzicht staat per zender vermeld welke tijdvakken zijn ingekocht, op welke datum en welk tijdstip. Naast deze gegevens staan ook de bruto- en nettoprijs en eventuele kortingen vermeld.

Waste
Het aantal personen dat niet tot de primaire doelgroep behoort maar wel met de campagne wordt bereikt.

Welstandsklasse
De welstandsklasse is een indeling van de populatie op basis van de combinatie beroep en opleiding.

Zenderaandeel
Het percentage kijkers of luisteraars naar een bepaalde zender, gepercenteerd op het totale kijk- of luisterpubliek. Zie ook marktaandeel.