Kopie van `NVA Assurantietermen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


NVA Assurantietermen
Categorie: Economie en financiën > Assurantie
Datum & Land: 01/01/2008, NL
Woorden: 1988


Aanbieden
Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd begrip. Toegespitst op het financiële product verzekering luidt de omschrijving: het in de uitoefening van een beroep of bedrijf rechtstreeks of middellijk doen van een voldoende bepaald voorstel tot het als wederpartij aangaan van een overeenkomst met een cliënt inz...

Aanbieder
Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefineerd begrip: degene die aanbiedt. In geval van verzekering is de verzekeraar de aanbieder. De aanbieder is de enige financiëledienstverlener die partij is bij de overeenkomst inzake een financieel product. Bij verzekering is de verzekeraar de aanbieder. ~ Zie ook: Financi...

Aanbieder, Zorg-
Zie: Zorgaanbieder.

Aanbod
De overeenkomst van verzekering komt tot stand door wilsovereenstemming. Er is sprake van wilsovereenstemming als het aanbod van de ene partij is aanvaard door de andere partij. Bij de overeenkomst van verzekering bestaat het aanbod uit inzending van een aanvraagformulier door de kandidaat-verzekeringnemer. De aanvaarding daarvan door de verzekeraa...

Aandelenkapitaal
Het aantal uitgegeven aandelen van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vermenigvuldigd met de nominale waarde van een aandeel. ~ Zie ook: Nominale waarde.

Aandelenspaarplan
Zie: Beleggingsverzekering.

Aangroei, Pensioen-
Zie: Pensioenaangroei.

Aanhangsel
Een vervolgblad op de polis waarop wijzigingen van of aanvullingen op de verzekering worden opgenomen, waarop nieuwe verzekeringsvoorwaarden van toepassing worden verklaard of waarop de nieuwe verzekerde situatie wordt beschreven. In toenemende mate wordt bij wijzigingen of aanvullingen in plaats van een aanhangsel een polisblad afgegeven dat de ni...

Aanpassingsclausule
Het bedrag waarvoor een zaak is aangeschaft. Een andere term hiervoor is historische kostprijs.

Aanschafwaarde
Het bedrag waarvoor een zaak is aangeschaft. Een andere term hiervoor is historische kostprijs.

Aanspraak
Het recht om nakoming van een verplichting of het bezit of gebruik van iets te vorderen. Indien aanspraak wordt gemaakt op schadevergoeding kan dit betrekking hebben op een contractuele verplichting tot schadevergoeding (bijvoorbeeld wegens wanprestatie of op grond van een gesloten overeenkomst van verzekering) of een wettelijke verplichting tot sc...

Aanspraak, Pensioen-
Zie: Pensioenaanspraak.

Aansprakelijkheid
Een in het burgerlijk recht gebruikt begrip, waarmee wordt bedoeld dat een schadelijder aanspraak kan maken op vergoeding van de door een ander aan hem toegebrachte schade en dat deze is gehouden om de door hem toegebrachte schade te vergoeden. In feite gaat het hier om een uitzondering op de hoofdregel dat in beginsel ieder de door hem geleden sch...

Aansprakelijkheid, Absolute -
Zie: Absolute aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid, Burgerrechtelijke -
Zie: Burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid, Contractuele -
Zie: Contractuele aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid, Hoofdelijke -
Zie: Hoofdelijke aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid, Wettelijke -
Zie: Wettelijke aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheidsleer
Door de rechtswetenschap ontwikkelde theorie over de rechtsgrond waarop een wettelijke regeling van de aansprakelijkheid voor veroorzaakte schade berust. Algemene voorwaarde voor aansprakelijkheid is dat de schade moet zijn veroorzaakt door de aangesprokene of door een persoon of zaak (w.o. dier) waarvoor deze verantwoordelijk is. De bewijslast hie...

Aansprakelijkheidsverzekering
Verzekering die tot ten hoogste het in de polis vermelde bedrag per gebeurtenis de vergoeding waarborgt van de bedragen die de verzekerde op grond van tegen hem gerichte aanspraken aan anderen moet betalen. Gebruikelijk is dat de verzekeraar tevens de kosten van verweer tegen al dan niet gegronde aanspraken van anderen vergoedt, veelal boven het ve...

