Kopie van `Collegenet - Woordwijzer Nederlands`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Collegenet - Woordwijzer Nederlands
Categorie: Algemeen of niet ingedeeld > Beknopte definities
Datum & Land: 09/06/2014, NL
Woorden: 1041


abituriënten
iemand die een school verlaat na een met gunstig gevolg afgelegd

absorptie
inzuiging; opslorping

abstracte
onstoffelijk, ontastbaar

acceptgirokaart
gedeeltelijk ingevulde girokaart waarmee regelmatig terugkerende

accessoires
bijkomstige benodigdheden

accijns
belasting op verbruiksartikelen zoals drank en benzine

ad rem
gevat; raak

adapter
hulpinstrument (om stroomspanning te wijzigen)

adhesie
instemming

ad hoc
voor dit bepaalde doel

affectieve
tot het gevoel sprekend

aforisme
korte, pittige spreuk

afchecken
controleren; nalopen

afbouw
geleidelijk beëindigen

agglomeratie
geheel van stad en voorsteden

agressor
land dat een ander land aanvalt zonder noodzaak

agoog
opvoedings- en vormingsverkeer

agitator
politieke opruier; onruststoker

air
wijze van optreden; houding

akoestiek
wijze van geluidsweerkaatsing

alternatieve
afwijkend van het gewone

allooi
hoedanigheid; gehalte

allures
manier van doen; houding

altruïsme
onbaatzuchtigheid

allegorie
voorstelling die naar een andere werkelijkheid ver wijst

alert
waakzaam; levendig

amnestie
algemene kwijtschelding van straf

ampex
beeldband

ambivalente
dubbelwaardig; tegengesteld

ambitieuze
eerzuchtig

ambiëren
graag willen hebben

ambiance
sfeer

ampele
uitvoerig

amballage
verpakking

amendement
voorstel tot wijziging van een wetsontwerp

amicale
vriendschappelijk

annuleren
afzeggen

analoge
gelijksoortig

annexeren
inlijven van vreemd grondgebied

annalen
jaarboeken; geschiedkundig verhaal van de gebeurte nissen jaar op jaar

anarchisme
maatschappelijke leer die een onbegrensde zelfstandig- heid der

anesthesist
narcosearts

anatomie
ontleedkunde; leer van de vorm en het inwendige van organismen

antiklerikale
tegen de invloed van de geestelijkheid gericht

antithese
tegenstelling

antecedenten
voorgeschiedenis; feiten uit zijn vroeger leven

anticiperen
vooruitlopen op

appelleren aan
een beroep doen op

apathische
lusteloos; onverschillig

apotheose
schitterend slottoneel

aperte
voor ieder duidelijk

appreciëren
waarderen

aquarellen
waterverfschilderij

aristocratisch
adellijk; voornaam

art-director
deskundige op het gebied van de vormgeving

archipel
eilandengroep

arcering
evenwijdige lijnen die een vlak aangeven

areaal
gebied

arbeidsreserve
groep werklozen

artotheek
kunstuitleencentrum

arbitraire
op willekeur berustend

archeologische
oudheidkundig

archaïsme
verouderd woord of uitdrukking

arrogante
verwaand; hooghartig

arsenaal
voorraad

aspiraties
(eerzuchtig) verlangen

associaties
de gedachte of voorstelling die het oproept

astrologie
leer van de verwantschap tussen de stand der sterren en het lot van de

ascetische
met systematische onthouding van lichamelijk genot uit godsdienstige

asterisk
sterretje als verwijzingsteken

astronomische
zoals in de sterrenkunde; zeer groot

attributen
aan een persoon toegevoegd voorwerp met een verwijzen de functie

attaqueren
aanvallen

attaché
iemand met een bepaalde taak die aan een gezantschap is toegevoegd

atheïsme
ontkenning van het bestaan van een god

autoritaire
geen tegenspraak duldend

authentieke
echt; niet vervalst

au fond
eigenlijk

autodidact
iemand die zich door zelfstudie ontwikkeld heeft

auditief
met een bijzonder geheugen voor wat hij hoort

autochtone
oorspronkelijk; inheems

audiëntie
plechtig en officieel gehoor bij een hooggeplaatst persoon

aureool
stralenkrans om het hoofd als teken van heiligheid

audio
voor het beluisteren van gesproken tekst, muziek ed.

autonome
zelfstandig; onafhankelijk

axioma
onomstotelijk

Bargoense
uit de geheimtaal van dieven, landlopers, enz.

bagatelliseren
als iets onbetekenends voorstellen

basiliek
eretitel van sommige kerken

badge
naamspeldje, -kaartje

basis
niet leidinggevend deel van een groep

banaal
plat; ordinair

besognes
bezigheden; beslommeringen

bio-industrie
agrarische bedrijfstak waarin dieren bijna fabrieks matig worden

bigamie
het gelijktijdig gehuwd zijn met twee personen

bijsluiter
ingesloten papier met samenstelling en aanwijzing voor het gebruik

biochemie
leer der scheikundige omzettingen van stoffen in levende organismen

bibliografie
lijst van boeken, artikelen, enz. over een onderwerp of schrijver

bilateraal
tussen twee staten, enz.

bibliofiele
voor liefhebbers van (fraaie, zeldzame) boeken