Zoek op

mandaat

bestuursrecht: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=mandaat

mandaat

bestuursrecht: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/mandaat

mandaat

Opdracht of (tijdelijke) volmacht. Iemand met een mandaat, treedt op namens iemand anders. In het Nederlandse bestel is het cruciaal dat kamerleden het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigen (art. 50 Grondwet) en in de Kamer ‘zonder last of ruggespraak' kunnen stemmen. (art. 67, lid 3). Dat wil zeggen dat ze, na eenmaal verkozen te zijn, in de...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/mandaat

mandaat

het mandaat zelfst.naamw.Uitspraak:   [mɑn'dat] Verbuigingen:   man|daten (meerv.) opdracht die je van anderen krijgt om namens hen iets voor elkaar te krijgen Voorbeelden:   `De kiezer heeft mijn partij een duidelijk mandaat gegeven.`, `Deze bevoegdheid va...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/mandaat

MANDAAT

1) Beheerschap 2) Betaalbriefje 3) Betalingsoverdracht 4) Bevel 5) Bevelschrift 6) Bevelschrift tot betalen 7) Consigne 8) Last 9) Lastbrief 10) Lastgeving 11) Licentie 12) Machtiging 13) Opdracht 14) Order 15) Procuratie 16) Tijdelijke volmacht 17) Toezicht 18) Vergunning 19) Verordening 20) Volmacht
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MANDAAT/1

Mandaat

Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Dit in tegenstelling tot delegeren, wat wel het overdragen van bevoegdheden betekent, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever bli...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mandaat

Mandaat

(latij: mandatum, i) Bevel, opdracht.
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

Mandaat

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (...aten), lastbrief, bevelschrift; [inzonderheid] pauselijke) verordening; volmagt; - van (of tot) betaling.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

mandaat

lastbrief
Jaar van herkomst: 1573 (Plantijn )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Mandaat

Let op: Spelling van 1858 mandat, Fr., bevel, volmagt, verordening. Mandator, mandant, last- of volmagtgever. Ex mandato, of ad mandatum, Lat., op bevel
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Mandaat

Daad waarbij iemand (de lastgever) een andere persoon (de gevolmachtigde), die dit aanvaardt, machtigt om in zijn naam en voor zijn rekening op te treden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

mandaat

Taak of bevoegdheid. De term wordt o.m. gebruikt door de VN: een opdracht verstrekt krachtens het VN Handvest of een bepaalde resolutie. Het mandaat van Amnesty International was de omschrijving van de doelstellingen van de organisatie (tegenwoordig spreekt de organisatie van haar `missie`). Die zijn: onvoorwaardelijke vrijlating van gewetensgevang...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Mandaat

Opdracht of bevoegdheid om namens en onder verantwoordelijkheid van een ander zaken af te handelen. Gekozen vertegenwoordigers hebben ook een mandaat, namelijk van de kiezer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Mandaat

Een mandaat, mandatum in het Latijn, is een opdracht of een volmacht. Voordien was het de voogdij van staat over een ander gebied, die in naam van de Volkenbond werd uitgeoefend. Voornoemd is in de Verenigde Naties (VN) overgenomen in de vorm van trustschap. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kan een VN-macht met een begrensd mandaat naar e...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Mandaat

mandaat

volmacht; bevel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/mandaat

mandaat

opdracht om namens anderen iets te regelen vb: hij heeft mandaat voor het nemen van deze besluiten
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=mandaat

Mandaat

De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Mandaat

Document uitgaande van een organisatie of functionaris met gezag bekleed aan een persoon, groep personen of organisatie, dat de delegatie van een taak of bevoegdheid omvat. Bevelschrift aan een afgevaardigde tot een bepaald stemgedrag. Bevelschrift aan een comptabele functionaris om een geldsom te innen of uit te betalen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

mandaat

volmacht, machtiging, opdracht - Woordfeit: Het Latijn kende het werkwoord mandare `opdragen`. Het voltooid deelwoord daarvan ? `dat wat opgedragen is` ? luidde mandatum, en daarvan is mandaat afgeleid. Mandaat wordt vaak in politieke context gebruikt: landen kunnen een mandaat krijgen om ergens in te grijpen, Kamerleden...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/mandaat.html

Mandaat

Een omschrijving van hoe een bank of vermogensbeheerder het vermogen van een klant belegt. Ook het beleid dat de bank of vermogensbeheerder voor de beleggingen volgt staat erin.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/m.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.