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is een algemene aansprakelijkheidsverzekering. De dekking op een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven bestaat in de regel slechts voor schaden, die hebben plaatsgevonden binnen de looptijd van de verzekering. Opzet is uitgesloten evenals het zogenaamde WAM-risico, dit laatste kan worden verzek...

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is een algemene aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering waarborgt de vergoeding van de door een particulier, dat wil zeggen een niet in het kader van beroeps- of bedrijfsuitoefening handelende persoon, aan een derde toegebrachte schade. Onder de dekking is begrepen de aansprakelijkheidsschad...

Aansprakelijkheidsverzekering, Algemene -
Zie: Algemene aansprakelijkheidsverzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering, Verplichte -
Zie: Verplichte aansprakelijkheidsverzekering.

Aanvaarding van de begunstiging
In art. 6:253 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is de bepaling opgenomen dat degene die een beding ten behoeve van een derde (dus bijvoorbeeld de begunstiging in een polis van levensverzekering) heeft gemaakt, dit niet kan herroepen indien de derde heeft verklaard van het beding gebruik te willen maken. Een eenvoudige mededeling aan de verzekeraar ...

Aanvaring
Een in art. 8:1001 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: de aanraking van schepen met elkaar. Men noemt dit ook wel de eigenlijke aanvaring. De bepalingen betreffende aanvaring zijn van overeenkomstige toepassing bij botsing of aanraking van schepen met andere roerende of onroerende zaken, die oneigenlijke aanvaring wordt genoemd, alsmede...

Aanvaringsaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid jegens derden voor door hen ten gevolge van aanvaring geleden schade bestaat slechts als de aanvaring het gevolg is van schuld; de aansprakelijkheid rust op de eigenaar van het schadeveroorzakende schip. Volgens de artt. 8:546 en 1004 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er geen wettelijk vermoeden van schuld. Ook het schip dat in a...

Aanvraagformulier
Een door een verzekeraar beschikbaar gesteld formulier waarmee een kandidaat-verzekeringnemer kenbaar kan maken een risico ter verzekering aan te bieden. Het aanvraagformulier bevat een meer of minder uitgebreide vragenlijst aan de hand waarvan de verzekeraar bepaalt óf en, zo ja, onder welke voorwaarden en tegen welke premie hij het aangeboden ri...

Aanvullend recht
Wettelijke bepalingen die, voor zover contracterende partijen er in hun overeenkomst niet van zijn afgeweken, de tussen hen ontstane rechtsverhouding mede bepalen. Deze wettelijke bepalingen vullen de overeenkomst dus aan, zij geven een regeling voor het geval partijen niet anders zijn overeengekomen. Partijen zijn niet met betrekking tot alle wett...

Aanvullende brandverzekering
De aanvullende brandverzekering, die ook wel ongedekte belangenverzekering wordt genoemd, is een brandverzekering op roerende of onroerende zaken die naast een normale brandverzekering kan worden gesloten en wel tot een bepaald percentage van de verzekerde som van de normale brandverzekering. De ongedekte belangenverzekering kan ook onderdeel vorme...

Aanvullende verzekering
De aanvullende verzekering vormt een vrijwillige aanvulling op de dekking van ziektekosten die de op grond van de Zorgverzekeringswet verplichte basisverzekering biedt. Zorgverzekeraars kunnen zelf bepalen welke bijkomende dekking zij willen bieden, bijvoorbeeld vergoeding van de kosten van alternatieve geneeswijzen, orthodontie en tandheelkundige ...

Aardbevingsverzekering
Verzekering tegen schade veroorzaakt door seismologische aardschokken - dus geen trillingen rond en ten gevolge van de aardgaswinning. Brandschade door aardbeving is niet gedekt onder een brandpolis, evenmin als de zogenaamde koude schade. Het aardbevingsrisico wordt als een calamiteitenrisico beschouwd. ~ Zie ook: Calamiteitenrisico, Rampenfo...

