Kopie van `NVA Assurantietermen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


NVA Assurantietermen
Categorie: Economie en financiën > Assurantie
Datum & Land: 01/01/2008, NL
Woorden: 279


Akte
Een in art. 156 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gedefinieerd begrip: een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen. Er zijn twee varianten: de authentieke akte en de onderhandse akte. Een akte levert ten aanzien van een daarin opgenomen verklaring tussen partijen dwingend bewijs op van de waarheid van die verklari...

Akte van cessie
Schriftelijk stuk waarmee vorderingen op naam worden geleverd. Veelvuldig gebruikt bij motorrijtuigverzekering: de verzekerde draagt zijn rechten op schadevergoeding over, zodat betaling rechtstreeks aan de reparateur kan geschieden.

Akte van disakkoord
Schriftelijk stuk dat wordt opgesteld wanneer twee experts inzake een (brand)schade niet tot overeenstemming kunnen komen. In de akte wordt beider taxatie opgenomen, waarna het document de derde schatter wordt overhandigd. Deze dient vervolgens binnen de grenzen van de taxaties van de eerste schatters zijn taxatie vast te stellen. ~ Zie ook: S...

Akte van taxatie
Schriftelijk stuk waarin de experts de omvang van een brandschade plus kosten vastleggen. In de akte moet overeenkomstig de voorwaarden van de Nederlandse Beurs Brandpolis worden vermeld: de waarde van de zaken vóór het evenement; de waarde van de zaken ná het evenement, het verschil tussen beide waarden en, indien de zaken voor herstel vatbaar ...

Akte, Authentieke -
Zie: Authentieke akte.

Akte, Onderhandse -
Zie: Onderhandse akte.

AKW
Algemene Kinderbijslagwet

Ambachtsliedenclausule
Clausule die in de AVB-polis van bepaalde bedrijven wordt opgenomen. Zij beperkt de werking van de uitsluiting in de zogenaamde opzichtclausule tot dat gedeelte van de in bewerking of behandeling zijnde zaak dat de verzekerde of zijn personeel op het moment van het toebrengen van de schade daadwerkelijk, specifiek in bewerking of behandeling had. V...

AMvB
Algemene Maatregel van Bestuur

ao/ic
Administratieve organisatie en interne controle

AOA
Any one accident, per schadegeval

AOE
Any one event, per gebeurtenis

AOL
Any one loss

AOO
Any one occurrence, per gebeurtenis

AOR
Any one risk

AOV
Any one vessel

AOV
Arbeidsongeschiktheidsverzekering

AOW
Algemene Ouderdomswet

AOW-franchise
In de pensioensfeer is de franchise een correctie op het pensioengevend salaris in verband met het het recht op een AOW-uitkering vanaf de 65ste verjaardag. Het verschil tussen het pensioengevend salaris en de AOW-franchise heet pensioengrondslag. ~ Zie ook: Pensioengrondslag.

AOW-gat
Volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW) geldt vanaf 1994 dat aan uitkeringsgerechtigde bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd een toeslag t.b.v. de partner wordt uitgekeerd. Deze toeslag is inkomensafhankelijk, dit betekent dat wanneer de partner jonger is dan 65 en inkomen heeft, afhankelijk van dat inkomen de toeslag wordt gekort tot uiteindel...

AP
Avarij-particulier

Appartementenclausule
Clausule die moet worden opgenomen in brand- en combinatiepolissen van in appartementen gesplitste gebouwen. Deze bepaalt dat een daad of verzuim van een eigenaar die gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van de verzekeraar tot het verlenen van schadevergoeding ten gevolge zou hebben, de uit de polis voortvloeiende rechten onverlet laat. De verzek...

Appartementsrecht
Recht van mede-eigendom van een in appartementen gesplitst gebouw, waaraan het recht van uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van het gebouw, bijvoorbeeld een flatwoning, is verbonden. De eigenaar van een appartement heeft dus niet de eigendom van een bepaald deel van het gebouw (een flatwoning), maar van een deel van het gebouw in zijn geh...

Approbatie, Onder -
Zie: Onder approbatie.

