Zoek op

solvabiliteit

financiële zaken: De verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans van een onderneming. Daarbij ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=solvabiliteit

solvabiliteit

de solvabiliteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [sɔlvabili'tɛit] mate waarin een bedrijf of instelling in staat is om aan financiële verplichtingen te voldoen Voorbeeld:   `De pensioenwet eist van de pensioenfondsen een toereikende solvabiliteit.` © Kernerman ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/solvabiliteit

Solvabiliteit

De meeste bedrijven hebben onvoldoende geld om een nieuwe machine, vrachtwagen of gebouw in één keer zelf te kunnen betalen. Daarom kloppen ze vaak bij een bank aan voor een lening om de gewenste investering toch te kunnen doen. Een bank wil dan weten of het bedrijf in staat is om de lening op zowel korte als lange termijn terug te kunnen betal...
Gevonden op https://www.finler.nl/solvabiliteit/

solvabiliteit

De mate waarin een onderneming in geval van liquidatie in staat is de schulden af te lossen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/solvabiliteit

SOLVABILITEIT

1) Betalingsvermogen 2) Gegoedheid 3) Kredietwaardigheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SOLVABILITEIT/1

solvabiliteit

•het vermogen om te betalen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/solvabiliteit

Solvabiliteit

Banken zien aan de solvabiliteit of u als ondernemer voldoende aan uw financiele verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit is het eigen vermogen (EV) gedeelt het totale vermogen. Meer informatie en een offerte voor het financieren van bedrijfspanden vindt u op onze pagina over bedrijfshypotheken.
Gevonden op http://www.bedrijfspand.com/vastgoed-begrip/solvabiliteit/

Solvabiliteit

De solvabiliteit is de mate waarin de onderneming in staat is het totale vreemd vermogen terug te betalen. Het is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen van een onderneming. Men berekent de solvabiliteit als volgt:
Eigen vermogen - Vreemd vermogen = Solvabiliteit
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Solvabiliteit

Het eigen vermogen in procenten van het totale vermogen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10179

Solvabiliteit

Het vermogen van de pensioenuitvoerder om op langere termijn aan pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Solvabiliteit

De solvabiliteit is het vermogen om zijn verbintenissen na te komen en te gepasten tijde de leningen die men heeft aangegaan, terug te betalen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

Solvabiliteit

kengetal voor de liquiditeit, af te lezen uit de balans. De solvabiliteit is de mate waarin een bedrijf -desnoods na liquidatie- alle schulden (zowel kortlopende als langlopende) kan terugbetalen. = EV - VV.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10640

Solvabiliteit

Het vermogen om financiële verplichtingen na de komen. De Nederlandsche Bank is belast met het toezicht op de solvabiliteitspositie van verzekeraars. De grote makelaarskantoren houden de ontwikkeling van de solvabiliteit van binnen- en buitenlandse verzekeraars scherp in het oog. ~ Zie ook: Extra waarborgen, Rating, Technische reserves.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Solvabiliteit

Hiervan is sprake wanneer er voldoende vermogen is om aan de geldelijke verplichtingen te voldoen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Solvabiliteit

de mate waarin de onderneming in staat is te allen tijde aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Extern wordt dit vaak afgemeten aan de dekking die het eigen vermogen verschaft aan de houders van het vreemde vermogen (= verhouding gemiddeld eigen vermogen - gemiddeld totaal geïnvesteerde vermogen). liquiditeit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Solvabiliteit

De verhouding tussen het eigen vermogen en de schulden van een onderneming of de mate waarin de bezittingen van een onderneming (op basis van boekwaarde) de schulden van een onderneming overstijgt. Veelal uitgedrukt als het percentage dat het eigen vermogen uitmaakt van het balanstotaal. Hoe hoger dit percentage hoe meer solvabel het bedrijf en hoe...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080

Solvabiliteit

De solvabiliteit van een onderneming wordt bepaald door de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Naarmate het eigen vermogen groter is ten opzichte van het vreemd vermogen is de solvabiliteit gunstiger. De solvabiliteit wordt uitgedrukt in een kengetal, het solvabiliteitspercentage:
eigen vermogen 
-------------- = solvabilite...
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Solvabiliteit

(1) 1) Maatstaf voor de mogelijkheid van een onderneming om op lange termijn (> 1 jaar) aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen.
2) Verhouding tussen de liquidatiewaarde van de activa en het vreemde vermogen [onbenoemd getal, want een deling van euro door euro laat de eenheid uit teller en noemer tegen elkaar wegvallen]...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Solvabiliteit

(2) Financieel kengetal waarmee wordt aangegeven in hoeverre een onderneming ingeval van liquidatie in staat is om uit de verkoopopbrengsten van de activa de verplichtingen t.o.v. derden na te komen. Te berekenen door het eigen vermogen te delen door het vreemd vermogen. Zie ook `Kengetallen`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Solvabiliteit

(3) Het vermogen om financile verplichtingen na de komen. De Nederlandsche Bank is belast met het toezicht op de solvabiliteitspositie van verzekeraars. De grote makelaarskantoren houden de ontwikkeling van de solvabiliteit van binnen- en buitenlandse verzekeraars scherp in het oog. Zie ook `Extra waarborgen`, `Rating`, `Technische reserves`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

solvabiliteit

geeft aan in welke mate de onderneming aan haar totale schulden kan voldoen (eventueel na liquidatie). In de bedrijfseconomie neemt men daarvoor vaak de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

solvabiliteit

geeft aan in welke mate de onderneming aan haar totale schulden kan voldoen (eventueel na liquidatie). In de bedrijfseconomie neemt men daarvoor vaak de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Solvabiliteit

De mate waarin een bedrijf of instelling in staat is om aan financiële verplichtingen te voldoen.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/s.html

Solvabiliteit

Dit is de mate waarin een onderneming verliezen kan opvangen, en ook op langere termijn haar verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit wordt
Gevonden op https://www.gratis-cursus-boekhouden.nl/Begrip/solvabiliteit?goback=%2fDefi
Geen exacte overeenkomst gevonden.