Abandonnement
Het afstand doen door de verzekerde van de verzekerde zaak en het overdragen daarvan aan de verzekeraar tegen betaling van de verzekerde som. De mogelijkheid tot het doen van abandonnement wordt in de meeste polissen óf drastisch beperkt óf uitgesloten.

Absolute aansprakelijkheid
Van absolute aansprakelijkheid is sprake als het bewijs van overmacht de aangesprokene niet van zijn aansprakelijkheid ontheft. Een voorbeeld hiervan is de krachtens de Wet aansprakelijkheid kernongevallen op de exploitant van een kerninstallatie rustende aansprakelijkheid.

Abw
Algemene wet bestuursrecht 1992

Acceptatie
Aanvaarding door de verzekeraar van een door de kandidaat-verzekeringnemer gedaan aanbod tot verzekering. De overeenkomst van verzekering komt tot stand zodra het bericht van acceptatie de kandidaat-verzekeringnemer heeft bereikt. ~ Zie ook: Aanbod

Acceptatieplicht
De voor een verzekeraar geldende verplichting om een aangeboden verzekering te accepteren Op grond van de Zorgverzekeringswet geldt een acceptatieplicht: een zorgverzekeraar is verplicht om iedere verzekeringsplichtige die in zijn werkgebied of in het buitenland woont een basisverzekering te sluiten - ongeacht leeftijd, geslacht, inkomen of ge...

Accijnsverzekering
Op sommige zaken die in de binnenlandse consumptie worden gebracht (gedistilleerd, suiker, tabak), wordt door de fiscus een belasting gelegd in de vorm van accijns. Is de accijns reeds betaald, dan is de waarde van de zaken daarmee verhoogd en dient de verzekerde daarmee rekening te houden bij het vaststellen van de op de zaken verzekerde som. In b...

Accommodation line
Zie: Line.

Accountmanager
Letterlijk: de beheerder van klanten die een zakelijke relatie hebben met een bedrijf. In verzekeringstermen is dit een buitendienstfunctionaris van een verzekeringsmaatschappij die voor zijn werkgever in een bepaald gebied de contacten onderhoudt met tussenpersonen die met deze maatschappij een rekening-courantverhouding hebben en hen op verlerlei...

Accreditiefverzekering
Vorm van kredietverzekering waardoor de importeur - zij het met een gedeeltelijk eigen risico - zich kan verzekeren tegen het geldelijke nadeel dat hij lijdt indien, nadat hij voor de import van zaken een accreditief in het buitenland heeft geopend en de dekking daarvoor naar het buitenland heeft overgemaakt, het accreditief door de exporteur aldaa...

Accres-decresclausule (Increase-decrease clause)
Ook wel overdekkings- en restitutieclausule genaamd. Clausule die vaak wordt opgenomen in polissen van bedrijfsschadeverzekering. De vaststelling van het door deze verzekering gedekte belang wordt vaak bemoeilijkt door het feit dat dit belang in de loop van een jaar door omstandigheden die vooraf niet te overzien zijn, vrij belangrijk kan toe-...

Accresprovisie
Zie: Provisie.

Acquisitie
Een in art. 1 onder u van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 gedefinieerd begrip: alle handelingen, strekkende tot het voorbereiden of tot stand brengen van overeenkomsten van verzekering.

Act committed
Een in onbruik geraakte vorm van verzekering, waarbij de verzekeraar dekking moet verlenen als de schadeoorzaak zich heeft voorgedaan tijdens de duur van de verzekering, ook al is de schade pas ontstaan na het beëindigen van de ontstaan.

Act of God
In het Engelse recht voorkomend beperkt overmachtsbegrip, te omschrijven als: een plotselinge, gewelddadige, zonder menselijke tussenkomst optredende, natuurlijke oorzaak, waarvan de gevolgen niet door in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs te betrachten zorg kunnen worden voorkomen.

Actie, Directe -
Zie: Directe actie.

Action directe
Zie: Directe actie.

Actual total loss
Term uit het Engelse zeeverzekeringsrecht, te vertalen als werkelijk totaal verlies. Volgens de Marine Insurance Act is van actual total loss niet alleen sprake als het gevaarsobject geheel teniet is gegaan, maar ook als het zodanig is beschadigd dat het niet langer een zaak van de verzekerde soort is en als de verzekerde de macht erover onherroepe...

