Zoek op

poldermodel

groei en conjunctuur: Een systeem van economische orde gekenmerkt door regelmatig en intensief overleg tussen overheid en ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=poldermodel

poldermodel

politiek: systeem van economische orde gekenmerkt door overleg tussen overheid en sociale partners (overlegeconomie), resulterend ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/poldermodel

poldermodel

Benaming voor de succesrijke Nederlandse economie in de tweede helft van de jaren negentig. De forse economische groei en toename van de werkgelegenheid in Nederland werden toegeschreven aan de zegeningen van onze overlegeconomie en aan het loonmatigingsbeleid .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/poldermodel

poldermodel

Sinds begin jaren ‘90 voerde Nederland een politiek waarbij de kosten van de sociale verzorgingsstaat werden verminderd en veel overheidstaken werden geprivatiseerd. Dit lukte in Nederland beter dan in enkele andere Europese landen. De oorzaken van het succes waren o.a. de bewust aanvaarde loonmatiging van de vakbonden en in het algemeen de overl...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederland-na-1945/poldermodel

poldermodel

De in Nederland gebruikelijk vorm van besluitvorming waarin, voordat belangrijke politieke beslissingen worden genomen, de meest belanghebbende partijen zoals werkgevers en werknemers met de overheid in gesprek gaan. Het woord verwijst naar de samenwerking van polderbewoners die eeuwenlang nodig was om gezamenlijk de polders voldoende droog te houd...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/poldermodel

poldermodel

het poldermodel zelfst.naamw.Uitspraak:   ['pɔldərmodɛl] economisch bestel waarin werkgevers, vakbonden en overheid met elkaar overleggen over arbeidsvoorwaarden en lonen © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'poldermodel' komt voor in de Woordenlij...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/poldermodel

Poldermodel

Het poldermodel kreeg in 1997 pas echt de naam ‘poldermodel’, terwijl het model in de jaren tachtig al tot ontwikkeling is gekomen als gevolg van een economische crisis. Het poldermodel wordt vaak in één adem genoemd (of zelfs gelijkgeschakeld) met het begrip ‘overlegeconomie’. Dit klopt gedeeltelijk, want de overlegeconomie maakt slechts...
Gevonden op https://www.finler.nl/poldermodel/

Poldermodel

Het poldermodel is de naam die gegeven wordt aan het Nederlandse consensusmodel waarin werkgevers, vakbonden en overheid met elkaar aan tafel gaan zitten om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en lonen. Als een CAO goedgekeurd wordt door de Minister van Sociale Zaken kan deze de CAO ook nog algemeen bindend verklaren, zodat de CAO geldt voor ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Poldermodel

poldermodel

Nederlandse consensus-politiek
Jaar van herkomst: 1995 (Hofland in NRC-H 31-12-99 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

poldermodel

Het streven naar consensus in de politiek en de maatschappij dat kenmerkend was voor Nederland in de jaren negentig. Als basis van het poldermodel geldt het compromis tussen werkgevers en werknemers uit 1982, het Akkoord van Wassenaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10337

poldermodel

Ook wel: overlegeconomie. Het arbeidssysteem waarin sociale partners veelvuldig overleggen en gezamenlijk afspraken maken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

poldermodel

Nederlandse consensus-politiek (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/poldermodel

Poldermodel

[Geschiedenis] Besturen en besluiten door middel van overleg.
Gevonden op https://quizlet.com/120980580/geschiedenis-begrippen-hoofdstuk-6-en-33-flas
Geen exacte overeenkomst gevonden.