Kopie van `Gemeente Rotterdam`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Gemeente Rotterdam
Categorie: Bestuur en organisatie > Gemeente Rotterdam
Datum & Land: 11/05/2007, NL
Woorden: 49


AMA
Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker

ambulante Jeugdwerkers
Jeugdwerkers die niet vanuit een vaste plek werken maar juist veel op pad zijn, mobiel zijn.

burgerschap
Het bewoner zijn van een land, stad, dorp, etc.

CWI
Centrum voor Werk en Inkomen

dS+V
dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

educatie
Onderwijs en opvoeding.

emancipatie
De manier waarop een persoon of groep mensen zich ontwikkelt tot zij niet meer van anderen afhankelijk is of zijn.

etnisch
Uit of betrekking hebben op een bepaalde cultuur.

functioneren
Een bepaalde taak uitvoeren.

fysiek
Werkelijk, bestaand.

jeugdveld
Alle mensen die een beroep hebben dat met jeugd en jongeren te maken heeft.

jeugdwerk
Werk dat jeugd ondersteunt in hun ontwikkeling naar volwassenheid.

JOS
Jeugd, Onderwijs en Samenleving

klaarstomen
In korte tijd voorbereiden.

kleinschalig
Iets dat kleinschalig is, is niet erg uitgebreid.

mbo
Middelbaar Beroepsonderwijs

nieuwbouw
Nieuwe gebouwen.

nieuwkomer
Persoon tussen de 16 en 65 jaar die geen Nederlandse paspoort heeft en óf na 1 januari 2007 in Nederland is komen wonen óf op 31 december 2006 nieuwkomer was volgens de oude Wet inburgering nieuwkomers.

OBR
Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam

oriëntatie
bepalen van jouw positie / informatie verzamelen om tot een mening te komen.

ouderbetrokkenheid
Het meedoen en meedenken van ouders bij bepaalde zaken.

oudkomer
Persoon tussen 16 en 65 jaar die geen Nederlands paspoort heeft maar voor 1 januari 2007 in Nederland woonde, minder dan 8 jaar in Nederland woonde toen hij of zij leerplichtig was en geen diploma’s heeft die kunnen laten zien dat hij of zij de Nederlandse taal en Nederland goed kent.

outreachend
Naar de mensen toegaan.

overlast
De last die je anderen geeft.

senioren
Oudere, bejaarde mensen.signaleren
Iets of iemand opmerken en dat laten weten.

situatie
Een toestand / iets dat gebeurt.

sluitende aanpak
Waterdichte of van begin tot einde kloppende aanpak.

speciaal onderwijs
Onderwijs voor leerlingen die het gewone onderwijs niet kunnen volgen omdat ze bijvoorbeeld extra aandacht nodig hebben.

specifiek
In het bijzonder, met een bepaald doel.

spelenderwijs
Iemand iets leren door middel van een spelletje.

sportstimulering
Aansporen / aanmoedigen om te gaan sporten.

subsidie
Geld dat de overheid als steun geeft aan bepaalde bedrijven, instellingen en mensen.

symposium
Een wetenschappelijk congres over een bepaald onderwerp.

uitstromen
Een hoeveelheid of aantal mensen dat ergens weggaat, vanaf gaat

vmbo
Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

voorlichting
Informatie

voorschool
De Voorschool is een combinatie van een peuterspeelzaal en een basisschool, voor kinderen van tweeënhalf tot zes jaar die niet goed Nederlands spreken of niet gewend zijn om in groepsverband te spelen.

voorschoolse educatie
Kinderdagverblijf of peuterspeelzaal waar extra aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen en kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s.

voortgezet onderwijs
Onderwijs dat na de basisschool komt.

voorzieningen
Middelen of maatregelen waarmee ergens voor gezorgd kan worden.

vormings- en ontwikkelingswerk
Werk dat gericht is op de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vorming van (jong) volwassenen.

vraagstuk
Een groot probleem dat opgelost moet worden.

vrijplaats
Een plaats waarheen je vlucht en waar je veilig bent.

vrijwilligerswerk
Werk waarvoor je niet betaald wordt.

vroegschoolse educatie
Kinderdagverblijf of peuterspeelzaal waar extra aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen en kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s

vroegtijdig schoolverlaten
Stoppen met je opleiding voordat je een diploma hebt gehaald / je opleiding niet afmaken.

zelforganisatie
Organisatie, instelling, vereniging, club.

zorg- en welzijnssector
Alle beroepen die te maken hebben met gezondheid, zorg, hulp etc. bij elkaar.