Kopie van `NVA Assurantietermen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


NVA Assurantietermen
Categorie: Economie en financiën > Assurantie
Datum & Land: 01/01/2008, NL
Woorden: 544


Abandonnement
Het afstand doen door de verzekerde van de verzekerde zaak en het overdragen daarvan aan de verzekeraar tegen betaling van de verzekerde som. De mogelijkheid tot het doen van abandonnement wordt in de meeste polissen óf drastisch beperkt óf uitgesloten.

Absolute aansprakelijkheid
Van absolute aansprakelijkheid is sprake als het bewijs van overmacht de aangesprokene niet van zijn aansprakelijkheid ontheft. Een voorbeeld hiervan is de krachtens de Wet aansprakelijkheid kernongevallen op de exploitant van een kerninstallatie rustende aansprakelijkheid.

Abw
Algemene wet bestuursrecht 1992

AG
Avarij-grosse

AG
Actuarieel Genootschap

Agent
Een in onbruik geraakte benaming voor een - veelal maatschappijgebonden - verzekeringstussenpersoon. ~ Zie ook: Bemiddelaar, Tussenpersoon.

Agent, Gevolmachtigd -
Zie: Gevolmachtigd agent.

Aggravatie
Het verschijnsel, vooral in de medische-variasector (ongevallen-, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekering), dat de verzekerde de bezwaren van een aanwezige storing van zijn gezondheid overdrijft of bestaande toestanden erger maakt of doet schijnen, met het oogmerk om een hogere uitkering te krijgen. ~ Zie ook: Moreel risico, Simulatie.Aggregate loss limit

Agreement on government procurement
In 2005 zijn het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en het  Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass) gepubliceerd, waarin de twee Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn geïmplementeerd. De Bao en de Bass bevatten de regels voor het verstrekken van bepaalde opdrachten door  aanbestedende diensten. Overheidsaanbest...

AIDA
Association Internationale de Droit des Assurances

Airborne only clause
Clausule die deel uitmaakt van de molestclausules voor goederentransportverzekering, volgens welke de dekking van de zaken tegen oorlogsmolest in principe beperkt wordt tot de tijd gedurende welke de zaken zich aan boord van een voor hun vervoer bestemd luchtvaartuig bevinden. Dit hoofdbeginsel wordt in de clausule enerzijds enigszins beperkt, ande...

Akte
Een in art. 156 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gedefinieerd begrip: een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen. Er zijn twee varianten: de authentieke akte en de onderhandse akte. Een akte levert ten aanzien van een daarin opgenomen verklaring tussen partijen dwingend bewijs op van de waarheid van die verklari...

Akte van cessie
Schriftelijk stuk waarmee vorderingen op naam worden geleverd. Veelvuldig gebruikt bij motorrijtuigverzekering: de verzekerde draagt zijn rechten op schadevergoeding over, zodat betaling rechtstreeks aan de reparateur kan geschieden.

Akte van disakkoord
Schriftelijk stuk dat wordt opgesteld wanneer twee experts inzake een (brand)schade niet tot overeenstemming kunnen komen. In de akte wordt beider taxatie opgenomen, waarna het document de derde schatter wordt overhandigd. Deze dient vervolgens binnen de grenzen van de taxaties van de eerste schatters zijn taxatie vast te stellen. ~ Zie ook: S...

Akte van taxatie
Schriftelijk stuk waarin de experts de omvang van een brandschade plus kosten vastleggen. In de akte moet overeenkomstig de voorwaarden van de Nederlandse Beurs Brandpolis worden vermeld: de waarde van de zaken vóór het evenement; de waarde van de zaken ná het evenement, het verschil tussen beide waarden en, indien de zaken voor herstel vatbaar ...

Akte, Authentieke -
Zie: Authentieke akte.

Akte, Onderhandse -
Zie: Onderhandse akte.

AKW
Algemene Kinderbijslagwet

Ambachtsliedenclausule
Clausule die in de AVB-polis van bepaalde bedrijven wordt opgenomen. Zij beperkt de werking van de uitsluiting in de zogenaamde opzichtclausule tot dat gedeelte van de in bewerking of behandeling zijnde zaak dat de verzekerde of zijn personeel op het moment van het toebrengen van de schade daadwerkelijk, specifiek in bewerking of behandeling had. V...

AMvB
Algemene Maatregel van Bestuur

Annuïteit
Een reeks gelijkblijvende betalingen, bestaande uit een rente- en een aflossingsdeel, ter aflossing van een schuld. Doordat met elke betaling een deel van de schuld wordt afgelost, neemt de schuldrest en daarmee ook de rentevergoeding over die schuldrest geleidelijk af. Omdat de som van rente- en aflossingsdeel steeds gelijk is, neemt het aflossing...