Actuariële principes
Levensverzekeraars moeten prudent te werk gaan bij het vaststellen van hun actuariële voorzieningen en daarbij rekening houden met veiligheidsmarges. De Nederlandsche Bank heeft in de Actuariële Principes leven aangegeven hoe zij de in de wet- en regelgeving vastgelegde voorschriften hieromtrent interpreteert. Met ingang van 1 januari 2007 worden...

Actuaris
Beoefenaar van de actuariële wetenschap. Zijn taak is veelomvattend en bestaat onder meer uit het opstellen van premietarieven, het berekenen van de voorziening verzekeringsverplichtingen, het vaststellen van afkoop- en premievrije waarden en het berekenen van de embedded value.

Additional perils clauses hulls
Normaliter is op een zeecascopolis alleen gevolgschade aan het schip gedekt. Met deze facultatieve clausule kan de dekking worden uitgebreid, waardoor ook schaden als het barsten van ketels, breuk van assen of een verborgen gebrek in casco of machines zijn verzekerd. ~ Zie ook: Negligence clause.

Adjustable verzekering
Goederenverzekering tegen o.a. brand- en-of koelschade, waarvan het bedrag waarover uiteindelijk premie wordt betaald, kan worden aangepast aan de waarde van de werkelijk aanwezige zaken. Kenmerk is dat periodiek opgave moet worden gedaan van de waarde van de werkelijk aanwezige zaken, deze opgave wordt declaratie genoemd. Aanvankelijk kende men al...

Administratieve organisatie
Het geheel van regels, procedures en andere maatregelen die tot doel hebben de administratie van een bedrijf of instelling optimaal te laten verlopen. Op grond van art. 28 lid 1 van de Wet financiële dienstverlening moeten de administratieve organisatie en het systeem van interne controle van een financiëledienstverlener de toezichthouder...

Adresclausule
In veel polissen komt de bepaling voor dat mededelingen aan de verzekerde (contractant) door de verzekeraar rechtsgeldig kunnen geschieden aan het adres van de tussenpersoon. Ingevolge een uitspraak van de Raad van Toezicht dient een verzekeraar een belangrijke mededeling zoals een (al dan niet tussentijdse) opzegging of een schadeafwijzing tóch a...

Advanced profits insurance
Bedrijfsschadeverzekering voor bedrijven waarvan de gebouwen en-of verdere outillage nog in aanbouw zijn. De dekking beoogt vergoeding voor extra kosten en gederfde winst van de opdrachtgever wanneer zijn bouwproject ten gevolge van een verzekerde calamiteit later wordt opgeleverd dan was voorzien, zodat dit bedrijfseconomische en -organisatorische...

Adversed selection
Zie: Antiselectie.

Advies
Een beredeneerde aanbeveling om een bepaalde keuze te maken. ~ Zie ook: Adviesplicht, Adviseren.

Advieslijst brandkasten
Zie: Brandkastenlijst.

Adviesmatch
Het in evenwicht zijn van enerzijds de inspanningen van een intermediair (bemiddelaar) en anderzijds de beloning die deze daarvoor ontvangt. De door een aanbieder aan de intermediair te betalen afsluitprovisie mag niet meer bedragen dan de helft van de som van de afsluitprovisie en de totale doorlopende provisie voor de betreffende verzekering. Tot...

Adviesopdracht
De overeenkomst van opdracht waarmee een cliënt een adviseur opdraagt hem te adviseren. ~ Zie ook: Adviseren, Adviseur, Overeenkomst van opdracht.

Adviesplicht
De Wet op het financieel toezicht (Wft) kent geen adviesplicht, maar gaat ervan uit dat een financiëledienstverlener adviseert. De financiëledienstverlener die niet adviseert moet dit bij aanvang van zijn dienstverlening kenbaar maken. Voor de financiëledienstverlener die wel adviseert bevat de Wft gedetailleerde voorschriften....

Adviseren
Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd begrip: het in de uitoefening van een beroep of bedrijf aanbevelen van een of meer specifieke financiële producten aan een bepaalde consument of, indien het een financieel instrument of verzekering betreft, cliënt. Adviseren is een van de generieke financiële di...

