Kopie van `Collegenet - Woordwijzer Nederlands`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Collegenet - Woordwijzer Nederlands
Categorie: Algemeen of niet ingedeeld > Beknopte definities
Datum & Land: 09/06/2014, NL
Woorden: 129


akoestiek
wijze van geluidsweerkaatsing

amnestie
algemene kwijtschelding van straf

ampex
beeldband

ambivalente
dubbelwaardig; tegengesteld

ambitieuze
eerzuchtig

ambiëren
graag willen hebben

ambiance
sfeer

ampele
uitvoerig

amballage
verpakking

amendement
voorstel tot wijziging van een wetsontwerp

amicale
vriendschappelijk

appelleren aan
een beroep doen op

apathische
lusteloos; onverschillig

apotheose
schitterend slottoneel

aperte
voor ieder duidelijk

appreciëren
waarderen

aquarellen
waterverfschilderij

aspiraties
(eerzuchtig) verlangen

associaties
de gedachte of voorstelling die het oproept

astrologie
leer van de verwantschap tussen de stand der sterren en het lot van de

ascetische
met systematische onthouding van lichamelijk genot uit godsdienstige

asterisk
sterretje als verwijzingsteken

astronomische
zoals in de sterrenkunde; zeer groot

attributen
aan een persoon toegevoegd voorwerp met een verwijzen de functie

attaqueren
aanvallenattaché
iemand met een bepaalde taak die aan een gezantschap is toegevoegd

atheïsme
ontkenning van het bestaan van een god

axioma
onomstotelijk

clichés
door veelvuldig gebruik afgesleten woord of uitdrukking

claimen
eisen

clausule
toevoeging met bijzondere bepalingen

clement
weinig streng; mild

claustrofobie
ziekelijke vrees om te verblijven in een gesloten ruimte

culinaire
de kookkunst betreffend

curiosa
merkwaardige voorwerpen

cumulatie
ophoping

curatele
streng toezicht, waarbij het vrije beheer over de zaken is ontnomen

culminatie
top

dynamiek
beweging; activiteit

dynastie
vorstenhuis

dyslexie
woordblindheid

educatieve
opvoedkundig

effectief
doeltreffend

effectueren
uitvoeren

egocentrische
het eigen ik tot middelpunt makend van alle gedachten

embargo
belemmering van de handel

emeritus
in ambtsrust

embleem
zinnebeeldige voorstelling voor begrip of persoon

episcopaat
de gezamenlijke bisschoppen van een land

epigoon
navolger

epiloog
nawoord

epos
verhaal over een held of grootse verrichtingen

equivalente
gelijkwaardig; met gelijke betekenis

erratum
lijst van drukfouten

eruptie
uitbarsting

escorte
geleide ter bescherming of uit eerbetoon

establishment
gevestigde orde

essentie
het wezenlijke; de kern

esthetisch
kunstzinning; wat de schoonheid betreft

essay
persoonlijk getinte verhandeling over een of ander wetenschappelijk of

escapade
plotseling uit de band springen; slippertje

escalatie
trapsgewijze teoname; uitbreiding

ethologisch
het gedrag betreffend

ethische
het gevoel voor goed en kwaad betreffend

etymologie
oorsprong en geschiedenis

etaleren
opzettelijk laten blijken

futiliteiten
onbeduidende zaak

fulmineren
heftig uitvaren

furieus
fel

functionele
doelmatig; praktisch

fungeren
dienst doen

futurologie
wetenschap die zich bezighoudt met de toekomst

fysieke
lichamelijk

gynaecoloog
vrouwenarts

hilariteit
algemeen gelach

hiërogliefen
beeldschriftteken van de oude Egyptenaren

hippische
op de paarden of rijkunst betrekking hebbend

hiaat
plaats waar iets ontbreekt

hiërarchie
rangorde bij ambtenaren, priesters, enz.

hypocriete
schijnheilig

hypothese
stelling die men als waarheid aanneemt

hydraulische
werkend door water- of oliedruk

idool
aanbeden figuur

idyllisch
bekoorlijk door eenvoud en liefelijkheid

ideologie
geheel van beginselen van een stelsel

identificatie
vaststelling van de naam

identieke
volkomen gelijk

identificeren
zich vereenzelvigen (zich-)

illuminatie
feestelijke verlichting

illegale
in strijd met de wet

illusie
niet te verwezenlijken denkbeeld; droombeeld

impulsieve
in een eerste opwelling handelend

importantie
gewicht; belangrijkheid

immorele
gewetenloos

impressies
indruk

imponeren
indruk maken

image
indruk naar buiten; beeld

impasse
moeilijke toestand waar men niet uit kan komen

immateriële
niet financieel

improvisatie
onvoorbereid uitgevoerd muziekstuk