Annulatieclausule
Clausule die het recht van opzegging van de overeenkomst van verzekering regelt. Bestaat in verschillende vormen. Soms houdt de verzekeraar zich in bepaalde, nader omschreven gevallen het recht voor de verzekering tussentijds te beëindigen. ~ Zie ook: Beëindiging van de verzekering, Doorlopende verzekering, Opzegging, Opzegtermijn, Royement....

Annuleringsverzekering
Verzekering die degene die een reisarrangement of een huurovereenkomst voor een vakantieverblijf heeft gesloten, vergoeding waarborgt van (het deel van) de door hem vooruitbetaalde of verschuldigde bedragen, waarvoor hij geen tegenwaarde heeft genoten doordat hij ten gevolge van een in de polis genoemde onvoorziene omstandigheid de reis c.q. het ve...

Antiquiteitenverzekering
Zie: Kunstvoorwerpenverzekering.

ANW
Algemene nabestaandenwetAnw-hiaatverzekering
Verzekering ter dekking van het zogenaamde Anw-hiaat. De verzekering geeft recht op een (periodieke) uitkering. Deze gaat in bij overlijden van de verzekerde of wanneer het jongste kind van de overleden verzekerde de leeftijd van achttien jaar bereikt.

ao/ic
Administratieve organisatie en interne controle

AOA
Any one accident, per schadegeval

AOE
Any one event, per gebeurtenis

AOL
Any one loss

AOO
Any one occurrence, per gebeurtenis

AOR
Any one risk

AOV
Any one vessel

AOV
Arbeidsongeschiktheidsverzekering

AOW
Algemene Ouderdomswet

AOW-franchise
In de pensioensfeer is de franchise een correctie op het pensioengevend salaris in verband met het het recht op een AOW-uitkering vanaf de 65ste verjaardag. Het verschil tussen het pensioengevend salaris en de AOW-franchise heet pensioengrondslag. ~ Zie ook: Pensioengrondslag.

AOW-gat
Volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW) geldt vanaf 1994 dat aan uitkeringsgerechtigde bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd een toeslag t.b.v. de partner wordt uitgekeerd. Deze toeslag is inkomensafhankelijk, dit betekent dat wanneer de partner jonger is dan 65 en inkomen heeft, afhankelijk van dat inkomen de toeslag wordt gekort tot uiteindel...

AP
Avarij-particulier

Appartementenclausule
Clausule die moet worden opgenomen in brand- en combinatiepolissen van in appartementen gesplitste gebouwen. Deze bepaalt dat een daad of verzuim van een eigenaar die gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van de verzekeraar tot het verlenen van schadevergoeding ten gevolge zou hebben, de uit de polis voortvloeiende rechten onverlet laat. De verzek...

Appartementsrecht
Recht van mede-eigendom van een in appartementen gesplitst gebouw, waaraan het recht van uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van het gebouw, bijvoorbeeld een flatwoning, is verbonden. De eigenaar van een appartement heeft dus niet de eigendom van een bepaald deel van het gebouw (een flatwoning), maar van een deel van het gebouw in zijn geh...

Approbatie, Onder -
Zie: Onder approbatie.

Assignment clause
Clausule in de Engelse zeeverzekeringspolis die de verzekering in principe voor overdracht vatbaar maakt. Zij bepaalt dat de verzekering niet slechts geschiedt ten behoeve van de in de polis met name genoemde persoon, maar tevens ten behoeve van ieder ander die het door de verzekering gedekte belang geheel of ten dele zal blijken te hebben. Volgens...

Assugigant
Een wat premieomvang betreft tot de grootste verzekeraars of verzekeringsgroepen behorende verzekeraar. Deze term wordt doorgaans alleen gebruikt voor de allergrootste internationaal opererende verzekeringsgroepen. ~ Zie ook: Verzekeringsreus.

Assuradeur
Oorspronkelijk was een assuradeur de persoon of firma die als gevolmachtigd agent van een of meer binnen- of buitenlandse verzekeringsmaatschappijen voor rekening en risico van deze maatschappij(en) ter beurze verzekeringen accepteerde, de polissen daarvoor tekende en eventuele schaden regelde en vergoedde. In navolging daarvan noemen provinciaal w...

Assurantie
Zie: Verzekering.

Assurantie data netwerk
Systeem voor elektronisch berichtenverkeer tussen verzekeringsmaatschappijen en verzekeringstussenpersonen.