Assignment clause
Clausule in de Engelse zeeverzekeringspolis die de verzekering in principe voor overdracht vatbaar maakt. Zij bepaalt dat de verzekering niet slechts geschiedt ten behoeve van de in de polis met name genoemde persoon, maar tevens ten behoeve van ieder ander die het door de verzekering gedekte belang geheel of ten dele zal blijken te hebben. Volgens...Assugigant
Een wat premieomvang betreft tot de grootste verzekeraars of verzekeringsgroepen behorende verzekeraar. Deze term wordt doorgaans alleen gebruikt voor de allergrootste internationaal opererende verzekeringsgroepen. ~ Zie ook: Verzekeringsreus.

Assuradeur
Oorspronkelijk was een assuradeur de persoon of firma die als gevolmachtigd agent van een of meer binnen- of buitenlandse verzekeringsmaatschappijen voor rekening en risico van deze maatschappij(en) ter beurze verzekeringen accepteerde, de polissen daarvoor tekende en eventuele schaden regelde en vergoedde. In navolging daarvan noemen provinciaal w...

Assurantie
Zie: Verzekering.

Assurantie data netwerk
Systeem voor elektronisch berichtenverkeer tussen verzekeringsmaatschappijen en verzekeringstussenpersonen.

Assurantiebelasting
Het verrichten van diensten is onderworpen aan BTW. Het verzekeren en de bemiddeling bij het sluiten van verzekeringen is evenwel niet BTW-plichtig omdat in de plaats daarvan assurantiebelasting wordt geheven. Dit is een belasting die wordt geheven ter zake van verzekeringen waarvan de verzekeringnemer binnen het Rijk woont of is gevestigd, dan wel...

Assurantiebemiddeling
Zie: Verzekeringsbemiddeling.

Assurantiebeurs
Zie: Beurs.

Assurantiebezorger
Oorspronkelijk was de assurantiebezorger een verzekeringstussenpersoon die ter beurze werkzaam was en dezelfde rol vervulde als de makelaar - met dit verschil dat hij niet was beëdigd. ~ Zie ook: Bemiddelaar, Beurs, Makelaar, Tussenpersoon, Verzekeringstussenpersoon.

Assurantiemaatschappij
Zie: Verzekeringsmaatschappij.

Assurantiemakelaar
Zie: Makelaar.

Assurantieregister
Boek of lijst waarin-waarop de verzekerde de posten aantekent die binnen het raam van een contractpolis voor goederentransportverzekering vallen. Het inschrijven van een post in het assurantieregister noemt men declareren. Het register wordt periodiek aan de verzekeraar ingezonden ter berekening van de verschuldigde premie. ~Zie ook: Contractp...

Assurantiereserve eigen risico
Tot 1 januari 2000 was het ondernemers toegestaan om binnen bepaalde kaders een assurantiereserve aan te houden. Met ingang van genoemde datum is deze mogelijkheid vervallen. Een op 31 december 1999 bestaande reserve moet in elk geval in een periode van maximaal tien jaar vrijvallen.

Assurantietussenpersoon
Zie: Verzekeringstussenpersoon.

ATL
Actual total loss

Attachment point
Zie: Excess point.

Avarij
Schade en buitengewone onkosten, meer in het bijzonder verband houdende met de scheepvaart. Het begrip avarij wordt uitsluitend gebruikt in wetteksten, in andere gevallen spreekt men van averij. ~ Zie ook: Avarij-grosse, Avarij-particulier.

Avarij-agent
Natuurlijke of rechtspersoon, aangesteld in een vreemd land door een verzekeringsmaatschappij of een vereniging van verzekeraars, teneinde in geval van schade de belangen van de daarbij betrokken verzekeraar(s) te behartigen en over de schade te rapporteren. De polis (meestal transportpolis, maar soms ook brandpolis) bevat de naam van de avarij-age...

Avarij-grosse
Ook wel ‘gemene avarij’ genoemd of in het Engels: general average. In de zeevaart gaat het om een buitengewone opoffering of uitgave opzettelijk en redelijkerwijs verricht of gedaan voor de gemeenschappelijke veiligheid met het doel de zaken, betrokken bij een gemeenschappelijke, met een zeeschip uitgevoerde onderneming, voor gevaar - h...

Avarij-grossecompromis
De berekening en verdeling van de avarij-grosse geschiedt bij gerechtelijke dispache. Partijen (rederij en ladingbelanghebbenden) kunnen echter overeenkomen dat de dispache buitengerechtelijk zal worden opgemaakt. Een dergelijke overeenkomst wordt neergelegd in een avarij-grossecompromis waarin de naam van de dispacheur wordt vermeld en voorts mees...