Adviseur
Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd begrip: degene die adviseert. ~ Zie ook: Adviseren.

Afbraakwaarde
De som die een sloper voor een object wil betalen. Een andere term hiervoor is sloopwaarde.

Affectiewaarde
Waarde die uit overwegingen van persoonlijke gehechtheid aan een bepaalde zaak (bijvoorbeeld een familiestuk) wordt toegekend. Een andere term hiervoor is emotionele waarde. Deze schade staat los van de waarde die de betreffende zaak in het economisch verkeer heeft en is niet objectief in geld uit te drukken.

Afkeuring
Hiervan is sprake indien bij een cascoschade van een schip de reparatiekosten meer bedragen dan 3-4 van de verzekerde waarde. Het schip wordt dan als afgekeurd beschouwd en de verzekeraar vergoedt de verzekerde som onder aftrek van de waarde van het beschadigde schip respectievelijk het wrak. Afkeuring heeft geen eigendomsovergang ten gevolge.

Afkoop
Recht van afkoop is een van de beschikkingsrechten, voortvloeiende uit een polis van levensverzekering. De verzekeringnemer kan, indien de voorwaarden van verzekering en de aard van het contract dit toestaan, de verzekering afkopen, d.w.z. het contract beëindigen, waarbij de maatschappij de afkoopwaarde van de verzekering uitkeert. Het recht van a...

Afkoop, Recht op -
Op grond van art. 7:978 lid 1 BW heeft de verzekeringnemer het recht om een levensverzekering geheel of gedeeltelijk af te kopen. Voorwaarde is dat de verzekering stellig tot een of meer uitkeringen leidt. Daarvan is sprake bij de levenslange verzekering bij overlijden, de gemengde verzekering en de verzekering op vaste termijn. Indien de verzekeri...

Afkooppolis
Zie: Pauschalpolis.

Afkoopwaarde
Het bedrag dat bij afkoop van een levensverzekering wordt uitgekeerd. ~ Zie ook: Afkoop.

Aflaadpolis
Vorm van transportverzekering die wel wordt gebruikt als een bepaalde hoeveelheid zaken niet ineens, maar in gedeelten wordt verzonden en men dekking, condities en premie voor de gehele hoeveelheid wil vastleggen. Men verzekert dan deze totaliteit in één bedrag, doorgaans met bepaling dat de verzekering slechts tot een (lager) maximumbedrag per v...

AFM
Autoriteit Financiële Markten

Afmakingscourtage
Zie: Schaderegelingscourtage.

Afmelding
Opgaaf door een WAM-verzekeraar aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer van de beëindiging of opschorting van de WAM-dekking voor een motorrijtuig.

Afnemersrisico
De op een bedrijfsschadeverzekering mee te verzekeren financiële gevolgen van het wegvallen van een afnemer. Wanneer een bedrijf zijn productie levert aan een beperkt aantal afnemers, zal het wegvallen van een afnemer een stagnatie in de afzet tot gevolg hebben. Deze verminderde afzet kan tot bedrijfsschade leiden.

Afschrijfpolis
Zie: Aflaadpolis.

Afsluitprovisie
Zie: Provisie.

Aftrek nieuw voor oud
Voluit: ‘aftrek wegens veronderstelde verbetering van oud tot nieuw’. Bedrag dat in mindering wordt gebracht op de reparatiekosten (materialen en arbeidslonen) op grond van het feit dat het verzekerde object wordt geacht door de reparatie in betere staat te verkeren dan voor de schade. De aftrek wegens veronderstelde verbetering van oud...

Aftrekfranchise
Zie: Eigen risico.

AG
Avarij-grosse

AG
Actuarieel Genootschap

Agent
Een in onbruik geraakte benaming voor een - veelal maatschappijgebonden - verzekeringstussenpersoon. ~ Zie ook: Bemiddelaar, Tussenpersoon.

Agent, Gevolmachtigd -
Zie: Gevolmachtigd agent.