Assurantiebelasting
Het verrichten van diensten is onderworpen aan BTW. Het verzekeren en de bemiddeling bij het sluiten van verzekeringen is evenwel niet BTW-plichtig omdat in de plaats daarvan assurantiebelasting wordt geheven. Dit is een belasting die wordt geheven ter zake van verzekeringen waarvan de verzekeringnemer binnen het Rijk woont of is gevestigd, dan wel...

Assurantiebemiddeling
Zie: Verzekeringsbemiddeling.

Assurantiebeurs
Zie: Beurs.

Assurantiebezorger
Oorspronkelijk was de assurantiebezorger een verzekeringstussenpersoon die ter beurze werkzaam was en dezelfde rol vervulde als de makelaar - met dit verschil dat hij niet was beëdigd. ~ Zie ook: Bemiddelaar, Beurs, Makelaar, Tussenpersoon, Verzekeringstussenpersoon.

Assurantiemaatschappij
Zie: Verzekeringsmaatschappij.

Assurantiemakelaar
Zie: Makelaar.

Assurantieregister
Boek of lijst waarin/waarop de verzekerde de posten aantekent die binnen het raam van een contractpolis voor goederentransportverzekering vallen. Het inschrijven van een post in het assurantieregister noemt men declareren. Het register wordt periodiek aan de verzekeraar ingezonden ter berekening van de verschuldigde premie. ~Zie ook: Contractp...

Assurantiereserve eigen risico
Tot 1 januari 2000 was het ondernemers toegestaan om binnen bepaalde kaders een assurantiereserve aan te houden. Met ingang van genoemde datum is deze mogelijkheid vervallen. Een op 31 december 1999 bestaande reserve moet in elk geval in een periode van maximaal tien jaar vrijvallen.

Assurantietussenpersoon
Zie: Verzekeringstussenpersoon.

ATL
Actual total loss

Attachment point
Zie: Excess point.

Avarij
Schade en buitengewone onkosten, meer in het bijzonder verband houdende met de scheepvaart. Het begrip avarij wordt uitsluitend gebruikt in wetteksten, in andere gevallen spreekt men van averij. ~ Zie ook: Avarij-grosse, Avarij-particulier.

Avarij-agent
Natuurlijke of rechtspersoon, aangesteld in een vreemd land door een verzekeringsmaatschappij of een vereniging van verzekeraars, teneinde in geval van schade de belangen van de daarbij betrokken verzekeraar(s) te behartigen en over de schade te rapporteren. De polis (meestal transportpolis, maar soms ook brandpolis) bevat de naam van de avarij-age...

Avarij-grosse
Ook wel ‘gemene avarij’ genoemd of in het Engels: general average. In de zeevaart gaat het om een buitengewone opoffering of uitgave opzettelijk en redelijkerwijs verricht of gedaan voor de gemeenschappelijke veiligheid met het doel de zaken, betrokken bij een gemeenschappelijke, met een zeeschip uitgevoerde onderneming, voor gevaar - h...

Avarij-grossecompromis
De berekening en verdeling van de avarij-grosse geschiedt bij gerechtelijke dispache. Partijen (rederij en ladingbelanghebbenden) kunnen echter overeenkomen dat de dispache buitengerechtelijk zal worden opgemaakt. Een dergelijke overeenkomst wordt neergelegd in een avarij-grossecompromis waarin de naam van de dispacheur wordt vermeld en voorts mees...

Avarij-grossedepot
In geval van avarij-grosse kan de reder, alvorens de zaken aan de ontvanger uit te leveren, verlangen dat deze hem zekerheid verschaft voor de betaling van de t.z.t. verschuldigde bijdrage in avarij-grosse (art. 8:489 BW). Weigert de ontvanger dit, dan kan zulks tot opslag en verkoop van de nog af te geven zaken leiden (art. 8:490, 491 BW). Het opm...

Avarij-penningen
Kosten van (voorlopig) herstel van avarij in een tussenhaven of noodhaven gemaakt. Vormen soms het voorwerp van afzonderlijke verzekering, en wel indien de verzekeraar ingevolge wettelijke of polisbepaling voor schaden op één reis geleden tot niet meer gehouden is dan tot uitkering van maximaal de verzekerde som; zou immers het schip tijdens het ...

Avarijrekening
Zie: Dispache.

AVAS
Afwezigheid van alle schuld

AVB
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

AVC
Algemene Vervoercondities

Average adjuster
In Engeland kent men niet de dispacheur, wiens taak beperkt is tot het regelen van avarij-grosse, maar wel de average adjuster. Deze regelt niet slechts avarij-grossegevallen, maar ook gevallen van particuliere avarij; zijn gezag is zo groot dat de verzekeraars in het algemeen zijn oordeel omtrent het onder de polis te vergoeden bedrag volgen. De a...

Average disbursements insurance
Zie: Avarijpenningen.