Avarij-grossedepot
In geval van avarij-grosse kan de reder, alvorens de zaken aan de ontvanger uit te leveren, verlangen dat deze hem zekerheid verschaft voor de betaling van de t.z.t. verschuldigde bijdrage in avarij-grosse (art. 8:489 BW). Weigert de ontvanger dit, dan kan zulks tot opslag en verkoop van de nog af te geven zaken leiden (art. 8:490, 491 BW). Het opm...

Avarij-penningen
Kosten van (voorlopig) herstel van avarij in een tussenhaven of noodhaven gemaakt. Vormen soms het voorwerp van afzonderlijke verzekering, en wel indien de verzekeraar ingevolge wettelijke of polisbepaling voor schaden op één reis geleden tot niet meer gehouden is dan tot uitkering van maximaal de verzekerde som; zou immers het schip tijdens het ...

Avarijrekening
Zie: Dispache.

AVAS
Afwezigheid van alle schuld

AVB
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

AVC
Algemene Vervoercondities

Average adjuster
In Engeland kent men niet de dispacheur, wiens taak beperkt is tot het regelen van avarij-grosse, maar wel de average adjuster. Deze regelt niet slechts avarij-grossegevallen, maar ook gevallen van particuliere avarij; zijn gezag is zo groot dat de verzekeraars in het algemeen zijn oordeel omtrent het onder de polis te vergoeden bedrag volgen. De a...

Average disbursements insurance
Zie: Avarijpenningen.

Average unless general
Volgens Rule for Construction of Policy No. 13, behorende bij de Marine Insurance Act, moet onder deze term worden verstaan iedere schade die geen totaal verlies en geen avarij-grosse is; dit komt dus neer op particular average. De term omvat geen particular charges. ~ Zie ook: Avarij-particulier, Particular charges, Vrij van beschadigdheid.Averij

AVL
Aansprakelijkheidsverzekering voor landbouwers

AVP
Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

AVVV
Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen

AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BCA-pool
Bestuurders en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekeringpool

BCE
Bureau Coördinatie Experts

BCS
Beurs Clearing Systeem

BKR
Bureau Krediet Registratie

BSA
Bureau Schadeafwikkeling

BSN
Burgerservicenummer

BV
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BvS
Bureau voor Sprinklerbeveiliging

CDD
Customer due diligence

CFR
Cost and freight

CL
Consequential loss

Claim
Eis, vordering. ~ Zie ook: Aanspraak.

Claims made
Term in gebruik bij aansprakelijkheidsverzekeringen: er wordt mee aangegeven dat een schadeclaim in beginsel (nl. behoudens uitsluitingen) onder de dekking valt als deze zich heeft geopenbaard, is ingesteld én aangemeld tijdens de looptijd van de verzekering - ook al zou de oorzaak van de schade vóór de ingangsdatum liggen. Dit wil zeggen dat he...

Classificatieclausule
Een in overeenkomsten van verzekering voor vervoer over zee van zaken (of van vrachtpenningen) krachtens contract, open polis, per schip of schepen, of in een genoemd schip onder toevoeging van of een ander of een toevoeging van gelijke strekking, verplicht op te nemen clausule. Deze houdt in dat de overeengekomen premie(s) uitsluitend gelden voor ...

Clausule
Bepaling in een overeenkomst. In een overeenkomst van verzekering wordt hiermee in het bijzonder bedoeld een bepaling die dient tot uitbreiding of beperking van de standaard- of gebruikelijke condities. In de praktijk worden zij doorgaans met enkele woorden of letters aangeduid, bijvoorbeeld "verzorgingsclausule", "vrij van molest&qu...

Cliënt
Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefineerd begrip: een persoon aan wie een financiële onderneming een financiële dienst verleent of aan wie deze voornemens is een financiële dienst te verlenen. ~ Zie ook: Financiële dienst, Financiële onderneming.

Clubverzekering
Onderlinge verzekering van redersrisico’s, voornamelijk bestaande uit aansprakelijkheidsrisico’s, die niet onder de normale cascopolissen kunnen worden gedekt. Deze onderlingen worden wel (reders)clubs genoemd. ~ Zie ook: Protection and Indemnity Association, Protection and Indemnity Insurance.