Aggravatie
Het verschijnsel, vooral in de medische-variasector (ongevallen-, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekering), dat de verzekerde de bezwaren van een aanwezige storing van zijn gezondheid overdrijft of bestaande toestanden erger maakt of doet schijnen, met het oogmerk om een hogere uitkering te krijgen. ~ Zie ook: Moreel risico, Simulatie.Aggregate loss limit

Agreement on government procurement
In 2005 zijn het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en het  Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass) gepubliceerd, waarin de twee Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn geïmplementeerd. De Bao en de Bass bevatten de regels voor het verstrekken van bepaalde opdrachten door  aanbestedende diensten. Overheidsaanbest...

AIDA
Association Internationale de Droit des Assurances

Airborne only clause
Clausule die deel uitmaakt van de molestclausules voor goederentransportverzekering, volgens welke de dekking van de zaken tegen oorlogsmolest in principe beperkt wordt tot de tijd gedurende welke de zaken zich aan boord van een voor hun vervoer bestemd luchtvaartuig bevinden. Dit hoofdbeginsel wordt in de clausule enerzijds enigszins beperkt, ande...

Akte
Een in art. 156 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gedefinieerd begrip: een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen. Er zijn twee varianten: de authentieke akte en de onderhandse akte. Een akte levert ten aanzien van een daarin opgenomen verklaring tussen partijen dwingend bewijs op van de waarheid van die verklari...

Akte van cessie
Schriftelijk stuk waarmee vorderingen op naam worden geleverd. Veelvuldig gebruikt bij motorrijtuigverzekering: de verzekerde draagt zijn rechten op schadevergoeding over, zodat betaling rechtstreeks aan de reparateur kan geschieden.

Akte van disakkoord
Schriftelijk stuk dat wordt opgesteld wanneer twee experts inzake een (brand)schade niet tot overeenstemming kunnen komen. In de akte wordt beider taxatie opgenomen, waarna het document de derde schatter wordt overhandigd. Deze dient vervolgens binnen de grenzen van de taxaties van de eerste schatters zijn taxatie vast te stellen. ~ Zie ook: S...

Akte van taxatie
Schriftelijk stuk waarin de experts de omvang van een brandschade plus kosten vastleggen. In de akte moet overeenkomstig de voorwaarden van de Nederlandse Beurs Brandpolis worden vermeld: de waarde van de zaken vóór het evenement; de waarde van de zaken ná het evenement, het verschil tussen beide waarden en, indien de zaken voor herstel vatbaar ...

Akte, Authentieke -
Zie: Authentieke akte.

Akte, Onderhandse -
Zie: Onderhandse akte.

AKW
Algemene Kinderbijslagwet

Alarmservice
Van een opstal- of inboedelverzekering deel uitmakende franjedekking, die hulpverleningsfaciliteiten biedt zoals persoonlijke psychosociale hulp voor slachtoffers van brand, beroving, vandalisme en afpersing, het uitvoeren van noodreparaties, vervanging van sloten na braak of verlies of diefstal van sleutels, onmiddellijke vervanging (bruikleen) va...

Alcoholclausule
In motorrijtuigverzekeringen voorkomende bepaling dat er geen dekking is als de bestuurder door gebruik van alcohol, medicijnen of drugs niet in staat moet worden geacht een motorrijtuig naar behoren te besturen. Met name voor de cascoschade speelt deze clausule een rol. Het betreft een niet door de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen ...

Algemene aansprakelijkheidsverzekering
Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen worden onderscheiden in de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) en de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Een algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van een verzekerde, ongeacht waarmee hij de schade toebrengt, maar sluit de aansprakelijkheid...

Algemene kinderbijslagwet
De Algemene Kinderbijslagwetheeft als doel een financiële tegemoetkoming te verstrekken aan verzekerden die kinderen verzorgen en opvoeden.

Algemene vervoercondities
Gedeponeerde vervoersvoorwaarden voor binnenlands vervoer van zaken per beurtvaart, tram en over de weg. In 1950 voor het eerst vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en nadien regelmatig gewijzigd, laatstelijk in 2002. De schadevergoeding die de vervoerder verschuldigd is wegens het niet-nakomen van de op hem rustende verplichting ten vervoer ...