Average unless general
Volgens Rule for Construction of Policy No. 13, behorende bij de Marine Insurance Act, moet onder deze term worden verstaan iedere schade die geen totaal verlies en geen avarij-grosse is; dit komt dus neer op particular average. De term omvat geen particular charges. ~ Zie ook: Avarij-particulier, Particular charges, Vrij van beschadigdheid.Averij

AVL
Aansprakelijkheidsverzekering voor landbouwers

AVP
Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

AVVV
Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen

AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BCA-pool
Bestuurders en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekeringpool

BCE
Bureau Coördinatie Experts

BCS
Beurs Clearing Systeem

BKR
Bureau Krediet Registratie

BSA
Bureau Schadeafwikkeling

BSN
Burgerservicenummer

Buiten-kantoorpolis
Zie: Berovingsverzekering.

Buitenbraak
Term gebruikt bij de inbraakverzekering. Duidt aan dat er braak - verbreking van sloten, forceren van deuren, vensters of andere delen van het pand - aan de buitenzijde van een gebouw moet hebben plaatsgehad, met de bedoeling zich onrechtmatig toegang tot het gebouw te verschaffen. ~ Zie ook: Binnenbraak, Braak.

Buitenlandse transportverzekering
Verzekering van zaken tijdens transport naar, van of in het buitenland. Het vervoer in het binnenland is doorgaans meegedekt voor zover het aansluit op het buitenlandse transport. ~ Zie ook: Transportverzekering.

Bureau schadeafwikkeling
Een onder het Ministerie van Financiën ressorterend bureau dat o.a. is belast met de regeling van schaden veroorzaakt door voertuigen van het Rijk. Voor die (motor)voertuigen bestaat geen verzekeringsplicht als geregeld in de WAM, zodat het Rijk zelf als verzekeraar optreedt en dit bureau heeft ingesteld als centrale behandelingsinstantie. Het bur...

Burgerlijk recht
Zie: Privaatrecht.

BV
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BvS
Bureau voor Sprinklerbeveiliging

CDD
Customer due diligence

CEA
Comité Européen des Assurances

Ceding commision
Een voornamelijk bij proportionele herverzekering voorkomende vergoeding, veelal uitgedrukt in een percentage van de herverzekeringspremie van het betreffende contract. De ceding commission of herverzekeringscommissie wordt door de herverzekeraar aan de cedent betaald als compensatie voor alle of een gedeelte van de acquisitie- en andere kosten van...

Ceel
Een door een veem bij acceptatie van zaken voor opslag af te geven bewijsdocument. Indien de zaken tegen brandschade verzekerd worden door bemiddeling van het veem onder de veempolis wordt daarvan aantekening op de ceel gesteld; men spreekt dan van een ceel met assurantie of een verzekerde ceel. Een ceel is een geschikt beleningsobject, daar zij de...

Centraal Informatiesysteem Systeem
Door verzekeraars opgerichte stichting om verzekeringsfraude tegen te gaan door op een centraal punt gegevens te verzamelen met betrekking tot schadeclaims die werden ingediend en die kunnen worden vergeleken met reeds aanwezige gegevens. Door de vele schademeldingen kunnen combinaties worden gemaakt en kan opvallend claimgedrag worden vastgesteld....

Centrum voor verzekeringsstatistiek
Bureau dat statistieken samenstelt en analyseert voor alle verzekeringsbranches aan de hand van gegevens die zij van verzekeraars ontvangen.

Certificaat, Assurantie-
Schriftelijke verklaring van een makelaar of verzekeraar dat het daarin omschreven risico verzekerd is krachtens een verzekeringsovereenkomst, die dekking biedt in de vorm van een contract. In de praktijk stelt de makelaar of verzekeraar wel in blanco door hem ondertekende assurantiecertificaten ter beschikking van de verzekeringnemer, die dan zelf...

Cessie
Overdracht van risico van cedent naar herverzekeraar. Ook: levering van een vordering op naam. ~ Zie ook: Akte van cessie, Cedent, Herverzekeraar.

Cessieclausule
Clausule, die wordt gebruikt bij de brandverzekering van roerende zaken indien deze door de verzekerde tot zekerheid voor een door hem aangegane schuld aan zijn schuldeiser in pand zijn overgedragen. Meestal bedingt de schuldeiser daarbij tevens de overdracht (cessie) door de verzekerde schuldenaar van de rechten uit de verzekeringsovereenkomst. In...

Cessionaris
Accepterende verzekeraar (ook: cedent) c.q. risicodragende partij bij herverzekering.

CFR
Cost and freight

CIC
Calamiteiten Informatie Centrum

CIF
Cost, insurance and freight