CMR-verdrag
Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (wegvervoer)

CMS
Combined marine surcharges

CPT
Carriage paid to

CTL
Constructive total loss

Cumulatie van schaden
Opeenstapeling van schaden, eventueel onder verschillende verzekeringen, voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak. Onder meer ter beperking van dit risico dient de herverzekering. ~ Zie ook: Calamiteitenrisico, Conflagratie, Eigen behoud, Herverzekering.

CVS
Centrum voor Verzekeringsstatistiek

CVZ
College voor Zorgverzekeringen

ddi
Deze dag inbegrepen

DDP
Delivered duty paid

DDU
Delivered duty unpaid

DGA
Directeur-grootaandeelhouder

DMSA
Nederlandse Direct Marketing Association

DNB
De Nederlandsche Bank

DW
Deadweight (capacity)

Dwangsom, Last onder -
Zie: Last onder dwangsom.

Dwingend recht
Wettelijke bepalingen waarvan partijen bij overeenkomst niet mogen afwijken; doen zij dit toch, dan is de overeenkomst op dit punt nietig. Een bepaling bevat dwingend recht hetzij omdat de wetgever afwijking van het voorschrift uitdrukkelijk met nietigheid bedreigt, hetzij omdat de bepaling geacht moet worden betrekking te hebben op de openbare ord...

Dwingend recht (Algemene bepalingen)
Van de artt. 7:931, 7:932, 7:935 lid 2, 7:936 en 7:939 van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden afgeweken. Van de artt. 7:928 t-m 7:930, 7:934 en 7:940 leden 2 en 4 BW kan niet ten nadele van de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde worden afgeweken indien de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is en hij de verzekering sluit anders...

Dwingend recht bij levensverzekering
Van art. 7:984 van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden afgeweken. Van de artt. 7:977, 7:981 en 7:982 BW kan niet ten nadele van de verzekeringnemer, de begunstigde of de pandhouder worden afgeweken. Van de artt. 7:978 lid 2, 7:980 en 7:983 BW kan niet ten nadele van de verzekeringnemer, de begunstigde, de pandhouder of de beslaglegger worden afg...

Dwingend recht bij schadeverzekering
Van de artt. 7:960 en 7:962 lid 2 en 3, eerste zin, van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden afgeweken. Van art. 7:953 BW kan niet ten nadele van de verzekerde worden afgeweken. Van art. 7:947, tweede zin, BW kan niet ten nadele van de derde worden afgeweken. Van art. 954 BW kan niet ten nadele van de benadeelde worden afgeweken. Van art. 7:957 l...

Dwingend recht bij sommenverzekering
Van de vormvoorschriften van de artt. 7:966 lid 1 en 7:969 lid 1, tweede zin, van het Burgerlijk Wetboek en van de artt. 7:972 en 7:973 BW kan niet worden afgeweken.

EAR
Erection all risks

Eenvoudig product
Een financieel product waarvoor het bepaalde in art. 41 lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft geldt, zodat voor financiëledienstverleners die met betrekking tot zo’n product financiële diensten verlenen de in art. 4:9 lid 2 van de Wet op het financieel toezicht neergelegde vakbekwaamheidseis niet toepasselijk is. De betreffende pro...

EER
Europese Europese Ruimte

Effectenhandelclausule
Komt voor in fraudepolissen als facultatieve clausule ten behoeve van banken en dergelijke instellingen. Beoogt te dekken de schade die de verzekerde instelling lijdt doordat men zaken heeft gedaan met betrekking tot waardepapieren die gestolen of vervalst blijken te zijn of waarmee is gefraudeerd.

Effectief bedrag
Bij bedrijfsschadeverzekering het bedrag dat de grootte van het verzekerde belang voor de in de polis genoemde maximale uitkeringstermijn weergeeft, dus het bedrag dat voor deze periode werkelijk (effectief) met het verzekerde belang correspondeert. Deze term wordt gebruikt als tegenstelling tot het jaarbedrag, d.i. het bedrag dat de grootte van he...

Egalisatiereserve
Ook wel schommelreserve genoemd. Reserve door een verzekeringsmaatschappij uit het bedrijfsoverschot in de gunstige jaren gevormd om eventuele verliezen in de volgende jaren op te vangen. Daardoor zijn de resultaten van de maatschappij minder aan schommelingen onderhevig, meer gelijk gemaakt, geëgaliseerd (vandaar de namen). De fiscus stelt evenwe...